ORDIN nr. 4.802 din 31 august 2010privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 23 septembrie 2010  În baza prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, prevăzută în anexa nr. I.  +  Articolul 2Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, prevăzut în anexa nr. II.  +  Articolul 3Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul şcolar 2011-2012 în liceele vocaţionale, prevăzute în anexa nr. III.  +  Articolul 4Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, prevăzute în anexa nr. IV.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară, Direcţia modernizarea patrimoniului, investiţii şi informatizare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 7Anexele nr. I-IV*) fac parte integrantă din prezentul ordin.---------- Notă *) Anexele nr. I-IV se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 31 august 2010.Nr. 4.802.  +  Anexa I Metodologie de organizare şi desfăşurare aadmiterii în învăţământul liceal de statpentru anul şcolar 2011-2012  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Admiterea elevilor în învăţământul liceal de stat se face pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie.  +  Articolul 2 (1) Absolvenţii clasei a VIII-a participă la Evaluarea Naţională, examen naţional care reprezintă modalitatea de evaluare sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial. Procedurile de organizare, calendarul de desfăşurare, disciplinele la care se susţine Evaluarea Naţională şi programele care stau la baza elaborării itemilor sunt stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin ordin separat. (2) Media generală obţinută la Evaluarea Naţională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învăţământul liceal de stat.  +  Articolul 3 (1) Conform legii, învăţământul obligatoriu este învăţământ de zi. În mod excepţional, pentru persoanele care depăşesc cu mai mult de doi ani vârsta corespunzătoare clasei, învăţământul se poate organiza şi în alte forme de învăţământ, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (2) Numărul de locuri care se alocă pentru clasa a IX-a de liceu, la învăţământul de zi, este cel puţin egal cu numărul absolvenţilor învăţământului gimnazial din promoţia anului 2011. (3) Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2011, indiferent de vârstă, precum şi cei din promoţiile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data de 11 septembrie 2011 inclusiv, se înscriu în învăţământul liceal, la cursuri de zi. (4) Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data de 11 septembrie 2011 inclusiv, se pot înscrie în învăţământul liceal doar la cursuri serale sau cu frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.  +  Articolul 4 (1) Înscrierea în clasa a IX-a, în liceele de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere. (2) Media de admitere este media aritmetică între media generală la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a. (3) Calculul mediei de admitere se face astfel:           ABS + EN     MA = ────────              2unde:MA = media de admitere.ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;EN = media generală obţinută la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a (4) Pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media generală obţinută la Evaluarea Naţională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv, cu media la testele naţionale, pentru absolvenţii din promoţiile 2004-2007, ori cu media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a, pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009. (5) Pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009, media generală la tezele cu subiect unic se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a. Nota la fiecare din tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a, care se ia în calculul mediei generale la tezele cu subiect unic, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei doi profesori evaluatori. (6) Media generală la Evaluarea Naţională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la probele incluse în Evaluarea Naţională. (7) Media generală la Evaluarea Naţională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe din notele obţinute la evaluarea naţională sunt inferioare notei cinci. (8) Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a este inferioară notei cinci. (9) Media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a şi media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. (10) Excepţie de la prevederile alin. (1) fac liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susţin probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se susţin probe de verificare a cunoştinţelor la limba maternă. Pentru aceste clase, admiterea se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. (11) Prevederile prezentei metodologii, se aplică în mod corespunzător pentru absolvenţii învăţământului gimnazial de până în anul 2009 inclusiv, înlocuind, după caz, sintagma "Evaluarea Naţională" cu sintagma "examenul de capacitate", pentru absolvenţii gimnaziului de până în anul 2003 inclusiv, cu sintagma "testele naţionale", pentru absolvenţii din perioada 2004-2007, respectiv cu sintagma "tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a", pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009. (12) Pentru absolvenţii gimnaziului de până în 2007 inclusiv, care au susţinut de mai multe ori examenul de capacitate/testele naţionale, în calculul mediei de admitere se ia în considerare cea mai mare din mediile generale obţinute la prezentările succesive la examenul de capacitate/testele naţionale. Media generală menţionată anterior se calculează, chiar dacă este inferioară notei 5.  +  Articolul 5 (1) Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi, pentru care se aplică prevederile specifice menţionate în prezenta metodologie) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat. (2) În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii: a) media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a b) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a; c) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale; d) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale; e) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor Art. 10, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale. (4) În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate la alin. (2), lit. a), b), c), d) şi e) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.  +  Articolul 6 (1) Pentru liceul teoretic şi vocaţional, repartizarea candidaţilor se efectuează pe filiere, profiluri şi specializări, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere/mediilor finale de admitere şi în funcţie de opţiuni. (2) În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se face pe domenii, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni. Repartizarea pe calificări profesionale se va face în următorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate şi conform reglementărilor în vigoare. Unitatea de învăţământ şi inspectoratul şcolar au obligaţia de a afişa, până la data de 1 mai a anului în care se organizează admiterea, oferta de şcolarizare/oferta de formare profesională concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale.  +  Articolul 7Pentru liceele din filiera vocaţională - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic - precum şi pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza, înainte de începerea repartizării computerizate, probe de aptitudini, conform metodologiei prezentate în Anexa III a prezentului ordin.  +  Articolul 8 (1) La profilurile artistic, sportiv, militar, teologic şi la specializarea filologie de la liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. (2) Pentru profilul artistic - arte vizuale, profilul sportiv, precum şi pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, media finală de admitere se calculează astfel:     3 APT + MA    ────────── = MFA,         4unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;MA = media de admitere (calculată conform Art. 4);MFA = media finală de admitere. (3) Pentru profilul artistic - muzică, coregrafie şi teatru, media finală de admitere se calculează astfel:     APT + MA    ──────── = MFA       2unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;MA = media de admitere (calculată conform Art.4);MFA = media finală de admitere.     APT + 3 MA    ────────── = MFA        4unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;MA = media de admitere (calculată conform Art.4);MFA = media finală de admitere. (5) La profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel:     NT + MA    ─────── = MFA       2unde: NT = nota obţinută la testul grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică;MA = media de admitere (calculată conform Art. 4);MFA = media finală de admitere. (6) Media finală de admitere, menţionată la alin. (2), (3), (4) şi (5), se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. (7) La profilul pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis sau respins.  +  Articolul 9Candidaţii respinşi la probele de aptitudini vor participa la repartizarea computerizată, putându-se înscrie la alte filiere şi profiluri din cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ sau la alte unităţi de învăţământ.  +  Articolul 10 (1) Liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale vor organiza o probă de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, pentru candidaţii care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă. Proba se va organiza după o metodologie care va fi anunţată de către fiecare inspectorat şcolar, până la data de 1 martie a anului în care se organizează admiterea. (2) Aprecierea probei menţionate la alin. (1) se face cu note. În situaţia în care candidatul a obţinut la probă cel puţin nota 5, secretariatul şcolii la care a fost susţinută proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă va trece nota obţinută de candidat în anexa la fişa de înscriere a acestuia, la rubrica "nota obţinută la limba şi literatura maternă la evaluarea naţională"; se va specifică şi limba maternă la care a fost susţinută proba. Directorul unităţii de învăţământ la care a fost susţinută proba va confirma, prin semnătură şi ştampilă, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificări ale anexei fişei de înscriere. (3) Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă nu va fi inclusă în calculul mediei de admitere, dar constituie criteriu de departajare conform Art. 5, alin.(2). (4) În situaţia în care candidatul a obţinut, la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, o notă mai mică decât 5, se consideră că el nu a promovat proba respectivă, iar secretariatul unităţii de învăţământ la care s-a desfăşurat proba va elibera anexa fişei de înscriere, fără a completa rubrica "nota obţinută la limba şi literatura maternă la evaluarea naţională" şi fără a modifica în alt mod anexa fişei. În acest caz, candidatul nu va putea fi înscris la clase cu predare în limba maternă respectivă. (5) Candidaţii care au participat la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, indiferent dacă au promovat-o sau nu, îşi vor completa fişa de opţiuni la şcolile generale de provenienţă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii. (6) Pe fişa de admitere a fiecărui candidat se pot afla note la cel mult două limbi materne diferite la rubrica "nota obţinută la limba şi literatura maternă la evaluarea naţională" (una dintre ele fiind, eventual, limba maternă în care a studiat disciplinele la gimnaziu). (7) Candidaţii la liceele/clasele cu predare în limba minorităţilor, care au studiat în limba maternă şi, deci, au susţinut Evaluarea Naţională la limba şi literatura maternă respectivă, nu mai trebuie să susţină proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. Ei vor completa fişele cu opţiuni în perioada specificată de calendar, la şcolile generale de provenienţă. Şcolile generale de provenienţă a acestor candidaţi vor completa, în fişa de înscriere, notele obţinute de aceştia la Evaluarea Naţională pentru proba de limba şi literatura maternă. (8) Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale decât acei candidaţi care au studiat în limba maternă şi, deci, au susţinut Evaluarea Naţională la limba respectivă, sau care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă menţionată anterior. Pentru candidaţii care nu îndeplinesc condiţia de mai sus, nu se iau în considerare opţiunile pentru clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, înscrise în fişă.  +  Articolul 11 (1) Pentru liceele care organizează clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti va organiza o probă de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă. Proba se va organiza în perioada menţionată în calendarul admiterii, conform metodologiei aflate în Anexa IV a prezentului ordin. (2) Evaluarea rezultatelor elevilor la proba menţionată la alin. (1) se face cu note. În situaţia în care candidatul a obţinut la probă cel puţin nota 6, secretariatul şcolii la care a fost susţinută proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă va trece nota obţinută de candidat în anexa fişei de înscriere a acestuia, la rubrica "nota obţinută la proba de limbă modernă ...". Se va indica şi limba modernă la care s-a susţinut proba. Directorul unităţii de învăţământ la care a fost susţinută proba va confirma, prin semnătură şi ştampilă, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificări ale anexei fişei de înscriere. (3) În situaţia în care candidatul a obţinut la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă o notă mai mică decât 6, se consideră că el nu a promovat proba respectivă, iar secretariatul unităţii de învăţământ la care s-a desfăşurat proba va elibera anexa fişei de înscriere fără a completa rubrica "nota obţinută la proba de limbă modernă" şi fără a modifica în alt mod fişa. În acest caz, candidatul nu va putea fi înscris la clase cu predare în regim bilingv a limbii moderne respective. (4) Candidaţii care au participat la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, indiferent dacă au promovat sau nu această probă, îşi vor completa fişa de opţiuni la şcolile generale de provenienţă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii. (5) Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv decât acei candidaţi care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă menţionată anterior. Pentru candidaţii care nu îndeplinesc condiţia de mai sus, nu se iau în considerare opţiunile pentru clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, înscrise în fişă. (6) Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă nu va fi inclusă în calculul mediei de admitere. (7) În cazul în care, pe ultimul loc de la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru clasa respectivă şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate la Art. 5, alin. (2), lit. a), b), c), d) şi e) egale, va fi declarat admis la clasa bilingvă candidatul care a obţinut notă mai mare la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. (8) Candidaţii pot susţine proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru mai multe limbi moderne, în funcţie de programarea acestor teste de către inspectoratul şcolar. (9) Candidaţii, care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi nu au fost repartizaţi la clase bilingve, vor putea opta, în cadrul liceului la care au fost repartizaţi, pentru clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne, fără a mai susţine altă probă de verificare a cunoştinţelor de limbă. (10) Dacă, după repartizarea la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne a candidaţilor care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, menţionată la alin. (1), mai rămân locuri libere, unităţile de învăţământ organizează o nouă probă de verificare a cunoştinţelor de limbă.  +  Capitolul 2 Coordonarea admiterii în învăţământul liceal de stat  +  Articolul 12 (1) Coordonarea, la nivel naţional, a acţiunilor privind organizarea admiterii în învăţământul liceal de stat este asigurată de Comisia Naţională de Admitere. (2) Comisia Naţională de Admitere se compune din: a) preşedinte - secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; b) vicepreşedinţi - directori generali/directori din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; c) 1-3 secretari - inspectori de specialitate din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; d) 4-5 membri - directori şi inspectori de specialitate din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (3) Componenţa nominală a Comisiei Naţionale de Admitere se stabileşte, anual, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  +  Articolul 13Atribuţiile Comisiei Naţionale de Admitere sunt următoarele: a) elaborează metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat; b) stabileşte modelul fişei de înscriere şi al anexei acesteia şi îl transmite comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti până la data de 1 martie; c) transmite inspectoratelor şcolare judeţene numărul de locuri aprobate pentru clasa a IX-a; d) instruieşte preşedinţii comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti; e) organizează şi dotează un Centru Naţional de Admitere, în care se vor desfăşura activităţile de creare a bazei de date la nivel naţional şi de repartizare computerizată; f) controlează şi îndrumă acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea admiterii în judeţele ţării, urmărind respectarea prevederilor din prezenta metodologie; g) controlează modul în care comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, comisiile din centrele zonale de înscriere, comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial şi cele de admitere din unităţile de învăţământ liceal îşi desfăşoară activitatea; h) poate delega observatori ai Comisiei Naţionale de Admitere, care să controleze şi să îndrume activitatea comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti şi a comisiilor din centrele de înscriere/de admitere. Observatorii pot solicita comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti sau Comisiei Naţionale de Admitere, în cazul constatării unor nereguli în desfăşurarea înscrierii la licee, schimbări în componenţa comisiilor menţionate la alineatul anterior şi, după caz, sancţionarea celor vinovaţi; i) analizează desfăşurarea admiterii la nivel naţional, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti şi prezintă concluziile acestei analize conducerii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; j) propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului modificări în metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat din anii următori.  +  Articolul 14Coordonarea, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, a acţiunilor privind organizarea admiterii în învăţământul liceal de stat este asigurată de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. La rândul său, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti organizează comisii în centrele zonale şi în centrul special de înscriere, comisii de înscriere în unităţile de învăţământ gimnazial şi comisii de admitere în unităţile de învăţământ liceal.  +  Articolul 15 (1) Comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti este numită prin decizie a inspectorului şcolar general şi este compusă din: a) preşedinte - inspector şcolar general sau inspector şcolar general adjunct; b) secretari - 1 - 3 inspectori şcolari; c) membri - 1 - 5 inspectori şcolari, cadre didactice, informaticieni, operatori PC, secretare. (2) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: a) organizează, monitorizează şi răspund de modul de desfăşurare a admiterii în licee în judeţul respectiv/municipiul Bucureşti; b) răspund de transmiterea în unităţile de învăţământ a prezentei metodologii şi a tuturor reglementărilor privitoare la admiterea în clasa a IX-a, precum şi de asigurarea cadrului pentru informarea cadrelor didactice, a elevilor şi a părinţilor în legătură cu acest subiect; c) elaborează, până la data de 31 ianuarie a anului şcolar în care se organizează admiterea, împreună cu directorii şcolilor generale şi ai liceelor, un plan de măsuri pentru pregătirea şi organizarea admiterii absolvenţilor învăţământului gimnazial în clasa a IX-a; acest plan cuprinde, în mod obligatoriu, planificarea perioadei acţiunilor de consiliere şi de orientare a elevilor din clasa a VIII-a şi a părinţilor acestora, planificarea perioadei acţiunilor de informare a părinţilor referitor la modalitatea de organizare a înscrierii, planificarea perioadei acţiunilor de prezentare a ofertei educaţionale a liceelor şi a unităţilor de învăţământ profesional, planificarea perioadei acţiunilor de dotare a centrelor zonale de înscriere cu logistica necesară înscrierii; d) stabilesc şi anunţă unităţilor de învăţământ, specializările şi numărul de locuri alocate pentru candidaţii romi şi pentru învăţământul special. Primesc cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidaţii romi, respectiv pentru învăţământul special şi asigură repartizarea pe locurile anunţate, în perioada prevăzută de calendarul admiterii; e) asigură crearea unei baze de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, care cuprinde datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, aşa cum sunt acestea trecute în fişa de înscriere; coordonează completarea bazei de date, pe măsură ce se încheie evaluarea naţională, respectiv semestrul al doilea al clasei a VIII-a, cu mediile generale de la evaluarea naţională, cu mediile de absolvire şi mediile de admitere, precum şi cu notele obţinute la evaluarea naţională; f) repartizează, pe unităţi de învăţământ, cifra de şcolarizare primită pentru clasa a IX-a; stabilesc coduri, formate din 3 cifre, şi le alocă pentru fiecare unitate de învăţământ liceal de stat, pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare (pentru clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale); g) asigură tipărirea unei broşuri care să cuprindă toate informaţiile necesare candidaţilor pentru admiterea în învăţământul liceal de stat, broşură pe care o distribuie gratuit elevilor de clasa a VIII-a; h) organizează un Centru de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti, dotat cu tehnică de calcul performantă, în care să se alcătuiască baza de date pentru înscrierea în licee la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. Sediul acestui centru poate fi la inspectoratul şcolar, la o unitate de învăţământ, la Casa Corpului Didactic, la o universitate din capitala de judeţ - dacă aceasta există şi este dotată corespunzător - etc., cu condiţia ca sediul acestui centru să fie conectat la INTERNET; i) stabilesc şi transmit unităţilor de învăţământ gimnazial, după analiza situaţiei la nivel local, numărul de centre zonale de înscriere pe judeţ, precum şi arondarea unităţilor de învăţământ gimnazial la aceste centre zonale de înscriere. La stabilirea centrelor zonale de înscriere se va avea în vedere dotarea tehnică şi cu personal de specialitate a fiecărui centru, astfel ca numărul absolvenţilor de clasa a VIII-a arondaţi la un centru să permită înscrierea acestora în timpul prevăzut de prezenta metodologie. În măsura în care dotarea cu calculatoare şi existenţa personalului de specialitate este asigurată, inspectoratul poate decide ca fiecare unitate de învăţământ, care are clase gimnaziale, să fie centru zonal de înscriere; j) organizează un centru special de înscriere pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe, în care afişează şi listele cu liceele la care aceştia au fost repartizaţi; k) asigură, în măsura în care este posibil, dotarea corespunzătoare a centrelor zonale de înscriere cu calculatoare legate în reţea şi conectate la internet, cu imprimante, copiatoare, precum şi consumabile în cantitate suficientă, cu alte mijloace necesare, inclusiv soft adecvat, pentru a realiza centralizarea rapidă a situaţiilor de la înscrierea din toate unităţile de învăţământ; l) numesc, prin decizie a inspectorului şcolar general, în centrul special de înscriere, o comisie formată din inspectori, directori, profesori, operatori PC, secretari, care să asigure buna desfăşurare a operaţiunilor legate de înscrierea candidaţilor proveniţi din alte judeţe pentru admiterea în învăţământul liceal de stat; m) numesc, prin decizie a inspectorului şcolar general, un preşedinte pentru comisia din centrul special de înscriere, care coordonează activitatea în respectivul centru şi ţine permanent legătura cu comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti; n) numesc, prin decizie a inspectorului şcolar general, în fiecare centru zonal de înscriere, o comisie formată din directori, profesori, operatori PC, secretari, care să asigure buna desfăşurare a operaţiunilor legate de crearea bazei de date pentru admiterea în învăţământul liceal de stat; o) numesc, prin decizie a inspectorului şcolar general, un preşedinte pentru comisia din fiecare centru zonal de înscriere, care coordonează activitatea în respectivul centru şi ţine permanent legătura cu comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti; p) pot decide numirea unor vicepreşedinţi sau secretari în comisiile din centrele zonale de înscriere sau din centrul special de înscriere, în funcţie de necesităţi; q) instruiesc persoanele care fac parte din comisiile din centrele zonale de înscriere, din centrul special de înscriere şi din comisiile de înscriere/admitere din unităţile de învăţământ şi efectuează, dacă este cazul, schimbarea acestora din comisie; r) iau toate măsurile pentru asigurarea securităţii documentelor scrise sau informatice legate de înscrierea în învăţământul liceal de stat, având în vedere inclusiv devirusarea dischetelor sau a CD-urilor pe care se transmit informaţiile de la centrele de înscriere la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti; s) transmit, către fiecare unitate de învăţământ gimnazial, modelul electronic al fişei de înscriere sau, după caz, asigură un număr suficient de fişe, pentru a permite înscrierea tuturor candidaţilor, respectând întocmai modelul comunicat de Comisia Naţională de Admitere; coordonează şi îndrumă operaţiile de completare a fişelor de înscriere, de verificare a fişelor listate de calculator şi de corectare a eventualelor erori; t) numesc un reprezentant al comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, care să ţină permanent legătura cu presa, pentru a oferi informaţia corectă şi actualizată despre înscrierea la învăţământul liceal de stat; u) afişează, în fiecare unitate de învăţământ gimnazial şi în fiecare centru de înscriere, situaţia centralizată pe judeţ/municipiul Bucureşti a numărului de absolvenţi, corespunzător fiecărei tranşe de medii de admitere (10-9,50; 9,49-9,00 etc.), precum şi ierarhia judeţeană/a municipiului Bucureşti. v) coordonează susţinerea probelor de aptitudini, precum şi a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă; w) la sfârşitul fiecărei etape de înscriere, centralizează şi difuzează, în fiecare unitate gimnazială şi în fiecare centru zonal de înscriere, informaţia în legătură cu locurile rămase disponibile la unităţile de învăţământ liceal de stat din municipiul Bucureşti/judeţul respectiv; x) validează listele cu candidaţii declaraţi admişi la licee; y) coordonează şi verifică afişarea, în şcolile generale, respectiv în unităţile de învăţământ liceal de stat, a listelor cu candidaţii declaraţi admişi; z) elaborează şi transmit Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului raportul cu privire la modul de desfăşurare a admiterii, în termen de 10 zile de la încheierea acesteia şi propun eventuale modificări ale metodologiei de admitere în învăţământul liceal de stat.  +  Articolul 16 (1) Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial este alcătuită din: a) preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ; b) secretar - secretarul şef sau secretarul unităţii de învăţământ; c) membri - diriginţii claselor a VIII-a, alte cadre didactice, informaticieni, secretare etc. (2) Comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial au următoarele atribuţii: a) organizează, în tot cursul anului şcolar şi, în special, în a doua jumătate a semestrului al doilea, acţiuni de informare a elevilor de clasa a VIII-a şi a părinţilor acestora, referitor la modalitatea de înscriere în învăţământul liceal de stat, la prevederile cuprinse în metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii, la graficul înscrierii în învăţământul liceal de stat etc. b) asigură crearea bazei de date privitoare la absolvenţii clasei a VIII-a din şcoală şi transmiterea ei la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti; c) verifică documentele candidaţilor, calculează, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, media generală la evaluarea naţională, media de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a şi media de admitere; d) completează fişele de înscriere ale elevilor de clasa a VIII-a cu codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale acestora, cu media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, cu notele şi media generală de la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a şi cu media de admitere. e) răspund de transcrierea corectă a datelor în fişele de înscriere şi verifică, împreună cu elevii, cu părinţii şi diriginţii, corectitudinea datelor personale, a mediilor şi a notelor, a opţiunilor din fişa scrisă şi concordanţa acesteia cu fişa din calculator; efectuează corectarea greşelilor sesizate, înainte de transmiterea fişelor la centrul zonal de înscriere. Completarea incorectă a datelor din fişa de înscriere de către membrii comisiei de înscriere atrage după sine sancţionarea celor vinovaţi şi a preşedintelui comisiei, care răspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz; f) stabilesc şi anunţă din timp, elevilor şi părinţilor acestora, graficul desfăşurării pe clase a acţiunilor de completare a opţiunilor absolvenţilor clasei a VIII-a. Graficul şedinţelor de instruire va fi semnat de directorul unităţii de învăţământ, aprobat de preşedintele comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti şi afişat la avizierul şcolii; g) participă, prin reprezentanţi stabiliţi de directorul unităţii de învăţământ, la şedinţele de completare a opţiunilor elevilor; h) asigură prezenţa permanentă, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei, care să ofere informaţii şi consiliere persoanelor care se prezintă pentru completarea fişelor de opţiuni sau pentru a solicita informaţii referitoare la admitere; i) informează elevii şi părinţii asupra rezultatelor obţinute la evaluarea naţională, la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi asupra numărului de elevi corespunzător fiecărei tranşe de medii de admitere; j) consiliază părinţii şi elevii, fără a le influenţa opţiunile, pentru a permite candidaţilor o alegere în cunoştinţă de cauză, prezentând toate informaţiile necesare cu privire la unităţile de învăţământ (filiere, profiluri, specializări, domenii de pregătire, contraindicaţii medicale pentru anumite calificări profesionale etc.), la prevederile prezentei metodologii, inclusiv cu privire la riscurile completării unui număr insuficient de opţiuni sau ale completării unor opţiuni nerealiste; k) transmit centrului zonal de înscriere, la care este arondată unitatea şcolară, fişele de opţiuni completate, prin preşedintele comisiei de înscriere sau printr-un delegat desemnat de acesta. În situaţia în care resursele materiale şi umane o permit, asigură introducerea în calculator a datelor cuprinse în fişele de înscriere şi transmit baza de date, pe suport electronic, la centrul zonal de înscriere la care este arondată unitatea şcolară; l) afişează listele de control cuprinzând candidaţii arondaţi centrului de înscriere respectiv, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi având precizat locul ocupat în ierarhia generală a judeţului; m) organizează întâlnirile cu părinţii şi elevii, în timpul cărora aceştia verifică lista de control, verifică şi semnează fişele listate de calculator, dacă acestea sunt corecte sau semnalează erorile de introducere a datelor din fişa iniţială, precum şi erorile din listele de control; n) transmit centrului de înscriere fişele pe care au fost operate corecturi şi observaţiile privind eventuale erori în lista de control afişată; o) transmit părinţilor fişele corectate, pentru a fi semnate; p) afişează, în termenul stabilit de prezenta metodologie, listele primite de la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti, cuprinzând repartizarea absolvenţilor şcolii respective şi ai şcolilor arondate în unităţile de învăţământ liceal.  +  Articolul 17 (1) Comisia din centrul zonal de înscriere este alcătuită din: a) preşedinte - inspector şcolar, director sau cadru didactic cu capacitate organizatorică recunoscută; b) membri - directori, profesori, operatori PC, secretari, având competenţe de nivel avansat în operarea pe calculator. (2) Comisia de admitere judeţeană poate decide numirea unor vicepreşedinţi (directori, directori adjuncţi, profesori cu capacitate organizatorică recunoscută) şi/sau secretari (profesori, operatori PC, secretari cu competenţe de operare pe calculator) în comisiile din centrele zonale de înscriere, în cazul în care numărul mare al absolvenţilor arondaţi centrului respectiv o impune. (3) Comisiile din centrele zonale de înscriere au următoarele atribuţii: a) primesc fişele de înscriere de la şcoli, pe bază de proces-verbal; b) introduc datele de pe fişe în baza de date computerizată; c) listează fişele din calculator şi le înmânează, semnate de preşedintele centrului zonal de înscriere, directorului şcolii, cu proces-verbal de predare-primire; d) păstrează fişele de înscriere originale, în deplină siguranţă, în plicuri care se sigilează şi se semnează, de directorul şcolii sau de către delegatul acestuia, şi de preşedintele centrului de înscriere; e) corectează eventualele greşeli în baza de date computerizată, semnalate de comisiile din unităţile de învăţământ gimnazial şi înmânează directorilor unităţilor de învăţământ arondate centrului fişele corectate; f) transmit comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, baza de date, pe suport electronic, la data prevăzută de calendarul admiterii; g) predau preşedintelui comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, cu proces-verbal de predare-primire, fişele de opţiuni originale.  +  Articolul 18 (1) Comisia din centrul special de înscriere este alcătuită din: a) preşedinte - inspector şcolar, director sau cadru didactic cu capacitate organizatorică recunoscută; b) membri - directori, profesori, operatori PC, secretari, având competenţe de nivel avansat în operarea pe calculator. (2) Comisia de admitere judeţeană/a Municipiului Bucureşti poate decide numirea unor vicepreşedinţi (directori, directori adjuncţi, profesori cu capacitate organizatorică recunoscută) şi/sau secretari (profesori, operatori PC, secretari cu competenţe de operare pe calculator) în comisia din centrul special de înscriere, în cazul în care numărul mare al candidaţilor proveniţi din alte judeţe o impune. (3) Comisiile din centrele speciale de înscriere au următoarele atribuţii: a) asigură înscrierea candidaţilor proveniţi din alte judeţe, conform procedurilor prevăzute la art. 16, alin. (2) lit. h, i, j, l, m, n, o, p; b) asigură introducerea în calculator a datelor cuprinse în fişele de înscriere; c) transmit comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, baza de date, pe suport electronic, fişele de opţiuni completate, fişele de opţiuni corectate, la datele prevăzute de calendarul admiterii; d) predau preşedintelui comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, cu proces-verbal de predare-primire, fişele de opţiuni originale.  +  Articolul 19 (1) Comisia de admitere din unităţile de învăţământ liceal este alcătuită din: a) preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ liceal; b) secretar -secretarul unităţii de învăţământ; c) membri - cadrele didactice care evaluează probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, după caz. (2) Comisiile de admitere din unităţile de învăţământ liceal au următoarele atribuţii: a) organizează şi răspund de modul de desfăşurare a probelor de aptitudini, a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde este cazul; b) verifică documentele prezentate de candidaţi şi calculul corect al mediei de admitere; c) sesizează inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti orice eroare constatată în completarea documentelor şcolare pentru înscriere şi corectează, acolo unde este posibil, aceste erori; corectarea mediei de admitere calculate greşit se face de către preşedintele comisiei de admitere, care semnează şi aplică ştampila unităţii; d) asigură prezenţa permanentă, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei de admitere, care să ofere informaţii şi consiliere persoanelor care se prezintă pentru înscriere; e) afişează, la sediul unităţii şcolare, listele finale cu elevii admişi, validate de inspectoratul şcolar; f) realizează înscrierea elevilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate, în perioada prevăzută de prezenta metodologie; g) organizează, după încheierea admiterii computerizate, desfăşurarea testării pentru completarea claselor cu predare intensivă a unei limbi străine, dacă este cazul.  +  Capitolul 3 Susţinerea probelor de aptitudini  +  Articolul 20 (1) Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de aptitudini, înscrierea se desfăşoară în perioada 27-31 mai 2011. (2) Înscrierea pentru susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă se face direct de către candidaţi, cu o anexă a fişei de înscriere eliberată de unitatea şcolară la care aceştia au absolvit cursurile gimnaziale, al cărei model este comunicat de Comisia Naţională de Admitere până la data de 1 martie.  +  Articolul 21 (1) Secretariatele şcolilor generale completează, cu datele personale (numele, iniţiala tatălui, prenumele, codul numeric personal, şcoala şi judeţul de provenienţă), anexele fişelor de înscriere ale absolvenţilor clasei a VIII-a, care doresc să participe la probe de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. Anexele fişelor se eliberează solicitanţilor, până la data de 24 mai a anului în care se organizează admiterea, pentru a le permite înscrierea la aceste probe. În cazul în care candidatul solicită înscrierea la mai multe probe de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă, pot fi eliberate mai multe anexe ale fişei de înscriere. (2) Anexele fişelor acestor candidaţi sunt înmânate candidaţilor/părinţilor, care semnează de primire în registrul şcolii. În acest registru, se consemnează clar natura documentului eliberat: "anexă la fişa de înscriere pentru admitere în licee" şi motivul eliberării acesteia: "participare la probe de aptitudini" sau "participare la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă/maternă".  +  Articolul 22 (1) Probele de aptitudini se desfăşoară în perioada 1 - 3 iunie 2011. (2) Probele de aptitudini se desfăşoară în centrele stabilite de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. Aceasta poate decide ca, în urma probelor de aptitudini, candidaţii declaraţi admişi la aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate de învăţământ liceal din judeţ care organizează clase vocaţionale în specializarea pentru care au fost susţinute probele. (3) Rezultatele probelor menţionate la alin.(1) vor fi afişate în dimineaţa zilei de 4 iunie 2011, la unităţile şcolare care au organizat probele. În aceeaşi zi, la unitatea respectivă se depun şi se rezolvă eventualele contestaţii, acolo unde metodologia prevede acest lucru. Rezultatele contestaţiilor se afişează până la data de 5 iunie 2011. (4) Odată cu afişarea listelor cu rezultatele finale la probele de aptitudini, la avizierul unităţii de învăţământ care a organizat probele, se afişează, la loc vizibil, precizarea că listele afişate nu reprezintă listele candidaţilor admişi la clasele pentru care s-au susţinut probe de aptitudini. Se va preciza faptul că, la liceele vocaţionale, nu pot fi admişi decât candidaţii care îndeplinesc prevederile prezentei metodologii şi se vor afişa precizările de la art. (8) al prezentei metodologii, privitoare la admiterea acestor candidaţi. (5) În data de 5 iunie 2011, după afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini, tabelul cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi judeţul de provenienţă a candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, este transmis electronic şi în scris comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti. (6) Listele candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini se actualizează după încheierea semestrului al doilea (prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi) şi se transmit, în termen de trei zile de la încheierea cursurilor, semnate şi ştampilate de director, precum şi în format electronic, comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti. De corectitudinea datelor transmise comisiei de admitere, răspunde directorul unităţii de învăţământ la care candidaţii au absolvit cursurile gimnaziale. Comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti comunică liceelor care au organizat probe de aptitudini listele actualizate. (7) În ziua afişării rezultatelor finale la Evaluarea Naţională, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti transmite fiecărui liceu care a organizat probe de aptitudini lista cu rezultatele la Evaluarea Naţională, în vederea calculării mediilor de admitere/mediilor finale de admitere pentru candidaţii care au promovat probele de aptitudini şi a stabilirii candidaţilor admişi la clasele vocaţionale.  +  Articolul 23Absolvenţii care au promovat probele de aptitudini la liceele/clasele din învăţământul vocaţional sunt admişi pe locurile pentru care au susţinut testele/probele astfel: a) în ordinea descrescătoare a mediilor finale de admitere, calculate conform Art. 8 din prezenta metodologie, pentru profilurile la care aprecierea probelor de aptitudini se face prin note; b) în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pentru profilurile la care aprecierea probelor se face pe bază de calificativ: admis-respins.  +  Articolul 24 (1) Listele finale cuprinzând candidaţii declaraţi admişi la probele de aptitudini, conform prezentei metodologii, sunt validate de către inspectoratul şcolar judeţean şi sunt afişate la sediul unităţii liceale la care s-au susţinut probele, până în data de 28 iunie 2011. (2) În data de 28 iunie 2011, după afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini, tabelul cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi judeţul de provenienţă a candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, este transmis electronic şi în format tipărit comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti. (3) Centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti transmite la Centrul Naţional de Admitere, într-un fişier separat, până la data de 30 iunie 2011, lista candidaţilor admişi la liceele vocaţionale, în urma promovării probelor de aptitudini.Listele cuprinzând candidaţii admişi la liceele militare sunt trimise electronic de către centrele judeţene de admitere din judeţele în care se află unităţile de învăţământ respective, într-un fişier separat, la Centrul Naţional de Admitere, până la data de 30 iunie 2011. (4) Candidaţii declaraţi respinşi la probele de aptitudini, sau care nu au fost admişi la liceele vocaţionale din lipsă de locuri, ridică, în data de 30 iunie 2011, fişele de înscriere de la secretariatele liceelor la care au susţinut probe de aptitudini, le depun la şcolile generale pe care le-au absolvit şi, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, completează opţiuni la centrul de înscriere la care este arondată şcoala generală pe care au absolvit-o. Aceşti candidaţi participă la repartizarea computerizată.  +  Capitolul 4 Susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă  +  Articolul 25 (1) Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă, înscrierea se desfăşoară în perioada 27-31 mai 2011. (2) Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se desfăşoară în perioada 1-3 iunie 2011. (3) Organizarea acestor probe se face conform Art.10, Art.11 şi Anexei IV din prezenta metodologie. (4) Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă/maternă se organizează la centrele stabilite de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. Candidaţii declaraţi admişi la aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate de învăţământ liceal din judeţ care organizează clase bilingve pentru limba modernă respectivă, respectiv la clase cu predare în respectiva limbă a minorităţilor. (5) Rezultatele probelor menţionate la alin. (1) vor fi afişate în dimineaţa zilei de 4 iunie 2011, la unităţile şcolare care au organizat probele. În aceeaşi zi, la unitatea respectivă se depun eventualele contestaţii, acolo unde, potrivit Anexei IV, este prevăzut acest lucru. Rezultatele contestaţiilor se afişează în data de 5 iunie 2011. (6) În data de 5 iunie 2011, după afişarea rezultatelor finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, tabelul cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi judeţul de provenienţă, media de admitere a candidaţilor declaraţi admişi la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă/maternă, este transmis electronic şi în scris comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 26 (1) Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă, primesc, de la unitatea şcolară la care au susţinut probele, anexa fişei de înscriere completată sau nu, după caz, cu rezultatele probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, respectiv maternă, în data de 9 iunie 2011. (2) Candidaţii depun, la unitatea de învăţământ pe care au absolvit-o, anexele fişelor, până la data de 10 iunie 2011. Anexele completate, semnate şi ştampilate, se vor ataşa fişei de înscriere. (3) Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă, indiferent dacă au promovat sau nu aceste probe, completează opţiuni la centrul de înscriere la care este arondată şcoala generală pe care au absolvit-o, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, şi participă la repartizarea computerizată.  +  Articolul 27 (1) Centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti transmite la Centrul Naţional de Admitere, într-un fişier separat, până la data de 13 iunie 2011, lista candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. (2) Listele menţionate la alin. (1), precum şi cele menţionate la Art. 24, alin. (3) cuprind: numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi judeţul de provenienţă, limba modernă/maternă la care a susţinut testul şi nota obţinută. (3) De corectitudinea datelor transmise Centrului Naţional de Admitere, răspunde preşedintele comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti.  +  Capitolul 5 Pregătirea admiterii  +  Articolul 28 (1) Până la data de 1 mai a anului în care se organizează admiterea, inspectoratele şcolare vor asigura tipărirea unei broşuri, care să cuprindă toate informaţiile necesare candidaţilor pentru admiterea în licee, adică lista unităţilor de învăţământ liceal, adresele acestora, planul de şcolarizare acordat fiecăreia pentru anul şcolar pentru care se organizează admiterea, pe forme de învăţământ (zi, seral, frecvenţă redusă), filiere, profiluri, specializări, domenii de pregătire, codurile de înscriere acordate fiecărei unităţi şcolare/specializări (conform precizărilor din prezenta metodologie), media ultimului admis la fiecare domeniu de pregătire, specializare sau profil din respectiva unitate şcolară în anul precedent. Broşura editată de inspectoratul şcolar va conţine, pentru fiecare unitate de învăţământ liceal tehnologic, oferta de formare profesională, concretizată în calificări profesionale. Broşurile vor conţine, de asemenea, extrase din prezenta metodologie: algoritmul de repartizare, modalităţi de departajare, modul de completare a fişelor de înscriere, calendarul admiterii, adresa centrului special de înscriere, precum şi adresele de internet (la nivel naţional sau local) de unde se pot lua cele mai importante informaţii despre admitere. În broşură vor fi cuprinse şi informaţiile referitoare la locurile speciale acordate candidaţilor romi: condiţiile de înscriere, data limită de înscriere, liceele la care sunt alocate locurile pentru romi etc. Broşura va cuprinde într-un paragraf special informaţiile referitoare la susţinerea probelor de aptitudini şi a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă, prezentând graficul înscrierii la aceste probe şi graficul lor de desfăşurare. În fiecare dintre aceste broşuri se va afla şi o fişă-model de înscriere. (2) Broşura menţionată la alin. (1), tipărită într-un număr de exemplare mai mare decât numărul elevilor de clasa a VIII-a din judeţ/municipiul Bucureşti, va fi difuzată acestora, cel mai târziu până la data de 5 mai a anului în care se organizează admiterea. Fiecare unitate de învăţământ va primi un număr suplimentar de exemplare, pentru candidaţii din seriile anterioare şi pentru comisia de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial. Inspectoratul şcolar va păstra un număr de exemplare pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe şi pentru cei din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data de 11 septembrie 2011 inclusiv. Candidaţilor din alte judeţe li se va distribui broşura la centrul special de înscriere. (3) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti vor lua toate măsurile ca informaţiile cuprinse în broşură să fie corecte şi complete. Nu se admite operarea de modificări în broşură, după transmiterea acesteia la unităţile de învăţământ. (4) Până la data de 15 mai a anului în care se organizează admiterea, cinci exemplare din broşura fiecărui judeţ/municipiul Bucureşti vor fi trimise la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Direcţiei Generale Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii. Versiunea electronică a broşurii va fi trimisă, până la aceeaşi dată, la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Direcţiei Modernizarea Patrimoniului, Investiţii şi Informatizare.  +  Articolul 29 (1) Informaţiile cuprinse în broşură vor fi puse la dispoziţia părinţilor şi a elevilor şi vor fi prezentate în şedinţe de instruire, organizate în acest scop în perioada 9 mai - 3 iunie 2011. (2) În situaţia în care părinţii doresc înscrierea elevilor la unităţi şcolare situate în alt judeţ, aceştia îşi iau informaţiile referitoare la reţeaua şcolară direct de la centrele speciale de înscriere, stabilite de inspectoratele şcolare ale judeţelor respective pentru candidaţii din alte judeţe.  +  Articolul 30 (1) Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în liceele din judeţul de provenienţă se face, în perioada prevăzută de grafic, la şcolile generale pe care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare). Candidaţii care participă la admitere în alte judeţe se înscriu la centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să fie admişi, în perioada prevăzută de grafic. (2) Înscrierea candidaţilor la admitere se face prin completarea fişelor de înscriere, conform modelului stabilit de Comisia Naţională de Admitere şi transmis comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, până la data de 1 martie a anului în care se organizează admiterea. (3) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pot transmite în unităţile de învăţământ gimnazial doar modelul electronic al fişei de înscriere. În unităţile de învăţământ gimnazial, fişele de înscriere se completează electronic cu datele personale ale elevilor, cu mediile acestora, sunt listate şi sunt date elevilor pentru completarea opţiunilor. Fişele de înscriere respectă întocmai modelul transmis de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi sunt tipărite faţă-verso. (4) Pentru situaţiile în care nu există posibilitatea completării electronice a fişelor de înscriere, comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti răspund de tipărirea şi de transmiterea la şcolile respective a fişelor de înscriere într-un număr suficient, pentru a asigura înscrierea tuturor candidaţilor.  +  Articolul 31Secretariatele şcolilor completează, până la data de 29 iunie 2011, pe fişele de înscriere: codul acordat unităţii de învăţământ gimnazial, datele personale ale absolvenţilor de clasa a VIII-a, media de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, media de admitere, notele şi media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a. Completarea fişelor de înscriere se face electronic, cu excepţia cazurilor menţionate la Art. 30, alin. (4).  +  Articolul 32 (1) Fiecare unitate de învăţământ gimnazial completează şi listează din calculator, pentru prima etapă de admitere, o singură fişă de înscriere pentru fiecare absolvent, care este semnată şi ştampilată de directorul şcolii. Nerespectarea prevederii referitoare la unicitatea fişei de înscriere se consideră tentativă de fraudă şi atrage după sine sancţionarea penală, civilă, administrativă sau disciplinară a vinovaţilor, după caz. (2) Pentru candidaţii care au susţinut şi promovat probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, fişa de înscriere listată pentru prima etapă de admitere are anexată, în original, fişa cu rezultatele la probe, semnată şi ştampilată de directorul unităţii de învăţământ la care acestea au fost susţinute. (3) Pentru a doua etapă de admitere, se va completa o nouă fişă de înscriere, pentru candidaţii care au participat la prima etapă, dar nu au fost repartizaţi.  +  Articolul 33După încheierea introducerii în calculator a datelor personale ale candidaţilor şi a mediilor/notelor prevăzute în fişa de înscriere, comisia de înscriere din fiecare unitate de învăţământ gimnazial afişează, până la data de 29 iunie 2011, lista cuprinzând candidaţii din centrul respectiv, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Lista cuprinde şi notele/mediile menţionate la art. 31.  +  Articolul 34Directorii unităţilor de învăţământ gimnazial semnează şi răspund de transcrierea corectă a datelor în fişele de înscriere ale elevilor din şcoala respectivă.  +  Capitolul 6 Completarea fişelor de înscriere ale candidaţilor  +  Articolul 35 (1) Directorii unităţilor de învăţământ gimnazial stabilesc, până la data de 5 mai a anului în care se desfăşoară admiterea, graficul desfăşurării pe clase a acţiunilor de completare a opţiunilor pentru absolvenţii clasei a VIII-a. (2) Acţiunile de completare a opţiunilor pentru absolvenţii clasei a VIII-a se desfăşoară în perioada 29 iunie - 5 iulie 2011. La fiecare şedinţă, participă elevii, părinţii/tutorii legal instituiţi (un părinte/tutore pentru fiecare elev), diriginţii, precum şi un membru sau un delegat al Consiliului de administraţie al unităţii şcolare. Părinţii/tutorii legal instituiţi semnează un proces-verbal de instruire.  +  Articolul 36 (1) În cadrul acestor şedinţe, elevii şi părinţii sunt informaţi asupra rezultatelor obţinute la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a precum şi asupra ierarhiei absolvenţilor de clasa a VIII-a din judeţ/municipiul Bucureşti. Pentru aceasta, inspectoratele şcolare transmit, până în data de 29 iunie 2011, în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, numărul de absolvenţi pe tranşe de medii de admitere, precum şi locul ocupat în ierarhia judeţului/a municipiului Bucureşti de fiecare absolvent, în funcţie de media de admitere. Unităţile şcolare gimnaziale pun la dispoziţia elevilor şi părinţilor aceste informaţii, prin afişare. (2) Comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti va afişa zilnic, în perioada de completare a opţiunilor, pe site-ul inspectoratului, situaţia înscrierilor la centrul special de înscriere pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe: număr de candidaţi înscrişi, pe tranşe de medii. Unităţile de învăţământ gimnazial pun la dispoziţia candidaţilor şi părinţilor aceste informaţii.  +  Articolul 37În cadrul şedinţelor menţionate la Art. 35, elevilor şi părinţilor li se recomandă completarea unui număr suficient de opţiuni în fişa de înscriere, pentru a-şi asigura repartizarea, ţinând seama de media lor de admitere şi de media ultimului admis la liceele respective în anul precedent. Se va atrage atenţia părinţilor asupra faptului că, în situaţia completării unui număr insuficient de opţiuni, elevul poate să rămână nerepartizat sau poate să fie repartizat într-un mod necorespunzător mediei sale de admitere.  +  Articolul 38 (1) Dirigintele clasei, care participă la înscrierea opţiunilor elevilor, atenţionează părinţii asupra faptului că trebuie să facă opţiuni realiste, alegând licee la care media de admitere din anii precedenţi este apropiată de media de admitere a candidatului. (2) Personalul şcolii nu influenţează în nici un fel părinţii şi elevii în completarea opţiunilor, dar îi consiliază, pentru a permite candidaţilor o alegere în cunoştinţă de cauză, prezentându-le toate informaţiile necesare, inclusiv riscurile completării unui număr insuficient de opţiuni sau ale completării unor opţiuni nerealiste.  +  Articolul 39 (1) Candidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite. (2) Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire la care predarea se face într-o limbă a unei minorităţi naţionale, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă, susţinând Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a la această disciplină, sau dacă au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă menţionată la Art. 10 din prezenta metodologie. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate. (3) Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se face în regim bilingv, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă şi au pe fişă nota obţinută la această probă, conform prevederilor Art. 11 din prezenta metodologie. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate.  +  Articolul 40Părinţilor li se aduce la cunoştinţă numărul de locuri alocate pentru fiecare unitate de învăţământ, respectiv pentru fiecare profil, specializare sau domeniu de pregătire, căruia i s-a acordat un cod. De asemenea, părinţii sunt informaţi cu privire la precizările din Art.6, alin. (2) al prezentei metodologii.  +  Articolul 41Exemplu de completare a opţiunilor:1. Dacă prima opţiune este pentru specializarea matematică-informatică, liceu - cursuri de zi, din Liceul Minerva, care are în broşură codul 107, atunci elevul va completa poziţia 1 din fişă astfel:
  1 0 7
  2. Dacă a doua opţiune este pentru Liceul Apollo, specializarea ştiinţe sociale - cursuri de zi, care are în broşură codul 279, atunci elevul va completa poziţia 2 din fişă astfel:
  2 7 9
  3. Celelalte opţiuni se completează în acelaşi mod, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, prin precizarea codului alocat fiecărei opţiuni.4. Numele unităţilor de învăţământ şi codurile folosite anterior, spre exemplificare, sunt fictive.
