ORDIN nr. 2.237 din 30 septembrie 2010pentru aprobarea reglementării tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri"
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 8 octombrie 2010    Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (2) şi (4), coroborate cu prevederile lit. A i) din anexele nr. 2 şi 3 din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 5 pct. IV lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2) şi art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de CercetareDezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 14 alin. (3) din Normele metodologice privind performanţa energetică a clădirilor, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 691/1.459/288/2007,în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă reglementarea tehnică "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.850/2002 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", indicativ MP 017-02, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 20 noiembrie 2002, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 550/2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 357/2009 pentru reglementarea unitară a unor tarife cu caracter nefiscal prevăzute în diferite acte normative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 1 iunie 2009, precum şi orice alte prevederi contrare se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 5 zile de la data publicării.p. Ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,Gheorghe Nastasia,secretar generalBucureşti, 30 septembrie 2010.Nr. 2.237.  +  AnexăREGULAMENT 30/09/2010