HOTĂRÂRE nr. 995 din 29 septembrie 2010pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 1 octombrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pentru anul 2010, perioada de depunere pentru a doua etapă este 1-29 octombrie 2010."2. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2010, controlul la faţa locului se efectuează până la data de 15 noiembrie 2010, conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură."3. La articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În cazul în care, între data depunerii cererii şi data finalizării controlului la faţa locului, au intervenit modificări ale informaţiilor declarate în cerere, în termen de 7 zile lucrătoare de la data apariţiei acestora, beneficiarul notifică în scris aceste modificări centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, anexând documentele justificative."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Persoanele fizice neautorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, pot depune cererea, cu obligaţia să se autorizeze şi să depună copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului până la data de 25 octombrie 2010."2. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2010, perioada de depunere pentru a doua etapă este 1-29 octombrie 2010."3. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2010, beneficiarii solicită organismelor de inspecţie şi certificare eliberarea, până la data de 29 octombrie 2010, a certificatului de conformitate/master certificatului/certificatului de confirmare a conversiei."4. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2010, controlul la faţa locului se efectuează până la data de 15 noiembrie 2010, conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură."5. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În cazul în care, între data depunerii cererii şi data finalizării controlului la faţa locului, au intervenit modificări ale informaţiilor declarate în cerere, în termen de 7 zile lucrătoare de la data apariţiei acestora, beneficiarul notifică în scris aceste modificări centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, anexând documentele justificative."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii şidezvoltării rurale,Valeriu TabărăŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 29 septembrie 2010.Nr. 995.-------