ORDIN nr. 1.224 din 16 septembrie 2010privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 23 septembrie 2010  Având în vedere prevederile:- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 4 alin. (1) pct. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 13 lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2009, cu modificările ulterioare,luând în considerare Referatul de aprobare al Direcţiei organizare şi politici salariale nr. Cs.A. 9.806 din 16 septembrie 2010,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Normativele de personal pentru asistenţa medicală spitalicească pe categorii de personal şi tipuri de activităţi sunt prevăzute în anexele nr. 1-11, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Normarea personalului din secţiile şi compartimentele cu paturi de anestezie şi terapie intensivă şi de terapie intensivă se realizează conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare, cu completările ulterioare.  +  Articolul 3Normarea personalului medico-sanitar din activitatea de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale din unităţile sanitare este prevăzută în anexa nr. I la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare.  +  Articolul 4Normarea personalului din centrele de sănătate mintală se face potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 375/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de sănătate mintală.  +  Articolul 5Normarea personalului din structurile de primire urgenţă - UPU-SMURD, UPU şi CPU - se face potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) Numărul de posturi, pe categorii de personal, între limita minimă şi maximă, se stabileşte de managerul fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică, potrivit structurilor medicale aprobate, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate ca limită maximă prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli. (2) Numărul de posturi prevăzut la alin. (1) determinat potrivit normativului de personal la limita minimă poate fi majorat la propunerea motivată a direcţiei de sănătate publică sau a unităţilor sanitare, în funcţie de subordonare, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii, respectiv la propunerea motivată a unităţilor sanitare, cu aprobarea Primăriei Municipiului Bucureşti/autorităţilor administraţiei publice locale, pentru spitalele din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în condiţiile legii, şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate ca limită maximă în bugetul anual de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi sanitare publice.  +  Articolul 7 (1) Numărul de posturi determinat potrivit cap. I din anexa nr. 9 poate fi majorat cu 15% pentru spitalele care au 800 de paturi şi peste. (2) Pentru spitalele care au mai puţin de 51 de paturi, normativul de personal prevăzut în anexa nr. 9 pct. 1 este diminuat cu 30%. (3) Competenţa de majorare a numărului de posturi potrivit prevederilor alin. (1) revine managerului cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate ca limită maximă în bugetul anual de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi sanitare publice. (4) Repartizarea numărului de posturi pe compartimentele funcţionale potrivit prevederilor alin. (2) este de competenţa managerului. (5) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar-sanitar excedentar poate fi redistribuit potrivit competenţei profesionale în cadrul altor structuri din cadrul unităţii sanitare unde încadrarea cu personal este sub limita medie a normativului.  +  Articolul 8Un procent de 10% din numărul de posturi stabilit potrivit normativului, pe tipuri de unităţi sanitare, potrivit cap. I din anexa nr. 9, poate fi redistribuit de managerul unităţii, pe compartimente funcţionale, în funcţie de particularităţile existente în organizarea şi funcţionarea unităţii sanitare publice.  +  Articolul 9În funcţie de cheltuielile de personal prevăzute în bugetul anual de venituri şi cheltuieli, prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (1) şi de la numărul de posturi stabilit potrivit cap. I din anexa nr. 9, unităţile sanitare publice pot utiliza un număr mai mic de posturi, pe perioade determinate, cu acordul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate, afiliate federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.  +  Articolul 10Ordonatorul de credite al unităţii sanitare publice are obligaţia ca la ocuparea posturilor să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetul anual de venituri şi cheltuieli.  +  Articolul 11Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 24 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Anexele nr. 1-7 se abrogă.2. Anexele nr. 9, 16 şi 17 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 12-14.  +  Articolul 12Orice alte dispoziţii contrare se abrogă.  +  Articolul 13Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, Primăria Municipiului Bucureşti/autorităţile administraţiei publice locale, unităţile sanitare publice cu personalitate juridică din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 14Prezentul ordin va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 16 septembrie 2010.Nr. 1.224.  +  Anexa 1 NORMATIVE DE PERSONALpentru asistenţa medicală spitaliceascăA. Medici şi personal sanitar mediu
  Nr. crt Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Medici Personal sanitar mediu şi asistenţi medicali cu studii superi- oare
  1. Asistenţă la paturi număr de paturi/1 post 5-15 8-12 (pe tură)
  2. Posturi fixe generale*1) număr de paturi/post 15-30 9-22 (pe tură)
  3. Secţii sau compartimente pentru transplant de organe număr de paturi/1 post 3-5 1-3 (pe tură)
  4. Secţii şi compartimente de neurochirurgie, chirurgie cardiacă şi a vaselor mari, chirurgie vasculară, cardiologie intervenţională, chirurgie cardiovasculară număr de paturi/1 post 4-6 2-4 (pe tură)
  5. Secţii şi compartimente de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă, arşi, neonatologie, toxicologie clinică număr de paturi/1 post 3-5 1-3 (pe tură)
  6. Compartimente de urmărire postoperatorii, de terapie intensivă, terapie acută număr de paturi/1 post 3-5 2-4 (pe tură)
  7. Secţii şi compartimente de neurologie, de recuperare neurologică, neuropsihomotorie neuromotorie şi neuromusculară, îngrijiri paliative număr de paturi/1 post 10-12 4-8 (pe tură)
  8. Activităţi medicale de înaltă performanţă: a) culturi de ţesuturi b) genetică medicală c) imunologie şi alergologie d) enzimologie e) endoscopie exploratorie f) angiografie şi cateterism cardiac g) explorări funcţionale în specialităţile: cofochirurgie, chirurgie cardiovasculară, toraco- pulmonară, urologie, neurochirurgie h) medicină nucleară (radioizotopi) i) terapie prin hiperbarism j) operaţii endoscopice k) terapie cu energii înalte l) medicină experimentală număr de posturi/unitate număr de posturi/unitate număr de posturi/unitate număr de posturi/unitate număr de posturi/unitate număr de posturi/unitate număr de posturi/unitate număr de posturi/aparat/ tură număr de posturi/unitate număr de posturi/unitate număr de posturi/aparat/ tură număr de posturi/unitate - 1 1 - 1 2 - 1 - - 1 - 2 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3
  9. Serviciu de anatomie patologică*2) număr de paturi/1 post 100-200 50-100
  10. Aparatură de laborator de înaltă performanţă: tomograf, angiograf, PET, RMN etc. număr de posturi/aparat 1/tură 1/tură
  11. Unităţi sanitare fără personalitate juridică ce funcţionează în structura spitalelor şi acordă servicii medicale de specialitate ambulatorie: a) dispensare TBC b) cabinet de stomatologie urgenţă număr de locuitori/post număr de posturi/cabinet 50.000 1/tură 25.000 1/tură
  B. Alt personal
  Nr. crt Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Alt personal superior Personal sanitar mediu şi asistenţi medicali cu studii superi- oare
  1. Chimist, biolog, biochimist, farmacist număr de paturi/1 post 40-50 20-30
  2. Psiholog, logoped, sociolog asistent social*6): a) asistenţă la paturi b) spitale de pediatrie - până la 200 de paturi - peste 200 de paturi c) secţii şi compartimente de bolnavi psihici, de neurochirurgie, de neuropsihiatrie infantilă şi de oncologie d) chirurgie maxilo-facială şi chirurgie funcţională ORL e) secţii sau compartimente de nou-născuţi, pediatrie, obstetrică ginecologie număr de posturi/unitate număr de posturi/unitate număr de paturi/1 post număr de paturi/1 post număr de posturi/secţie, compartiment 1 1 2 70-90 40-60 1 1 1 1 - - -