   +  Articolul 42Cu ocazia completării opţiunilor, părinţii şi candidaţii verifică şi corectitudinea celorlalte date înscrise în fişă de secretariatele şcolilor şi semnate de directorul şcolii. Fiecare candidat îşi poate copia în fişa-model din broşură, pentru uz propriu, lista de opţiuni, în ordinea descrescătoare a preferinţelor exprimate.  +  Articolul 43 (1) Completarea listei de opţiuni se face de către candidat în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit şi a dirigintelui clasei. Aceştia, împreună cu candidatul, vor semna fişa de înscriere. (2) Elevii şi părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate opţiunile şi numărul lor, să verifice corespondenţa codurilor înscrise în fişă cu opţiunile exprimate, având în vedere că o opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită.  +  Articolul 44 (1) Absolvenţii care doresc să participe la admitere în alt judeţ, primesc, până în data de 30 iunie 2011, de la unitatea şcolară pe care au absolvit-o, fişa de înscriere, completată cu datele personale şi, după caz, cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu media de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, cu media de admitere. Pe aceste fişe nu vor fi completate opţiuni la şcoala de provenienţă, ci la centrul special de înscriere din judeţul în care se doreşte repartizarea. (2) Fişele acestor candidaţi sunt înmânate candidaţilor/părinţilor, care semnează de primire în registrul şcolii. În acest registru, se consemnează clar natura documentului eliberat: "fişă de înscriere pentru admitere în licee" şi motivul eliberării fişei: "participare la admitere în alt judeţ". (3) Candidaţii menţionaţi la alin. (1) se vor înscrie direct cu această fişă în judeţul în care doresc să fie repartizaţi.  +  Articolul 45Candidaţii care au susţinut probe de aptitudini, dar nu au fost admişi la clasele respective, precum şi cei care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă, indiferent dacă au promovat-o sau nu, ridică fişele de înscriere de la secretariatele liceelor la care au susţinut probe de aptitudini/probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă şi, în perioada prevăzută de calendar, îşi completează fişele de opţiuni la centrul zonal de înscriere la care este arondată şcoala generală pe care au absolvit-o. Aceşti candidaţi participă la admiterea computerizată.  +  Articolul 46 (1) Transmiterea fişelor de înscriere de la şcoli la centrele zonale de înscriere şi introducerea datelor de pe fişe în baza de date computerizată se va face, pe măsura completării fişelor de înscriere, în perioada 30 iunie - 6 iulie 2011 în baza unei programări făcute de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. Acolo unde există dotarea necesară şi personalul calificat, introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişă şi a opţiunilor se va face direct la şcoala de provenienţă a absolventului. Informaţia în format electronic va fi transmisă, de asemenea, centrelor zonale de înscriere. (2) Directorul unităţii gimnaziale va sigila toate fişele de înscriere ale absolvenţilor şcolii, completate cu opţiuni şi le va duce personal, sau printr-un delegat desemnat, la centrul zonal de înscriere la care este arondată şcoala. Predarea - primirea documentelor se va face pe bază de proces-verbal. (3) Pe măsură ce primeşte fişele de opţiuni de la diferite şcoli, comisia din centrul zonal de înscriere asigură introducerea în baza de date computerizată a datelor de pe fişe. (4) După introducerea integrală în calculator a datelor pentru elevii unei şcoli, fişele din calculator vor fi listate, semnate de preşedintele centrului de înscriere şi înmânate directorului şcolii, cu proces-verbal de predare-primire. Fişele de înscriere originale sunt puse în plicuri care se sigilează şi se semnează de directorul şcolii sau de către delegatul acestuia şi de preşedintele centrului zonal de înscriere.  +  Articolul 47 (1) În perioada 30 iunie - 7 iulie 2011, conform planificării stabilite de comisia din şcoală, părinţii şi elevii vor verifica, în prezenţa diriginţilor, corectitudinea datelor din fişa listată de calculator pentru fiecare elev. (2) În cazul existenţei unei erori, părinţii o semnalează comisiei de înscriere, prin intermediul profesorului diriginte. Comisia transmite informaţia la centrul zonal de înscriere, care procedează la corectarea greşelii în baza de date computerizată şi la listarea fişei corectate din calculator. Fişa greşită se păstrează în centrul zonal de înscriere, în dosarul cu documente al comisiei de înscriere, iar fişa corectată se înmânează directorului, care o transmite părinţilor şi candidatului, pentru a fi semnată. (3) Corectarea fişelor elevilor înscrişi din alte judeţe se face în centrul în care s-a făcut înscrierea acestor candidaţi, în perioada prevăzută în grafic. (4) Fişele corecte sau corectate, listate din calculator, sunt semnate de profesorul diriginte, de candidat şi de părintele/tutorele acestuia, pentru a certifica faptul că acestea sunt corecte şi acceptate şi rămân în posesia părintelui/tutorelui candidatului. În cazul în care fişa iniţială a fost corectată, un exemplar al fişei corectate, listate din calculator şi semnate de diriginte, candidat şi părintele/tutorele acestuia va rămâne ataşat fişei iniţiale. (5) De asemenea, în cadrul acestor şedinţe de verificare, fiecare candidat va controla prezenţa numelui său pe lista de control afişată la sediul şcolii generale, conform Art. 33, precum şi corectitudinea datelor personale, a mediilor şi a notelor din listă. (6) Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial are obligaţia de a verifica prezenţa, pe lista de control afişată, a tuturor elevilor arondaţi centrului şi de a semnala comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti neregulile sesizate.  +  Articolul 48 (1) După încheierea verificării fişelor listate din calculator şi corectarea eventualelor erori, comisia din centrul zonal de înscriere transmite pe suport electronic baza de date comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, până la 8 iulie 2011. (2) Preşedintele comisiei din centrul zonal de înscriere, însoţit de vicepreşedinte sau de un alt delegat, duce fişele de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi le predă, cu proces-verbal de predare-primire, preşedintelui comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti. Predarea fişelor originale se face până pe data de 8 iulie 2011. (3) Preşedintele comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti răspunde, în mod direct, de păstrarea în siguranţă a fişelor originale. Acestea se păstrează în centrul judeţean de admitere timp de doi ani de la încheierea admiterii.  +  Articolul 49În data de 9 iulie 2011, în intervalul de timp stabilit de către Centrul Naţional de Admitere şi comunicat fiecărui judeţ, baza de date va fi transmisă de la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere. Preşedintele fiecărei comisii de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti va confirma telefonic şi în scris, până la data de 9 iulie 2011, ora 22, încheierea operaţiei de transmitere a bazei de date către Centrul Naţional de Admitere.
   +  Capitolul 7 Repartizarea computerizată şi afişarea rezultatelor  +  Articolul 50 (1) În data de 10 iulie 2011, Centrul Naţional de Admitere verifică bazele de date transmise de comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti şi transmite acestora eventualele nereguli semnalate - candidaţi înscrişi în mai multe judeţe, candidaţi aflaţi în baza de date pentru admiterea computerizată şi care au fost deja admişi la liceele la care se susţin probe de aptitudini etc. -, pentru remedierea acestora. (2) Corectarea erorilor menţionate anterior se face până la data de 11 iulie 2011 şi se confirmă la Centrul Naţional de Admitere, până la ora 22 a aceleiaşi zile. (3) Până la data de 12 iulie 2011, se efectuează repartizarea computerizată a absolvenţilor de clasa a VIII-a care au participat la prima etapă de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiunile candidaţilor, înscrise în fişa de opţiuni. La repartizare se folosesc criteriile de departajare menţionate la Art. 5 din prezentele metodologie. Nu se iau în considerare:(i) opţiunile pentru licee, cursuri de zi, ale candidaţilor care nu satisfac condiţiile precizate la Art. 3,(îi) opţiunile pentru licee/clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, ale candidaţilor care nu au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă sau care nu au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă menţionată la Art. 10(iii) opţiunile pentru clase bilingve ale candidaţilor care nu au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, prevăzută în prezenta metodologie. (4) Până la data de 13 iulie 2011, centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti tipăresc şi afişează în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, precum şi în centrul special de înscriere pentru absolvenţii proveniţi din alte judeţe: a) lista candidaţilor din unitatea respectivă, admişi în licee, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu unitatea şcolară la care au fost admişi; b) situaţia locurilor rămase libere la fiecare unitate de învăţământ liceal din judeţ/municipiul Bucureşti, după încheierea primei etape de admitere. (5) La încheierea primei etape a repartizării computerizate, centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti transmite fiecărei unităţi de învăţământ liceal de stat lista tuturor candidaţilor admişi în acea unitate, pe filiere, profiluri, specializări, domenii ale pregătirii de bază, listă care este afişată la sediul unităţii respective, cel mai târziu până la data de 15 iulie 2011.  +  Articolul 51 (1) La a doua etapă a repartizării computerizate participă candidaţii din seria curentă, indiferent de vârstă, şi cei din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data de 11 septembrie 2011 inclusiv şi care se află în una din situaţiile următoare: au participat şi au rămas nerepartizaţi după prima etapă, sau nu au participat, din diferite motive, la prima etapă de admitere. (2) Candidaţii care nu au participat la prima etapă de repartizare, completează fişa de opţiuni, în perioada 14 - 19 iulie 2011. În aceeaşi perioadă, completează o nouă fişă de opţiuni candidaţii care au participat la prima etapă, dar au rămas nerepartizaţi. Completarea opţiunilor de către candidaţii care participă la a doua etapă de admitere se face la şcolile generale de provenienţă sau la centrul special de înscriere pentru candidaţii din alte judeţe. (3) În situaţia în care au rămas locuri neocupate la clasele pentru care se susţin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă, înscrierea candidaţilor pentru aceste probe se face în 14 iulie 2011, iar susţinerea probelor se face în perioada 15-16 iulie 2011. Afişarea rezultatelor finale se face în 18 iulie 2011. Candidaţii respinşi la probele de aptitudini şi candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă completează opţiunile în data de 19 iulie 2011 şi participă la repartizarea computerizată. (4) Introducerea noilor baze de date în calculator, verificarea fişelor cu opţiuni listate din calculator, precum şi corectarea eventualelor erori se fac în perioada 15-20 iulie 2011. (5) În data de 21 iulie 2011, până la ora 14, noile baze de date se transmit la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti, care le transmite la Centrul Naţional de Admitere, în aceeaşi zi, până la ora 22. (6) Până la data de 22 iulie 2011 Centrul Naţional de Admitere realizează repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă de admitere. (7) Până la data de 23 iulie 2011, centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti tipăresc şi afişează, în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, precum şi în centrul special de înscriere pentru absolvenţii proveniţi din alte judeţe: a) lista candidaţilor din unitatea respectivă, admişi în licee, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu unitatea şcolară la care au fost admişi; b) situaţia locurilor rămase libere la fiecare unitate de învăţământ liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti, după încheierea celei de a doua etape de admitere.  +  Articolul 52La încheierea repartizării computerizate a elevilor care au participat la a doua etapă de admitere, centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti transmite fiecărei unităţi de învăţământ liceal de stat lista tuturor candidaţilor admişi în acea unitate, pe specializări, domenii ale pregătirii de bază, listă care va fi afişată la sediul unităţii respective cel mai târziu până la data de 23 iulie 2011.  +  Articolul 53 (1) În perioada 15 - 25 iulie 2011, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original. (2) Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte: a) cererea de înscriere; b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; d) foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale); e) fişa medicală. (3) Candidaţii care, în perioada menţionată la alin. (1), nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale. (4) Unităţile de învăţământ liceal de stat transmit comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, până la data de 25 iulie 2011, situaţia locurilor rămase libere în urma neînscrierii unor candidaţi repartizaţi în sesiunea de admitere.  +  Articolul 54 (1) În perioada 26 - 28 iulie 2011, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti rezolvă situaţiile speciale apărute după repartizarea computerizată: situaţii medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaţilor gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere greşită în baza de date computerizată a opţiunilor exprimate de elevi etc. (2) Nu se va depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă şi se va respecta, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere. Deciziile se iau în plenul comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, după inventarierea tuturor cazurilor existente la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti. (3) Deciziile comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti se iau cu majoritate de voturi, cu consemnare într-un proces-verbal, şi sunt făcute publice prin afişare la sediul inspectoratului şcolar. (4) În perioada menţionată la alin. (1), după rezolvarea situaţiilor speciale, comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti repartizează pe locurile rămase libere absolvenţii învăţământului gimnazial care au fost repartizaţi, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în perioada prevăzută de prezenta metodologie şi pe cei care, din diferite motive, nu au participat la repartizările computerizate.  +  Articolul 55 (1) Absolvenţii clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unităţile la care au fost repartizaţi sau nu au participat la cele două etape de admitere şi care, din diferite motive, nu se adresează comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti în perioada menţionată la art. 54, alin. (1) şi solicită ulterior un loc în clasa a IX-a, precum şi cei care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior desfăşurării etapelor de admitere menţionate anterior vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, pe locurile rămase libere. Repartizarea se face în perioada 1-7 septembrie 2011, ţinând cont de criteriile prevăzute în prezenta metodologie, în baza hotărârilor comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti. (2) Rezultatele repartizărilor efectuate de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, conform alineatelor (1) şi (5), se transmit Centrului Naţional de Admitere, până la data de 11 septembrie 2011. (3) Dacă, la încheierea etapelor de admitere menţionate în prezenta metodologie, mai există locuri vacante la clasele pentru care se susţin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pot decide organizarea unei noi etape de susţinere a acestor probe, în perioada 1-6 septembrie 2011. Graficul desfăşurării probelor şi locul de desfăşurare a acestora vor fi făcut publice până la data de 1 august, prin afişare la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial. Admiterea candidaţilor pe locurile disponibile se face în conformitate cu prezenta metodologie.  +  Capitolul 8 Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special  +  Articolul 56 (1) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti stabilesc, cu avizul Comisiei Naţionale de Admitere, şi anunţă, prin afişare la sediul inspectoratului şcolar, până la data de 15 mai 2011, unităţile de învăţământ, specializările şi numărul de locuri alocate pentru candidaţii romi, pe baza măsurilor afirmative, promovate în contextul Strategiei guvernamentale privind îmbunătăţirea situaţiei romilor. Numărul de locuri anunţat nu mai poate fi modificat după data de 15 mai 2011. Informaţiile menţionate se transmit Comisiei Naţionale de Admitere, la Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Relaţia cu Parlamentul şi Partenerii Sociali. (2) Locurile speciale pentru candidaţii romi se vor aloca peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. (3) Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, până la data de 1 iulie 2011, ora 16. Orice cerere depusă după această dată nu mai este luată în considerare. (4) Candidaţii din etnia romilor care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru aceştia trebuie să prezinte la înscriere, pe lângă actele precizate la Art. 53, alin. (2), lit. a) - b) din prezenta metodologie, o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi nu faptul că fac parte din respectiva organizaţie. (5) În perioada 4-6 iulie 2011, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti asigură repartizarea candidaţilor romi care au depus cereri până la data menţionată la alin. (3), pe locurile speciale pentru romi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza opţiunilor exprimate de candidaţi. Repartizarea se face în şedinţă publică. (6) În situaţia în care locurile speciale pentru romi nu au fost ocupate, ele vor fi folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale, menţionate la Art. 54.  +  Articolul 57 (1) Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în clasa a IX-a din unităţile de învăţământ special se organizează de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în perioada 7-9 iulie 2011. (2) Locurile alocate învăţământul liceal special sunt anunţate în broşura de admitere, într-o listă separată, care va purta menţiunea că aceste locuri nu participă la repartizarea computerizată. Vor fi precizate în broşură locul şi data în care se va face repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special, precum şi condiţiile specifice de înscriere (documente care să dovedească tipul şi gradul de deficienţă etc.). (3) Repartizarea pe locurile din unităţile de învăţământ special se face în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere sau de absolvire, după caz, şi în funcţie de opţiuni. (4) Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care au susţinut Evaluarea Naţională din clasa a VIIIa, pot participa, fără restricţii, la toate etapele admiterii prevăzute de prezenta metodologie, atât pentru locurile din învăţământul de masă, cât şi pentru cele din învăţământul special. (5) Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care nu au susţinut Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a şi care solicită repartizarea în învăţământul de masă, sunt repartizaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în perioada 26 - 28 iulie 2011, după repartizarea celorlalţi candidaţi. În repartizarea acestor candidaţi, se va ţine cont de certificatele de expertiză şi orientare şcolară şi profesională eliberate de comisia pentru protecţia drepturilor copilului. (6) În cazul candidaţilor cu cerinţe educative speciale, proveniţi din promoţii anterioare, prevederile alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător, înlocuind sintagma "Evaluarea Naţională" cu sintagma adecvată "examenul de capacitate" / "testele naţionale" / "tezele cu subiect unic".  +  Capitolul 9 Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă  +  Articolul 58 (1) Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 11 septembrie 2011, inclusiv, se face la un centru special desemnat de inspectoratul şcolar. (2) Centrul special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 11 septembrie 2011 inclusiv este anunţat prin afişare la sediul inspectoratului şi în toate unităţile de învăţământ gimnazial, până la data de 1 mai 2011. El este de asemenea anunţat în broşura cuprinzând informaţiile referitoare la admitere. (3) Calendarul admiterii candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 11 septembrie 2011 inclusiv este anunţat de inspectoratul şcolar până la data de 15 iulie 2011 şi este afişat la sediul inspectoratului şcolar şi la centrul menţionat la alin. (1). (4) Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 26-27 iulie 2011, la centrul menţionat.Dosarele conţin următoarele acte: a) cererea de înscriere; b) certificatul de naştere cartea de identitate şi, după caz, certificatul de căsătorie, în copie legalizată; c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate; d) foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale); e) fişa medicală. (5) Repartizarea candidaţilor menţionaţi la alin. (1) se face în perioada 28-30 iulie 2011, pe locurile anunţate de inspectoratul şcolar în broşura de admitere. (6) Repartizarea se face în şedinţă publică, în două etape. În prima etapă, sunt repartizaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi a opţiunilor, candidaţii care au susţinut evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate. În a doua etapă, sunt repartizaţi, pe locurile rămase libere, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, candidaţii care nu au participat la evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate.  +  Capitolul 10 Dispoziţii finale  +  Articolul 59Absolvenţii învăţământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea în învăţământul liceal de stat, conform prevederilor din prezenta metodologie. Participarea lor la admitere nu este condiţionată de achitarea unei taxe.  +  Articolul 60 (1) Broşura menţionată la art. 28 va cuprinde, într-un capitol separat, informaţiile corespunzătoare despre liceele particulare, autorizate sau acreditate, care organizează admitere în clasa a IX-a. (2) Nu se vor aloca coduri pentru unităţile de învăţământ particulare menţionate la alin. (1), iar locurile respective nu vor participa la repartizarea computerizată. (3) Admiterea în unităţile de învăţământ particulare, autorizate sau acreditate, se face în conformitate cu metodologia stabilită de fiecare şcoală, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 61Elevii care au rămas cu situaţia neîncheiată la sfârşitul semestrului al doilea, îşi vor încheia situaţia în perioada 25-31 august 2011 şi vor fi repartizaţi în clasa a IX-a de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti în perioada 1-7 septembrie 2011, conform prevederilor Art. 55.  +  Articolul 62În situaţia în care există candidaţi cărora nu li se poate calcula media de admitere, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (2) şi (3), întrucât nu au participat la Evaluarea Naţională sau la examenele prevăzute la art. 4 alin. (4), aceştia vor fi repartizaţi de inspectoratele şcolare, în perioada 1-7 septembrie 2011, după repartizarea celorlalţi candidaţi. Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului.  +  Articolul 63Prezentarea de înscrisuri false, la înscrierea în licee, se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin fraudă.  +  Articolul 64Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fişe de înscriere pentru acelaşi elev, decât este prevăzut în prezenta metodologie, de transcrierea eronată a datelor personale ori a notelor sau de nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sancţionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz.  +  Articolul 65Comisia Naţională de Admitere poate decide, în situaţii justificate, să afişeze în avans sau mai târziu, faţă de calendarul admiterii aprobat prin prezentul ordin, listele cuprinzând repartizarea computerizată a absolvenţilor de clasa a VIII-a.  +  Articolul 66 (1) În perioada 26 - 28 iulie 2011, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti va analiza şi cazurile speciale ale absolvenţilor învăţământului gimnazial care au studiat în străinătate şi, din această cauză, nu au participat la Evaluarea Naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a. (2) Pentru aceşti absolvenţi, la media generală de absolvire a gimnaziului se iau în calcul doar rezultatele obţinute în anii de studiu parcurşi în România. (3) Criteriile de înscriere în clasa a IX-a a acestor absolvenţi sunt stabilite de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti şi sunt făcute publice până la data de 19 iulie 2011.
