LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010parteneriatului public-privat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 5 octombrie 2010     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Scop. Principii  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează modul de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat care are ca obiectiv public proiectarea, finanţarea, construcţia, reabilitarea, modernizarea, operarea, întreţinerea, dezvoltarea şi transferul unui bun sau serviciu public, după caz.  +  Articolul 2Scopul prezentei legi îl constituie reglementarea iniţierii şi realizării de proiecte de parteneriat public-privat pentru lucrări publice în diverse sectoare de activitate, cu finanţări private.  +  Articolul 3 (1) Principiile de bază ale parteneriatului public-privat sunt: a) nediscriminarea - asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenţei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de naţionalitate, să poată participa la procedura de încheiere a contractului de parteneriat public-privat şi să aibă şansa de a deveni contractant; b) tratamentul egal - stabilirea şi aplicarea oricând pe parcursul procedurii de încheiere a contractului de parteneriat public-privat de reguli, cerinţe, criterii identice pentru toţi operatorii economici, astfel încât aceştia să beneficieze de şanse egale de a participa la procedura de atribuire şi de a deveni contractant; c) transparenţa - aducerea la cunoştinţa publicului a tuturor informaţiilor referitoare la aplicarea procedurilor de încheiere a contractului de parteneriat public-privat; d) proporţionalitatea - asigurarea corelaţiei juste între scopul urmărit de partenerul public, obiectul contractului de parteneriat public-privat şi cerinţele solicitate, în sensul existenţei echilibrului între obiectivul urmărit a se realiza prin contractul de parteneriat public-privat şi cerinţele reale, între cerinţele reale şi condiţiile impuse investitorului privat, precum şi între criteriile de selecţie şi clauzele contractuale; e) eficienţa utilizării fondurilor - aplicarea procedurilor de încheiere a contractelor de parteneriat public-privat şi utilizarea de criterii trebuie să reflecte avantajele de natură economică ale ofertelor în vederea obţinerii rezultatului urmărit, luând în considerare şi efectele concrete preconizate a se obţine în domeniul social şi în cel al protecţiei mediului şi promovării dezvoltării durabile; f) asumarea răspunderii - determinarea clară a sarcinilor, responsabilităţilor părţilor implicate în procesul de încheiere a contractelor de parteneriat public-privat, urmărindu-se asigurarea profesionalismului, imparţialităţii, independenţei deciziilor adoptate pe parcursul derulării acestui proces. (2) Proiectul de parteneriat public-privat are în vedere următoarele: a) cooperarea dintre partenerul public şi partenerul privat; b) modul de finanţare a proiectului de parteneriat public-privat este privat; c) în cazul unui proiect public-privat, rolul partenerilor este de a finanţa şi de a pune în aplicare obiectivele de interes public, precum şi de a respecta prevederile contractului de parteneriat public-privat; d) alocarea riscurilor unui proiect de parteneriat public-privat se face în mod proporţional şi echitabil între partenerul public şi cel privat.  +  Secţiunea a 2-a Definiţii  +  Articolul 4În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) bun public - bunul care aparţine domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, sau un bun ce aparţine domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 4 din Legea nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare; b) lucrare publică - investiţia care se finanţează din fonduri private în vederea realizării unui bun sau serviciu public; c) serviciu public - totalitatea acţiunilor şi activităţilor prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general sau local ale colectivităţilor; d) proiect public-privat - proiectul care se realizează în întregime sau parţial cu resurse financiare proprii sau atrase de către investitor, pe baza unui model de parteneriat public-privat, în urma căruia va rezultă un bun sau un serviciu public; e) investitor privat - orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice, română sau străină, care este dispusă să asigure finanţarea pentru una sau mai multe dintre etapele unui proiect de parteneriat