ORDIN nr. 1.778 din 28 decembrie 2006 (*actualizat*)privind aprobarea normativelor de personal(aplicabil începând cu data de 23 octombrie 2010*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 24 ianuarie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 23 octombrie 2010, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 2.099 din 4 decembrie 2007; ORDINUL nr. 1.224 din 16 septembrie 2010.Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N. 8.388/2006,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă normativele de personal pe tipuri de unităţi sanitare, categorii de personal şi tipuri de activităţi medicale, conform anexelor nr. 1-17 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Normarea personalului medico-sanitar în cabinetele medicale din grădiniţele şi unităţile şcolare din mediul urban, precum şi din unităţile de învăţământ superior este prevăzută în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 5 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Normarea personalului medico-sanitar din activitatea de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale din unităţile sanitare este prevăzută în anexa nr. I la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 septembrie 2006.  +  Articolul 4Normarea personalului din centrele de sănătate mintală se face potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 375/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de sănătate mintală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 2 mai 2006.  +  Articolul 5 (1) Numărul de posturi determinat conform normativelor de personal este minimal obligatoriu. (2) Numărul de posturi prevăzut la alin. (1) poate fi majorat la propunerea motivată a autorităţii de sănătate publică sau a unităţilor sanitare, în funcţie de subordonare, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii Publice, în condiţiile legii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi sanitare publice. (3) La determinarea numărului de posturi conform prevederilor alin. (2) se vor avea în vedere şi prevederile pct. 7 din anexa nr. 17.  +  Articolul 6În funcţie de cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, prin excepţie de la prevederile art. 5 alin. (1), unităţile sanitare publice pot utiliza un număr mai mic de posturi, cu acordul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate, afiliate federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.---------Art. 6 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 2.099 din 4 decembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 10 decembrie 2007.  +  Articolul 7Ordonatorul de credite al unităţii sanitare publice are obligaţia ca la ocuparea posturilor să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 208/2003 privind aprobarea normativelor de personal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 şi nr. 222 bis din 3 aprilie 2003, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 9Direcţia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare, autorităţile de sănătate publică şi unităţile sanitare publice cu personalitate juridică din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrulsănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 28 decembrie 2006.Nr. 1.778.NORMATIV 28/12/2006METODOLOGIE 28/12/2006