   +  Anexa II CALENDARUL ADMITERIIÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STATpentru anul şcolar 2011-2012
  DATA LIMITĂ/PERIOADA EVENIMENTUL
  Pregătirea admiterii
  31 ianuarie 2011 Elaborarea planului de măsuri judeţean/al munici- piului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii
  1 martie 2011 Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a meto- dologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă Transmiterea, de către Comisia Naţională de Admitere, a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
  1 mai 2011 Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învă- ţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprin- zând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere
  5 mai 2011 Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admi- tere Transmiterea, de către inspectorate, în şcolile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a gra- ficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora
  15 mai 2011 Transmiterea, la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită
  9 mai - 3 iunie 2011 Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare
  29 iunie 2011 Completarea, de către secretariatele şcolilor, a fişelor de înscriere cu codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere Transmiterea către comisia judeţeană de admitere a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi
  29 iunie 2011 Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al munici- piului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a.
  30 iunie 2011 Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ
  Probele de aptitudini
  24 mai 2011 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini
  27-31 mai 2011 Înscrierea pentru probele de aptitudini
  1-3 iunie 2011 Desfăşurarea probelor de aptitudini
  4 iunie 2011 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
  5 iunie 2011 Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini
  15 iunie 2011 Actualizarea listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini
  27 iunie 2011 Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a rezultatelor de la Evaluarea Naţională, către unităţile de învăţă- mânt care au organizat probe de aptitudini
  28 iunie 2011 Validarea listei candidaţilor admişi la liceele/cla- sele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă
  30 iunie 2011 Ridicarea, de la liceele vocaţionale, a fişelor de înscriere, de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor decla- raţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini
  Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
  24 mai 2011 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
  27-31 mai 2011 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
  1-3 iunie 2011 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
  4 iunie 2011 Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru
  5 iunie 2011 Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Transmiterea, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
  9 iunie 2011 Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unită- ţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
  10 iunie 2011 Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite
  13 iunie 2011 Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
  Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special
  15 mai 2011 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi
  1 iulie 2011 Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
  4-6 iulie 2011 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
  7-9 iulie 2011 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special
  Prima etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data de 11 septembrie 2011 inclusiv
  29 iunie - 5 iulie 2011 Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. Completarea fişelor de înscriere de către absolven- ţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea
  30 iunie - 6 iulie 2011 Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere
  30 iunie - 7 iulie 2011 Verificarea, de către părinţi şi candidaţi, a fişe- lor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator
  8 iulie 2011 Termenul limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la reparti- zarea computerizată Predarea, de către comisia din centrul de înscriere, a fişelor de opţiuni originale, la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti
  9 iulie 2011 Transmiterea bazei de date, de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti, la Centrul Naţional de Admitere
  10 iulie 2011 Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, trans- miterea modificărilor la comisia naţională
  11 iulie 2011 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor
  12 iulie 2011 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împli- nesc 18 ani până la data de 12 septembrie 2011 inclusiv
  13 iulie 2011 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a lis- telor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şco- lile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/ municipiul Bucureşti.
  15 iulie 2011 Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate
  15 iulie - 25 iulie 2011 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi
  A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data de 11 septembrie 2011 inclusiv
  14 iulie 2011 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoş- tinţelor de limbă modernă sau maternă
  15-16 iulie 2011 Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă
  18 iulie 2011 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii.
  14 iulie - 19 iulie 2011 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, comple- tarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii
  19 iulie 2011 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care orga- nizează probe de aptitudini. Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă
  15-20 iulie 2011 Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori
  21 iulie 2011 Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere
  22 iulie 2011 Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii
  23 iulie 2011 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absol- venţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă
  23 - 25 iulie 2011 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi
  25 iulie 2011 Transmiterea, de către unităţile de învăţământul liceal de stat, a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii
  26 - 28 iulie 2011 Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candida- ţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate.
  A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data de 11 septembrie 2011 inclusiv
  1 august 2011 Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştin- ţelor de limbă modernă sau maternă
  1-4 septembrie 2011 Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verifi- care a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
  5-7 septembrie 2011 Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare
  8 septembrie 2011 Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării
  Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă
  1 mai 2011 Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data de 11 septembrie 2011 inclusiv
  15 iulie 2011 Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 11 septembrie 2011 inclusiv
  26-27 iulie 2011 Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 11 septembrie 2011 inclusiv
  28-30 iulie 2011 Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 11 septembrie 2011 inclusiv, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă
   +  Anexa III METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURAPROBELOR DE APTITUDINIPENTRU ADMITEREA ÎN ANUL ŞCOLAR 2011-2012ÎN LICEELE VOCAŢIONALEPROFIL ARTISTIC - ARTE VIZUALEspecializărileArte plastice, arte decorative, Arhitectură,arte ambientale, design,Conservare - restaurare bunuri culturaleI. PROBĂ DE PERCEPŢIE VIZUALĂStudiu după natură - desen: natură statică compusă din două sau cel mult trei obiecte, dintre care unul de rotaţie (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje), compusă pe contraste valoriceNote: (1) Se interzice compunerea naturii statice în exclusivitate din obiecte albe (gips), pe fundal alb. (2) Dacă în fundal se foloseşte o draperie, aceasta nu va avea falduri.Tehnica, la alegerea candidatului: creion sau cărbuneTimp de lucru: 5 ore.Criterii de apreciere:- Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină)- Raportul dintre obiecte (proporţii)- Forma, caracterul obiectelor- Redarea spaţiului şi a volumului- Raport valoricII. PROBĂ DE CREATIVITATEO compoziţie pe o temă dată, executată în culoare sau volum (la alegerea candidatului).CULOARE: O compoziţie cu personaje şi cu enunţarea unei probleme de culoare - tehnica, culori de apă.VOLUM - compoziţie ronde - bosse, cu personaje - modelaj în lut.Timp de lucru: 5 oreCriterii de apreciere: a) - unitatea compoziţiei şi încadrarea în subiect;- rezolvarea problemei de culoare enunţată;- notă personală, originalitate, creativitate. b) - raportul între elemente, proporţii, mişcare, rezolvarea plastică a volumelor.Note: (1) Pentru clasele de arhitectură, proba de creativitate se adaptează specialităţii, sau se înlocuieşte cu o probă de memorie vizuală, probă scrisă, în care candidaţii vor descrie în maximum trei pagini un edificiu arhitectural cunoscut, sau un ansamblu arhitectural (de exemplu centrul oraşului). Se recomandă ca lucrarea să conţină şi schiţe de detaliu sau ansamblu, a căror calitate va fi evaluată după criterii artistice.Criterii de apreciere:- cantitatea şi calitatea informaţiilor furnizate;- numărul detaliilor descrise;- claritatea exprimării şi puterea de sugestie a textului;- realizarea plastică a schiţelor pe care le conţine lucrarea; (2) Pentru clasele de conservare - restaurare bunuri culturale, proba de creativitate se înlocuieşte cu o probă de testare a aptitudinilor specifice specializării. Proba constă în realizarea unor reproduceri ale unor modele sau fragmente date, eventual mărite sau micşorate la scară. Proba va fi realizată, la alegere, în culoare sau volum.Criterii de apreciere:- calitatea limbajului plastic utilizat;- fidelitatea reproducerii;- respectarea proporţiilor şi a caracterului modelului (fragmentului), în cazul măririi sau micşorării.NOTE:1. Nota finală la probele de aptitudini este media aritmetică a notelor obţinute la probele I şi II, calculată cu două zecimale, fără rotunjire2. La probele de aptitudini pentru profilul artistic - arte vizuale nu se admit contestaţii.PROFIL ARTISTIC - MUZICĂSECŢIA INSTRUMENTALĂA. Instrumentele orchestrei simfonice1. Instrumente cu coarde cu arcuş, coarde ciupite, instrumente de suflatProba IProba de instrument compusă din: a) o gamă, aleasă, prin tragere la sorţi, de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu; b) un studiu, pe note, la alegerea comisiei, din patru studii pregătite de candidat; c) un studiu la alegerea candidatului, executat fără partitură.Lucrările se prezintă în ordinea aleasă de candidat şi vor fi cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu.Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Proba a II-aRecital instrumental: a) două părţi dintr-o lucrare/piesă muzicală preclasică, la alegerea candidatului, fără partitură; b) o lucrare/piesă muzicală, de factură clasică, romantică, românească sau modernă, la alegerea candidatului, executată fără partitură.Lucrările se prezintă în ordinea aleasă de candidat şi vor fi cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu.Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Proba a III-a a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, diferenţiat pentru:- vioară;- corzi grave - suflători - percuţie; b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, diferenţiat pentru:- vioară;- corzi grave - suflători - percuţie;.Notă: Probele a) şi b) se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.2. Instrumente de percuţieProba IProba de instrument compusă din: a) o gamă, aleasă, prin tragere la sorţi, de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu, interpretată la marimbafon; b) un studiu pe note, la alegerea candidatului, cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la toba mică şi timpani; c) un studiu pe note, ales, prin tragere la sorţi, de către candidat, din şase studii pregătite de acesta, cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la unul din instrumentele melodice de percuţie indicate de comisie. Studiul va fi interpretat fără partitură.Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Proba a II-aRecital instrumental: două lucrări/piese muzicale cu sau fără acompaniament de pian, de factură cultă, din creaţia românească şi universală (se admit şi transcripţii), la alegerea candidatului. Una dintre lucrări este interpretată la unul din instrumentele melodice de percuţie, iar cealaltă este o lucrare pentru mai multe instrumente de percuţie. Cele două lucrări vor fi interpretate fără partitură şi vor fi cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziuNotă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Proba a III-a a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, cu acelaşi grad de dificultate ca la corzi grave şi suflători; b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători.Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.3. Pian, orgă clasicăProba IProba de instrument compusă din: a) un studiu, din trei studii propuse de candidat, ales prin tragere la sorţi de către acesta, executat fără partitură. Studiul trebuie să fie cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu. b) o piesă polifonică la două voci, la alegerea candidatului, executată fără partitură.Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Proba a II-aRecital instrumental: a) o sonată clasică, integrală, la alegerea candidatului, executată fără partitură; b) o lucrare muzicală de factură romantică, modernă sau românească, la alegerea candidatului, executată fără partitură,.Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Proba a III-a a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, cu acelaşi grad de dificultate ca cel de la vioară; b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la vioară.Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o notă care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.Notă: Pentru specializarea orgă clasică, candidaţii pot opta pentru susţinerea probelor I şi a II-a la pianB. Instrumente populare - nai, ţambalProba IRecital instrumental: a) o piesă folclorică autentică, la alegerea candidatului, din zona de provenienţă a acestuia, cu sau fără acompaniament; b) două piese, alese prin tragere la sorţi, de către candidat, din patru piese pregătite de acesta, în mişcări ritmice diferite, din diverse zone ale ţării (horă, sârbă, geampara, brează, doină, brâu), cu sau fără acompaniament;Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Proba a II-a a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate ca acela de la corzi grave şi suflători-percuţie; b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători-percuţie.Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.C. Instrumente pentru muzica de jazz - muzică uşoară1. Instrumente cu coarde şi instrumente de suflatProba IProba de instrument compusă din: a) o gamă, aleasă prin tragere la sorţi de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu; b) un studiu, pe note, din patru studii pregătite de candidat, ales prin tragere la sorţi de către acesta, cel puţin la nivelul programei de instrument a ultimei clase de gimnaziu; c) improvizaţii la instrument pe o temă dată de comisie.Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. Comisia va stabili tema pe care candidatul va improviza, cu o jumătate de oră înaintea începerii examenului, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist.Proba a II-aRecital instrumental: a) două părţi dintr-o lucrare/piesă preclasică, la alegerea candidatului, fără partitură, cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu; b) o lucrare/piesă muzicală, de factură clasică, romantică, românească sau modernă, la alegerea candidatului, executată fără partitură, cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu.Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu singură notă.Proba a III-a a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate cu cel de la corzi grave şi suflători-percuţie; b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători-percuţie;Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.2. Instrumente de percuţieProba IProba de instrument compusă din: a) o gamă, aleasă prin tragere la sorţi de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu, interpretată la marimbafon; b) un studiu pe note, la alegerea candidatului, cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la tobă mică şi timpani; c) un studiu, pe note, ales, prin tragere la sorţi de candidat, din şase studii pregătite de acesta, cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la unul din instrumentele melodice de percuţie indicate de comisie. Studiul va fi executat fără partitură.Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Proba a II-aRecital instrumental: a) un "solo", la tobe, la alegerea candidatului; b) patru ritmuri de dans, după cum urmează:- latino american- ritm în măsură ternară- reggae- twist sau rock and rollNotă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Proba a III-a a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate cu acela de la corzi grave şi suflători. b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători.Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.3. PianProba IProba de instrument compusă din: a) un studiu, ales, prin tragere la sorţi, de către candidat, din trei studii pregătite de acesta, executat fără partitură, cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu; b) o piesă polifonică la două voci, executată fără partitură, la alegerea candidatului; c) improvizaţii la instrument pe o temă dată de comisie.Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. Comisia va stabili tema pe care candidatul va improviza, cu o jumătate de oră înaintea începerii examenului, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist.Proba a II-aRecital instrumental: a) o sonată clasică (două părţi), la alegerea candidatului, executată fără partitură; b) o piesă romantică, modernă sau românească, la alegerea candidatului, executată fără partitură.Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Proba a III-a a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate cu acela de la vioară; b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la vioară.Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.SECŢIA ARTĂ VOCALĂ INTERPRETATIVĂCanto clasicCanto jazz - muzică uşoarăCanto tradiţional românescProba I - probă comună pentru specializările: Canto clasic, Canto jazz - muzică uşoară, Canto tradiţional românesc:Testarea calităţilor vocale prin intonarea, după auz, a unui fragment muzical dat de către comisie.Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Proba a II-a - probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 4 (patru) piese1. Canto clasicProba compusă din două piese, diferite, cu sau fără acompaniament, din care: a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese pregătite de candidat; b) o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior.Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.2. Canto jazz - muzică uşoarăProba compusă din două piese diferite cu sau fără acompaniament din care: a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese pregătite de candidat; b) o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior.Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.3. Canto tradiţional românescProba compusă din două piese diferite, cu sau fără acompaniament: a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese pregătite de candidat; piesele pregătite de candidaţi vor reprezenta stiluri diferite(doină, horă şi sârbă); b) o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior.Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Proba a III-a - probă comună pentru specializările: Canto clasic, Canto jazz - muzică uşoară, Canto tradiţional românesc:Proba de aptitudini specifice (auz, ritm, teorie muzicală), după cum urmează: a) reproducerea de intervale melodice; b) reproducerea de fragmente ritmice; c) reproducerea de fragmente melodice; d) testarea cunoştinţelor teoretice (note, valori de note, pauze, alteraţii, măsuri);Pentru promovare, candidaţii trebuie să obţină la fiecare etapă, din cadrul probei a III - a, minimum nota 5 (cinci).Notă: Probele a), b), c) şi d) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.SECŢIA TEORETICĂProba I a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi auz armonic: bicorduri până la octavă, trisonuri majore şi minore în poziţie strânsă, toate stările. b) Solfegiu la prima vedere de 12-16 măsuri, până la trei alteraţii constitutive, în măsurile de 2,3 sau 4 timpi, cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octavă perfectă, cu maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metro-ritmic: sincopă, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu).Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.Proba a II-aDicteu melodic de 12-16 măsuri, până la trei alteraţii constitutive, în măsurile de 2,3 sau 4 pătrimi, cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octavă perfectă, cu maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metro-ritmic: sincopă, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu).Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Proba a III-a a) La un instrument studiat anterior de candidat (din categoria instrumentelor orchestrei simfonice sau pian), se prezintă un studiu şi două lucrări/piese muzicale diferite, de factură preclasică, clasică, romantică, românească sau modernă, executate din memorie - cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu, la alegerea candidatului; b) În cazul în care candidatului nu a studiat un instrument, va prezenta vocal trei piese din genuri diferite, de factură cultă, din creaţia românească şi universală, cu/fără partitură, cu sau fără acompaniament.Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru fiecare din piesele interpretate în cadrul probei.NOTĂ: 1. Comisiile de examinare şi evaluare, pentru toate specialităţile, sunt compuse din:- preşedinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;- vicepreşedinte (fără drept de notare) - şeful catedrei de specialitate;- membri (cu drept de notare) - doi profesori de specialitate sau de specialităţi înrudite şi un profesor de teorie - solfegiu - dicteu.2. Subiectele din cadrul probei a III a, respectiv dicteu melodic, solfegiu la prima vedere vor fi elaborate de comisia de examinare cu o oră înaintea începerii probei, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesor metodist. Comisia de examinare elaborează un număr de bilete egal cu cel puţin jumătate din numărul candidaţilor, conţinând subiecte cu acelaşi grad de dificultate. În ziua examenului, fiecare candidat extrage un bilet.3. Nota finală pentru fiecare probă a examenului se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.4. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este nota obţinută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I, II şi III, respectiv la probele I şi II.5. Nota minimă de promovare a testelor de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 4 din prezenta Notă, este 6 (şase).6. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele de aptitudini.7. Candidaţii se vor prezenta în concurs cu actul de identitate, ce va fi prezentat comisiei la intrarea în concurs.8. Candidaţii vor prezenta comisiilor partiturile muzicale prezentate în concurs.9. Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumente de suflat, instrumente de percuţie şi instrumente populare, se admit transcripţii după lucrări muzicale de factură cultă.10. La sfârşitul fiecărei zile de examen, se afişează rezultatele.11. Candidaţii care nu au fost admişi la secţia instrumentală se pot prezenta la secţia teoretică, în limita numărului de locuri aprobat conform legislaţiei în vigoare.12. La probele de aptitudini nu se admit contestaţii, cu excepţia probei de dicteu melodic, pentru toate specializările la care această probă se susţine. Pentru rezolvarea contestaţiilor, preşedintele comisiei va stabili o altă comisie, alcătuită din cadre didactice de specialitatea respectivă. Nota rezultată după contestaţii rămâne definitivă.PROFIL ARTISTICSPECIALIZAREA COREGRAFIEI. Proba de dans clasic, compusă din: a) o oră de studiu cuprinzând exerciţii la bară, centru, sărituri, pointes - lecţie pregătită din timp. b) o variaţie în stil clasic, din variaţiile pregătite la clasă de candidat.Notă: Proba de dans clasic se apreciază de către fiecare evaluator cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b).II. Proba de dans românesc.Se foloseşte lista de dansuri din programa ultimei clase de gimnaziu.Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.NOTĂ:1. Comisiile de examinare şi evaluare sunt compuse din:- preşedinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;- vicepreşedinte (fără drept de notare) - responsabilul catedrei de specialitate;- membri (cu drept de notare) - doi profesori de specialitate.2. Nota finală pentru fiecare probă a examenului se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.3. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi II.4. Nota minimă de promovare a examenului, calculată în conformitate cu punctul 3. din prezenta Notă, este 6 (şase).5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele de examen.6. Candidaţii vor avea asupra lor actul de identitate, ce va fi prezentat comisiei la intrarea în concurs.7. La probele de aptitudini pentru specializarea coregrafie nu se admit contestaţii.PROFIL ARTISTICSPECIALIZAREA ARTA ACTORULUII. PROBA DE DICŢIESe va cere candidatului: a) citirea unui text la prima vedere; b) recitarea a două sau trei strofe dintr-o poezie aleasă de candidat; c) povestirea unei fapte din viaţa candidatului; d) participarea la o conversaţie cu comisia, pe o temă dată de aceasta.Durata: 10' - 15'.Notă: Proba de dicţie se apreciază de fiecare evaluator cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru probele a), b), c) şi d).Pentru promovare, candidaţii trebuie să obţină la fiecare etapă din cadrul probei de dicţie, minimum nota 5 (cinci).II. PROBA DE APTITUDINI MUZICALEVerificarea auzului muzical, simţului ritmic, memoriei muzicale, calităţilor vocale şi cunoştinţelor elementare de scris-citit muzical, după cum urmează: a) intonarea a două sau trei cântece la alegerea comisiei dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat; b) reproducerea de fragmente ritmico-melodice; c) citirea notelor pe portativ; d) reproducerea de intervale şi formule ritmice; e) executarea ritmică a unui exerciţiu cuprinzând valorile de note şi pauze învăţate de doimi, pătrimi, optimi, cu tactarea măsurilor de 2, 3, 4 timpi.Durata: 10' - 15'Notă: Proba de aptitudini muzicale se apreciază de fiecare evaluator cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a), b), c), d), e).Pentru promovare, candidaţii trebuie să obţină la fiecare etapă din cadrul probei de muzică, minimum nota 5 (cinci).NOTĂ:1. Comisiile de examinare şi evaluare sunt compuse din:- preşedinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;- vicepreşedinte (fără drept de notare) - şeful catedrei de specialitate;- membri (cu drept de notare) - doi profesori de specialitate sau de specialităţi înrudite şi un profesor de teorie - solfegiu - dicteu.2. Textele la prima vedere, temele de conversaţie ale candidatului cu comisia de examinare, precum şi subiectele de la proba de aptitudini muzicale punctele b), c), d), e), vor fi elaborate de comisia de examinare cu o oră înaintea începerii probelor, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist. Comisia de examinare elaborează un număr de bilete egal cu cel puţin jumătate din numărul candidaţilor, conţinând subiecte cu acelaşi grad de dificultate. În ziua examenului fiecare candidat extrage un bilet.3. Nota finală a candidatului pentru fiecare probă a examenului se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru cu drept de notare.4. Nota finală la probele de aptitudini pentru fiecare candidat este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi II.5. Nota minimă de promovare a probelor de aptitudini calculată conform punctului 4 din prezenta notă, este 6 (şase).6. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele de examen.7. Candidaţii vor avea asupra lor actul de identitate, ce va fi prezentat comisiei la intrarea în concurs.8. La probele de aptitudini pentru specializarea Arta actorului nu se admit contestaţii.PROFIL PEDAGOGICSpecializarea învăţători-educatoare1. Proba de aptitudini muzicaleProba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin: a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece învăţate în clasele I-VIII; b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.2. Proba de aptitudini fiziceProba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin: a) Reproducerea, după model, a 2-3 exerciţii de influenţare selectivă a aparatului locomotor; b) 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a - a VI-a, executate izolat; c) alergare 600 m - fără cerinţă de timp (implică un efort moderat).Aptitudinile investigate sunt:> memorie motrică şi coordonare;> starea funcţională a coloanei vertebrale;> funcţie normală a sistemului cardio-respirator;3. Proba de aptitudini artisticeProba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie.Aptitudinile investigate sunt:> receptarea culorilor, a proporţiilor dintre obiecte;> încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu.4. InterviuInterviul constă în: a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere); b) lectură la prima vedere; c) participare la o conversaţie cu comisia pe o temă dată de aceasta (se verifică capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv şi receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie).Aptitudinile investigate sunt:> capacitatea de a comunică;> dicţia.NOTĂ:1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu "admis" sau "respins".2. Respingerea la o probă atrage după sine obţinerea calificativului "respins" la probele de aptitudini.3. Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini.4. Comisia pentru fiecare probele de aptitudini este alcătuită din doi profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu şi unul de liceu.5. Preşedintele comisiei este directorul unităţii de învăţământ.PROFIL PEDAGOGICSpecializările: bibliotecar-documentarist,instructor animator, instructor pentruactivităţi extraşcolare, pedagog şcolar1. Proba de aptitudini muzicale şi coordonare motricăÎn cadrul probei se verifică:> auzul muzical;> simţul ritmic;> memoria muzicală;> calităţile vocale;> condiţiile generale fizico - estetice şi de mişcare.Verificarea se face prin 1 - 2 din următoarele forme:> intonarea a 1 -2 cântece prezentate de candidat;> reproducerea unor fragmente ritmico - melodice după modele date de comisie;> realizarea unor exerciţii de mişcare la comanda profesorului.Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de muzică şi un profesor de educaţie fizică.2. Proba de investigare a capacităţii de a comunică şi a dicţieiÎn cadrul probei se verifică:> capacitatea de a comunică;> pronunţia cuvintelor, în general, şi a cuvintelor cu aglomerări de consoane, în special;> capacitatea de a aduce argumente în susţinerea unor idei;> valenţele artistice privind interpretarea unui text.Verificarea se face prin 1 - 2 din următoarele forme:> recitarea a 1-2 strofe dintr-o poezie la alegerea candidaţilor;> citirea unui text dialogat;> interviu pe o temă la alegerea candidatului;Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de pedagogie şi un profesor de limba şi literatura românăNOTĂ:1. Fiecare probă se apreciază cu "Admis" sau "Respins".2. Un candidat care a fost declarat "respins" la una din probe, va fi declarat "respins" la probele de aptitudini.3. Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor animator, instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolarPROFIL TEOLOGICSPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂSPECIALIZAREA PATRIMONIU CULTURALLa seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a minimum 7,00 şi media la purtare în clasele a V-a - a VIII-a minimum 9.00.La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admişi la seminariile teologice liceale ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile rămase libere, şi vieţuitori din mânăstiri, absolvenţi de gimnaziu, care au depăşit vârsta de 18 ani.Înscrierile se fac la unităţile şcolare respective. Dosarul de înscriere va cuprinde:1) certificat de botez (ortodox)- copie legalizată;2) fişa medicală (original);3) fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial;4) recomandarea Consiliului parohial;5) binecuvântarea Chiriarhului locului;Vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie.Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă sunt:PROBA ORALĂ a) verificarea dicţiei prin:- rostirea uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă; b) verificarea aptitudinilor muzicale prin:- intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericeşti: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Învierii; Tatăl nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvântat; Binecuvântat eşti Hristoase Dumnezeul nostru; Colinde cu conţinut religios;- intonarea unui cântec patriotic (Deşteaptă-te române; Limba noastră - Al. Cristea; Ţara Mea - D. G. Chiriac; Imnul eroilor - I. Brătianu; Pui de lei - I. Brătianu)- verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei Do major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă,- verificarea simţului ritmic.Note: Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.PROBA SCRISĂProba scrisă constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programa şcolară de religie, clasele a VII-a - a VIII-a.Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea patrimoniu cultural sunt următoarele: a) proba scrisă de verificare a cunoştinţelor religioase; b) proba practică pentru testarea aptitudinilor în perceperea formelor, desen după natură; c) proba practică pentru testarea aptitudinilor la exprimare cromatică în compoziţie.Conţinuturile pentru cele două probe practice de verificare a aptitudinilor artistice sunt cele din programa şcolară de educaţie plastică pentru gimnaziu, iar conţinuturile pentru proba scrisă la Religie vor fi aceleaşi ca şi cele pentru profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă.Conţinuturile pentru proba scrisă de verificare a cunoştinţelor religioase sunt:
  Conţinuturi clasa a VII-a Conţinuturi clasa a VIII-a
  1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie 2. Crearea lumii 3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere 4. Rugăciunea în viaţa creştinului 5. Sfânta Liturghie - întâlnirea cu Hristos 6. Legea cea nouă - Fericirile 7. Crezul - sinteza învăţăturii de credinţă. 8. Pilda semănătorului - primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu 9. Biserica, locaş de închinare 10. Răbdare şi încredere în Dumnezeu - Dreptul Iov
  NOTE: 1. Conducerea seminarului propune componenţa comisiei de examen, care este aprobată de inspectoratul şcolar.2. Până la sfârşitul timpului de elaborare a fiecărei lucrării scrise, comisia afişează baremul de evaluare şi notare.3. Proba orală este apreciată cu calificativul admis sau respins. Candidaţii de la specializarea teologie ortodoxă, care la proba orală obţin calificativul respins, nu mai susţin proba scrisă şi sunt declaraţi respinşi la probele de aptitudini.Probele scrise şi cele practice sunt evaluate cu note de la 1 la 10. Nota minimă de admitere la fiecare probă este 6.00.4. Nota finală la probele de aptitudini, la specializarea teologie ortodoxă, este nota obţinută la proba scrisă.Nota finală la probele de aptitudini, la specializarea patrimoniu cultural, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la cele trei probe de mai sus.5. Media finală de admitere se calculează conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat6. La medii egale, departajarea candidaţilor se va face conform criteriilor prevăzute în metodologia de admitere. Dacă egalitatea persistă după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute în metodologia de admitere, departajarea candidaţilor de la specializarea patrimoniu cultural se va face după nota obţinută la lucrarea scrisă din cadrul probelor de aptitudini.7. La probele orale şi practice nu se admit contestaţii. La proba scrisă se admit contestaţii. Reevaluarea lucrărilor ale căror rezultate au fost contestate şi afişarea rezultatelor finale se desfăşoară în perioada prevăzută în calendarul admiterii.8. Candidaţilor respinşi la probele de aptitudini li se înapoiază dosarele şi vor fi îndrumaţi să se înscrie la alte licee.PROFIL TEOLOGICLICEE TEOLOGICECATOLICE, GRECO-CATOLICE, REFORMATE, UNITARIENE,PENTICOSTALE ŞI ADVENTISTE a) Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la liceele teologice catolice, greco-catolice, reformate, unitariene, penticostale şi adventiste absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare. b) Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:- fişă de înscriere tip;- certificat de naştere în original şi o copie xerox;- fişa medicală, în original;- declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul de ordine interioară al liceului şi că sunt de acord să-l respecte. c) Probele de aptitudini sunt următoarele:> un interviu sau colocviu, evaluat cu calificativ admis/respins;> o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor religioase, cu durata de două ore, evaluată cu note de la 1 la 10.Candidaţii respinşi la interviu/colocviu nu mai participă la proba scrisă şi sunt declaraţi respinşi la probele de aptitudini. Nota finală la probele de aptitudini este nota obţinută la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor religioase. d) Conducerea liceului va stabili componenţa comisiei de examinare. e) Subiectul pentru proba scrisă la religie se elaborează din programa şcolară de religie, clasele a VII-a - a VIII-a. f) Media finală de admitere se calculează astfel:(3 MA + APT) : 4 = MFA unde:MA = media de admitere, obţinută conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de statAPT = nota finală la probele de aptitudiniMFA = media finală de admitere g) Nota minimă de promovare a probelor de aptitudini, calculată conform punctului f) este 6.00. La medii egale, departajarea candidaţilor se va face conform criteriilor prevăzute în metodologia de admitere. Dacă egalitatea persistă, departajarea se va face după nota obţinută la lucrarea scrisă din cadrul probelor de aptitudini. h) Candidaţilor respinşi la probele de aptitudini li se înapoiază dosarele şi vor fi îndrumaţi să se înscrie la alte licee.NOTĂ: 1. Liceele baptiste şi musulmane susţin în cadrul probelor de aptitudini un interviu, evaluat cu calificativ: admis/respins. Admiterea la aceste licee a candidaţilor care au obţinut calificativul admis la interviu se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.2. Tematica pentru probele de aptitudini şi bibliografia vor fi afişate de fiecare unitate şcolară până la data de 20 ianuarie a anului şcolar în cursul căruia se susţine admiterea.PROFIL MILITARCOLEGII MILITARE LICEALE ALEMINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALEMinisterul Apărării Naţionale organizează clase de liceu, în filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.I. RECRUTAREA CANDIDAŢILORTinerii care doresc să urmeze cursurile colegiilor militare liceale se adresează, pentru informare şi întocmirea dosarelor de candidat, birourilor/oficiilor informare-recrutare judeţene/de sector al municipiului Bucureşti, pe tot parcursul anului şcolar.II. SELECŢIA CANDIDAŢILORActivitatea de selecţie se organizează şi se desfăşoară în centrele zonale de selecţie şi orientare ale Ministerului Apărării Naţionale, din localităţile Alba Iulia, Breaza şi Câmpulung - Moldovenesc şi constă în: a) testarea aptitudinilor fizice; b) testare psihologică; c) interviu de evaluare şi orientare.Fiecare probă de selecţie are caracter eliminatoriu şi se apreciază cu "ADMIS" sau "RESPINS", pe baza baremelor şi standardelor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale.III. ÎNSCRIEREA ŞI EVALUAREA CANDIDAŢILOR LA COLEGIILE MILITARE LICEALELa înscrierea în colegiile militare liceale, participă candidaţii care au fost declaraţi "ADMIS" la selecţia organizată în centrele zonale de selecţie şi orientare.În perioada prevăzută în calendarul admiterii pentru probele de aptitudini, candidaţii susţin o probă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică, sub forma unui test tip grilă, cu durata de 3 ore, conform programei pentru testul de evaluare a competenţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică, aprobată de şeful Direcţiei management resurse umane din Ministerul Apărării Naţionale şi avizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.Subiectele pentru testul grilă se stabilesc de o comisie formată din cadre didactice din colegiile militare liceale, numită de şeful Direcţiei management resurse umane din Ministerul Apărării Naţionale.Testul conţine 18 itemi, 8 itemi pentru Limba şi literatura română şi 10 itemi pentru Matematică. Fiecare item are răspuns de tip "alegere multiplă", în care numai una dintre variantele oferite este corectă.Pentru răspunsul corect de la fiecare item, se acordă 0,5 puncte. Punctajul maxim este de 9 puncte, echivalentul notei 9, la care se adaugă 1 punct din oficiu. Punctele se transformă în note echivalente acestora.În fiecare colegiu militar se constituie o comisie de examinare şi evaluare compusă din:- preşedinte (fără drept de notare) -directorul adjunct al colegiu militar;- secretarul comisiei (fără drept de notare) - un profesor sau un ofiţer;- membri (cu drept de notare) -profesori de specialitate numiţi de preşedintele comisiei.Corectarea testului se realizează imediat după încheierea probei, în prezenţa candidatului, de către doi profesori, asistat de alţi doi candidaţi.Media minimă de promovare a testului este 6.00.La testul tip grilă nu se admit contestaţii.Media finală de admitere se calculează astfel: (MA + NT) : 2 = MFA unde:MA = media de admitere, calculată conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat;NT = nota la testul tip grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică;MFA = media finală de admitere.La medii finale de admitere egale, departajarea candidaţilor se va face conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.Dacă egalitatea persistă după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute în metodologia de admitere, departajarea se va face după nota obţinută la testul tip grilă de verificare a cunoştinţelor.Candidaţii sunt clasificaţi în ordine strict descrescătoare a mediei finale de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobate pentru fiecare colegiu militar.Candidaţilor care nu sunt admişi în colegiul militar, li se înapoiază dosarele şi vor participa la admiterea organizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.Liceul WaldorfSpecializarea filologieProba I. Limba şi literatura românăSe evaluează de o comisie formată din două cadre didactice de specialitate şi constă într-un interviu.În cadrul probei se verifică următoarele:- capacitatea de exprimare liberă;- diversitatea vocabularului;- capacitatea de argumentare;- receptivitatea faţă de temă şi partenerul de discuţie;Durata: 10-15 minute pentru un candidat.Proba II. La alegerea candidatului, una din probele: a) artă plasticăSe verifică următoarele:- compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);- rezolvarea problemei de culoare şi compoziţie;- compoziţie (modelaj);- folosirea elementelor de limbaj specifice;- notă personală, originalitate.Durata: 2 ore b) muzică:Se verifică următoarele:- calităţi vocale - intonarea unui cântec la alegere;- simţul ritmic - reproducerea de fragmente ritmico-melodice;- cunoştinţe elementare de scris - citit muzical;- interpretarea unei melodii instrumentale (facultativ)Durata: 10-15 minute pentru un candidat c) artă dramatică:Se verifică următoarele:- dicţie, expresivitate în citirea unui text la prima vedere;- intonaţie în recitarea a două strofe dintr-o poezie cunoscută;- memorie şi creativitate în povestirea unei fapte din viaţa elevului.Durata: 10-15 minute pentru un candidat.PROFIL SPORTIVAdmiterea elevilor în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, este condiţionată de:> existenţa avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive - condiţie eliminatorie.> susţinerea şi promovarea probelor de aptitudini sportive.La susţinerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admişi numai în echipament corespunzător.Comisia de examinare şi evaluare pentru probele de aptitudini sportive este compusă din:- preşedinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;- vicepreşedinte (fără drept de notare) - şeful catedrei de specialitate;- membri (cu drept de notare) - doi profesori de specialitate sau de specialităţi înrudite.Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1, nota minimă de admitere pentru fiecare dintre probele de aptitudini sportive este 6 (şase). Elevului care nu obţine nota de promovare la o probă de aptitudini i se comunică imediat acest lucru. Acesta nu mai este primit la următoarele probe de aptitudini sportive şi este declarat respins la probele de aptitudini.Nota finală la probele de aptitudini, pe disciplină sportivă, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate la fiecare probă în parte. Media generală minimă de admitere este 7 (şapte).Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini sportive.Notă: La disciplinele sportive care nu se regăsesc în această anexă, probele şi normele de evaluare vor fi elaborate de inspectorul şcolar de educaţie fizică, împreună cu cadre didactice de specialitate. Acestea vor fi transmise la M.E.C.T.S./D.G.E.Î.T.P.V., inspectorului de specialitate, cel mai târziu până la sfârşitul lunii martie, şi vor putea fi aplicate numai după ce au fost avizate de acesta.ATLETISMPROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICETRIATLON "A" SAU "B" - LA ALEGERE:
  *Font 8*
  ┌────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│crt.│ Probe şi norme│Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10││ │ ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 1. │Triatlon "A" │140│150│150│160│160│170│170│180│180│190│190│200│200│210│210│220│220│230│230│240││ │(puncte) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 2. │Triatlon "B" │130│140│140│150│150│160│160│170│170│180│180│190│190│200│200│210│210│220│220│230││ │(puncte) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘NOTĂ:Triatlonul "A": 60 m². cu start de sus; săritură în lungime cu elan; 800 m².Triatlonul "B": 60 m². cu start de jos; săritură în lungime cu elan; aruncarea mingii de oină la distanţăTransformarea performanţelor în puncte se face după tabela de tetratlon în vigoare.PROBE SPECIFICEO PROBĂ LA ALEGERE DIN CELE PREVĂZUTE ÎN TABEL