public-privat, prevăzute la art. 1; f) companie de proiect - societatea comercială rezidentă în România, având ca asociaţi sau acţionari atât partenerul public, cât şi pe cel privat, care sunt reprezentaţi în mod proporţional în funcţie de participarea la proiectul de parteneriat public-privat, partenerul public participând cu aport în natură; g) contract de parteneriat public-privat sau contract de proiect - actul juridic care stipulează drepturile şi obligaţiile partenerului public şi ale investitorului pentru întreaga perioadă de funcţionare a parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele proiectului de parteneriat public-privat, pe o durată determinată; h) autoritate publică centrală - Guvernul României, reprezentat de unul sau mai multe ministere sau autorităţi ori instituţii publice, responsabile pentru proiectele de parteneriat public-privat de interes public general; i) autoritate publică locală - organismul de decizie publică constituit şi funcţionând, după caz, la nivelul judeţului, municipiului, oraşului sau comunei, responsabil pentru proiectele de parteneriat public-privat de interes local; j) autoritate publică - orice autoritate publică centrală sau autoritate publică locală, aşa cum au fost definite în prezenta lege; k) acord de proiect - actul juridic, premergător contractului de parteneriat public-privat sau contractului de proiect, încheiat între partenerul public şi investitor în vederea pregătirii contractului de parteneriat public-privat; l) anunţ de intenţie pentru parteneriat public-privat - documentul formal publicat de partenerul public în vederea demarării unei proceduri de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile prezentei legi privind contractele de parteneriat public-privat; m) document ataşat anunţului de intenţie sau document ataşat - documentul întocmit de partenerul public pentru a comunică tuturor investitorilor interesaţi descrierea proiectului avut în vedere, descrierea serviciilor necesare, programul de implementare a proiectului, cerinţele de capacitate şi criteriile de selecţie a investitorilor, precum şi modalitatea de selecţie a investitorilor interesaţi; n) finanţatorul proiectului public-privat - persoana fizică sau juridică care pune la dispoziţia companiei de proiect mijloacele financiare necesare participării acestora la realizarea proiectului public-privat; o) nonactive - active înregistrate numai în evidenţa companiei de proiect, care, chiar dacă provin de la partenerul public implicat, ca participare la proiectul de parteneriat public-privat pe toată perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, nu vor fi evidenţiate în bilanţul contabil al acestuia; p) încheierea contractului - procedura administrativă de intrare în vigoare a unui contract de parteneriat public-privat prin semnare şi parafare; q) durată determinată - perioadă negociată, în care se derulează contractul parteneriatului public-privat şi care asigură investitorului privat recuperarea finanţării.  +  Secţiunea a 3-a Tipuri de activităţi în proiectele de parteneriat public-privat  +  Articolul 5În sensul prezentei legi, parteneriatul public-privat se poate realiza prin diverse tipuri de contracte, în funcţie de nivelul de implicare a investitorului.  +  Articolul 6 (1) Prin contractele de parteneriat public-privat investitorului privat îi sunt transferate obligaţii ale partenerului public, cum ar fi: a) proiectarea, începând cu faza de proiect tehnic; b) construcţia; c) dezvoltarea; d) reabilitarea/modernizarea; e) operarea; f) întreţinerea; g) finanţarea. (2) La finalizarea contractului, bunul public este transferat, cu titlu gratuit, partenerului public, în bună stare şi liber de orice sarcină sau obligaţie, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1). (3) Partenerii pot stabili prin contractul de parteneriat public-privat şi alte activităţi pe care să le desfăşoare compania de proiect, cu condiţia respectării prevederilor prezentei legi.  +  Secţiunea a 4-a Parteneri publici  +  Articolul 7În cadrul contractului de parteneriat public-privat, autorităţile publice definite la art. 4 lit. j) sunt parteneri publici.  +  Articolul 8Este partener public, în sensul prezentei legi: a) oricare organism al statului, autoritate publică sau instituţie publică, care acţionează la nivel central, regional ori local; b) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care este finanţat, în majoritate, de către un partener public, astfel cum este definit la lit. a), ori de către un organism de drept public; c) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, ce a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care se află în subordinea ori este supus controlului unui partener public, astfel cum este definit la lit. a), sau unui alt organism de drept public; d) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, ce a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care are în componenţa consiliului de administraţie/organului de conducere ori de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia, numiţi de către un partener public, astfel cum este definit la lit. a), sau de către un alt organism de drept public; e) oricare asociere formată din unul sau mai mulţi parteneri publici dintre cei prevăzuţi la lit. a)-d).  +  Secţiunea a 5-a Domeniu de aplicare. Excepţii  +  Articolul 9Prezenta lege se aplică pentru: a) derularea unui proiect de parteneriat public-privat, în conformitate cu obiectul prezentei legi, între un partener public şi un investitor privat, ca urmare a aplicării uneia dintre procedurile de desemnare a partenerului privat prevăzute de prezenta lege; b) încheierea acordului de proiect; c) înfiinţarea şi reglementarea funcţionării companiei de proiect.  +  Articolul 10Prezenta lege nu se aplică pentru încheierea unui contract de parteneriat public-privat în cazul în care se îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) contractul a fost declarat cu caracter secret de către autorităţile abilitate, potrivit prevederilor legale în vigoare; b) contractelor de concesiune de lucrări publice şi concesiune de servicii reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi de legislaţia conexă; c) îndeplinirea contractului necesită impunerea unor măsuri speciale de siguranţă şi securitate naţională, potrivit prevederilor legale în vigoare; d) protecţia unor interese de stat impune acest lucru; e) contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, şi de legislaţia conexă; f) contractelor de asociere în participaţiune reglementate conform legii.  +  Articolul 11Prezenta lege nu se aplică pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat care: a) are ca obiect cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora; b) se referă la cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproducţia de programe destinate difuzării, de către instituţii de radiodifuziune şi televiziune; c) se referă la prestarea de servicii de arbitraj şi conciliere; d) se referă la prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în special operaţii ale partenerului public efectuate în scopul atragerii de resurse financiare şi/sau de capital, precum şi la prestarea de servicii specifice unei bănci centrale de către Banca Naţională a României; e) se referă la angajarea de forţă de muncă, respectiv încheierea de contracte de muncă; f) se referă la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate în totalitate de către partenerul public şi ale căror rezultate nu sunt destinate, în mod exclusiv, acestuia pentru propriul beneficiu.  +  Articolul 12Prezenta lege nu se aplică atunci când contractul de parteneriat public-privat este încheiat ca urmare a: a) unui acord internaţional încheiat în conformitate cu prevederile tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi care vizează furnizarea de produse sau execuţia de lucrări, destinate implementării ori exploatării unui proiect în comun cu statele semnatare, şi numai dacă prin acordul respectiv a fost menţionată o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv; b) unui acord internaţional referitor la staţionarea de trupe şi numai dacă prin acordul respectiv a fost prevăzută o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv; c) aplicării unei proceduri specifice unei organizaţii internaţionale.  +  Capitolul II Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat  +  Secţiunea 1 Reguli generale  +  Articolul 13La încheierea contractului, partenerul public şi investitorul privat interesat să participe la proiectul de parteneriat public-privat au obligaţia de a respecta principiile prevăzute la art. 3.  +  Articolul 14 (1) Etapele care conduc la încheierea unui contract de parteneriat public-privat sunt: a) iniţierea proiectului de parteneriat public-privat prin publicarea anunţului de intenţie de către partenerul public; b) analiza şi selecţia preliminară a unor investitori privaţi, premergătoare încheierii acordului de proiect care este în sarcina partenerului public; c) negocierea este etapa prin care autoritatea publică derulează consultări cu investitorii privaţi selectaţi şi negociază clauzele contractuale, inclusiv valoarea investiţiei, perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, cu investitorii selectaţi; d) încheierea contractului de parteneriat public-privat. (2) Ulterior încheierii contractului de parteneriat public-privat sunt demarate procedurile legale pentru constituirea companiei de proiect ca societate comercială rezidentă în România în vederea realizării obiectivelor contractului de parteneriat public-privat.  +  Articolul 15Elementele de bază ale unui proiect de parteneriat public-privat sunt, după caz: a) iniţierea; b) finanţarea; c) proiectarea; d) construirea/realizarea; e) reabilitarea/modernizarea; f) întreţinerea, managementul/operarea; g) derularea de operaţiuni comerciale; h) transferul proiectului către partenerul public la finalizarea acestuia.  +  Articolul 16Regulile generale obligatorii care se iau în considerare pe tot parcursul etapelor de iniţiere, negociere şi finalizare a unui contract de parteneriat public-privat sunt: a) în cazul unui proiect de parteneriat public-privat, partenerii colaborează în mod obligatoriu în baza unor raporturi contractuale; b) diviziunea responsabilităţilor, a valorii de finanţare şi a riscurilor sunt convenite prin contract; c) pe parcursul derulării unui contract de parteneriat-public privat, drepturile şi obligaţiile corelative ale partenerilor nu pot fi cesionate; d) bunurile ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat pot fi considerate nonactive, conform reglementărilor contabile, naţionale şi europene în vigoare, în funcţie de modalitatea de repartiţie a riscurilor în cadrul proiectului; e) prevederile lit. d) se aplică corespunzător şi fluxurilor de numerar ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat; f) pe perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, activele implicate în proiect sunt clasificate ca nonactive şi nu vor fi înregistrate în situaţia financiară trimestrială şi anuală a partenerului public implicat; g) pe perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, activele enunţate la lit. f) vor fi înregistrate în balanţa de verificare şi situaţia financiară anuală ale companiei de proiect, cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (2) şi art. 35.  +  Articolul 17Un contract de parteneriat public-privat se referă la realizarea unui singur proiect de parteneriat public-privat, cu realizarea tuturor elementelor din cadrul acestuia.  +  Secţiunea a 2-a Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat  +  Articolul 18Procesul de atribuire a proiectului public-privat, analiza şi selecţia preliminară a investitorilor privaţi, încheierea acordului de proiect, negocierea şi încheierea contractului de parteneriat public-privat se derulează după cum urmează: a) definirea şi aprobarea de către partenerul public a oportunităţii de demarare a proiectului de parteneriat public-privat; b) elaborarea şi aprobarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare de către partenerul public; c) elaborarea de către partenerul public a documentului ataşat la anunţul de intenţie; d) constituirea comisiei de evaluare a scrisorilor de intenţie de către partenerul public şi numirea acesteia prin ordin, decizie sau dispoziţie, după caz; e) elaborarea şi aprobarea criteriilor de evaluare, a grilelor de punctaj şi a modului de tratare a scrisorilor de intenţie întârziate sau primite nesigilate şi aprobarea acestora prin ordin, decizie sau dispoziţie, emise de către partenerul public; f) elaborarea şi aprobarea criteriilor de negociere cu investitorii privaţi selectaţi, semnatari ai acordului de proiect, în vederea selectării partenerului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat; g) publicarea anunţului de intenţie; h) distribuirea, fără plată, a documentului ataşat la anunţul de intenţie; i) primirea şi înregistrarea plicurilor ce conţin scrisorile de intenţie elaborate de investitorii privaţi interesaţi; j) convocarea comisiei de evaluare şi deschiderea plicurilor conţinând scrisorile de intenţie în prezenţa tuturor membrilor comisiei; k) evaluarea scrisorilor de intenţie şi a