  3. Asistent social din secţii sau compartimente de nou-născuţi, pediatrie, obstetrică-ginecologie îngrijiri paliative*6) număr de posturi secţie/compartiment - 1
  4. Profesori de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut număr de posturi/sală de kinetoterapie*3) 1/tură -
  5. Fizician, fizician medical: a) medicină nucleară (radioizotopi) b) terapii cu energii înalte c) betatron număr de posturi/unitate de lucru număr de posturi/unitate de lucru număr de posturi unitate de lucru 1 1 1 - - -
  6. Farmacist*4): - farmacia cu circuit închis număr de paturi/1 post 110-170 40-60
  C. Personal auxiliar sanitar
  Nr. crt Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Personal auxiliar
  I. Infirmiere: a) pentru asistenţa la paturi b) secţii şi compartimente de neurochirurgie, chirurgie cardiacă şi a vaselor mari, chirurgie vasculară, chirurgie plastică microchirurgie reconstructivă, toxicologie clinică, chirurgie cardiovasculară c) secţii şi compartimente de transplant de organe, arşi, cardiologie intervenţională, terapie intensivă d) secţii şi compartimente de neurologie, de recuperare pediatrică, neurologică, neuropsihomotorie, neuromotorie neuromusculară, recuperare, medicină fizică şi balneologie, îngrijiri paliative, terapie acută, compartimente de îngrijire postoperatorie e) săli de operaţie număr de paturi/1 post număr de paturi/1 post număr de paturi/1 post număr de paturi/1 post număr de posturi/sală 20-25 (pe tură) 6-10 (pe tură) 2-6 (pe tură) 4-8 (pe tură) 1 (pe tură)
  II. Spălătorese Kg lunar/1 post 600-800
  III Îngrijitori: a) pentru curăţenie b) farmacii număr de mý/1 post număr de posturi/farmacie 250-300 1
  IV. Brancardieri*5) număr de paturi/1 post 40-60 (pe tură)
  V. Garderobier - unităţi sanitare până la 400 de paturi - unităţi sanitare peste 400 de paturi număr de posturi/garderobă 1/tură 2/tură
  ---------*1) La posturi fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de muncă: laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, laboratorul clinic, explorări funcţionale, sălile de operaţie, sălile de naşteri, sterilizarea, dietetica, compartimentul de evaluare şi statistică medicală, camera de gardă - cabinete medicale interdisciplinare, tehnicienii de aparatură medicală, activitatea de bioinginerie medicală desfăşurată de bioingineri medicali etc.*2) În unităţile sanitare cu mai puţin de 100 de paturi se normează câte un post de medic şi câte un post de asistent medical pe unitate.*3) Spaţiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puţin 8 mý.*4) În unităţile sanitare cu mai puţin de 110 paturi se normează un post de farmacist pe unitate.*5) Se normează pe unitate, iar utilizarea se face în raport de necesităţi.*6) Funcţia de asistent social se normează pentru tipurile de spitale din prezenta anexă care au în structură secţii sau compartimente de nou-născuţi şi/sau pediatrie cu respectarea ordinului ministrului sănătăţii pentru eficientizarea activităţii de asistenţă socială desfăşurată în cadrul unităţilor sanitare care au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau de pediatrie.Pentru cabinetele medicale din ambulatoriul integrat care au corespondent în secţiile şi compartimentele cu paturi, la normarea medicilor stabilită conform prezentei anexe se adaugă normarea pentru cabinetele din ambulatoriu corespunzător modului de organizare a activităţii, tură sau tură-contratură.Pentru compartimentul de evaluare şi statistică sanitară, normarea posturilor se face la posturi fixe generale, iar încadrarea va fi corespunzătoare categoriilor de personal care îşi desfăşoară activitatea în această structură.
   +  Anexa 2 NORMATIVE DE PERSONALîn unităţile de epurare extrarenală
  Nr. crt. Tipul unităţii Categoria de personal Numărul de posturi de personal
  I. Staţiile de dializă cu până la 8 aparate
  1. Medic nefrolog*1) 1 post/tură
  2. Psiholog 1 post/staţie
  3. Asistent medical 1 post/aparat/tură
  4. Infirmieră 2 posturi/tură
  5. Îngrijitoare 1 post/tură
  6. Subinginer sau tehnician 1 post/tură
  7. Laborant sau tehnician pentru determinări fizico-chimice 1 post/tură
  8. Asistent de farmacie (sau laborant, operator/tehnician chimist) 1 post/tură
  9. Statistician medical (pentru staţiile cu mai mult de 30 de bolnavi trataţi) 1 post/staţie
  II. Centrul de dializă cu peste 8 aparate
  1. Medic nefrolog*1) 1 post/ 5 aparate*2)
  2. Medic anestezie şi terapie intensivă 1 post/centru
  3. Medic chirurgie vasculară 1 post/centru
  4. Psiholog 1 post/centru
  5. Asistent medical 1 post/2 aparate/ tură
  6. Asistent dietetician 1 post/centru
  7. Infirmieră 1 post/9 aparate/ tură
  8. Îngrijitoare 1 post/9 aparate/ tură
  9. Inginer aparatură medicală sau subinginer*3) 1 post/centru
  10. Tehnician aparatură medicală 1 post/10 aparate/ tură
  11. Laborant sau tehnician pentru determinări fizico-chimice 1 post/tură
  12. Asistent de farmacie (sau laborant, operator/tehnician chimist) 1 post/tură
  13. Statistician medical 1 post/centru
  14. Muncitor necalificat pentru transport, încărcare-descărcare substanţe 1 post/tură
  III. Compartimentul de dializă peritoneală
  1. Medic nefrolog (competenţă în dializă) 1 post/ compartiment
  2. Asistent medical 1 post/10 pacienţi trataţi prin dializă peritoneală
  3. Asistent medical 1 post/ compartiment/tură
  4. Infirmieră 1 post/tură
  5. Îngrijitoare 1 post/tură
  ----------*1) Sau medic primar ori specialist medicină internă, pediatrie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, anestezie şi terapie intensivă, cu competenţă în dializă.*2) În cazul în care normarea posturilor de medici în raport cu numărul de aparate nu asigură toate turele, se normează câte un post de medic pentru fiecare tură.*3) Cu diplomă de licenţă şi curs de formare profesională în domeniul aparaturii medicale.
   +  Anexa 3 NORMATIVE DE PERSONALpentru unităţi, secţii şi compartimente de croniciA. Medici şi personal sanitar mediu
  Nr. crt Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Medici Personal sanitar mediu şi asistenţi medicali cu studii superi- oare
  1. Unităţi, secţii şi compartimente de cronici: a) asistenţă la paturi număr de paturi/1 post 18-25 12-20 (pe tură)
  b) posturi fixe generale*1) număr de posturi/unitate număr de paturi/1 post 2 - - 22*2) (pe tură)
  B. Alt personal
  Nr. crt Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Alt personal superior Personal sanitar mediu şi asistenţi medicali cu studii superi- oare
  1. Chimist, biolog, biochimist, farmacist număr de posturi/unitate 1 1
  2. Psiholog, logoped, sociolog număr de posturi/unitate 1 -
  3. Profesori de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut*3) număr de posturi/unitate 1/unita- te/tură -
  4. Farmacist: - farmacia cu circuit închis număr de posturi/unitate 1 2
  C. Personal auxiliar sanitar
  Nr. crt Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Personal auxiliar
  I. Infirmiere: a) asistenţă la paturi număr de paturi/1 post 8-10 (pe tură)
  II. Spălătorese kg lunar/1 post 600-800
  III Îngrijitori număr de mý/1 post 200-300
  IV. Brancardieri număr de posturi/unitate 1/tură
  -----------*1) La posturi fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de muncă: laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, laboratorul clinic, sterilizarea, dietetica, compartimentul de evaluare şi statistică medicală, camera de gardă, tehnicienii de aparatură medicală, activitatea de bioinginerie medicală desfăşurată de bioingineri medicali etc.*2) Un post se va încadra cu asistent social.*3) Numai pentru unităţile care au încadrat medic în specialitatea medicină fizică, balneologie şi recuperare medicală.Pentru cabinetele medicale din ambulatoriul integrat care au corespondent în secţiile şi compartimentele cu paturi, la normarea medicilor stabilită conform prezentei anexe se adaugă normarea pentru cabinetele din ambulatoriu corespunzător modului de organizare a activităţii, tură sau tură-contratură.Pentru compartimentul de evaluare şi statistică sanitară, normarea posturilor se face la posturi fixe generale, iar încadrarea va fi corespunzătoare categoriilor de personal care îşi desfăşoară activitatea în această structură.
