HOTĂRÂRE nr. 935 din 1 septembrie 2010pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 762/2010 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru procurori, judecători, magistraţi-asistenţi, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi al parchetelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, punctul VI se abrogă.2. La articolul 6 punctul VIII, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:"4^1. cooperează cu oficiile de recuperare a creanţelor sau cu autorităţile din celelalte state membre ale Uniunii Europene, prin schimbul de informaţii şi de bune practici, în scopul de a facilita urmărirea şi identificarea bunurilor rezultate din săvârşirea de infracţiuni şi a altor bunuri având legătură cu infracţiunile care ar putea face obiectul unei dispoziţii de confiscare sau de indisponibilizare. În îndeplinirea atribuţiilor rezultate din Decizia 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare din statele membre în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile, Ministerul Justiţiei va coopera, prin schimb de informaţii, cu instituţiile naţionale implicate în procedura de confiscare sau indisponibilizare a bunurilor, cum ar fi: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, parchetele şi instanţele, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi organele de poliţie, Ministerul Finanţelor Publice şi instituţiile publice deconcentrate, Garda Financiară, Autoritatea Naţională a Vămilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, precum şi orice altă autoritate care ar putea furniza informaţiile necesare;".3. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Ministrul poate numi prin ordin un înlocuitor pentru o perioadă determinată, dintre secretarii de stat şi subsecretarul de stat. (2) Ministrul poate delega prin ordin oricare dintre atribuţiile de conducere, reprezentare şi angajare a Ministerului, în primul rând secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general, secretarului general adjunct sau altor angajaţi ai Ministerului."4. La capitolul III "Conducerea Ministerului", titlul secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 2-aSecretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general,secretarul general adjunct şi colegiul de conducere al Ministerului"5. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Ministrul este ajutat în activitatea de conducere şi reprezentare a Ministerului de 2 secretari de stat, de un subsecretar de stat, precum şi de secretarul general şi secretarul general adjunct."6. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarul general şi secretarul general adjunct coordonează buna funcţionare a compartimentelor administrative ale Ministerului şi a activităţilor cu caracter funcţional din cadrul acestuia, asigură legătura operativă dintre ministru şi conducătorii compartimentelor administrative din Minister şi unităţile subordonate. De asemenea, îndeplinesc şi celelalte atribuţii prevăzute de art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În cazurile în care secretarul general se află în concediu sau în imposibilitatea exercitării funcţiilor sale, este înlocuit de secretarul general adjunct sau ministrul poate numi prin ordin un înlocuitor temporar pentru perioada respectivă."7. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct emit dispoziţii şi rezoluţii scrise."8. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Pe lângă ministru funcţionează colegiul Ministerului, format din secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general, secretarul general adjunct, consilieri şi conducătorii compartimentelor administrative."9. La articolul 22, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Structura organizatorică la nivel de servicii şi birouri, numărul posturilor de conducere, precum şi alocarea personalului în direcţii, servicii, birouri şi compartimente administrative asimilate sunt stabilite prin ordin al ministrului, emis în temeiul şi pentru executarea prezentei hotărâri."10. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Compartimentele administrative ale Ministerului sunt direcţiile, serviciile şi birourile, precum şi alte compartimente organizate potrivit legii. (2) Modalitatea de constituire a acestora se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (3) Organizarea, atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor administrative se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului."11. Articolul 24^1 se abrogă.12. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) În structura Ministerului funcţionează Unitatea de implementare a proiectelor (UIP), organizată în cadrul Serviciului programe europene (SPE), cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului. SPE asigură coordonarea programării, implementării tehnice, raportării şi monitorizării asistenţei financiare nerambursabile pre- şi postaderare acordate de Uniunea Europeană şi alte state, având ca beneficiar Ministerul şi instituţiile din subordinea sau coordonarea acestuia. (2) Structura organizatorică, numărul de personal, funcţiile şi atribuţiile UIP se stabilesc prin ordin al ministrului, potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 869/2002 pentru perfecţionarea activităţii unităţilor de implementare a programelor PHARE."13. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) În structura Ministerului funcţionează Unitatea de management public şi planificare strategică (UMPPS), organizată la nivel de birou."14. La articolul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, Ministerul va desfăşura activitatea de statistică judiciară."15. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Justiţiei" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul II (1) Structura organizatorică a Ministerului Justiţiei, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre, intră în vigoare la data la care va fi emis, în temeiul şi pentru executarea prezentei hotărâri, ordinul ministrului justiţiei de stabilire a serviciilor şi birourilor, a numărului posturilor de conducere, precum şi pentru alocarea personalului în direcţii, servicii, birouri şi compartimente administrative asimilate. (2) Ordinul ministrului justiţiei prevăzut la alin. (1) va fi emis în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Până la data emiterii ordinului prevăzut la alin. (1), Ministerul Justiţiei şi personalul acestuia vor funcţiona potrivit structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Ministrul justiţiei poate lua orice alte măsuri necesare pentru realizarea reorganizării Ministerului Justiţiei potrivit prezentei hotărâri, în condiţiile legii.  +  Articolul IIIArticolul 13 din Hotărârea Guvernului nr. 762/2010 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru procurori, judecători, magistraţi-asistenţi, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi al parchetelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 12 august 2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Lista furnizorilor de servicii medicale din fiecare judeţ aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate este transmisă celor interesaţi, la cerere, de către compartimentul competent din cadrul Ministerului Justiţiei."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei,Lidia Barac,secretar de statMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 1 septembrie 2010.Nr. 935.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009)Numărul maxim de posturi: 295 (exclusiv demnitari, cabinet ministru, DIPFIE)Notă:Pilonii instituiţi prin organigramă nu produc efecte juridice. Rolul pilonilor este exclusiv de a structura, în funcţie de domeniile de activitate, compartimentele din cadrul instituţiei.*Font 8*                STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI JUSTIŢIEI        ┌─────────────────────┐ ┌───────────────────────┐        │Colegiul Ministerului├───┐ ┌───┤ Cabinet ministru │        └─────────────────────┘ │ │ └───────────────────────┘        ┌─────────────────────┐ │ ┌───────────────┐ │ ┌───────────────────────┐        │Corpul de control al ├───┼────┤ MINISTRU ├───┼───┤ Corpul de consilieri │        │ ministrului │ │ └───────┬───────┘ │ │ ai ministrului │        └─────────────────────┘ │ │ │ └───────────────────────┘        ┌─────────────────────┐ │ │ │ ┌───────────────────────┐        │ Serviciul de ├───┘ │ └───┤Compartiment mass-media│        │ audit public intern │ │ └───────────────────────┘        └─────────────────────┘ │                 ┌─────────────────────────────┼─────────┬───────────────────┐         ┌───────┴────────┐ │ │ ┌────────┴───────┐         │Secretar de stat│ │ │ │Secretar de stat│         └────────────────┘ │ │ └────────────────┘                                               │ ┌──────┴────────────┐                                               │ │Subsecretar de stat│                 ┌────────────────────────┐ │ └───────────────────┘                 │Secretar general adjunct├────┤                 └────────────────────────┘ │ ┌───────────────────┐                                               ├──┤ Secretar general │                                               │ └───────────────────┘                                               │        ┌────────────────────────────┬─────────┴────────────────┬─────────────────────────┐        │ │ │ │┌───────┴───────────┐ ┌───────────┴────────────┐ ┌─────────┴────────┐ ┌──────────┴──────┐│ Pilonul I │ │ Pilonul II │ │ Pilonul III │ │ Pilonul IV ││ Afaceri Juridice │ │ Afaceri internaţionale │ │ Sistem judiciar │ │ Suport logistic │└───────┬───────────┘ └──────────┬─────────────┘ └─────────┬────────┘ └─────────┬───────┘        │ │ │ │        └───────────────┐ └──────────────┐ └───────────┐ └──────────────┐                        │ │ │ │┌───────────────────┐ │ ┌────────────────────┐ │ ┌──────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐ ││ Direcţia elaborare├─┐ │ │ Direcţia drept │ │ │ Direcţia ├─┐ │ │ Direcţia investiţii ├─┐││ acte normative │ │ │ │ internaţional şi ├─┐ │ │ resurse umane │ │ │ └──────────────────────┘ ││└───────────────────┘ │ │ │cooperare judiciară │ │ │ └──────────────────┘ │ │ ┌──────────────────────┐ ││┌───────────────────┐ │ │ └────────────────────┘ │ │ ┌──────────────────┐ │ │ │ Direcţia financiar- │ │││ Direcţia avizare ├─┼─┘ ┌────────────────────┐ │ │ │Serviciul profesii│ │ │ │ contabilă ├─┤││ acte normative │ │ │ Direcţia ├─┼─┘ │ juridice conexe ├─┼─┘ └──────────────────────┘ ││└───────────────────┘ │ │ afaceri europene │ │ └──────────────────┘ │ ┌──────────────────────┐ ├┘┌───────────────────┐ │ └────────────────────┘ │ ┌──────────────────┐ │ │Unitatea de management│ ││Direcţia contencios├─┘ ┌────────────────────┐ │ │ Direcţia de │ │ │public şi planificare ├─┤└───────────────────┘ │ Biroul pentru │ │ │ probaţiune ├─┘ │ strategică │ │                          │prevenirea crimina- │ │ └──────────────────┘ └──────────────────────┘ │                          │lităţii şi de coope-├─┘ ┌──────────────────────┐ │                          │rare cu oficiile de │ │ Direcţia tehnologia ├─┤                          │ recuperare a cre- │ │ informaţiei │ │                          │anţelor din statele │ └──────────────────────┘ │                          │ membre ale UE │ ┌────────────────────────┐ │                          └────────────────────┘ │Direcţia de implementare│ │                                                                            │a proiectelor finanţate ├─┤                                                                            │din împrumuturi externe │ │                                                                            └────────────────────────┘ │                                                                             ┌───────────────────────┐ │                                                                             │ Serviciul programe ├─┤                                                                             │ europene │ │                                                                             └───────────────────────┘ │                                                                             ┌───────────────────────┐ │                                                                             │ Serviciul comunicare ├─┤                                                                             │ şi relaţii publice │ │                                                                             └───────────────────────┘ │                                                                             ┌───────────────────────┐ │                                                                             │ Serviciul informaţii ├─┘                                                                             │ clasificate │                                                                             └───────────────────────┘---------