  *Font 7*
  ┌────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤│crt.│Probe şi norme│ Nota 1 │ Nota 2 │ Nota 3 │ Nota 4 │ Nota 5 │ Nota 6 │ Nota 7 │ Nota 8 │ Nota 9 │ Nota 10 ││ │ ├─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 1. │100 m². (sec)│13.7 │12.7 │13.6 │12.6 │13.5 │12.5 │13.4 │12.4 │13.3 │12.3 │13.2 │12.2 │13.1 │12.1 │13.0 │12.0 │12.9 │11.9 │12.8 │11.8 │├────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 2. │200 m². (sec)│27.9 │27.0 │27.8 │26.8 │27.7 │26.6 │27.6 │26.4 │27.5 │26.2 │27.4 │26.0 │27.3 │25.8 │27.2 │25.6 │27.1 │25.4 │27.0 │25.1 │├────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 3. │800 m². (min)│2.29 │2.19 │2.28 │2.18 │2.27 │2.17 │2.26 │2.16 │2.25 │2.15 │2.24 │2.14 │2.23 │2.13 │2.22 │2.12 │2.21 │2.11 │2.20 │2.10 │├────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 4. │2000 m. F/3000│6.58 │10.35│6.56 │10.30│6.54 │10.25│6.52 │10.20│6.50 │10.15│6.48 │10.10│6.46 │10.05│6.44 │10.00│6.42 │9.55 │6.40 │9.50 ││ │m B (min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 5. │80 m.g. F/90 │13.9 │15.6 │13.8 │15.5 │13.7 │15.4 │13.6 │15.3 │13.5 │15.2 │13.4 │15.1 │13.3 │15.0 │13.2 │14.9 │13.1 │14.7 │13.0 │14.5 ││ │m.g. B (sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 6. │200 m.g. (sec)│36.5 │32.4 │36.0 │32.2 │35.5 │32.0 │35.0 │31.8 │34.5 │31.6 │34.0 │31.4 │33.5 │31.2 │33.0 │31.0 │32.5 │30.8 │32.0 │30.6 │├────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 7. │1.500 m. obst.│ - │4.00 │ - │3.55 │ - │3.50 │ - │3.45 │ - │3.40 │ - │3.35 │ - │3.30 │ - │3.25 │ - │3.20 │ - │3.15 ││ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 8. │Marş 3km. │13.35│31.40│13.30│31.30│13.25│31.20│13.20│31.10│13.00│31.00│12.40│30.50│12.20│30.40│12.00│30.30│11.50│30.00│11.30│29.00││ │F/5km. B (min)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 9. │S. înălţime │1.37 │1.47 │1.39 │1.49 │1.41 │1.51 │1.43 │1.53 │1.45 │1.55 │1.47 │1.57 │1.49 │1.59 │1.51 │1.61 │1.53 │1.63 │1.55 │1.65 ││ │(m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│10. │S. lungime (m)│4.65 │4.85 │4.70 │4.90 │4.75 │4.95 │4.80 │5.00 │4.85 │5.10 │4.90 │5.20 │4.95 │5.30 │5.00 │5.40 │5.05 │5.50 │5.10 │5.60 │├────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│11. │S. prăjina (m)│1.80 │2.15 │1.85 │2.20 │1.90 │2.25 │1.95 │2.30 │2.00 │2.40 │2.05 │2.50 │2.10 │2.60 │2.15 │2.70 │2.20 │2.80 │2.25 │2.90 │├────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│12. │Ar.greutate │8.00 │9.20 │8.10 │9.40 │8.20 │9.60 │8.30 │9.80 │8.40 │10.00│8.60 │10.20│8.80 │10.30│9.00 │10.50│9.50 │10.70│10.00│10.90││ │(m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│13. │Ar. disc (m) │ 17 │ 21 │ 18 │ 22 │ 19 │ 23 │ 20 │ 24 │ 21 │ 25 │ 22 │ 27 │ 23 │ 29 │ 24 │ 31 │ 25 │ 33 │ 26 │ 35 │├────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│14. │Ar. suliţă (m)│ 19 │ 27 │ 20 │ 28 │ 21 │ 29 │ 22 │ 30 │ 23 │ 32 │ 24 │ 34 │ 25 │ 36 │ 26 │ 38 │ 27 │ 40 │ 28 │ 42 │├────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│15. │Ar. ciocan (m)│ 16 │ 21 │ 17 │ 22 │ 18 │ 23 │ 19 │ 24 │19.5 │ 25 │ 20 │ 26 │20.5 │ 27 │ 21 │ 28 │21.5 │ 29 │ 22 │ 30 │└────┴──────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘BADMINTONA. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE
  *Font 7*
  ┌────┬──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤│crt.│ Probe şi norme │ Nota 1 │ Nota 2 │ Nota 3 │ Nota 4 │ Nota 5 │ Nota 6 │ Nota 7 │ Nota 8 │ Nota 9 │ Nota 10 ││ │ ├─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 1. │Alergare de viteză│5.11 │ 5.9 │5.10 │ 5.8 │ 5.9 │ 5.7 │ 5.8 │ 5.6 │ 5.7 │ 5.5 │ 5.6 │ 5.4 │ 5.5 │ 5.3 │ 5.4 │ 5.2 │ 5.3 │ 5.1 │ 5.2 │ 5.0 ││ │pe 30 m cu start │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sus (sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 2. │Quadrasalt de pe │8.10 │9.10 │8.20 │9.20 │8.30 │9.30 │8.40 │9.40 │8.50 │9.50 │8.60 │9.60 │8.70 │9.70 │8.80 │9.80 │8.90 │9.90 │9.00 │10.00││ │loc (m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 3. │Aruncarea mingii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de oină la distan-│ 24 │ 27 │ 25 │ 29 │ 26 │ 31 │ 27 │ 33 │ 28 │ 35 │ 29 │ 37 │ 30 │ 39 │ 31 │ 41 │ 33 │ 43 │ 35 │ 45 ││ │ţă de pe loc (m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘B. PROBE SPECIFICEStructură tehnico-tactică:Serviciu din stânga - clear în lung de linie - drop stop în lung de linie - lob pe diagonală - clear în lung de linie;Joc de simplu.Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor.C. CERINŢE MORFOLOGICE: tip longilin, anvergura braţelor peste medie (6-8 cm. peste valoarea taliei)BASCHETA. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE
  *Font 8*
  ┌────┬──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│crt.│ Probe şi norme │Nota 1 │ Nota 2│ Nota 3│ Nota 4│ Nota 5│ Nota 6│ Nota 7│ Nota 8│ Nota 9│Nota 10││ │ ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼──────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 1. │Săritura în │180│186│183│188│185│190│188│192│190│195│193│200│195│205│198│210│200│215│205│220││ │lungime de pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │loc (cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 2. │Detentă de pe │ 27│ 30│ 29│ 32│ 31│ 34│ 33│ 36│ 35│ 38│ 37│ 40│ 39│ 42│ 41│ 44│ 43│ 46│ 45│ 48││ │loc (cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 3. │Alergare de │5.6│5.3│5.5│5.2│5.4│5.1│5.3│5.0│5.2│4.9│5.1│4.8│5.0│4.7│4.9│4.6│4.8│4.5│4.7│4.4││ │viteză 30 m cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │start de sus (sec)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘B. PROBE SPECIFICE
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤│crt.│ Probe şi norme │ Nota 1 │ Nota 2 │ Nota 3 │ Nota 4 │ Nota 5 │ Nota 6 │ Nota 7 │ Nota 8 │ Nota 9 │ Nota 10││ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼─────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. │Complex tehnic*) │ 29 │ 27 │ 28 │ 26 │ 27 │ 25 │ 26 │ 24 │ 25 │ 23 │ 24 │ 22 │ 23 │ 21 │ 22 │ 20 │ 21 │ 19 │ 20 │ 18 ││ │(sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤│ 2. │Joc bilateral - │ Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor. ││ │2 reprize de 10 min. │ │└────┴─────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘────────── Notă *) Micul maraton, după care executantul porneşte în dribling printre trei jaloane situate în zig-zag - primul lateral pe semicercul de 6,25 m, în dreptul liniei de aruncări libere, al doilea în punctul de la centrul terenului, iar cel de-al treilea simetric cu primul, în cealaltă jumătate de teren. După ultimul jalon aruncă la coş din dribling, recuperează mingea, porneşte în dribling în sens invers, ocolind primul jalon, după care se îndreaptă spre coş, efectuând o aruncare din săritură de la linia de aruncări libere.C. CERINŢE MORFOLOGICE: talia minimă - băieţii 175 cm şi fetele 170 cm.BASEBALA. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE
  *Font 8*
  ┌────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Valoarea notelor acordate ││crt.│ Probe şi norme ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤│ │ │Nota 1│Nota 2│Nota 3│Nota 4│Nota 5│Nota 6│Nota 7│Nota 8│Nota 9│Nota 10│├────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤│ 1. │Alergare de viteză 50 m│ 8.3 │ 8.2 │ 8.1 │ 8.0 │ 7.9 │ 7.8 │ 7.7 │ 7.6 │ 7.5 │ 7.4 ││ │cu start de sus (sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤│ 2. │Săritura în lungime de │ 180 │ 185 │ 190 │ 195 │ 200 │ 205 │ 210 │ 215 │ 220 │ 225 ││ │pe loc (cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤│ 3. │Alergare de rezistenţă │ 4.15 │ 4.10 │ 4.05 │ 4.00 │ 3.55 │ 3.50 │ 3.45 │ 3.40 │ 3.35 │ 3.30 ││ │1000 m (min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘B. PROBE SPECIFICE
  *Font 8*
  ┌────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Valoarea notelor acordate ││crt.│ Probe şi norme ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────────┤│ │ │Nota 1│Nota 2│Nota 3│Nota 4│Nota 5│Nota 6│Nota 7│Nota 8│Nota 9│ Nota 10 │├────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤│ 1. │Naveta specifică *) │ 15.56│ 15.4 │ 15.3 │ 15.2 │ 15.1 │ 15.0 │ 14.9 │ 14.7 │ 14.5 │ 14.3 ││ │(sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤│ 2. │Prinderea mingii şi │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 ││ │pasă în baza 1, 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │execuţii (nr. reuşite) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤│ 3. │Atacul (bătaia mingii),│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 ││ │10 execuţii (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reuşite) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────────┤│ 4. │Joc bilateral în │ Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor. ││ │condiţii regulamentare │ │└────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘─────────── Notă *) Naveta specifică - pe distanţa de 20 m se trasează 5 linii paralele la distanţa de 5 m una faţă de cealaltă. Elevul aleargă de la linia de start la linia de la 10 m, după care se întoarce la linia de la 5 m, continuă alergarea până la linia de la 15 m, se întoarce la linia de la 10 m, după care aleargă la linia de la 20 m şi revine la linia de start. La fiecare schimbare de direcţie elevul trebuie să atingă cu piciorul linia respectivă.C. CERINŢE MORFOLOGICE: tip robust, segmente lungi.BIATLONA. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE
  *Font 7*
  ┌────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤│crt.│Probe şi norme│ Nota 1 │ Nota 2 │ Nota 3 │ Nota 4 │ Nota 5 │ Nota 6 │ Nota 7 │ Nota 8 │ Nota 9 │ Nota 10 ││ │ ├─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 1. │Flotări din │ 1 │ 6 │ 2 │ 7 │ 3 │ 8 │ 4 │ 9 │ 5 │ 10 │ 6 │ 11 │ 7 │ 12 │ 8 │ 13 │ 9 │ 14 │ 10 │ 15 ││ │sprijin pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │braţe la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │paralele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. execuţii)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 2. │Alergare de │4.50 │12.00│4.45 │11.55│4.40 │11.50│4.35 │11.45│4.30 │11.40│4.25 │11.35│4.20 │11.30│4.15 │11.25│4.10 │11.20│4.05 │11.15││ │rezistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │1000 m fete şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │3000 m băieţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘B. PROBE SPECIFICE
  *Font 8*
  ┌────┬──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│crt.│ Probe şi norme│Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10││ │ ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 1. │Tragere din culcat│ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 5 │ 5 │ 6 │ 6 │ 7 │ 7 │ 8 │ 8 │ 9 │ 9 │ 10│ 10││ │cu puşcă aer │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comprimat de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ 10 m, 10 cartuşe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. reuşite) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 2. │Tragere din culcat│ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 5 │ 5 │ 6 │ 6 │ 7 │ 7 │ 8 │ 8 │ 9 │ 9 │ 10│ 10││ │ cu puşcă aer │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comprimat de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │10 m, 10 cartuşe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. reuşite) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│ 3. │Deplasare pe │ Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor. ││ │schiuri cu role │ ││ │prin pas simultan │ ││ │şi alternativ, pe │ ││ │distanţe stabilite│ ││ │de comisie │ │└────┴──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘C. CERINŢE MORFOLOGICE: talie înaltă, greutatea optimă - talia în cm - 110).CANOTAJA. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE
  *Font 7*
  ┌────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤│crt.│Probe şi norme│ Nota 1 │ Nota 2 │ Nota 3 │ Nota 4 │ Nota 5 │ Nota 6 │ Nota 7 │ Nota 8 │ Nota 9 │ Nota 10 ││ │ ├─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│1. │Tracţiuni din │ 3 │ 7 │ 4 │ 8 │ 5 │ 9 │ 6 │ 10 │ 7 │ 11 │ 8 │ 12 │ 9 │ 13 │ 10 │ 14 │ 11 │ 15 │ 12 │ 16 ││ │atârnat la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. repetări)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│2. │ Alergare de │10.45│9.35 │10.40│9.30 │10.35│9.25 │10.30│9.20 │10.25│9.15 │10.20│9.10 │10.15│9.05 │10.10│9.00 │10.05│8.55 │10.00│8.50 ││ │ rezistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │2000 m (min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘B. PROBE SPECIFICE
  *Font 8*
  ┌────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤│crt.│ Probe şi norme │Nota 1│Nota 2│Nota 3│Nota 4│Nota 5│Nota 6│Nota 7│Nota 8│Nota 9│Nota 10││ │ ├───┬──┼───┬──┼───┬──┼───┬──┼───┬──┼───┬──┼───┬──┼───┬──┼───┬──┼───┬───┤│ │ │ F │ B│ F │ B│ F │ B│ F │ B│ F │ B│ F │ B│ F │ B│ F │ B│ F │ B│ F │ B│├────┼────────────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼───┤│1. │Ramat orizontal cu 15 kg│ 22│32│ 24│34│ 26│36│ 28│38│ 30│40│ 32│42│ 34│44│ 36│46│ 38│48│ 40│ 50││ │(nr. execuţii în 1min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────────────────┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴───┘Notă: Toţi candidaţii susţin o probă eliminatorie de înot (procedeu la alegere), parcurgând distanţa de 50 m, fără cronometrare.C. CERINŢE MORFOLOGICE: talie minimă 180 cm băieţi şi 170 cm fete, anvergura minimă - talia + 2 cm).FOTBALA. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE
  *Font 9*
  ┌────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Valoarea notelor acordate ││crt.│ Probe şi ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────────┤│ │ norme │Nota 1│Nota 2│Nota 3│Nota 4│Nota 5│Nota 6│Nota 7│Nota 8│Nota 9│ Nota 10│├────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤│ 1. │Alergare de│ 8.0 │ 7.9 │ 7.8 │ 7.7 │ 7.6 │ 7.5 │ 7.4 │ 7.3 │ 7.2 │ 7.1 ││ │viteză 50 m│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu start de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sus (sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤│ 2. │Alergare de│ 8.15 │ 8.10 │ 8.05 │ 8.00 │ 7.55 │ 7.50 │ 7.45 │ 7.40 │ 7.35 │ 7.30 ││ │rezistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │2000 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤│ 3. │Forţa │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 22 │ 24 │ 26 │ 28 │ 29 │ 30 ││ │muscula- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │turii abdo-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │minale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. re- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │petări în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │30 sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────┘B. PROBE SPECIFICE
  *Font 9*
  ┌────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Valoarea notelor acordate ││crt.│ Probe şi ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤│ │ norme │Nota 1│Nota 2│Nota 3│Nota 4│Nota 5│Nota 6│Nota 7│Nota 8│Nota 9│Nota 10│├────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤│ 1. │Tras la poar-│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 ││ │tă de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │16 m, minge │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │statică - 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │execuţii (nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ reuşite)*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤│ 2. │Dribling │ 12.8 │ 12.6 │ 12.4 │ 12.2 │ 12.0 │ 11.8 │ 11.6 │ 11.4 │ 11.2 │ 11.0 ││ │printre 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │jaloane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(sec)**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤│ 3. │Controlul │ 10 │ 15 │ 20 │ 25 │ 30 │ 40 │ 50 │ 60 │ 70 │ 80 ││ │balonului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │timp de 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │min. (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │execuţii)***)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┤│ 4. │Joc bilateral│ Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor. ││ │pe teren │ ││ │normal sau │ ││ │redus - două │ ││ │reprize de │ ││ │15 minute │ │└────┴─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘───────────── Notă *) Mingea trebuie să treacă printre barele porţii regulamentare fără să atingă solul; Notă **) Jaloanele sunt situate la 3 m unul faţă de celălalt. Elevul şi mingea se află la distanţa de 1metru faţă de primul jalon. Traseul se parcurge dus-întors. Notă ***) Controlul balonului prin lovituri succesive, fără ca acesta să atingă solul (cu orice segment al corpului, permis de regulament). Se acordă două încercări, notându-se cea mai bună.C. CERINŢE MORFOLOGICE: talie minimală 172 cm.GIMNASTICĂ ARTISTICĂ SPORTIVĂA. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE
  *Font 8*
  ┌────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│crt.│Probe şi norme│Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10││ │ ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 1. │Tracţiuni │ 6 │ 9 │ 7 │ 10│ 8│ 11│ 9 │ 12│ 10│ 13│ 11│ 14│ 12│ 15│ 13│ 16│ 14│ 17│ 15│ 18││ │din atârnat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │la bara fixă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. execuţii)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 2. │Ridicarea │ 9 │ 11│ 10│ 12│ 11│ 13│ 12│ 14│ 13│ 15│ 14│ 16│ 15│ 17│ 16│ 18│ 17│ 19│ 18│ 20││ │picioarelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │întinse din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │atârnat la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │scara fixă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │până la punc- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tul de apucare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. execuţii)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 3. │Săritură în │170│175│173│180│175│185│178│190│180│195│183│200│185│205│190│210│195│215│200│220││ │lungime de pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │loc (cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘B. PROBE SPECIFICE1. Exerciţiu liber ales la două aparate diferite la alegere, conţinând elemente specifice de minimum categoria a II-a de clasificare sportivă. Evaluarea se face după codul de punctaj al F.R.G. Artistică Sportivă, acordându-se prin rotunjire note întregi.C. CERINŢE MORFOLOGICE: dezvoltare fizică armonioasă, raport talie - greutate în limitele formulei G=T-105 cm.GIMNASTICĂ RITMICĂ SPORTIVĂA. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE
  *Font 9*
  ┌────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Valoarea notelor acordate ││crt.│ Probe şi ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤│ │ norme │Nota 1│Nota 2│Nota 3│Nota 4│Nota 5│Nota 6│Nota 7│Nota 8│Nota 9│Nota 10│├────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤│ 1. │Balansul │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 ││ │piciorului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │activ peste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │orizontală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi menţinerea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lui la nivel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │maxim (sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘B. PROBE SPECIFICE
  *Font 9*
  ┌────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Valoarea notelor acordate ││crt.│ Probe şi ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┤│ │ norme │Nota 1│Nota 2│Nota 3│Nota 4│Nota 5│Nota 6│Nota 7│Nota 8│Nota 9│Nota 10 │├────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤│ 1. │a. Structură│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 ││ │specifică*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. linii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │drepte timp │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de 2 min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤│ │b. Structură│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 ││ │specifică*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. diago- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nale timp de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │2 min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┤│ 2. │ Exerciţiu liber ales la două probe de concurs diferite, la alegere, cu elemente ││ │ de conţinut specifice minimum categoriei a II-a de clasificare sportivă │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘─────────── Notă *) Structură specifică: Se marchează 10 m pentru deplasare în linie dreaptă şi 15 m pentru deplasare pe diagonală. Se foloseşte coarda. Deplasare cu coarda mânuită prin înainte, prin săltări de pe un picior pe celălalt pe distanţa de 10 m, întoarcere fără oprire pe diagonală şi mânuirea corzii din articulaţia pumnului, cotului şi a umerilor. Se notează numărul de linii drepte şi numărul de diagonale efectuate timp de 2 minute.Notă: Evaluarea se face conform regulamentului Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică Sportivă, acordându-se, prin rotunjire, note întregi.D. CERINŢE MORFOLOGICE: tip constituţional longilin, segmente lungi, expresivitate corporală şi greutate în limitele formulei: G=T-105HALTEREA. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE*Font 9*┌────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───────┤│crt.│ Probe şi │Nota 1│Nota 2│Nota 3│Nota 4│Nota 5│Nota 6│Nota 7 │Nota 8 │Nota 9│Nota 10││ │ norme ├───┬──┼───┬──┼───┬──┼───┬──┼───┬──┼───┬──┼───┬───┼───┬───┼───┬──┼───┬───┤│ │ │ F │B │ F │ B│ F │ B│ F │ B│ F │ B│ F │ B│ F │ B │ F │ B │ F │ B│ F │ B │├────┼───────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┤│1. │Flotări │ 6 │11│ 7 │12│ 8 │13│ 9 │14│ 10│15│ 11│16│ 12│ 17│ 13│ 18│ 14│19│ 15│ 20││ │(nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │execuţii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┤│2. │Extensii │ 6 │11│ 7 │12│ 8 │13│ 9 │14│ 10│15│ 11│16│ 12│ 17│ 13│ 18│ 14│19│ 15│ 20││ │ale trun- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │chiului din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │culcat fa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cial pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lada de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gimnastică,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │palmele la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ceafă, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │trunchiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în afara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lăzii (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │execuţii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴───┴───┘B. PROBE SPECIFICEBăIEŢI - performanţa în kilograme cumulată la cele două stiluri (smuls şi aruncat), în funcţie de categoria de greutate.
  *Font 8*
  Categoria de greutate Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10
  38 40 42.5 45 47.5 50 52.5 55 60 62.5 65
  42 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60 65 67.5 70
  46 50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 70 72.5 75
  50 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 75 80 85
  54 60 62.5 65 67.5 70 72.5 75 80 85 90
  59 65 67.5 70 72.5 75 77.5 80 85 90 95
  64 70 72.5 75 77.5 80 82.5 85 90 95 100
  70 75 77.5 80 82.5 85 87.5 90 95 100 105
  76 80 82.5 85 87.5 90 92.5 95 100 105 110
  83 85 87.5 90 92.5 95 97.5 100 105 110 120
  +83 87.5 90 92.5 95 100 102.5 105 110 115 125
  FETE - performanţa în kilograme la genuflexiuni cu haltera, în funcţie de categoria de greutate.