   +  Anexa 4 NORMATIVE DE PERSONALpentru sanatorii şi preventoriiA. Medici şi personal sanitar mediu
  Nr. crt. Tipul de unitate sanitară Criteriul de normare Medici Personal sanitar mediu şi asistenţi medicali cu studii superioare
  1. Sanatorii: a) asistenţă la paturi b) posturi fixe generale *1) număr de paturi/ /1 post număr de paturi/ /1 post 30-45 60-70 20-30 (pe tură) 60-70 (pe tură)
  2. Preventorii număr de paturi/ /1 post 70-100 30-50 (pe tură)
  B. Alt personal
  Nr. crt. Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Alt personal superior Personal sanitar mediu şi asistenţi medicali cu studii superioare
  1. Chimist, biolog, biochimist, farmacist: - sanatorii număr de paturi/ /1 post 80-120 80-120
  2. Psiholog, logoped, sociolog: a) sanatorii b) preventorii număr de posturi/ /unitate număr de posturi/ /unitate 1 1 - -
  3. Profesori de cultură fizică medicală; fizioki- netoterapeut; kinetote- rapeut număr de posturi/ sală de kinetoterapie*2) 1/tură
  4. Farmacist*3): - farmacia cu circuit închis număr de paturi/ /1 post 80-150 80-120
  C. Personal auxiliar sanitar
  Nr. crt. Tipul de unitate sanitară Criteriul de normare Număr de posturi
  I. Infirmiere
  1. Sanatorii: - adulţi - copii număr de paturi/1 post număr de paturi/1 post 40-50 (pe tură) 20-25 (pe tură)
  2. Preventorii: - adulţi - copii număr de paturi/1 post număr de paturi/1 post 45-50 (pe tură) 25-35 (pe tură)
  II. Îngrijitoare număr de mý/1 post 200-300
  III. Spălătorese kg lunar/1 post 600-800
  ---------*1) La posturi fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de muncă: laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, laboratorul clinic, sterilizarea, dietetica, compartimentul de evaluare şi statistică medicală, camera de gardă, tehnicienii de aparatură medicală, activitatea de bioinginerie desfăşurată de bioingineri medicali etc.*2) Spaţiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puţin 8 mý.*3) Pentru sanatoriile cu mai puţin de 80 de paturi se normează un post de farmacist şi un post de asistent medical profil farmacie pe unitate.Pentru cabinetele medicale din ambulatoriul integrat care au corespondent în secţiile şi compartimentele cu paturi, la normarea medicilor stabilită conform prezentei anexe se adaugă normarea pentru cabinetele din ambulatoriu corespunzător modului de organizare a activităţii, tură sau tură-contratură.Pentru compartimentul de evaluare şi statistică sanitară, normarea posturilor se face la posturi fixe generale, iar încadrarea va fi corespunzătoare categoriilor de personal care îşi desfăşoară activitatea în această structură.
   +  Anexa 5 NORMATIVE DE PERSONALpentru servicii judeţene/cabinete de medicină legală
  Nr. crt. Categoria de personal Criteriul de normare Normativ
  I. Serviciile judeţene de medicină legală
  1. Medici număr de locuitori/1 post 1/75.000
  2. Alt personal cu pregătire superioară de specialitate număr de locuitori/1 post 1/100.000
  3. Personal sanitar mediu şi asistenţi medicali cu studii superioare număr de locuitori/1 post 1/50.000
  4. Autopsieri număr de locuitori/1 post 1/100.000
  5. Brancardieri număr de posturi/unitate 1 post/tură
  II. Cabinete de medicină legală
  1. Medici număr de posturi/cabinet 1 post/cabinet
  2. Personal sanitar mediu şi asistenţi medicali cu studii superioare număr de posturi/cabinet 1 post/cabinet
  NOTE:1. Normarea personalului auxiliar sanitar pentru activitatea de curăţenie: 1 post la 250-300 mý.2. În categoria "Alt personal cu pregătire superioară de specialitate" se includ farmacişti, chimişti, biochimişti, biologi, psihologi etc.3. Pentru serviciile judeţene de medicină legală, normativul se calculează la populaţia judeţului.
   +  Anexa 6 NORMATIVE DE PERSONALpentru asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriuAmbulatorii de specialitateI. Medici şi personal sanitar mediu
  Nr. crt. Asistenţă medicală de specialitate în ambulatoriu Criteriul de normare Medici Personal sanitar mediu şi asistenţi medicali cu studii superioare
  1. Cabinete medicale de specialitate număr de posturi/ cabinet 1 post/ cabinet/ tură 1 post/cabinet/tură
  2. Cabinete medicale de medicină dentară număr de posturi/ cabinet 1 post/ cabinet/ tură 1 post/cabinet/tură
  3. Laborator număr de posturi/ laborator/tură 1 post/ labora- tor/tură 2 posturi/laborator /2 ture
  II. Alt personal
  Nr. crt. Asistenţă medicală de specialitate în ambulatoriu Criteriul de normare Alt personal superior Personal sanitar mediu şi asistenţi medicali cu studii superioare
  1. Chimist, biolog, biochimist, farmacist număr de posturi/ laborator 2 posturi 4 posturi
  2. Pentru radiologie şi imagistică medicală număr de posturi/ aparat - 2 posturi/tură
  3. Profesori de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut număr de posturi/ sală de kinetoterapie*) 1/tură -
  --------- Notă *) Spaţiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puţin 8 mý.
   +  Anexa 7 NORMATIV DE PERSONALpentru dispensare medicale unde nu suntorganizate cabinete medicale conform Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
  Tipul de asistenţă medicală Criteriul de normare Personal sanitar mediu şi asistenţi medicali cu studii superioare
  Asistenţă medicală primară:
  a) în zone cu condiţii normale număr de locuitori/1 post 1.000
  b) în zone izolate, cu condiţii grele sau foarte grele număr de locuitori/1 post 300
   +  Anexa 8 ALTE ACTIVITĂŢI MEDICALEA. Medici şi personal sanitar mediu
  Tipul de activitate medicală sau unitatea sanitară Criteriul de normare Medici Personal sanitar mediu şi asistenţi medicali cu studii superioare
  Asistenţă medicală de reabilitare a sănătăţii - staţiuni balneoclimaterice număr de paturi tratament/post 80-90 80-90
  Proceduri de fizio-electro- termo-balneo-terapie număr de proceduri*1)/ 1 post - 30-50
  B. Alt personal
  Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Normativ
  Profesor de cultură fizică medicală; fiziokinetote= rapeut; kinetoterapeut număr de proceduri*1)/1 post 10-20
  ---------*1) Numărul de proceduri se calculează conform anexei nr. 8a la ordin.C. Personal auxiliar sanitar
  Tipul de asistenţă medicală Criteriul de normare Număr de posturi
  Proceduri de fizio-electro- termo-balneo-terapie număr de posturi/2 posturi personal sanitar mediu 1
  NOTĂ:Unitatea sanitară publică are obligaţia să ţină evidenţa procedurilor efectuate potrivit reglementărilor legale în vigoare.