documentelor anexate la acestea; l) întocmirea raportului de evaluare de către comisia de evaluare şi prezentarea acestuia partenerului public spre aprobare; m) invitarea investitorilor privaţi selectaţi la negocierea şi semnarea acordului de proiect; n) constituirea de către partenerul public a comisiei de negociere cu investitorii privaţi selectaţi, semnatari ai acordului de proiect şi numirea acesteia prin ordin, decizie sau dispoziţie, după caz; o) aplicarea criteriilor de negociere cu investitorii privaţi selectaţi, semnatari ai acordului de proiect, în vederea selectării partenerului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat; p) desfăşurarea negocierilor pentru selectarea partenerului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat; q) prezentarea ofertei finale, rezultate în urma negocierilor desfăşurate conform lit. o), a partenerului privat selectat; r) încheierea contractului de parteneriat public-privat cu partenerul privat selectat şi publicarea acestuia.  +  Articolul 19Partenerul privat selectat potrivit art. 18 lit. p) are obligaţia de a include în oferta finală lista cuprinzând persoanele care au calitatea de întreprinderi afiliate acestuia şi, de asemenea, are obligaţia de a actualiza această listă în mod permanent, până la finalizarea contractului de parteneriat public-privat.  +  Articolul 20Partenerul public va elabora şi aproba normele proprii pentru înfiinţarea comisiilor, elaborarea criteriilor şi derularea etapelor de definire a proiectului public-privat şi de selecţie a investitorilor privaţi. Normele respective au la bază reglementările prezentei legi şi ale actelor normative în domeniu, elaborate de instituţiile competente.  +  Secţiunea a 3-a Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public-privat şi de selecţie a investitorilor privaţi  +  Articolul 21Distribuirea, fără plată, a documentului ataşat se va face de către partenerul public, în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului de intenţie.  +  Articolul 22Termenele dintre etapele de definire a proiectului de parteneriat public-privat până la data semnării contractului nu pot fi mai mici de: a) 22 zile lucrătoare de la data publicării anunţului de intenţie şi până la primirea şi înregistrarea plicurilor ce conţin scrisorile de intenţie elaborate de investitorii privaţi interesaţi; b) 5 zile lucrătoare de la data primirii şi înregistrării documentelor de ofertă elaborate de investitori privaţi interesaţi, până la convocarea comisiei de evaluare şi deschiderea plicurilor conţinând scrisorile de intenţie şi evaluarea scrisorilor de intenţie şi a documentelor anexate la acestea; c) 5 zile lucrătoare de la data evaluării scrisorilor de intenţie şi a documentelor anexate la acestea, până la întocmirea raportului de evaluare, adjudecare şi prezentarea acestuia partenerului public spre aprobare; d) două zile lucrătoare de la data întocmirii raportului de evaluare aprobat, până la invitarea investitorilor privaţi selectaţi la negocierea şi semnarea acordului de proiect; e) 5 zile lucrătoare de negocieri cu investitorii privaţi cu care s-au încheiat acorduri de proiect, în vederea selectării partenerului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat; f) 8 zile lucrătoare de la data încheierii negocierilor prevăzute la lit. e), până la depunerea ofertei finale de către partenerul privat selectat; g) 3 zile lucrătoare pentru perfectarea şi semnarea contractului de parteneriat public-privat.  +  Capitolul III Condiţii de iniţiere şi încetare a proiectului de parteneriat public-privat  +  Secţiunea 1 Condiţii de iniţiere a proiectului de parteneriat public-privat  +  Articolul 23 (1) Iniţierea unui proiect de parteneriat public-privat aparţine partenerului public. (2) Pentru iniţierea unui proiect de parteneriat public-privat, iniţiatorul întocmeşte un studiu de fundamentare şi prefezabilitate. (3) Costurile generate de realizarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare cad în sarcina iniţiatorului.  +  Articolul 24 (1) Partenerul public este obligat să publice în Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) şi, în cazul în care valoarea proiectului depăşeşte 5 milioane euro, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, anunţul de intenţie a unui proiect de parteneriat public-privat. (2) SEAP pune la dispoziţia partenerului public, prin asigurarea unui nou flux de informaţii specializat, suportul tehnic necesar asigurării transparenţei procedurii complete de stabilire a partenerului privat, incluzând anunţul de intenţie, etapa de selecţie, etapa de negociere şi atribuirea contractului de parteneriat public-privat.  +  Secţiunea a 2-a Condiţii de încetare a proiectului de parteneriat public-privat  +  Articolul 25 (1) Parteneriatul public-privat încetează: a) în cazul expirării termenului contractului încheiat între partenerul public şi partenerul privat; b) în baza acordului dintre partenerul public şi partenerul privat; c) în alte cazuri prevăzute de lege sau de contract. (2) În cazul încetării contractului de parteneriat public-privat prin expirarea termenului, investitorul privat este obligat să restituie partenerului public bunurile publice şi bunurile rezultate din derularea contractului de parteneriat public-privat, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, conform prevederilor prezentei legi. (3) În cazul încetării contractului de parteneriat public-privat, investitorul privat este obligat să asigure continuitatea activităţii sau prestării serviciilor, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de către partenerul public sau de către noul investitor privat, în condiţiile art. 26. (4) În cazul în care partenerul privat sesizează existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii sau prestării serviciului de interes public, acesta notifică în termen de maximum 48 de ore acest fapt partenerului public, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau a serviciului. (5) În cazul în care partenerul privat se retrage unilateral din contractul de parteneriat public-privat, investiţia consumată până la acel moment rămâne ca participare la realizarea proiectului respectiv, compania de proiect şi partenerul public neavând nicio obligaţie de returnare a valorii investiţiei respective către partenerul privat.  +  Articolul 26Până la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii de dizolvare a companiei de proiect, la încetarea contractului de parteneriat public-privat, părţile contractului de parteneriat public-privat sunt ţinute de respectarea obligaţiilor ce le revin potrivit legii şi/sau contractului.  +  Capitolul IV Contractul de parteneriat public-privat  +  Articolul 27Contractul de proiect de parteneriat public-privat se încheie între partenerul public şi investitorul privat, selectat cu respectarea procedurii prevăzute la art. 18 şi având în vedere: a) tipul de activităţi convenite potrivit prevederilor art. 6; b) stabilirea concretă, în funcţie de tipul de activităţi, a obligaţiilor părţilor în cadrul proiectului de parteneriat public-privat; c) valoarea negociată a investiţiei care face obiectul contractului de proiect de parteneriat public-privat; d) perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat şi termenul de finalizare a acestuia; e) definirea calendarului de derulare a contractului de parteneriat public-privat, care stabileşte termenele de: elaborare a studiului de fezabilitate, realizare a proiectului de execuţie, derulare a finanţării, realizare a obiectivului public, întreţinere/administrare/operare a obiectivului până la finalizarea contractului de parteneriat public-privat, predare a obiectivului către partenerul public; f) cotele de participare la proiectul de parteneriat public-privat care stau la baza proporţiilor de participare la compania de proiect şi lista bunurilor de natura patrimoniului public sau privat pe care le aduc partenerii; g) repartizarea riscurilor dintre partenerul public şi partenerul privat pe toată perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat; h) criteriile de performanţă cu privire la îndeplinirea obiectivelor contractului de parteneriat public-privat; i) clauzele de retragere din proiect; j) penalităţile pentru situaţia când nu se îndeplinesc obiectivele stabilite în contract.  +  Secţiunea 1 Principii şi reguli generale de atribuire a contractului de parteneriat public-privat  +  Articolul 28 (1) Partenerul public continuă negocierile cu investitorii selectaţi, cu respectarea dispoziţiilor art. 18 lit. j)-l). În urma acestor negocieri, partenerul public emite o decizie cuprinzând lista investitorilor selectaţi, ierarhizaţi conform criteriilor stabilite prin normele proprii elaborate în baza prevederilor prezentei legi. (2) Orice investitor interesat are posibilitatea de a contesta, la partenerul public sau în instanţă, decizia privind desemnarea partenerului privat şi orice alte decizii luate de acesta pe perioada derulării procedurii de atribuire, cu obligarea acestuia la depunerea unei garanţii de 2% din valoarea estimată. Partenerul public este obligat să dea răspuns la contestaţii în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei, după care procedura se va continua. Soluţia dată de instanţă devine obligatorie la data pronunţării unei hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii. (3) În cazul în care negocierile cu primul clasat nu pot conduce la încheierea unui contract de proiect de parteneriat public-privat, partenerul public începe negocierile, pe rând, cu următorii investitori selectaţi, în ordinea ierarhică a selecţiei, până la obţinerea unui rezultat favorabil. (4) În cazul nefinalizării unui contract de proiect de parteneriat public-privat cu niciunul dintre investitorii selecţionaţi, partenerul public are dreptul la reluarea întregii proceduri. După caz, înainte de reluarea procedurii, partenerul public poate să refacă sau să completeze studiul de fundamentare/ prefezabilitate şi/sau să schimbe unele date din documentul ataşat. (5) Procedura de negociere se derulează chiar dacă se depune o singură ofertă, cu condiţia ca aceasta, împreună cu documentele anexate de către investitorul privat interesat, să respecte cerinţele minime impuse de anunţul de intenţie şi documentul ataşat, elaborate de partenerul public. (6) În condiţiile în care părţile au decis continuarea proiectului de parteneriat public-privat, acestea procedează la pregătirea şi negocierea termenilor şi a clauzelor contractului de proiect de parteneriat public-privat. (7) Condiţiile de înfiinţare a companiei de proiect se includ în conţinutul contractului de proiect de parteneriat public-privat.  +  Secţiunea a 2-a Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat  +  Articolul 29Contractul de proiect de parteneriat public-privat în formă negociată este supus, după caz, aprobării Guvernului sau autorităţii publice, în calitate de titulari ai dreptului de administrare a bunului care face obiectul parteneriatului public-privat. Forma finală astfel aprobată nu poate fi modificată prin acordul părţilor decât printr-un act de cel puţin nivelul celui prin care s-a aprobat contractul.  +  Articolul 30 (1) La finalizarea contractului de parteneriat public-privat, compania de proiect transferă, cu titlu gratuit, bunul public realizat prin contractul de parteneriat public-privat către partenerul public, în bună stare, exploatabil şi liber de orice sarcină sau obligaţie. Condiţiile tehnice de transfer sunt definite în contractul de parteneriat public-privat. În cazul bunurilor imobile, transferul dreptului de proprietate, sub sancţiunea nulităţii absolute, se va face cu respectarea dispoziţiilor imperative ale legii privind transferul dreptului de proprietate a bunurilor imobile sau ale dezmembrămintelor acestuia. (2) Proprietăţile rezultate prin implementarea proiectului public-privat şi terenurile ocupate de proiect, în afara bunurilor proprietate publică, şi care nu pot fi înstrăinate sau grevate pot fi ipotecate, gajate şi pot constitui garanţii pentru finanţatorul proiectului public-privat, pe perioada de validitate a contractului.  +  Articolul 31Perioada de derulare a contractului de proiect de parteneriat public-privat se stabileşte în baza ofertei finale depuse de investitorul selectat şi a negocierilor finale care au în vedere o analiză economico-financiară reală şi riguroasă a proiectului, bazată pe criterii economice şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Capitolul V Reguli speciale pentru înfiinţarea companiei de proiect  +  Articolul 32Compania de proiect definită la art. 4 lit. f) se organizează şi funcţionează conform legislaţiei în vigoare, ca o societate comercială al cărei capital social este deţinut de către partenerul public şi investitorul privat.  +  Articolul 33 (1) Compania de proiect funcţionează pe toată perioada de derulare a contractului de proiect de parteneriat public-privat şi se lichidează conform legii la data încheierii acestuia. (2) Între compania de proiect şi cei 2 parteneri se va încheia un contract de administrare pentru bunurile de patrimoniu încredinţate spre administrare şi un contract de servicii.  +  Articolul 34Compania de proiect are ca obiect principal de activitate operarea şi gestionarea, pe principii economice, conform legii şi statutului propriu de înfiinţare şi funcţionare, a tuturor etapelor de derulare a contractului de proiect de parteneriat public-privat prin preluarea obligaţiilor de la părţile contractante, precum şi transferul în conformitate cu art. 30 alin. (1) al bunului şi serviciilor care fac obiectul acestuia, în beneficiul public, prin partenerul public.  +  Articolul 35Pe toată perioada de funcţionare a companiei de proiect, aceasta nu poate să îşi schimbe obiectul de activitate şi nu poate desfăşura operaţiuni economice în afara scopului expres al proiectului de parteneriat public-privat pentru care a fost creată sau al dezvoltării acestuia în folosul comunităţii.  +  Articolul 36Compania de proiect va fi condusă de un consiliu de administraţie, în care cei 2 parteneri vor fi reprezentaţi proporţional cu participarea prevăzută la art. 27 lit. f).  +  Articolul 37Compania de proiect nu are dreptul să ia decizii cu privire la schimbarea formei de proprietate sau de administrare a patrimoniului public sau privat cu care partenerul public participă la proiectul de parteneriat public-privat, pe toată perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, şi nici cu privire la cesionarea unor drepturi primite prin contract.  +  Capitolul VI Organizarea activităţii de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat  +  Articolul 38 (1) Coordonarea şi monitorizarea centralizată a derulării proiectelor de parteneriat public-privat se realizează de către Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi reorganizată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat se reorganizează prin hotărâre a Guvernului la nivel de direcţie generală în subordinea Secretariatului General al Guvernului şi va avea rol de instituţie centrală în domeniul proiectelor de parteneriat public-privat şi are ca atribuţie principală îndrumarea şi monitorizarea partenerilor publici şi a investitorilor privaţi interesaţi în activitatea de organizare şi derulare a unui proiect de parteneriat public-privat, în condiţiile legii. (3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat va constitui o bază de date publică, integrată, unică şi actualizată, cuprinzând toate proiectele de parteneriat public-privat anunţate, precum şi arhiva proiectelor în desfăşurare şi/sau finalizate.  +  Articolul 39Prin decizii interne pot fi organizate şi puse în funcţiune, dacă se justifică, unităţi interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat la nivelul autorităţilor publice care derulează cel puţin două proiecte de parteneriat public-privat.  +  Capitolul VII Sancţiuni  +  Articolul 40Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a solicita în instanţă constatarea nulităţii absolute a contractelor de parteneriat public-privat încheiate cu încălcarea prevederilor prezentei legi, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a acesteia.  +  Articolul 41Retragerea din contract înainte de termenul stabilit sau neîndeplinirea obligaţiilor contractuale se sancţionează cu plata unor penalităţi care vor fi specificate în mod expres în contractul încheiat între partenerul public şi cel privat.  +  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 42În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, dispoziţiile acesteia se completează cu dreptul comun.  +  Articolul 43Proprietatea intelectuală dobândită în procesul realizării parteneriatului public-privat aparţine partenerului privat, dacă contractul nu prevede altfel.  +  Articolul 44În cazul în care se îndeplinesc condiţiile unui proiect de parteneriat public-privat şi nu se încalcă interese de ordin public, dispoziţiile prezentei legi pot fi aplicate şi în cazul activităţilor relevante definite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare - cap. VIII "Contracte sectoriale", secţiunea 1 "Activităţi relevante".  +  Articolul 45Delimitarea terenurilor, a culoarelor şi a amplasamentelor necesare pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat se realizează în baza documentaţiei cadastrale, de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobată potrivit legii, a studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice.  +  Articolul 46În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia.  +  Articolul 47Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 1 octombrie 2010.Nr. 178.------------