  *Font 8*
  Categoria de greutate Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10
  38 20 22.5 25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 45
  42 22.5 25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 47.5
  46 25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 50
  50 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5 52.5
  54 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 55
  59 35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 52.5 55 60
  64 40 42.5 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60 65
  70 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 70
  76 50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 75
  +76 52.5 57.5 60 62.6 65 67.5 70 72.5 75 77.5
  HANDBALA. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE
  *Font 8*
  ┌────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│crt.│ Probe şi norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10││ │ ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 1. │Alergare de │5.8│5.3│5.7│5.2│5.6│5.1│5.5│5.0│5.4│4.9│5.3│4.8│5.2│4.7│5.1│4.6│5.0│4.5│4.9│4.4││ │viteză 30 m cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │start de sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 2. │Săritura în lun- │160│180│165│185│170│190│175│195│180│200│185│205│190│210│195│215│200│220│205│225││ │gime de pe loc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 3. │Aruncarea mingii │ 15│ 20│ 16│ 21│ 17│ 22│ 18│ 24│ 19│ 25│ 20│ 26│ 21│ 27│ 22│ 28│ 23│ 29│ 24│ 30││ │de handbal la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │distanţă (m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘B. PROBE SPECIFICE
  *Font 8*
  ┌────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│crt.│Probe şi norme│Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10││ │ ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼──────────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│ 1. │Structură │ Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor. ││ │tehnică*) │ │├────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Joc bilateral-│ Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor. ││ │două reprize │ ││ │de 15 minute │ ││ │fiecare │ │└────┴──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘───────────── Notă *) Structura tehnică - Pasarea mingii în trei cu schimb de locuri, urmată de aruncare la poartă efectuată de elevul evaluat, de la semicercul de 9 m.C. CERINŢE MORFOLOGICE: talia minimă: băieţi - 175 cm, fete - 170 cm.ÎNOTA. PROBE SPECIFICEO PROBĂ LA ALEGERE DIN CELE PREVĂZUTE ÎN TABEL
  *Font 7*
  ┌────┬──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤│crt.│ Probe şi norme │ Nota 1 │ Nota 2 │ Nota 3 │ Nota 4 │ Nota 5 │ Nota 6 │ Nota 7 │ Nota 8 │ Nota 9 │ Nota 10 ││ │ ├─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 1. │100 m liber (min) │1.25 │1.20 │1.23 │1.18 │1.21 │1.16 │1.19 │1.14 │1.17 │1.12 │1.15 │1.10 │1.12 │1.08 │1.09 │1.06 │1.06 │1.04 │1.04 │1.02 │├────┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 2. │200 m liber (min) │3.020│2.460│2.580│2.440│2.540│2.420│2.500│2.400│2.464│2.367│2.410│2.320│2.360│2.280│2.300│2.250│2.240│2.220│2.210│2.190│├────┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 3. │400 m liber (min) │6.080│5.520│6.030│5.470│5.580│5.420│5.530│5.370│5.480│5.328│5.400│5.230│5.300│5.150│5.150│5.070│5.000│4.590│4.550│4.518│├────┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 4. │800 m liber (min) │12.15│ - │12.10│ - │12.05│ - │12.00│ - │11.53│ - │11.25│ - │10.57│ - │10.32│ - │10.07│ - │9.43 │ - │├────┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 5. │1500 m liber (min)│ - │22.45│ - │22.30│ - │22.15│ - │22.00│ - │21.47│ - │21.10│ - │20.30│ - │19.55│ - │19.28│ - │18.57│├────┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 6. │100 m bras (min) │1.480│1.380│1.450│1.360│1.420│1.340│1.390│1.320│1.360│1.299│1.330│1.280│1.300│1.260│1.270│1.240│1.240│1.220│1.220│1.193│├────┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 7. │200 m bras (min) │3.500│3.350│3.450│3.300│3.400│3.250│3.350│3.200│3.290│3.150│3.220│3.100│3.160│3.050│3.090│3.000│3.020│2.550│2.550│2.502│├────┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 8. │100 m spate (min) │1.340│1.280│1.320│1.260│1.300│1.240│1.280│1.220│1.258│1.207│1.231│1.180│1.185│1.160│1.160│1.140│1.135│1.120│1.110│1.100│├────┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 9. │200 m spate (min) │3.250│3.080│3.200│3.040│3.150│3.000│3.100│2.560│3.038│2.527│2.560│2.480│2.500│2.440│2.440│2.420│2.380│2.350│2.323│2.302│├────┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│10. │100 m fluture │1.440│1.260│1.400│1.240│1.360│1.220│1.320│1.200│1.280│1.180│1.205│1.160│1.170│1.140│1.450│1.120│1.120│1.100│1.087│1.083││ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│11. │200 m fluture │3.200│3.020│3.150│2.590│3.100│2.560│3.050│2.530│2.598│2.501│2.520│2.470│2.470│2.420│2.410│2.370│2.350│2.330│2.300│2.302││ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│12. │200 m mixt (min) │3.200│3.100│3.150│3.050│3.100│3.000│3.050│2.550│3.00 │2.500│2.55 │2.45 │2.500│2.400│2.450│2.350│2.400│2.300│2.350│2.250│├────┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│13. │400 m mixt (min) │7.050│6.470│6.570│6.390│6.490│6.310│6.410│6.230│6.335│6.151│6.250│6.070│6.100│5.570│5.550│5.470│5.400│5.370│5.242│5.277│└────┴──────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘B. CERINŢE MORFOLOGICE:- talia înaltă, spre foarte înaltă, la sprinteri şi medie, spre înaltă, la celelalte probe;- greutatea cu 5-8 kg (B) şi 3-7 kg (F) mai mică decât numărul centimetrilor peste 100, al taliei;- suprafaţă palmară mare - peste 10% din talie; laba piciorului peste nr. 39 la fete şi peste nr. 44 la băieţiJUDOA. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE
  *Font 8*
  ┌────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│crt.│ Probe şi norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10││ │ ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 1. │Săritura în │166│176│168│178│170│180│172│182│174│185│176│190│178│195│180│200│185│205│190│210││ │lungime de pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │loc (cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 2. │Tracţiuni din │ 11│ 16│ 12│ 17│ 13│ 18│ 14│ 19│ 15│ 20│ 16│ 21│ 17│ 22│ 18│ 23│ 19│ 24│ 20│ 25││ │atârnat la bara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fixă (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │repetări) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │primele 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │categorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 3. │Tracţiuni din │ 6 │ 11│ 7 │ 12│ 8 │ 13│ 9 │ 14│ 10│ 15│ 11│ 16│ 12│ 17│ 13│ 18│ 14│ 19│ 15│ 20││ │atârnat la bara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fixă (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │repetări) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │următoarele 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │categorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 4. │Tracţiuni din │ 1 │ 6 │ 2 │ 7 │ 3 │ 8 │ 4 │ 9 │ 5 │ 10│ 6 │ 11│ 7 │ 12│ 8 │ 13│ 9 │ 14│ 10│ 15││ │atârnat la bara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fixă (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │repetări) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ultimele 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │categorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘B. PROBE SPECIFICE
  *Font 8*
  ┌────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│crt.│ Probe şi norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10││ │ ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 1. │Uchi komi la două│ 4 │ 5 │ 5 │ 6 │ 6 │ 7 │ 7 │ 8 │ 8 │ 10│ 10│ 12│ 12│ 14│ 14│ 16│ 16│ 18│ 18│ 20││ │procedee de bază │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în 15 sec. (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de execuţii) ├───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│ 2. │Meci cu durata │ Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor. ││ │ de 2 min. │ │└────┴─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘C. CERINŢE MORFOLOGICE: tip constituţional robust.KAIAC-CANOEA. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE
  *Font 7*
  ┌────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤│crt.│ Probe şi norme │ Nota 1 │ Nota 2 │ Nota 3 │ Nota 4 │ Nota 5 │ Nota 6 │ Nota 7 │ Nota 8 │ Nota 9 │ Nota 10││ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. │Tracţiuni din │ 1 │ 7 │ 2 │ 8 │ 3 │ 9 │ 4 │ 10 │ 5 │ 11 │ 6 │ 12 │ 7 │ 13 │ 8 │ 14 │ 9 │ 15 │ 10 │ 16 ││ │atârnat la bara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fixă (nr. repetări)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. │Alergare de rezis- │4.05│6.30│4.00│6.25│3.55│6.20│3.50│6.15│3.45│6.10│3.35│6.05│3.25│6.00│3.15│5.50│3.10│5.35│3.05│5.25││ │tenţă 800 m fete şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │1600 m băieţi (min)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘B. PROBE SPECIFICE*Font 7*┌────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤│crt.│Probe │ Nota 1 │ Nota 2 │ Nota 3 │ Nota 4 │ Nota 5 │ Nota 6 │ Nota 7 │ Nota 8 │ Nota 9 │ Nota 10││ │ şi ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤│ │norme │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. │Kaiac │3.15│3.00│3.10│2.55│3.05│2.50│3.00│2.45│2.55│2.40│2.50│2.35│2.45│2.30│2.40│2.25│2.35│2.20│2.30│2.15││ │simplu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │500 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. │Kaiac │6.10│5.30│6.05│5.25│6.00│5.20│5.55│5.15│5.50│5.10│5.45│5.05│5.40│5.00│5.30│4.55│5.20│4.50│5.10│4.45││ │simplu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │1000 m│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. │Canoe │ - │3.10│ - │3.05│ - │3.00│ - │2.55│ - │2.50│ - │2.45│ - │2.40│ - │2.35│ - │2.30│ - │2.25││ │simplu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │500 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. │Canoe │ - │6.05│ - │6.00│ - │5.55│ - │5.50│ - │5.45│ - │5.40│ - │5.35│ - │5.25│ - │5.15│ - │5.05││ │simplu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │1000 m│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘Notă: Toţi candidaţii susţin o probă eliminatorie de înot (procedeu la alegere), parcurgând distanţa de 50 m, fără cronometrare.C. CERINŢE MORFOLOGICE: tip constituţional robust, anvergură mare, talie înaltă şi foarte înaltă, cu predominanţa lungimii bustului.KARATEA. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE*Font 9*┌────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤│crt.│ Probe şi │Nota 1│Nota 2│Nota 3│Nota 4│Nota 5│Nota 6│Nota 7│Nota 8│Nota 9│Nota 10││ │ norme ├───┬──┼───┬──┼───┬──┼───┬──┼───┬──┼───┬──┼───┬──┼───┬──┼───┬──┼───┬───┤│ │ │ F │ B│ F │ B│ F │ B│ F │ B│ F │ B│ F │ B│ F │ B│ F │ B│ F │ B│ F │ B │├────┼─────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼───┤│ 1. │Flotări │ 20│25│ 21│26│ 22│27│ 23│28│ 24│29│ 25│30│ 26│31│ 27│32│ 28│33│ 29│ 34││ │(nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │execuţii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼───┤│ 2. │"Echer" │ 14│20│ 16│22│ 18│24│ 20│26│ 22│28│ 24│30│ 26│31│ 27│32│ 28│33│ 29│ 34││ │(nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │execuţii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼───┤│ 3. │Sărituri cu │ 32│42│ 34│44│ 36│46│ 38│48│ 40│50│ 42│52│ 44│54│ 46│56│ 48│58│ 50│ 60││ │genunchii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │piept │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │execuţii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴───┘B. PROBE SPECIFICE1. KI-HON: - tehnici de braţe, 6 combinaţii;- tehnici de picioare: MAE-GERI, YOKO-GERI, MAWASHI-GERI- SHIHO-GYAKU-TSUKI- SHIHO-GERI2. KATA: - NEAN YONDAN- HEIAN GODAN- TEKKI SHODAN3. KUMITE TE NOKATAPROBELE SE NOTEAZĂ CONFORM NORMELOR I.T.K.F.C. CERINŢE MORFOLOGICE: tip constituţional robust şi suplu.LUPTE LIBERE ŞI GRECO-ROMÂNEA. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE
  *Font 9*
  ┌────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Valoarea notelor acordate ││crt.│ Probe şi ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤│ │ norme │Nota 1│Nota 2│Nota 3│Nota 4│Nota 5│Nota 6│Nota 7│Nota 8│Nota 9│Nota 10│├────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤│ 1. │Săritura în │ 170 │ 175 │ 180 │ 185 │ 190 │ 195 │ 200 │ 205 │ 210 │ 215 ││ │lungime de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pe loc (cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤│ 2. │Mobilitatea │ 54 │ 56 │ 58 │ 60 │ 62 │ 64 │ 66 │ 68 │ 70 │ 72 ││ │coloanei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │vertebrale în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plan anterior│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤│ 3. │Tracţiuni din│ 4 │ 6 │ 8 │ 10 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 ││ │atârnat la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bara fixă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │repetări) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘Notă: Pentru elevii care au peste 65 kg, notarea se face astfel:- baremul pentru nota 1 corespunde cu baremul pentru nota 4;- baremul pentru nota 2 corespunde cu baremul pentru nota 5;- baremul pentru nota 3 corespunde cu baremul pentru nota 6;- baremul pentru nota 4 corespunde cu baremul pentru nota 7;- baremul pentru nota 5 corespunde cu baremul pentru nota 8;- baremul pentru nota 6 corespunde cu baremul pentru nota 9;- baremul pentru nota 7 corespunde cu baremul pentru nota 10;B. PROBE SPECIFICE
  *Font 9*
  ┌────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Valoarea notelor acordate ││crt.│ Probe şi ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤│ │ norme │Nota 1│Nota 2│Nota 3│Nota 4│Nota 5│Nota 6│Nota 7│Nota 8│Nota 9│Nota 10│├────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤│ 1. │Răsturnări în│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 11 │ 13 │ 15 ││ │pod (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │execuţii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┤│ 2. │Luptă - 2 │ Se apreciază combativitatea şi nivelul tehnic-tactic. ││ │reprize, în │ ││ │condiţii │ ││ │regulamentare│ │└────┴─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘C. CERINŢE MORFOLOGICE: tip constituţional robust, diametrele biacromial şi palmar peste valorile medii.ORIENTARE SPORTIVĂA. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE*Font 7*┌────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤│crt.│ Probe şi │ Nota 1 │ Nota 2 │ Nota 3 │ Nota 4 │ Nota 5 │ Nota 6 │ Nota 7 │ Nota 8 │ Nota 9 │ Nota 10││ │ norme ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. │Alergare │ 8.7│ 8.4│ 8.6│ 8.3│ 8.5│ 8.2│ 8.4│ 8.1│ 8.3│ 8.0│ 8.2│ 7.9│ 8.1│ 7.8│ 8.0│ 7.7│ 7.9│ 7.6│ 7.8│ 7.5││ │de viteză │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │50 m cu start│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sus (sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. │Săritura în │ 165│ 180│ 170│ 185│ 175│ 190│ 180│ 195│ 185│ 200│ 190│ 205│ 195│ 210│ 200│ 215│ 205│ 220│ 210│ 225││ │lungime de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pe loc (cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. │Alergare de │4.35│6.45│4.30│6.40│4.25│6.35│4.20│6.30│4.15│6.25│4.10│6.20│4.05│6.15│4.00│6.10│3.55│6.05│3.50│6.00││ │rezistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │1000 m fete │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi 1600 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │băieţi (min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘B. PROBE SPECIFICEParcurgerea unui traseu de concurs corespunzător vârstei. Traseul, timpul de parcurgere, sistemul de punctaj şi echivalarea acestora în note se stabilesc de către comisia de examinare.PATINAJ-ARTISTICA. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE
  *Font 8*
  ┌────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│crt.│ Probe şi norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10││ │ ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 1. │Detenta (cm) │ 21│ 22│ 22│ 24│ 23│ 26│ 24│ 28│ 25│ 30│ 26│ 33│ 28│ 36│ 30│ 39│ 32│ 42│ 35│ 45│├────┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 2. │Alergare de │5.9│5.1│5.8│5.0│5.7│4.9│5.6│4.8│5.5│4.7│5.4│4.6│5.3│4.5│5.2│4.4│5.1│4.3│5.0│4.2││ │viteză 30 m cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │start de sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘B. PROBE SPECIFICE
  *Font 8*
  ┌────┬────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┤│crt.│ Probe şi norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10 ││ │ ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬────┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│ 1. │Proba "Matorin" │585│585│600│600│615│615│630│630│645│645│660│660│675│675│690│690│705│705│720│ 720│├────┼────────────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│ 2. │Program pe │ Se apreciază corectitudinea, expresivitatea şi eficienţa execuţiilor. ││ │patine cu role*)│ │└────┴────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘────────────── Notă *) Executarea pe patine cu role a unui program (fără muzică) care să cuprindă:- tăierea gheţii cu faţa şi cu spatele;- paşi în cerc;- paşi în linie;- elemente de echilibru (fandări, cumpene, "puşcă", "cioară").C. CERINŢE MORFOLOGICE: musculatură de tip longilin, nehipertrofiată, diametru biacromial cu 3-4 cm mai mare decât cel bitrohanterial.PATINAJ-VITEZăA. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE*Font 7*┌────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤│crt.│ Probe şi │ Nota 1 │ Nota 2 │ Nota 3 │ Nota 4 │ Nota 5 │ Nota 6 │ Nota 7 │ Nota 8 │ Nota 9 │ Nota 10││ │ norme ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. │Alergare de│ 8.7│ 8.5│ 8.6│ 8.4│ 8.5│ 8.3│ 8.4│ 8.2│ 8.3│ 8.1│ 8.2│ 8.0│ 8.1│ 7.9│ 8.0│ 7.8│ 7.9│ 7.7│ 7.8│ 7.6││ │viteză 50 m│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu start de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sus (sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. │Săritura în│1.60│1.70│1.65│1.75│1.70│1.80│1.75│1.85│1.80│1.90│1.85│1.95│1.90│2.00│1.95│2.05│2.00│2.10│2.05│2.15││ │lungime de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pe loc (cm)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘B. PROBE SPECIFICE*Font 7*┌────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤│crt.│ Probe şi │ Nota 1 │ Nota 2 │ Nota 3 │ Nota 4 │ Nota 5 │ Nota 6 │ Nota 7 │ Nota 8 │ Nota 9 │ Nota 10││ │ norme ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. │Sărituri │7.50│7.70│7.60│7.80│7.70│7.90│7.80│8.00│7.90│8.10│8.00│8.20│8.10│8.30│8.20│8.40│8.30│8.50│8.40│8.60││ │laterale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │"de patinaj"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(5 dr. - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │5 stg.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(cm)*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. │1000 m pe │2.50│2.40│2.45│2.35│2.40│2.30│2.35│2.25│2.30│2.20│2.25│2.15│2.20│2.10│2.15│2.05│2.10│2.00│2.05│1.95││ │role cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │start de sus│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘───────── Notă *) Se execută 5 sărituri spre stânga şi 5 sărituri spre dreapta, calculându-se media celor 10 sărituri.C. CERINŢE MORFOLOGICE: tip constituţional robust, talie şi greutate specifică disciplinei.POLO PE APĂA. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE
  *Font 9*
  ┌────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Valoarea notelor acordate ││crt.│ Probe şi ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤│ │ norme │Nota 1│Nota 2│Nota 3│Nota 4│Nota 5│Nota 6│Nota 7│Nota 8│Nota 9│Nota 10│├────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤│ 1. │400 m liber │ 6.24 │ 6.18 │ 6.12 │ 6.06 │ 6.00 │ 5.54 │ 5.48 │ 5.42 │ 5.36 │ 5.30 ││ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘B. PROBE SPECIFICE
  *Font 9*
  ┌────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Valoarea notelor acordate ││crt.│ Probe şi ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────────┤│ │ norme │Nota 1│Nota 2│Nota 3│Nota 4│Nota 5│Nota 6│Nota 7│Nota 8│Nota 9│ Nota 10│├────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤│ 1. │Aruncare la│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 ││ │punct fix │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din înot - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │10 execuţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │execuţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │corecte) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────┤│ 2. │Joc bila- │Se apreciază comportamentul în joc, corespunzător specificului postului.││ │teral - 2 │ ││ │reprize x │ ││ │5 min., │ ││ │condiţii │ ││ │regulamen- │ ││ │tare │ │└────┴───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘C. CERINŢE MORFOLOGICE: talie înaltă, anvergură mare (+ 6 - 10 cm faţă de talie)RUGBYA. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE
  *Font 9*
  ┌────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Valoarea notelor acordate ││crt.│ Probe şi ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────────┤│ │ norme │Nota 1│Nota 2│Nota 3│Nota 4│Nota 5│Nota 6│Nota 7│Nota 8│Nota 9│ Nota 10│├────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤│ 1. │Alergare de│ 5.1 │ 5.0 │ 4.9 │ 4.8 │ 4.7 │ 4.6 │ 4.5 │ 4.4 │ 4.3 │ 4.2 ││ │viteză 30 m│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu start de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sus (sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤│ 2. │Alergare de│ 4.15 │ 4.10 │ 4.05 │ 4.00 │ 3.50 │ 3.45 │ 3.40 │ 3.35 │ 3.30 │ 3.25 ││ │rezistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │1000 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤│ 3. │Săritura în│ 185 │ 190 │ 195 │ 200 │ 205 │ 210 │ 215 │ 220 │ 225 │ 230 ││ │lungime de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pe loc (cm)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────┘B. PROBE SPECIFICE
  *Font 9*
  ┌────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Valoarea notelor acordate ││crt.│ Probe şi├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────────┤│ │ norme │Nota 1│Nota 2│Nota 3│Nota 4│Nota 5│Nota 6│Nota 7│Nota 8│Nota 9│ Nota 10 │├────┼─────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────────┤│ 1. │Structură│ Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor. ││ │tehnică* │ │├────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Joc cu │ Se apreciază nivelul tehnic-tactic şi comportamentul în joc, ││ │efectiv │ conform specificului fiecărui post ││ │diferit │ ││ │(8, 13, │ ││ │15), pe │ ││ │teren │ ││ │normal │ ││ │sau redus│ │└────┴─────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘C. CERINŢE MORFOLOGICE: tip constituţional robust, talie şi greutate specifică postului din echipă.SĂRITURI ÎN APĂA. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE*Font 8*┌────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────┤│crt.│ Probe şi │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │ Nota 10 ││ │ norme ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼─────┬─────┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┤│1. │Forţa muscu-│ 21│ 23│ 22│ 24│ 23│ 25│ 24│ 26│ 25│ 27│ 26│ 28│ 27│ 29│ 28│ 30│ 29│ 31│ 30 │ 32 ││ │laturii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │abdominale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. exe- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cuţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │30 sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┤│2. │Mobilitatea │ 53│ 51│ 55│ 53│ 57│ 55│ 59│ 57│ 61│ 59│ 63│ 61│ 65│ 63│ 67│ 65│ 69│ 67│ 71 │ 69 ││ │coloanei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │vertebrale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în plan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │anterior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┤│3. │Detentă cu │ 18│ 21│ 19│ 23│ 20│ 25│ 22│ 27│ 24│ 30│ 26│ 33│ 28│ 36│ 30│ 39│ 32│ 42│ 35 │ 45 ││ │desprindere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de pe ambele│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │picioare, de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pe loc (cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴─────┘B. PROBE SPECIFICEEXECUTAREA, LA ALEGERE, A UNUI PROGRAM DE SĂRITURI DE LA:
  *Font 8*
  ┌────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│crt.│ Probe şi norme│Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10││ │ ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼─────────────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│ 1. │Trambulina de 1m:│ Notarea săriturilor se face conform tabelelor elaborate ││ │- băieţi │ de Federaţia Română de Nataţie ││ │5+6 sărituri │ ││ │- fete │ ││ │5+5 sărituri │ │├────┼─────────────────┤ ││ 2. │Trambulina de 3m:│ ││ │- băieţi │ ││ │5+6 sărituri │ ││ │- fete │ ││ │5+5 sărituri │ │├────┼─────────────────┤ ││ 3. │Platformă: │ ││ │- băieţi │ ││ │4+6 sărituri │ ││ │- fete │ ││ │4+4 sărituri │ │└────┴─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘C. CERINŢE MORFOLOGICE: talie mijlocie-înaltă, dezvoltare fizică armonioasă.SCHI ALPINA. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE
  *Font 8*
  ┌────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│crt.│Probe şi norme│Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10││ │ ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│1. │Sărituri │ 10│ 13│ 11│ 14│ 12│ 15│ 13│ 16│ 14│ 17│ 15│ 18│ 16│ 20│ 18│ 22│ 20│ 24│ 22│ 26││ │succesive în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lateral peste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ştacheta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │situată la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │10 cm de sol, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │timp de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │10 secunde │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. execuţii)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│2. │Săritura în │170│180│175│185│180│190│185│195│190│200│195│205│200│210│205│215│210│220│215│225││ │lungime de pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │loc (cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘B. PROBE SPECIFICE*Font 7*┌────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│crt.│ Probe şi │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10││ │ norme ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 1. │Slalom pe │10.9│10.8│10.8│10.6│10.6│10.4│10.4│10.2│10.2│10.0│10.0│9.8│9.8│9.6│9.6│9.4│9.4│9.2│9.2│9.0││ │uscat 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fanioane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │la interval│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de 2,5 m, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │distanţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │50 m (sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│ 2. │Probă │ Se apreciază nivelul tehnic-tactic şi eficienţa execuţiilor. ││ │tehnică*) │ │└────┴───────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘───────────── Notă *) Probă tehnică - Schi pe iarbă pe traseu de slalom cu 12 porţi incluzând o "dublă" şi o "şicană" din 3 porţi.C. CERINŢE MORFOLOGICE:- talie peste medie;- raport bust/membre inferioare=1;- greutatea corporală conform G=Tcm-100.SCHI FONDA. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE*Font 7*┌────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤│crt.│ Probe şi │ Nota 1 │ Nota 2 │ Nota 3 │ Nota 4 │ Nota 5 │ Nota 6 │ Nota 7 │ Nota 8 │ Nota 9 │ Nota 10││ │ norme ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. │Alergare │4.00│6.45│3.55│6.40│3.50│6.35│3.45│6.30│3.40│6.25│3.38│6.20│3.36│6.15│3.34│6.10│3.32│6.05│3.30│6.00││ │de rezis- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tenţă 800 m│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fete şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │1600 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │băieţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. │Flotări din│ 1 │ 6 │ 2 │ 7 │ 3 │ 8 │ 4 │ 9 │ 5 │ 10 │ 6 │ 11 │ 7 │ 12 │ 8 │ 13 │ 9 │ 14 │ 10 │ 15 ││ │sprijin pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │braţe la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │paralele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │execuţii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘B. PROBE SPECIFICE1. Deplasare pe schi role, pe distanţe stabilite de comisia de examinare.2. Demonstrarea mersului alternativ şi simultan pe schiuri cu role.C. CERINŢE MORFOLOGICE:- talie minimă: 170 cm fete şi 175 băieţi;- raport talie/greutate conform: G = Tcm - 110;- raport bust/membre inferioare = 1;- anvergură mare: talia în cm. + 5 - 10 cm.SCRIMĂA. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE*Font 8*┌────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────┬───────────┤│crt.│ Probe şi│Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │ Nota 9 │ Nota 10 ││ │ norme ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼─────┬─────┼─────┬─────┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┤│1. │Alergare │5.5│5.2│5.4│5.1│5.3│5.0│5.2│4.9│5.1│4.8│5.0│4.7│4.9│4.6│4.8│4.5│ 4.7 │ 4.4 │ 4.6 │ 4.3 ││ │de viteză│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │30 m cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │start de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sus (sec)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┤│2. │Săritura │170│185│175│190│180│195│185│200│190│205│195│210│200│215│205│220│ 210 │ 225 │ 215 │ 230 ││ │în lun- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gime de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pe loc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┤│3. │Proba │ 11│ 13│ 12│ 15│ 13│ 17│ 14│ 19│ 15│ 20│ 16│ 21│ 17│ 22│ 18│ 23│ 19 │ 24 │ 20 │ 25 ││ │"Bourpee"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴─────┴─────┴─────┘B. PROBE SPECIFICE