   +  Anexa 8a CALCULULnumărului de proceduri pentru bazele detratament fizio-electro-termo-balneo-terapie  +  Capitolul I Electroterapia1. Galvanizări2. Ionizări3. Galvanostimulări4. Galvanizări decontracturante5. Băi hidroelectrice parţiale şi generale6. Faradizări7. Masă vibratorie8. Diadinamici9. Curenţi exponenţiali10. Curenţi stimulatori impulsuri (rectangulari, trapezoidali, triunghiulari etc.)11. Miodinaflux12. Nemectrodin13. Nemectron14. Neuroexponeflux15. Magnetodialux16. Diatermie17. Ultrascurte18. Microunde19. Ultrasunete  +  Capitolul II Fototerapie20. Solux (infraroşii)21. Ultraviolete22. Băi de lumină parţiale şi generale23. Fototerapie în fotarii (colective)  +  Capitolul III Pneumoterapie24. Aerosoli25. Inhalaţii26. Pulverizaţii individuale27. Pulverizaţii colective28. Cameră pneumatică29. Gimnastică respiratorie cu aparat pentru supra şi sub presiune  +  Capitolul IV Hidro-termo-kinetoterapie30. Fricţiuni parţial complete şi complete reci şi alternante31. Împachetări umede complete sau parţiale32. Împachetări uscate33. Cataplasme cu diverse ingrediente chimice sau plante34. Împachetări cu parafină35. Băi de abur complete şi parţiale36. Băi medicinale cu ingrediente chimice37. Saună38. Baie kinetoterapeutică, băi cu peria, băi hallbad, băi hiperterme, băi cu masaj sub apă etc.39. Băi kineto la bazin individual (cadrul mediu lucrează în bazin cu bolnavul)40. Băi cu bule de aer, oxigen, CO(2)41. Băi la bazin kineto colective42. Băi parţiale ascendente, descendente de umeri, picioare, şezut, calde, reci sau alternante etc.43. Proceduri prin mofete  +  Capitolul V Balneoterapie44. Băi de nămol natural complete şi parţiale, băi cu ape sulfuroase, băi carbogazoase, băi alcaline etc.45. Împachetări cu nămol (sapropelic şi turbă)46. Cataplasme cu nămol47. Tampoane vaginale cu nămol48. Irigaţii cu ape minerale49. Duş - masaj50. Duş scoţian51. Duşuri alternante verticale52. Duş subacval53. Duş cu aer cald (se asociază cu masaj)54. Duş de abur (se asociază cu masaj)55. Afuziuni generale şi parţiale reci sau alternante  +  Capitolul VI Masoterapie56. Masaj uscat57. Masaj cu nămol58. Masaj recuperator  +  Capitolul VII Kinetoterapie59. Kinetoterapie individuală60. Kinetoterapie colectivă61. Kinetoterapie cu aparatură specială62. Manipulări vertebrale şi articulaţii perifericeNOTĂ:La calculul numărului de proceduri se va proceda astfel:Fiecare dintre procedurile aplicate unui bolnav reprezintă o procedură, cu următoarele excepţii:1. o procedură aplicată unui bolnav se calculează la normare ca două proceduri:- cap. I pct. 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 şi 19;- cap. III pct. 29;- cap. IV pct. 30 şi 42;- cap. V pct. 49, 53 şi 54;- cap. VI pct. 56, 57 şi 58;- cap. VII pct. 59 şi 60;2. o procedură aplicată unui bolnav se calculează la normare ca 3 proceduri:- cap. I pct. 6;- cap. IV pct. 38;- cap. V pct. 50 şi 52;- cap. VI pct. 57;3. o procedură aplicată unui bolnav se calculează la normare ca 4 proceduri:- cap. IV pct. 39;- cap. VI pct. 58;4. la cap. IV pct. 41 şi 43 - 10 bolnavi care fac baie la bazinul de kinetoterapie colectivă şi 10 bolnavi care efectuează tratament prin mofete se calculează la normare ca o procedură.Normativul de un post personal sanitar mediu la 40 de proceduri se aplică la numărul mediu zilnic de proceduri.Numărul mediu zilnic de proceduri se determină prin împărţirea numărului anual de proceduri determinat conform prezentei anexe la numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an (255 de zile).  +  Anexa 9 NORMATIVE DE PERSONALpentru personalul tehnic, economic, informatică, administrativ şi de deservire
  Nr. crt. Număr de posturi
  I. Personalul din aparatul funcţional (tehnic, economic, informatică şi administrativ)
  1. Unităţi cu până la 100 de paturi Total posturi, din care: RUNOS Financiar-contabilitate Aprovizionare, transport, administrativ Achiziţii publice, contractare Compartimentul juridic Compartimentul tehnic Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă Compartimentul de informatică 11 2 2 2 1 1 1 1 1
  2. Unităţi între 100 şi 300 de paturi Total posturi, din care: RUNOS Financiar-contabilitate Aprovizionare, transport, administrativ Achiziţii publice, contractare Compartimentul juridic Compartimentul tehnic Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă Compartimentul de informatică 16 3 3 2 3 1 1 1 1 1
  3. Unităţi între 301 şi 500 de paturi Total posturi, din care: RUNOS Financiar-contabilitate Aprovizionare, transport, administrativ Achiziţii publice, contractare Compartimentul juridic Compartimentul tehnic Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă Compartimentul audit Compartimentul de informatică 26 4 5 3 3 3 1 2 1 1 3
  4. Unităţi între 501 şi 800 de paturi Total posturi, din care: RUNOS Financiar-contabilitate Aprovizionare, transport, administrativ Achiziţii publice, contractare Compartimentul juridic Compartimentul tehnic Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă Compartimentul audit Compartimentul de informatică Compartimentul relaţii cu publicul 39 6 7 4 5 3 2 3 2 2 4 1
  5. Unităţi între 801 şi 1.000 de paturi Total posturi, din care: RUNOS 7 Financiar-contabilitate Aprovizionare, transport, administrativ Achiziţii publice, contractare Compartimentul juridic Compartimentul tehnic Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă Compartimentul audit Compartimentul de informatică Compartimentul relaţii cu publicul 46 8 5 6 4 2 4 2 2 5 1
  6. Unităţi între 1.001 şi 1.199 de paturi Total posturi, din care: RUNOS Financiar-contabilitate Aprovizionare, transport, administrativ Achiziţii publice, contractare Compartimentul juridic Compartimentul tehnic Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă Compartimentul audit Compartimentul de informatică Compartimentul relaţii cu publicul 53 8 9 6 6 5 2 5 2 2 7 1
  7. Unităţi cu 1.200 de paturi şi peste Total posturi, din care: RUNOS Financiar-contabilitate Aprovizionare, transport, administrativ Achiziţii publice, contractare Compartimentul juridic Compartimentul tehnic Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă Compartimentul audit Compartimentul de informatică Compartimentul relaţii cu publicul 59 9 10 6 7 6 2 7 2 2 7 1
  II. Personal de deservire*)
  1. Pentru toate tipurile de unităţi % din numărul de posturi aprobate în statul de funcţii 1%
  --------- Notă *) Se utilizează numai pentru unităţile care asigură paza cu personal propriu.NOTE:1. În cazul unităţilor sanitare care funcţionează în sistem pavilionar, pentru personalul de deservire normativul este de 1,5% din numărul de posturi aprobat în statul de funcţii.2. Comitetul director face parte din categoria personalului TESA, dar nu se include în normativul stabilit potrivit prezentei anexe.3. Preotul nu face parte din categoria personalului TESA.4. Nu se introduce în categoria personalului TESA personalul de informatică ce îşi desfăşoară activitatea în farmacia cu circuit închis.5. Pentru unităţile sanitare clinice, institutele şi centrele medicale clinice numărul de posturi la compartimentul/biroul/serviciul RUNOS se majorează cu un post.
