HOTĂRÂRE nr. 967 din 15 septembrie 2010pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 21 iulie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, denumită în continuare Direcţia generală, prevăzut în anexa nr. 1."2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Structura organizatorică şi numărul de personal aferente fiecărei direcţii generale de asistenţă socială şi protecţia copilului se aprobă de consiliul judeţean, respectiv consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti, cu avizul consultativ al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi cu respectarea criteriilor orientative prevăzute în anexa nr. 2."3. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."4. La Regulamentul-cadru la articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Structura organizatorică orientativă necesară pentru asigurarea funcţionării Direcţiei generale este următoarea:1. compartimentul monitorizare, analiză statistică, indicatori asistentă socială şi incluziune socială;2. compartimentul strategii, programe, proiecte în domeniul asistenţei sociale şi relaţia cu organizaţiile neguvernamentale;3. compartimentul managementul calităţii serviciilor sociale;4. compartimentul comunicare, registratură, relaţii cu publicul şi evaluare iniţială;5. compartimentul resurse umane;6. compartimentul juridic şi contencios;7. compartimentul audit;8. compartimentul adopţii;9. compartimentul violenţa în familie;10. compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale; în cadrul acestuia se organizează şi funcţionează telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgenţă;11. compartimentul de intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri;12. compartimentul de evaluare complexă a copilului;13. compartimentul management de caz pentru copil;14. compartimentul prevenire marginalizare socială;15. compartimentul evidenţă şi plată prestaţii sociale;16. compartimentul asistenţă persoane vârstnice;17. compartimentul management de caz pentru adulţi şi monitorizare servicii sociale;18. compartimentul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;19. compartimentul finanţe-buget;20. compartimentul contabilitate-salarizare;21. compartimentul achiziţii publice şi contractare servicii sociale;22. compartimentul administrativ, patrimoniu, tehnic şi aprovizionare;23. secretariatul comisiei pentru protecţia copilului şi al comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap."5. La Regulamentul-cadru, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Conducerea Direcţiei generale se asigură de directorul executiv şi de colegiul director. (2) Directorul executiv al Direcţiei generale este ajutat de 2 directori executivi adjuncţi, dintre care unul coordonează activitatea din domeniul economic şi administrativ, iar unul coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte. (3) Directorul executiv şi directorii executivi adjuncţi au calitatea de funcţionar public."6. După anexă, care va deveni anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaPreşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Szakal Andras ZsoltMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 15 septembrie 2010.Nr. 967.  +  Anexa -----(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004)-----------------------------------------------------A. Pentru direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene*
  Nr. crt. Posturi de conducere Număr maxim de posturi
  1. Director executiv 1
  2. Director executiv adjunct 1
  3. Director executiv adjunct (economic) 1
  4. Alte funcţii de conducere (şef serviciu, şef birou) 12% din totalul funcţiilor publice din aparatul propriu (conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
  Posturi de execuţie
  1. Număr de beneficiari de servicii sociale/an** Număr maxim de posturi
  Sub 12.000 92
  12.001-17.000 102
  17.001-22.000 112
  Peste 22.000 125
  NOTĂ:Se adaugă un manager de caz la 50 de cazuri pentru copiii din sistemul de protecţie specială şi un manager de caz la 50 de asistenţi maternali profesionişti.B. Pentru direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti*
  Nr. crt. Posturi de conducere Număr maxim de posturi
  1. Director executiv 1
  2. Director executiv adjunct 1
  3. Director executiv adjunct (economic) 1
  4. Alte funcţii de conducere (şef serviciu, şef birou) 12% din totalul funcţiilor publice din aparatul propriu (conform Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
  Posturi de execuţie
  1. Număr de beneficiari de servicii sociale/an** Număr maxim de posturi
  Sub 12.000 92
  12.001-17.000 102
  17.001-22.000 112
  Peste 22.000 125
  2. Nr. de locuitori Număr maxim de posturi
  Sub 250.000 74
  250.001-300.000 78
  peste 300.000 82
  3. Beneficiari de prestaţii sociale/an*** Număr maxim de posturi
  sub 50.000 55
  50.001-70.000 60
  peste 70.000 65
  4. Pentru serviciul de prevenire a separării copilului de familie maximum 20
  NOTĂ:1. Se adaugă un manager de caz la 50 de cazuri pentru copiii din sistemul de protecţie specială şi un manager de caz la 50 de asistenţi maternali profesionişti.2. Numărul de posturi aferente fiecărui criteriu se cumulează.--------------* Criteriile se aplică pentru aparatul propriu al direcţiilor, nu şi pentru serviciile sociale (centre rezidenţiale, centre de zi, servicii de îngrijire la domiciliu etc.) aflate în subordinea acestora.** Copiii din sistemul de protecţie specială (servicii de tip rezidenţial, servicii de îngrijire de zi, servicii de tip familial), copiii pentru care a fost instituită tutela, copiii pentru care s-a instituit plasamentul familial, copiii încredinţaţi în vederea adopţiei şi cei aflaţi în monitorizare postadopţie, copiii abuzaţi, neglijaţi, traficaţi, repatriaţi, copiii care au comis fapte penale, dar nu răspund penal, copii şi adulţi aflaţi în evidenţa serviciilor de evaluare complexă, adulţii din cadrul serviciilor de tip rezidenţial şi al serviciilor de zi, vârstnicii din cadrul serviciilor de zi şi de îngrijire la domiciliu, precum şi cei aflaţi în centrele rezidenţiale.*** Beneficiari aflaţi în plată la data elaborării statului de funcţii de: alocaţie de stat, alocaţie complementară, alocaţie monoparentală, indemnizaţie pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani şi a copilului cu handicap până la vârsta de 7 ani, venit minim garantat, încălzire, ajutoare de urgenţă şi alte tipuri de prestaţii etc.------------