  *Font 8*
  ┌────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │Probe şi ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────────┬───────────┤│crt.│ norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │ Nota 9 │ Nota 10 ││ │ ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼────┬─────┼─────┬─────┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─────┼─────┤│ 1. │Pas fandat│ 5 │ 6 │ 6 │ 7 │ 7 │ 8 │ 8 │ 9 │ 9 │ 10│ 10│ 11│ 11│ 12│ 12│ 13│ 13 │ 14 │ 14 │ 15 ││ │plus lovi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tură (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │execuţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în 30 se- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cunde) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┼─────┼─────┤│ 2. │Împungerea│ 0 │ 0 │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 5 │ 5 │ 6 │ 6 │ 7 │ 7 │ 8 │ 8 │ 9 │ 9 ││ │manechinu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lui la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │punct fix │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prin fan- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dare urma-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tă de salt│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- 10 exe- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cuţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reuşite) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴─────┴─────┴─────┤│ 3. │Asalt │ Se apreciază nivelul tehnic-tactic şi eficienţa execuţiilor. ││ │liber - │ ││ │5 tuşe │ │└────┴──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘C. CERINŢE MORFOLOGICE: talie minimă: 170 cm fete şi 175 băieţiSPORT AEROBICA. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE*Font 8*┌────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬───────────┤│crt.│ Probe şi │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │ Nota 9 │ Nota 10 ││ │ norme ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼────┬────┼─────┬─────┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1. │Flotări pe │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 5 │ 5 │ 7 │ 6 │ 9 │ 7 │ 11│ 8 │ 13│ 9 │ 15 │ 10 │ 17 ││ │sol cu des-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prindere şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bătaia pal-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │melor (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │execuţii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼─────┤│ 2. │Săritura în│170│190│175│200│180│205│185│210│190│215│195│220│200│225│205│230│ 210│ 235│ 215 │ 240 ││ │lungime de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pe loc (cm)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼─────┤│ 3. │Ridicarea │ 6│ 11│ 7 │ 12│ 8 │ 13│ 9 │ 14│ 10│ 15│ 11│ 16│ 12│ 17│ 13│ 18│ 14 │ 19 │ 15 │ 20 ││ │picioarelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │până la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │atingerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │punctelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de apucare,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din atârnat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │la scara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fixă (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │execuţii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴─────┴─────┘B. PROBE SPECIFICE*Font 8*┌────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│crt.│ Probe şi │ Nota 1│ Nota 2│ Nota 3│ Nota 4│ Nota 5│ Nota 6│ Nota 7│ Nota 8│ Nota 9│Nota 10││ │ norme ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼───────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│ 1. │Echer │ Normele şi echivalarea în note se stabilesc de către comisia de examinare. ││ │apropiat │ ││ │menţinut pe│ ││ │banca de │ ││ │gimnastică │ ││ │(sec) │ │├────┼───────────┤ ││ 2. │Săritura │ ││ │STRADLE │ ││ │(nr. │ ││ │execuţii) │ │├────┼───────────┤ ││ 3. │Aşezat în │ ││ │sfoară la- │ ││ │terală cu │ ││ │trunchiul │ ││ │pe sol │ │├────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Exerciţiu │ Se apreciază conform regulamentului F.R. Gimnastică ││ │liber indi-│ ││ │vidual*) │ │└────┴───────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘────────────────── Notă *) Exerciţiu liber individual - dificultatea minimă 2E+3D+3C+2B+2AC. CERINŢE MORFOLOGICE: armonie corporală.ŞAH
  *Font 9*
  PROBA TIMP DE GÂNDIRE 5' 6' 7' 8' 9' 10' 11' 12' 13' 14'
  Rezolvare poziţii cu TEMA: NOTA 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
  1. Recunoaşterea deschi- derilor principale, după 8-10 mutări
  2. Combinaţii de MAT în mai multe mutări
  3. Combinaţii cu CÂŞTIG DE MATERIAL în mai multe mutări
  4. Matul 2 nebuni contra regelui singur
  5. Matul cu nebun şi cal contra regelui singur
  6. Regula pătratului
  7. Regula opoziţiei
  8. Străpungerea
  9. Dama împotriva pionului de transformare
  10. Turn şi pion contra turn
  11. Partidă de şah cu adversar stabilit de comisie
  Notă: Fiecare probă din tabel va fi notată conform timpului de rezolvare. Cele 10 note obţinute se constituie într-o notă medie care se adună cu nota acordată la partida de şah. Media aritmetică a celor două note astfel obţinute reprezintă nota finală.TAEKWONDO WTFA. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE*Font 7*┌────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤│crt.│ Probe şi │ Nota 1 │ Nota 2 │ Nota 3 │ Nota 4 │ Nota 5 │ Nota 6 │ Nota 7 │ Nota 8 │ Nota 9 │ Nota 10 ││ │ norme ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. │Tracţiuni │ - │ - │ 0 │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 5 │ 5 │ 6 │ 6 │ 7 │ 7 │ 8 │ 8 │ 9 ││ │din atârnat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │la bara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fixă (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │repetări) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. │Genufle- │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ 0 │ 2 │ 2 │ 4 │ 3 │ 5 │ 4 │ 6 │ 5 │ 7 │ 6 │ 8 │ 7 │ 9 ││ │xiuni (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │repetări) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. │Flotări │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ 0 │ 2 │ 2 │ 4 │ 3 │ 5 │ 4 │ 6 │ 5 │ 7 │ 6 │ 8 │ 7 │ 9 ││ │(nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │repetări) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. │Mobilitatea│ 45 │ 45 │ 40 │ 40 │ 35 │ 35 │ 30 │ 30 │ 25 │ 25 │ 20 │ 20 │ 15 │ 15 │ 10 │ 10 │ 5 │ 5 │ 0,0│ 0,0││ │membrelor │h/cm│h/cm│h/cm│h/cm│h/cm│h/cm│h/cm│h/cm│h/cm│h/cm│h/cm│h/cm│h/cm│h/cm│h/cm│h/cm│h/cm│h/cm│h/cm│h/cm││ │inferioare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(înălţime │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │faţă de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sol) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. │Alergare de│ 8.9│ 8.4│ 8.8│ 8.3│ 8.7│ 8 2│ 8.6│ 8.1│ 8.5│ 8.0│ 8.4│ 7.9│ 8.3│ 7.9│ 8.2│ 7.7│ 8.1│ 7.6│ 8.0│ 7.5││ │viteză 50 m│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu start de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sus (sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘B. PROBE SPECIFICE1. Tehnici ofensive (atac) cu membrele superioare - CHIRIGI2. Tehnici ofensive (atac) cu membrele inferioare - CHAGI
  *Font 7*
  ┌────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│crt.│ Probe şi norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10││ │ ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼──────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 1. │Dubon Momtong Chirigi │ - │ - │ - │ - │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 5 │ 5 │ 6 │ 6 │ 7 │ 7 │ 8 │ 8 │ 9 ││ │Dolyo Chagi (nr. repetări)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 2. │Seibon Olgul Chirigi │ - │ - │ - │ 1 │ 0 │ 2 │ 1 │ 3 │ 2 │ 4 │ 3 │ 5 │ 4 │ 6 │ 5 │ 7 │ 6 │ 8 │ 7 │ 9 ││ │Naeryo Chagi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 3. │Hanbon Kyorugi │ - │ - │ - │ - │ 0 │ 2 │ 1 │ 3 │ 2 │ 4 │ 3 │ 5 │ 4 │ 6 │ 5 │ 7 │ 6 │ 8 │ 7 │ 9 ││ │Seibon Kyorugi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 4. │An Makki/Olgul Makki │ - │ - │ - │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 5 │ 5 │ 6 │ 6 │ 7 │ 7 │ 8 │ 8 │ 9 ││ │Otgoro Olgul Makki │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 5. │Poomse-Taegeuk Sa Jang │ 9 │ 9 │ 8 │ 8 │ 7 │ 7 │ 6 │ 6 │ 5 │ 5 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 1 │ 1 │ 0 │ 0 ││ │(nr. greşeli) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘C. CERINŢE MORFOLOGICE: tip constituţional robust.TENIS DE CÂMPA. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE*Font 7*┌────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤│crt.│ Probe şi│ Nota 1 │ Nota 2 │ Nota 3 │ Nota 4 │ Nota 5 │ Nota 6 │ Nota 7 │ Nota 8 │ Nota 9 │ Nota 10││ │ norme ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. │Alergare │ 5.6│ 5.4│ 5.5│ 5.3│ 5.4│ 5.2│ 5.3│ 5.1│ 5.2│ 5.0│ 5.1│ 4.9│ 5.0│ 4.8│ 4.9│ 4.7│ 4.8│ 4.6│ 4.7│ 4.5││ │de viteză│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │30 m cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │start de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sus (sec)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. │Săritura │ 170│ 185│ 175│ 190│ 180│ 195│ 185│ 200│ 190│ 205│ 195│ 210│ 200│ 215│ 205│ 220│ 210│ 225│ 215│ 230││ │în lungi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │me de pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │loc (cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. │Alergare │4.15│4.15│4.10│4.10│4.05│4.05│4.00│4.00│3.55│3.55│3.50│3.50│3.45│3.45│3.40│3.40│3.35│3.35│3.30│3.30││ │de rezis-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │800 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fete şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │1000 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │băieţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘B. PROBE SPECIFICE*Font 8*┌────┬────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────┤│crt.│Probe şi│Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │ Nota 10 ││ │ norme ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼─────┬─────┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┤│ 1. │Serviciu│ 0 │ 0 │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 5 │ 5 │ 6 │ 6 │ 7 │ 7 │ 8 │ 8 │ 9 │ 9 ││ │la punct│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fix - 10│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │execuţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reuşite)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴─────┤│ 3. │Joc de │Se apreciază nivelul tehnic-tactic, corectitudinea şi eficienţa execuţiilor. ││ │simplu │ ││ │în con- │ ││ │diţii │ ││ │regula- │ ││ │mentare │ ││ │- 1 set │ │└────┴────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘C. CERINŢE MORFOLOGICE:- talie înaltă, anvergură + 5-6cm faţă de talie;- diametru biacromial mare.TENIS DE MASĂA. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE*Font 7*┌────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤│crt.│ Probe şi │ Nota 1 │ Nota 2 │ Nota 3 │ Nota 4 │ Nota 5 │ Nota 6 │ Nota 7 │ Nota 8 │ Nota 9 │ Nota 10││ │ norme ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. │Săritura │ 155│ 160│ 160│ 165│ 165│ 170│ 170│ 175│ 175│ 180│ 180│ 185│ 185│ 190│ 190│ 195│ 195│ 200│ 200│ 210││ │în lungime│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de pe loc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. │Alergare │4.30│4.30│4.25│4.25│4.20│4.20│4.15│4.15│4.10│4.10│4.05│4.05│4.00│4.00│3.55│3.55│3.50│3.50│3.45│3.45││ │de rezis- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │800 m fete│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi 1000 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │băieţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘B. PROBE SPECIFICE*Font 7*┌────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤│crt.│ Probe şi │ Nota 1 │ Nota 2 │ Nota 3 │ Nota 4 │ Nota 5 │ Nota 6 │ Nota 7 │ Nota 8 │ Nota 9 │ Nota 10││ │ norme ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. │Deplasări │14.9│13.9│14.8│13.8│14.7│13.7│14.6│13.6│14.5│13.5│14.4│13.4│14.3│13.3│14.2│13.2│14.1│13.1│14.0│13.0││ │laterale cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │paşi adău- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gaţi stânga│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │-dreapta pe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │distanţa de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │4 m (sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. │Serviciu la│ 0 │ 0 │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 5 │ 5 │ 6 │ 6 │ 7 │ 7 │ 8 │ 8 │ 9 │ 9 ││ │punct fix -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │10 execuţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reuşite) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. │Aruncări cu│ 23 │ 22 │ 22 │ 21 │ 21 │ 20 │ 20 │ 19 │ 19 │ 18 │ 18 │ 17 │ 17 │ 16 │ 16 │ 15 │ 15 │ 14 │ 14 │ 13 ││ │mingea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tenis de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │câmp în pe-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rete de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │4 m distan-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ţă - 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │execuţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘D. CERINŢE MORFOLOGICE: tip constituţional longilin, suplu, segmente lungi.VOLEIA. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE*Font 7*┌────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤│crt.│ Probe şi │ Nota 1 │ Nota 2 │ Nota 3 │ Nota 4 │ Nota 5 │ Nota 6 │ Nota 7 │ Nota 8 │ Nota 9 │ Nota 10││ │ norme ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. │Săritura │ 170│ 190│ 175│ 195│ 180│ 200│ 185│ 205│ 190│ 210│ 195│ 215│ 200│ 220│ 205│ 225│ 210│ 230│ 215│ 235││ │în lungime│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de pe loc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. │Deplasare │16.8│15.4│16.6│15.2│16.4│15.0│16.2│14.8│16.0│14.6│15.8│14.4│15.6│14.2│15.4│14.0│15.2│13.8│15.0│13.6││ │înainte şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │înapoi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │8 x 6 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. │Detentă cu│ 17 │ 22 │ 19 │ 24 │ 21 │ 26 │ 23 │ 28 │ 25 │ 30 │ 27 │ 32 │ 29 │ 34 │ 31 │ 36 │ 33 │ 38 │ 35 │ 40 ││ │desprinde-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │re de pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ambele pi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cioare, de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pe loc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘B. PROBE SPECIFICE*Font 8*┌────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valoarea notelor acordate ││Nr. │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬───────────┤│crt.│ Probe şi │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │ Nota 9 │ Nota 10 ││ │ norme ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬─────┼─────┬─────┤│ │ │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │ F │ B │├────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┼─────┤│ 1. │Serviciu │ 0 │ 0 │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 5 │ 5 │ 6 │ 6 │ 7 │ 7 │ 8 │ 8 │ 9 │ 9 ││ │de sus din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │faţă în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │zonele 1-5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- 10 exe- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cuţii (nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reuşite) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┼─────┤│ 2. │Lovitura │ 0 │ 0 │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 5 │ 5 │ 6 │ 6 │ 7 │ 7 │ 8 │ 8 │ 9 │ 9 ││ │de atac │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prin pro- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cedeu pre-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ferat - 10│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │execuţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reuşite) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴─────┴─────┤│ 3. │Job bila- │ Se apreciază calitatea execuţiilor tehnico-tactice, în funcţie de ││ │teral 3x3,│ specificul postului pe care îl ocupă în echipă. ││ │4x4, 6x6, │ ││ │în funcţie│ ││ │de nr. │ ││ │candida- │ ││ │ţilor │ │└────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘C. CERINŢE MORFOLOGICE:- talie înaltă - 170 cm fete şi 180 cm băieţi;- anvergură cu 6-8 cm mai mare decât talia.
   +  Anexa IV METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURAREŞI STRUCTURA PROBEI DE VERIFICARE ACUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂpentru admiterea în anul şcolar 2011-2012în clasele a IX-a cu program bilingv depredare a unei limbi moderne decirculaţie internaţională  +  Articolul 1 a) Unităţile de învăţământ care au în structura lor clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne vor organiza, pentru admiterea în clasa a IX-a la aceste clase, o probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. b) Proba se organizează în centre stabilite de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în perioada prevăzută de metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.  +  Articolul 2Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se alcătuiesc în conformitate cu programa şcolară de clasa a VIII-a, pentru limba modernă întâi de studiu (L1).  +  Articolul 3 a) Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sunt unice la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti. Acestea se elaborează de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de elaborare a subiectelor, formată din profesori de specialitate (care nu au rude în concurs) şi sunt aprobate de inspectorul de specialitate sau de un profesor metodist, desemnat de inspectorul de specialitate (în cazul în care inspectorul nu este specialist în limba pentru care se elaborează subiectele). b) Comisia menţionată la alin. a) este numită prin decizie a inspectorului şcolar general, la propunerea inspectorului şcolar de specialitate sau a unui profesor metodist, desemnat de inspectorul de specialitate (în cazul în care inspectorul nu este specialist în limba pentru care se elaborează subiectele). c) Comisiile de examinare şi evaluare pentru proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă funcţionează în centre de examen, la care sunt arondate liceele cu clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne. Comisiile de examinare şi evaluare se numesc prin decizie a inspectorului şcolar general, la propunerea inspectorului şcolar de specialitate sau a unui profesor metodist, desemnat de inspectorul de specialitate (în cazul în care inspectorul nu este specialist în limba pentru care se elaborează subiectele). d) În fiecare centru de examen în care se organizează probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, se numeşte, prin decizie a inspectorului şcolar general, şi o comisie de contestaţii, formată din cadre didactice de specialitate, altele decât cele care sunt numite în comisiile de examinare şi evaluare. Comisiile de contestaţii se numesc la propunerea inspectorului şcolar de specialitate sau a unui profesor metodist, desemnat de inspectorul de specialitate (în cazul în care inspectorul nu este specialist în limba pentru care se elaborează subiectele).4. Examenul de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă constă din două probe: a) Proba scrisă, pentru care se acordă un punctaj maxim de 70 de puncte, din care 10 din oficiu; b) Proba orală, pentru care se acordă un punctaj maxim de 30 de puncte.5. a) Subiectul pentru proba scrisă va cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea cunoştinţelor de gramatică şi vocabular (tip text lacunar, alegere multiplă, exerciţii de corectare etc.), conform programei clasei a VIII-a pentru limba modernă întâi de studiu. b) Timpul afectat probei scrise este de 60 minute. c) Pentru proba scrisă se pot depune contestaţii, la centrul la care s-a desfăşurat proba, în perioada prevăzută de metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.6. a) Proba orală va consta din:- descrierea unei imagini/citirea unui text (aflate pe un bilet semnat de membrii comisiei de examinare şi evaluare şi vizat de inspectorul de specialitate/profesor metodist, conform pct. 3);- răspuns la patru întrebări (scrise pe bilet) referitoare la imagine/text: două întrebări de înţelegere globală, două întrebări de înţelegere în detaliu a textului. b) Pentru evaluarea performanţei la proba orală se vor aplica următoarele criterii:> Vocabular şi elemente de construcţie a comunicării:10 p - elevul foloseşte bine un număr mare de unităţi lexicale/gramaticale, care îi permit să-şi exprime bine ideile; face puţine greşeli;8 p - elevul foloseşte un număr suficient de mare de unităţi lexicale/structuri gramaticale, se exprimă clar, fără a-şi căuta cuvintele; greşelile făcute nu împiedică comunicarea;6 p - elevul are cunoştinţe lexicale/gramaticale satisfăcătoare, exprimă idei cu o oarecare ezitare/greşeli, dar realizează comunicarea;4 p - elevul foloseşte puţine structuri lexicale/gramaticale, face multe greşeli, comunicarea este dificilă;2 p - elevul are un bagaj lexical/gramatical insuficient, face foarte multe greşeli, nu poate realiza comunicarea;> Înţelegerea contextului şi fluenţa exprimării:10 p - elevul se exprimă fluent şi spontan; răspunsul dovedeşte înţelegerea în detaliu a temei;8 p - elevul se exprimă fluent, cu pauze aproape insesizabile pentru a-şi căuta structura lexicală/gramaticală potrivită; răspunsul dovedeşte o bună înţelegere a temei;6 p - elevul se exprimă inteligibil, cu mici pauze pentru a-şi căuta structura lexicală/gramaticală potrivită; răspunsul dovedeşte o înţelegere globală satisfăcătoare a temei;4 p - elevul foloseşte enunţuri incomplete, cu pauze lungi şi dese ezitări; răspunsul dovedeşte o defectuoasă înţelegere a temei;2 p - elevul nu poate produce decât enunţuri scurte, fără legătură cu contextul, cu pauze mari între ele; răspunsul dovedeşte că nu a înţeles tema.> Pronunţia şi intonaţia10 p - elevul are o pronunţie apropiată de pronunţia standard;8 p - elevul are o pronunţie bună, cu puţine abateri de la normă;6 p - elevul are o pronunţie acceptabilă, care permite realizarea comunicării cu uşurinţă;4 p - elevul are o pronunţie defectuoasă, care împiedică comunicarea;2 p - pronunţia elevului nu permite comunicarea. c) Nu se admit contestaţii la proba orală.7. a) Profesorii examinatori acordă puncte candidatului la fiecare din cele două probe. Media aritmetică a punctajelor acordate de cei doi evaluatori la fiecare probă, reprezintă punctajul final al candidatului la proba respectivă.Punctajele finale obţinute la cele două probe (scrisă şi orală) se adună, iar rezultatul se împarte la 10, obţinându-se astfel nota finală a candidatului. b) Se consideră admis la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă elevul care a obţinut minimum nota 6. c) Rezultatele finale ale probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se afişează, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, la avizierul şcolii în care s-a desfăşurat proba.8. a) Candidaţii care au susţinut şi au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă vor putea opta, în liceul la care au fost repartizaţi, pentru clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne, fără a mai susţine altă probă de verificare a cunoştinţelor de limbă. b) Dacă, după repartizarea la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne a candidaţilor care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, menţionată la lit. a), mai rămân locuri libere, unităţile de învăţământ organizează o probă de verificare a cunoştinţelor de limbă. c) Proba menţionată la lit. b) se va desfăşura într-o perioadă care va fi anunţată de conducerea unităţii de învăţământ şi care va fi afişată la avizierul şcolii, odată cu listele candidaţilor admişi în clasa a IX-a. d) Comisia de elaborare a subiectelor în vederea evaluării şi testării candidaţilor care doresc să fie înscrişi la clase cu predare intensivă a unei limbi moderne, se constituie la nivelul unităţii şcolare, cu aprobarea inspectorului de specialitate. e) Pentru testarea candidaţilor pentru clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne, se aplică acelaşi tip de probă, cu aceeaşi structură ca la clasele bilingve. Subiectele vor fi elaborate în conformitate cu programa şcolară de clasa a VIII-a pentru limba modernă întâi de studiu şi vor fi avizate de inspectorul de specialitate sau de un metodist, desemnat de inspectorul de specialitate (în cazul în care inspectorul nu este specialist în limba pentru care se elaborează subiectele). f) Se consideră admis la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă elevul care a obţinut minimum nota 6. g) Elevii vor primi note la proba menţionată la lit. b), dar înscrierea la clasa intensivă se va face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. În cazul în care, pe ultimul loc, sunt mai mulţi candidaţi cu medii de admitere egale, ei vor fi admişi la clasa cu predare intensivă a limbii moderne în ordinea descrescătoare a notelor de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.---------