   +  Anexa 10 NORMATIVE DE PERSONALpentru activităţile de întreţinere a clădirilor şiinstalaţiilor de apă, lumină, încălzire, de deservire a posturilor fixeşi de preparare a hranei în blocurile alimentareI. Dispoziţii generale1. Prin prezentele normative se stabileşte numărul maxim de personal muncitor la următoarele activităţi: a) întreţinerea clădirilor şi instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire; b) deservirea posturilor fixe la centrale termice, centrale de oxigen, lifturi, centrale telefonice, activitate de proiecţie, activitate radioficare şi telex etc.; c) prepararea hranei în blocurile alimentare; d) meserii specifice unor unităţi sanitare.Activitatea de întreţinere şi de deservire a obiectivelor menţionate mai sus, precum şi de preparare a hranei pentru bolnavi constă în asigurarea condiţiilor optime necesare pentru buna desfăşurare a activităţii medicale în unităţile sanitare.2. La elaborarea normativelor de personal pentru aceste activităţi s-au avut în vedere următoarele:- volumul activităţii de întreţinere sau de deservire;- capacităţile unităţilor sanitare;- folosirea raţională şi integrală a timpului de lucru;- asigurarea serviciilor la nivelul cerut de normele de funcţionare a unităţilor sanitare;- încadrarea în alocaţiile bugetare repartizate potrivit surselor de finanţare aprobate.3. În vederea aplicării normativelor de personal conducerea unităţii sanitare va lua următoarele măsuri:- menţinerea instalaţiilor şi a utilajelor în stare permanentă de funcţionare;- organizarea raţională a procesului de întreţinere şi de deservire a obiectivelor nominalizate la posturi fixe şi de preparare a hranei pentru bolnavi conform dietelor prescrise de personalul medical;- aprovizionarea cu materiile şi materialele necesare desfăşurării optime a activităţilor ce fac obiectul prezentelor normative;- organizarea şi efectuarea controlului asupra calităţii muncii şi a respectării normelor de protecţia muncii;- stabilirea atribuţiilor pentru fiecare muncitor şi nominalizarea lucrărilor ce îi revin în cadrul meseriei pe care o exercită;- organizarea evidenţei primare;- urmărirea folosirii raţionale a timpului de lucru şi analiza periodică a eficienţei activităţii;- organizarea schimburilor II şi III numai la activităţile la care se impune aceasta, în funcţie de condiţiile concrete ale fiecărei unităţi sanitare.4. Prezentele normative se aplică în următoarele tipuri de unităţi: spitale şi spitale clinice, institute şi centre medicale, sanatorii şi preventorii etc. atât din subordinea Ministerului Sănătăţii, cât şi din subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.II. Meseriile ce pot fi utilizate5.a) În activitatea de întreţinere a clădirilor, instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire prevăzute la cap. I pct. 1 lit. a) vor putea fi folosite următoarele meserii:
  Indicator tarifar de calificare Meseria
  05.11.05 lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale
  20.05.01 instalator de apă şi canal
  20.05.02 instalator de încălzire centrală şi gaze
  05.04.08 electrician de întreţinere şi reparaţii
  09.08.00 tâmplar universal
  05.22.01 sudor electric
  05.22.02 sudor cu gaze
  20.12.01 zidar - roşar tencuitor
  20.13.00 zugrav - vopsitor
  05.21.01 strungar la strung paralel şi de detalonat
  06.01.02 laborant determinări fizico-chimice numai în unităţile şi la locurile stabilite de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Reci- pientelor sub Presiune şi Insta- laţiilor de Ridicat (I.S.C.I.R)
  19.00.09 operator hidraulic în alimentările numai în unităţile în care au staţie cu apă proprie de alimentare cu apă
  05.04.01 bobinator maşini electrice rotative
  09.05.00 tapiţer
  20.00.08 geamgiu
  05.24.01 tinichigiu industrial
  20.05.03 instalator frigorist
  20.09.02 montator de placaje interioare şi exterioare
  18.00.03 deratizator, dezinfectator, deparazitor
  20.07.02 instalator termic şi fonic
  20.05.04 instalator de ventilare şi condiţionare
  24.00.01 preparator ser vaccin - muncitor necalificat (numai cei care lucrează efectiv la întreţinerea clădirilor şi instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire) ajutând muncitorii calificaţi
  5.b) În activitatea de deservire a posturilor fixe prevăzute la cap. I pct. 1 lit. b) vor putea fi utilizate următoarele meserii:
  Indicator tarifar de calificare Meseria
  25.51.03 fochist la căldări pentru încălzire centrală
  25.51.02 fochist la căldări pentru abur industrial
  25.00.10 liftier
  25.51.11 telefonist
  25.51.12 telegrafist
  24.52.08 proiecţionist
  22.51.10 operator radio-radioficare
  20.05.02 instalator de încălzire centrală şi gaze
  05.15 optician (confecţioner lentile şi prisme)
  05.04.08 electrician de întreţinere şi reparaţii
  12.04.00 croitor
  12.06.00 lenjer
  18.04.00 frizer
  19.03.00 peisagist floricultor
  05.11.03 lăcătuş montator, agregate energetice şi transport cosmetician coafor şofer
  5.c) În activitatea de preparare a hranei în blocurile alimentare pot fi folosite următoarele meserii:- bucătar;- ospătar;- cofetar-patiser;- carmangier;- brutar;- muncitor necalificat.5.d) Meserii specifice unor unităţi sanitare:Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti03.04. sondorIII. Normative de personal6. Normativele de personal determină numărul minimal obligatoriu de posturi la activităţile de întreţinere clădiri şi instalaţii de apă, lumină şi încălzire, deservire posturi fixe şi preparare a hranei în blocurile alimentare, în unităţi sanitare. a) Pentru determinarea numărului de posturi pentru întreţinere clădiri şi instalaţii de apă, lumină şi încălzire se vor aplica următoarele normative:
       
    Elemente de normare:Criterii de normare:
    - Număr de paturi convenţionale pe întreaga unitate cu personalitate juridică- 115 paturi convenţionale/1 post muncitor la unităţile cu personalitate juridică
  Calculul numărului de paturi convenţionale pe unitate se face prin echivalarea paturilor fizice şi a încăperilor fără paturi, astfel:- 1 pat fizic corespunde cu 1 pat convenţional la normare;- 1 încăpere fără paturi corespunde cu 1 pat convenţional la normare.Prin pat fizic se înţelege paturile din secţiile şi compartimentele din spitale şi spitale clinice, institute şi centre medicale, sanatorii şi preventorii.Prin încăpere fără paturi se înţelege toate încăperile din unitatea sanitară în care nu sunt amplasate paturi, ca de exemplu: laboratoare, săli de operaţie, săli de naştere, săli de pansamente, săli de ghips, sterilizare, cabinete de consultaţii, săli de aşteptare, amfiteatre, birouri, săli de şedinţe, magazii, bucătării, spălătorii, băi, grupuri sanitare, centrale telefonice, alte încăperi delimitate de uşi etc.Pentru subsolurile tehnice se va lua în calcul o suprafaţă de 20 mý ca încăpere fără paturi.Calculul numărului normat de posturi în baza criteriului de 115 paturi convenţionale/1 post de muncitor se face pe unitatea sanitară publică cu personalitate juridică, iar nominalizarea meseriilor prevăzute la cap. II pct. 5.a) se face de conducerea unităţii sanitare. În cadrul acestui normativ pot fi nominalizate şi alte meserii în afara celor prevăzute la cap. II pct. 5.a), în funcţie de specificul unităţii. b) Pentru determinarea numărului de personal necesar deservirii posturilor fixe, se vor aplica următoarele normative:
       
    Elemente de normare:Criterii de normare:
    - Centrale termice:- 1 post de fochist pe fiecare tură şi centrală termică cu până la 4 cazane inclusiv
    - în centralele termice cu peste 4 cazane câte 2 posturi de fochişti pe fiecare tură şi centrală. Stabilirea numărului normat se va face cu avizul inspectoratului teritorial al judeţului sau municipiului Bucureşti - I.S.C.I.R.
    - Staţii centrale de oxigen:- 1 post de muncitor pe tură şi staţie
    Stabilirea duratei de funcţionare a staţiei se face cu avizul inspectoratului teritorial al judeţului sau municipiului Bucureşti - I.S.C.I.R.
    - Lifturi:- 1 post de liftier/tură, conform programului de funcţionare a acestora stabilit de conducerea unităţii. Posturile de liftier se vor stabili numai pentru ascensoarele de persoane care au înscrisă în cartea tehnică sau în procesele-verbale I.S.C.I.R. condiţia expresă "cu însoţitor".
