NORMĂ din 12 februarie 2001 (*actualizată*)de acreditare a experţilor(actualizată până la data de 13 septembrie 2010*)
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 6 martie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 13 septembrie 2010, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 2.498 din 26 august 2010.  +  Articolul 1 (1) Pentru acreditarea ca expert, solicitanţii trebuie să întrunească minimum 40 de puncte conform punctajelor oferite de următoarele criterii:-----------    Pct. 3 de la alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.498 din 26 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 13 septembrie 2010.    4. Stagii şi titluri ştiinţifice în specialitate:    - masterat 5 puncte    - doctorand 10 puncte    - doctor 20 puncte    5. Stagii şi titluri ştiinţifice:    - masterat 3 puncte    - doctorand 5 puncte    - doctor 10 puncte    6. Lucrări ştiinţifice în specialitate:    - catalog ştiinţific 3-10 puncte                                                  (pentru fiecare                                                     catalog)    - studii şi articole publicate în 3 puncte     reviste de specialitate (pentru fiecare                                                      articol)    - carte ştiinţifică cu autor unic 10-15 puncte    - carte ştiinţifică în colaborare 5 puncte                                                  (pentru fiecare                                                       carte)    7. Experienţa practica în domeniu:    - expoziţii permanente 10 puncte    - expoziţii temporare 2-4 puncte                                                  (pentru fiecare                                                     expoziţie)    - cercetare în teren 3-5 puncte                                                  (pentru fiecare                                                     campanie) (2) Acreditarea experţilor va determina înscrierea acestora în Registrul experţilor.  +  Articolul 2 (1) Dosarul de candidatura se va depune la Direcţia muzee, colecţii, arte vizuale din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor şi va conţine următoarele documente: a) cerere-tip; b) curriculum vitae; c) copii de pe actele de studii; d) copie de pe carnetul de muncă sau, după caz, copii de pe alte acte doveditoare ale experienţei profesionale;-----------Litera d) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.498 din 26 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 13 septembrie 2010. e) cazier judiciar; f) doua recomandări din partea unor instituţii cu atribuţii în domeniu şi/sau personalităţi cu activitate recunoscută; g) lista cuprinzând titlurile, editura şi anul apariţiei. (2) Direcţia muzee, colecţii, arte vizuale verifica toate actele depuse la dosar. În cazul în care dosarul este incomplet aceasta va solicita în scris în termen de 5 zile completarea dosarului; în termen de 10 zile candidatul va prezenta actele necesare în vederea completării dosarului. (3) Cererea privind acreditarea se analizează în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea documentaţiei complete.-----------Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.498 din 26 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 13 septembrie 2010. (4) Termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice.-----------Alin. (4) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.498 din 26 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 13 septembrie 2010. (5) Prelungirea termenului prevăzut la alin. (3), precum şi durata acestei prelungiri se motivează corespunzător şi se notifică solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial.-----------Alin. (5) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.498 din 26 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 13 septembrie 2010. (6) În cazul în care cererea urmează să fie respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii.-----------Alin. (6) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.498 din 26 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 13 septembrie 2010.  +  Articolul 2^1 (1) Înscrierea în Registrul experţilor a persoanelor atestate ca experţi în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene se poate face ca urmare a solicitării, însoţită de copii ale documentelor de atestare, emise de autorităţile/instituţiile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în materie în statul respectiv. (2) În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea înscrierii în Registrul experţilor, direcţia de specialitate contactează autorităţile competente din Uniunea Europeană sau Spaţiul Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (IMI).-----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 2.498 din 26 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 13 septembrie 2010.  +  Articolul 3 (1) Direcţia muzee, colecţii, arte vizuale înaintează Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor dosarul de candidatura. (2) Comisia Naţionala a Muzeelor şi Colectiilor, în urma examinării dosarului şi sustinerii unui interviu, acreditează experţii. (3) Respingerea candidaturii se motivează corespunzător de către Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor.-----------Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 2.498 din 26 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 13 septembrie 2010.  +  Articolul 4 (1) Candidaţilor admişi li se va elibera un atestat în forma prevăzută în anexa la prezentele norme. (2) Candidaţii ale căror dosare au fost respinse de Comisia Naţionala a Muzeelor şi Colectiilor pot depune contestaţie în scris în termen de 30 de zile de la primirea comunicării. (3) Contestaţia va fi depusa în scris la Direcţia muzee, colecţii, arte vizuale şi va fi examinata în termen de 15 zile de o comisie numita prin ordin al ministrului culturii şi cultelor; în cazul în care contestatarul nu este multumit de răspunsul primit acesta se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.  +  Articolul 5Specialiştii înscrişi în Registrul experţilor sunt singurii care au calitatea să facă expertize pentru instanţele judecătoreşti şi notari publici, la solicitarea acestora.  +  Articolul 6 (1) Acreditarea poate fi retrasă pentru următoarele motive: a) condamnarea penală a expertului pentru infracţiuni în legătură cu patrimoniul cultural naţional; b) comiterea repetată de erori profesionale în exercitarea atribuţiilor de expert; c) în cazul dovedirii falsului în declaraţii în legătură cu îndeplinirea criteriilor de atestare. (2) Acreditarea poate fi suspendată, pentru o perioadă de un an, pentru următoarele motive: a) săvârşirea de fapte care constituie contravenţii în legătură cu patrimoniul cultural naţional; b) situarea în conflict de interese în exercitarea atribuţiilor de expert. (3) Retragerea sau suspendarea acreditării se menţionează în Registrul experţilor.-----------Art. 6 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 2.498 din 26 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 13 septembrie 2010.  +  Articolul 7Prevederile prezentelor norme se completează cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010-----------Art. 7 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 2.498 din 26 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 13 septembrie 2010.  +  Anexă--------la norme---------Nr. ..............Data .............ROMÂNIAMINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORATESTATMinisterul Culturii şi Cultelor, în conformitate cu prevederile art. 53 lit. l) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil şi cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor din data de ..........., atesta ca domnul/doamna .............., născut/născută în anul ...., luna ......., ziua ......., în localitatea .................., judeţul .........., care se legitimează cu ... seria ..... nr. ....., codul numeric personal ............., a obţinut, în baza documentelor prezentate, calitatea de expert în domeniul/domeniile ................................................................................................................................................................................................................... .Ministrul culturii şi cultelor,...............................------------