    - Centrale telefonice:- 1 post de telefonist pe fiecare poziţie la pupitru şi pe tură, în unităţi sanitare
    - Confecţionare, reparare şi întreţinere inventar moale- 1 post de muncitor la 200 de paturi fizice
    - Aprovizionare, manipulare, depozitare şi deservire mijloace de transport- 1 post de muncitor la 200 de paturi fizice; unităţile sub 200 de paturi fizice normează 1 post pe unitate
    - Îngrijire animale pentru experienţă- 1 post de muncitor la 300 de animale mici
    - 1 post de muncitor la 70 de alte animale
    - Frizer**)  
    - unităţi cu personalitate juridică între 100 şi 250 de paturi- 1 post de frizer/unitate
    - unităţi cu personalitate juridică peste 250 de paturi- 2 posturi/unitate
    - Întreţinere spaţii verzi, parcuri- 1 post de muncitor la 10.000 m2***)
    - Întreţinere sere pentru flori şi răsaduri- 1 post de muncitor/seră***)
    - Cosmetician- 1 post de cosmetician pe unitate/tură la Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie "Ana Aslan" Bucureşti
    - Coafor- 1 post de coafez pe unitate/tură la Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie "Ana Aslan" Bucureşti
    - Activitatea de conducere auto- 1 post de şofer pe mijloc de transport
    - Supraveghere bolnavi psihici periculoşi- 1 post de muncitor/pavilion*)/tură
    sau
    - 1 post de muncitor la 60 de paturi/tură*)
    - 1 post de muncitor/cameră de gardă/tură*)
    - Deservire grup electrogen şi staţie acumulatori sau baterii- 1 post de muncitor/grup sau staţie/tură
    - Deservire staţii de epurare ape uzate şi reziduale- 1 post de muncitor/tură/staţie
    - Deservire staţii de pompe sau uzine pentru asigurarea cu apă potabilă- 1 post de muncitor/tură/staţie
    - Crematoriu*)- 1 post de muncitor/unitate
    - Personal pentru servirea hranei****)- 1 post de ospătar/40 de persoane servite/tură/2 ture
  ---------- Notă *) Se utilizează muncitori necalificaţi. Notă **) Nu se iau în calcul paturile de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi. Notă ***) Se utilizează muncitori calificaţi şi necalificaţi. Notă ****) Se utilizează numai în sanatorii şi preventorii.Calculul numărului normat de muncitori pentru posturile fixe menţionate mai sus se va face distinct pe fiecare obiectiv, iar nominalizarea meseriilor se va face în cadrul prevederilor cap. II pct. 5.b) de conducerea unităţii sanitare publice. c) Pentru determinarea numărului de posturi necesare preparării hranei în blocurile alimentare se vor aplica următoarele normative:
       
    Elemente de normare:Criterii de normare:
    - În blocuri alimentare care deservesc până la 500 de paturi convenţionale- 1 post de muncitor/40 de paturi convenţionale
    - În blocuri alimentare care deservesc peste 500 de paturi convenţionale- 1 post de muncitor/50 de paturi convenţionale
  Calculul paturilor convenţionale deservite de blocul alimentar se face prin însumarea paturilor convenţionale rezultate din paturile fizice existente în unitatea sanitară publică şi a celor rezultate din numărul persoanelor fizice care servesc masa la cantina unităţii (personal din unitate, cursanţi la cursuri de specializare sau perfecţionare etc.), după cum urmează:- 1 pat fizic corespunde cu 1 pat convenţional;- 1 persoană fizică care serveşte zilnic 3 mese la cantina unităţii corespunde cu 1 pat convenţional;- 1 persoană fizică care serveşte zilnic 1-2 mese la cantina unităţii corespunde cu 1/2 pat convenţional.Prin blocuri alimentare care deservesc până la 500 de paturi se înţelege bucătăriile cu anexele respective, în care se prepară hrana pentru bolnavii din secţii şi compartimente din spitale şi spitale clinice, institute şi centre medicale, din sanatorii şi preventorii etc., care însumează un număr mai mic de 500 de paturi convenţionale.Prin blocuri alimentare care deservesc peste 500 de paturi se înţelege bucătăriile cu anexele respective, în care se prepară hrana pentru bolnavii din secţiile şi compartimentele aceloraşi tipuri de unităţi sanitare publice menţionate mai sus, care însumează un număr mai mare de 500 de paturi convenţionale.Numărul normat de posturi se determină la începutul fiecărui an, pe baza numărului de paturi fizice existente la 31 decembrie din anul precedent şi a numărului mediu de persoane care au servit masa la cantina unităţii sanitare publice în anul precedent. Pentru unităţile sanitare nou-înfiinţate se va lua în calcul numărul de paturi aprobat de Ministerul Sănătăţii.Numărul mediu de persoane care au servit masa la cantina unităţii ce se ia în calcul în vederea stabilirii numărului de paturi convenţionale pe baza căruia se normează posturile de muncitori se determină ca medie zilnică a numărului absolut de persoane care în anul precedent au servit masa la cantina unităţii, evidenţa acestor persoane şi a numărului de mese servite ţinându-se zilnic.Calculul numărului normat de posturi pentru prepararea hranei se va face distinct pe fiecare bloc alimentar, iar nominalizarea meseriilor se va face pe baza prevederilor cap. II pct. 5.c). d) Meserii specifice unor unităţi sanitare publice
       
    Elemente de normare:Criterii de normare:
    1. Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti  
    - Activitatea de forare- 1 post pe fiecare policlinică balneară
  IV. Organizarea activităţilor şi conducerea lucrărilor7. Numărul de muncitori din activitatea de întreţinere a clădirilor şi instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire şi al celor de deservire a posturilor fixe şi de la blocurile alimentare, rezultat din aplicarea criteriilor de normare, se repartizează de către conducerea unităţii sanitare publice, pe ture şi pe locuri de muncă, în raport cu necesităţile de funcţionare a unităţii sanitare publice respective şi cu volumul de activitate.Se vor lua măsuri ca toţi muncitorii de întreţinere şi reparaţii care supraveghează funcţionarea unor instalaţii (normaţi la posturi fixe) sau cei care asigură întreţinerea şi repararea instalaţiilor de încălzire, apă, lumină sau a clădirilor, în perioada în care nu sunt solicitaţi la intervenţii în cadrul unităţii sanitare publice, să execute în cadrul compartimentului de lucru ajustări de piese, recondiţionări de subansamble, dispozitive etc., precum şi să îndeplinească alte sarcini stabilite de conducerea unităţii sanitare, în folosirea integrală a timpului de muncă zilnic.Pentru fiecare meserie şi post se vor stabili în mod concret sarcinile şi atribuţiile, precum şi răspunderile ce revin acestora prin fişa postului.8. Activitatea de întreţinere a clădirilor şi instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire şi de deservire a posturilor fixe este organizată, condusă şi controlată de responsabilul compartimentului de întreţinere şi reparaţii, instalaţii şi aparatură stabilit de conducerea unităţii sanitare publice (inginer, subinginer tehnician etc.) care răspunde de buna funcţionare şi deservire a instalaţiilor şi utilajelor respective.Muncitorii de la activitatea de întreţinere vor consemna în caiete sau bonuri de lucru lucrările pe care le execută. Cei de la posturile fixe vor consemna în registrele de tură data, ora predării-preluării schimbului - modul în care au funcţionat instalaţiile, defecţiunile constatate, urgenţa şi remedierea acestora etc.Caietele sau bonurile de lucru şi registrele de tură vor fi controlate şi vizate de responsabilul compartimentului de întreţinere din unitatea sanitară publică, care va certifica la finele lunii îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu de către personalul din subordine în vederea acordării drepturilor de salarizare.V. Dispoziţii finale9. Atribuţiile şi sarcinile personalului muncitor se stabilesc de către conducerea unităţii sanitare publice în baza indicatoarelor tarifare de calificare, completate în funcţie de condiţiile concrete în care se desfăşoară munca fiecărui muncitor.10. Posturile de muncitori normate potrivit criteriilor de normare prevăzute la cap. III pct. 6 lit. a) şi b) se vor putea utiliza numai la următoarele formaţii de lucru:- formaţia de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor (apă, lumină, încălzire);- formaţia de întreţinere şi reparaţii clădiri.
   +  Anexa 11 METODOLOGIEde aplicare a normativului de personal1. Normarea posturilor de personal în unităţile sanitare publice se face pe baza criteriilor de normare aprobate pe locuri de muncă: secţii, compartimente, laboratoare, cabinete medicale etc.2. Normarea posturilor fixe generale se face pe total unitate, iar repartizarea posturilor pe categorii de personal, pentru locurile de muncă incluse la posturi fixe generale, se face în raport cu necesităţile concrete ale fiecărei unităţi sanitare publice cu personalitate juridică.3. Numărul de posturi determinat conform criteriilor de normare stabilite în prezentul ordin se stabileşte în număr întreg cu două zecimale. Fracţiunile de la 0,01 la 0,50 se neglijează, iar cele de la 0,51 la 0,99 se întregesc la un post la nivelul fiecărei poziţii din normativ.4. Pentru locurile de muncă şi categoriile de personal unde nu se justifică utilizarea unui post cu normă întreagă, unităţile sanitare publice pot să normeze o fracţiune de 1/2 normă.5. La locurile de muncă unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere 24 ore din 24, iar criteriul de normare este număr de posturi/tură, în vederea asigurării continuării activităţii în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, precum şi pe perioada concediului de odihnă, în situaţia în care personalul determinat conform criteriilor de normare se dovedeşte a fi insuficient, se va putea determina un număr suplimentar de posturi, pentru fiecare loc de muncă, astfel:
       
    a) acoperirea repausului săptămânal în cursul anului pentru 3 persoane3 x 2 x 52 = 312 zile
    b) acoperirea concediilor de odihnă3 x 25 = 75 zile
    c) acoperirea sărbătorilor legale3 x 9 = 27 zile
    TOTAL zile de efectuat414 zile
  Numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an este de 21,25 x 12 = 255.Numărul suplimentar de posturi se determină împărţind fondul de timp determinat suplimentar (414 zile) la numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an (255 zile), 414 : 255 = 1,6 posturi, respectiv 2 posturi.6. Unităţile sanitare publice cu personalitate juridică care au încheiat contracte cu terţi pentru serviciile de curăţenie, pază, prepararea hranei etc. nu mai pot norma posturi de personal pentru aceste activităţi.
   +  Anexa 12 (Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 1.778/2006)NORMATIVE DE PERSONALpentru institute/servicii judeţene/cabinete de medicină legală
         
    Categoria de personalCriteriul de normareNormativ
    I. Institute de medicină legală    
    1. Medicinumăr de locuitori/1 post1/100.000
    2. Alt personal cu pregătire superioară de specialitatenumăr de locuitori/1 post1/200.000
    3. Personal sanitar mediunumăr de locuitori/1 post1/75.000
    4. Autopsierinumăr de locuitori/1 post1/400.000
    5. Brancardierinumăr de posturi/unitate1 post/tură
  NOTE:1. Normarea personalului auxiliar sanitar pentru activitatea de curăţenie: 1 post la 250 mý.2. Pentru institutele de medicină legală, normativul se calculează la populaţia din teritoriul arondat prevăzut în Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2000, cu modificările şi completările ulterioare.3. În categoria "Alt personal cu pregătire superioară de specialitate" se includ farmacişti, chimişti, biochimişti, biologi, psihologi etc.
   +  Anexa 13 (Anexa nr. 16 la Ordinul nr. 1.778/2006)NORMATIVE DE PERSONALpentru activităţile de întreţinere a clădirilor şi instalaţiilorde apă, lumină, încălzire şi de deservire a posturilor fixeI. Dispoziţii generale1. Prin prezentele normative se stabileşte numărul maxim de personal muncitor pentru următoarele activităţi: a) întreţinerea clădirilor şi instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire; b) deservirea posturilor fixe la centrale termice, centrale de oxigen, lifturi, centrale telefonice, activitate de proiecţie, activitate radioficare şi telex etc.; c) meserii specifice unor unităţi sanitare.Activitatea de întreţinere şi deservire a obiectivelor menţionate mai sus constă în asigurarea condiţiilor optime necesare pentru buna desfăşurare a activităţii medicale în unităţile sanitare.2. La elaborarea normativelor de personal pentru aceste activităţi s-au avut în vedere următoarele:- volumul activităţii de întreţinere sau de deservire;- capacităţile unităţilor sanitare;- folosirea raţională şi integrală a timpului de lucru;- asigurarea serviciilor la nivelul cerut de normele de funcţionare a unităţilor sanitare;- încadrarea în alocaţiile bugetare repartizate potrivit surselor de finanţare aprobate.3. În vederea aplicării normativelor de personal conducerea unităţii sanitare va lua următoarele măsuri:- menţinerea instalaţiilor şi a utilajelor în stare permanentă de funcţionare;- organizarea raţională a procesului de întreţinere şi deservire a obiectivelor nominalizate la posturi fixe;- aprovizionarea cu materiile şi materialele necesare desfăşurării optime a activităţilor ce fac obiectul prezentelor normative;- organizarea şi efectuarea controlului asupra calităţii muncii şi a respectării normelor de protecţia muncii;- stabilirea atribuţiilor pentru fiecare muncitor şi nominalizarea lucrărilor ce îi revin în cadrul meseriei pe care o exercită;- organizarea evidenţei primare;- urmărirea folosirii raţionale a timpului de lucru şi analiza periodică a eficienţei activităţii;- organizarea schimbului II şi III numai la activităţile la care se impune aceasta, în funcţie de condiţiile concrete ale fiecărei unităţi sanitare.4. Prezentele normative se aplică altor tipuri de unităţi sanitare publice cu personalitate juridică decât cele cu paturi, atât din subordinea Ministerului Sănătăţii, cât şi din subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.II. Meseriile ce pot fi utilizate5.a) În activitatea de întreţinere a clădirilor, instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire prevăzute la cap. I pct. 1 lit. a), vor putea fi folosite următoarele meserii:
       
    Indicator tarifar de calificareMeseria
    05.11.05lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale
    20.05.01instalator de apă şi canal
    20.05.02instalator de încălzire centrală şi gaze
    05.04.08electrician de întreţinere şi reparaţii
    09.08.00tâmplar universal
    05.22.01sudor electric
    05.22.02sudor cu gaze
    20.12.01zidar - roşar tencuitor
    20.13.00zugrav - vopsitor
    05.21.01strungar la strung paralel şi de detalonat
    06.01.02laborant determinări fizico-chimice - numai în unităţile şi la locurile stabilite de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (I.S.C.I.R.)
    19.00.09operator hidraulic în alimentările cu apă - numai unităţile în care au staţie proprie de alimentare cu apă
    05.04.01bobinator maşini electrice rotative
    09.05.00tapiţer
    20.00.08geamgiu
    05.24.01tinichigiu industrial
    20.05.03instalator frigorist
    20.09.02montator de placaje interioare şi exterioare
    18.00.03deratizator, dezinfectator, deparazitor
    20.07.02instalator termic şi fonic
    20.05.04instalator de ventilare şi condiţionare
    24.00.01preparator ser vaccin - muncitor necalificat (numai cei care lucrează efectiv la întreţinere clădiri şi instalaţii de apă, lumină şi încălzire) ajutând muncitorii calificaţi
  5.b) În activitatea de deservire a posturilor fixe prevăzute la cap. I pct. 1 lit. b), vor putea fi utilizate următoarele meserii:
       
    Indicator tarifar de calificareMeseria
    25.51.03fochist la căldări pentru încălzire centrală
    25.51.02fochist la căldări pentru abur industrial
    25.00.10liftier
    25.51.11telefonist
    25.51.12telegrafist
    24.52.08proiecţionist
    22.51.10operator radio-radioficare
    20.05.02instalator de încălzire centrală şi gaze
    05.04.08electrician de întreţinere şi reparaţii
    19.03.00peisagist floricultor
    05.11.03lăcătuş montator, agregate energetice şi transport şofer
  5.c) Meserii specifice unor unităţi sanitare
       
    1. Serviciile de ambulanţă
    05.04.04electrician montator de instalaţii electrice la mijloace de transport
    05.24.02tinichigiu carosier
    05.29.00vopsitor industrial
    25.00.09ungător - gresor
    06.54.04vulcanizator
      conducător şalupă, motorist
      ofiţer punte
      ofiţer mecanic
    2. Direcţia de sănătate publică
    conducător şalupă, ofiţer mecanic
    motorist
    ofiţer punte
  III. Normative de personal6. Normativele de personal determină numărul minimal obligatoriu de posturi la activităţile de întreţinere a clădirilor şi instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire şi de deservire a posturilor fixe din unităţi sanitare. a) Pentru determinarea numărului de posturi pentru întreţinere clădiri şi instalaţii de apă, lumină şi încălzire, se vor aplica următoarele normative:
       
    Elemente de normare:Criterii de normare:
    - Număr de paturi convenţionale pe întreaga unitate cu personalitate juridică- 115 paturi convenţionale/1 post muncitor la unităţile cu personalitate juridică
  Calculul numărului de paturi convenţionale pe unitate se face prin echivalarea încăperilor fără paturi, astfel:- 1 încăpere fără paturi corespunde cu 1 pat convenţional la normare.Prin încăpere fără paturi se înţelege toate încăperile din unitatea sanitară în care nu sunt amplasate paturi, de exemplu: laboratoare, sterilizare, cabinete de consultaţii, săli de aşteptare, amfiteatre, birouri, săli de şedinţe, magazii, băi, grupuri sanitare, centrale telefonice, alte încăperi delimitate de uşi etc.Pentru subsolurile tehnice se va lua în calcul o suprafaţă de 20 mý ca încăpere fără paturi.Calculul numărului normat de posturi în baza criteriului de 115 paturi convenţionale/1 post muncitor se face pe unitatea sanitară publică cu personalitate juridică, iar nominalizarea meseriilor prevăzute la cap. II pct. 5 a) se face de conducerea unităţii sanitare. În cadrul acestui normativ pot fi nominalizate şi alte meserii în afara celor prevăzute la cap. II pct. 5 a) în funcţie de specificul unităţii. b) Pentru determinarea numărului de personal necesar deservirii posturilor fixe, se vor aplica următoarele normative:
       
    Elemente de normare:Criterii de normare:
    - Centrale termice:- 1 post de fochist pe fiecare tură şi centrală termică cu până la inclusiv 4 cazane
    - în centralele termice cu peste 4 cazane, câte 2 posturi de fochişti pe fiecare tură şi centrală. Stabilirea numărului normat se va face cu avizul inspectoratului teritorial al judeţului sau municipiului Bucureşti - I.S.C.I.R.
    - Staţii centrale de oxigen:- 1 post de muncitor pe tură şi staţie.
    Stabilirea duratei de funcţionare a staţiei se face cu avizul inspectoratului teritorial al judeţului sau municipiului Bucureşti - I.S.C.I.R.
    - Lifturi:- 1 post liftier/tură, conform programului de funcţionare a acestora stabilit de conducerea unităţii. Posturile de liftier se vor stabili numai pentru ascensoarele de persoane care au înscrisă în cartea tehnică sau în procesele-verbale I.S.C.I.R. condiţia expresă "cu însoţitor"
    - Centrale telefonice:- 1 post de telefonist pe fiecare poziţie la pupitru şi pe tură, în unităţi sanitare
    - 1 post de telefonist/operator registrator de urgenţă pe fiecare poziţie la pupitru şi pe tură, în serviciile de ambulanţă
    - Îngrijire animale pentru experienţă- 1 post de muncitor la 300 de animale mici
    - 1 post de muncitor la 70 alte animale
    - Întreţinere spaţii verzi, parcuri - 1 post de muncitor la 10.000 mp**)
    - Întreţinere sere pentru flori şi răsaduri - 1 post de muncitor pe seră**)
    - Activitatea de întreţinere şi reparaţii curente, mijloace de transport auto- 1 post de muncitor la 8 maşini
    - Activitatea de conducere auto- 1 post de şofer pe mijloc de transport
    - Deservire grup electrogen şi staţie acumulatori sau baterii- 1 post de muncitor pe grup sau staţie
    - Deservire staţii de epurare ape uzate şi reziduale- 1 post de muncitor/tură/staţie
    - Deservire staţii de pompe sau uzine pentru asigurarea cu apă potabilă- 1 post de muncitor/tură/staţie
    - Crematoriu*)- 1 post de muncitor/unitate
  ----------- Notă *) Se utilizează muncitori necalificaţi. Notă **) Se utilizează muncitori calificaţi şi necalificaţi.Calculul numărului normat de muncitori pentru posturile fixe menţionate mai sus se va face distinct pe fiecare obiectiv, iar nominalizarea meseriilor se va face în cadrul prevederilor cap. II pct. 5 b) de conducerea unităţii sanitare publice. c) Meserii specifice unor unităţi sanitare publice
       
    Elemente de normare:Criterii de normare:
    1. Serviciile de ambulanţă  
    - Activitatea de întreţinere şi reparaţii curente mijloace de transport auto- 1 post de muncitor la 8 autosanitare/pe 2 ture*)
    - Conducător şalupă (ofiţer punte); motorist (ofiţer mecanic)- câte un post pe fiecare şalupă
    2. Direcţia de sănătate publică  
    - Conducător şalupă (ofiţer punte); motorist (ofiţer mecanic)- câte un post pe fiecare şalupă
  ----------- Notă *) Nominalizarea pe meserii o face conducerea fiecărui serviciu de ambulanţă, în funcţie de aspectele concrete în care se desfăşoară activitatea.IV. Organizarea activităţilor şi conducerea lucrărilor7. Numărul de muncitori pentru activitatea de întreţinere a clădirilor şi instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire şi al celor de deservire a posturilor fixe, rezultat din aplicarea criteriilor de normare, se repartizează de către conducerea unităţii sanitare publice, pe ture şi pe locuri de muncă, în raport cu necesităţile de funcţionare a unităţii sanitare publice respective şi cu volumul de activitate.Se vor lua măsuri ca toţi muncitorii de întreţinere şi reparaţii care supraveghează funcţionarea unor instalaţii (normaţi la posturi fixe) sau cei care asigură întreţinerea şi repararea instalaţiilor de încălzire, apă, lumină sau a clădirilor, în perioada în care nu sunt solicitaţi la intervenţii în cadrul unităţii sanitare publice, să execute în cadrul compartimentului de lucru ajustări de piese, recondiţionări de subansamble, dispozitive etc., precum şi să îndeplinească alte sarcini stabilite de conducerea unităţii sanitare, în folosirea integrală a timpului de muncă zilnic.Pentru fiecare meserie şi post se vor stabili în mod concret sarcinile şi atribuţiile, precum şi răspunderile ce le revin acestora prin fişa postului.8. Activitatea de întreţinere a clădirilor şi instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire şi de deservire a posturilor fixe este organizată, condusă şi controlată de responsabilul compartimentului de întreţinere şi reparaţii, instalaţii şi aparatură stabilit de conducerea unităţii sanitare publice (inginer, subinginer tehnician etc.) care răspunde de buna funcţionare şi deservire a instalaţiilor şi utilajelor respective.Muncitorii de la activitatea de întreţinere vor consemna în caiete sau bonuri de lucru lucrările pe care le execută. Cei de la posturile fixe vor consemna în registrele de tură data, ora predării-preluării schimbului, modul în care au funcţionat instalaţiile, defecţiunile constatate, urgenţa şi remedierea acestora etc.Caietele sau bonurile de lucru şi registrele de tură vor fi controlate şi vizate de responsabilul compartimentului de întreţinere din unitatea sanitară publică, care va certifica la finele lunii îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu de către personalul din subordine, în vederea acordării drepturilor de salarizare.V. Dispoziţii finale9. Atribuţiile şi sarcinile personalului muncitor se stabilesc de către conducerea unităţii sanitare publice în baza indicatoarelor tarifare de calificare, completate în funcţie de condiţiile concrete în care se desfăşoară munca fiecărui muncitor.10. Posturile de muncitori normate potrivit criteriilor de normare prevăzute la cap. III pct. 6 lit. a) şi b) se vor putea utiliza numai la următoarele formaţii de lucru:- formaţia de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor (apă, lumină, încălzire);- formaţia de întreţinere şi reparaţii ale clădirilor.
   +  Anexa 14 (Anexa nr. 17 la Ordinul nr. 1.778/2006)METODOLOGIEde aplicare a normativului de personal1. Numărul de posturi determinat conform criteriilor de normare stabilite în prezentul normativ se stabileşte în număr întreg cu două zecimale. Fracţiunile de la 0,01 la 0,50 se neglijează, iar cele de la 0,51 la 0,99 se întregesc la un post la nivelul fiecărei poziţii din normativ.2. Pentru locurile de muncă şi categoriile de personal unde nu se justifică utilizarea unui post cu normă întreagă, unităţile sanitare publice pot să normeze o fracţiune de 1/2 normă.3. La locurile de muncă unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere 24 ore din 24, iar criteriul de normare este număr de posturi/tură, în vederea asigurării continuării activităţii în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, precum şi pe perioada concediului de odihnă, în situaţia în care personalul determinat conform criteriilor de normare se dovedeşte a fi insuficient, se va putea determina un număr suplimentar de posturi, pentru fiecare loc de muncă, astfel:
       
    a) acoperirea repausului săptămânal în cursul anului pentru 3 persoane3 x 2 x 52 = 312 zile
    b) acoperirea concediilor de odihnă3 x 25 = 75 zile
    c) acoperirea sărbătorilor legale3 x 9 = 27 zile
    TOTAL zile de efectuat414 zile
  Numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an este de 21,25 x 12 = 255.Numărul suplimentar de posturi se determină împărţind fondul de timp determinat suplimentar (414 zile) la numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an (255 zile), 414: 255 = 1,6 posturi, respectiv 2 posturi.4. Unităţile sanitare publice cu personalitate juridică care au încheiat contracte cu terţi pentru serviciile de curăţenie, pază, prepararea hranei etc. nu mai pot norma posturi de personal pentru aceste activităţi-------