HOTĂRÂRE nr. 968 din 15 septembrie 2010pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010    În temeiul art. 108 alin. (1) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, prevăzut în anexa nr. 1. (2) Unităţile care funcţionează în subordinea Inspecţiei Muncii, precum şi activităţile care funcţionează pe lângă această instituţie sunt prevăzute în anexa nr. 2."2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Inspecţia Muncii, inspectoratele teritoriale de muncă şi activitatea «Revista Obiectiv», care funcţionează pe lângă Inspecţia Muncii, pot deţine un număr de maximum 322 de autoturisme pentru realizarea acţiunilor de control şi a celorlalte activităţi, cu un consum lunar de carburant pe autoturism de 175 litri, 3 şalupe cu un consum mediu lunar de carburant de 750 litri, precum şi două ambarcaţiuni cu motor, pentru intervenţii urgente la accidente de muncă şi pentru acţiuni complexe de control, cu un consum lunar mediu de carburant pe ambarcaţiune de 175 litri. (2) Din numărul de autoturisme prevăzut la alin. (1), inspectorul general de stat poate utiliza un autoturism, în calitate de conducător al Inspecţiei Muncii."3. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Pe lângă Inspecţia Muncii funcţionează activitatea «Revista Obiectiv», finanţată integral din venituri proprii."4. În anexa nr. 1 "Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii", la articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Pe lângă Inspecţia Muncii funcţionează activitatea «Revista Obiectiv», finanţată integral din venituri proprii."5. În anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Toate veniturile aferente activităţilor desfăşurate de Inspecţia Muncii se fac venit la bugetul de stat, cu excepţia veniturilor activităţii «Revista Obiectiv»."6. În anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Activitatea «Revista Obiectiv» constă în: a) editarea şi vânzarea «Revistei Obiectiv»; b) editarea şi vânzarea de imprimate, autorizaţii şi materiale având ca scop instruirea şi perfecţionarea profesională în domeniile de competenţă ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor; c) editarea şi vânzarea de materiale în domeniul tehnicii economice, afişe, pliante; d) editarea şi vânzarea altor publicaţii, materiale şi tipărituri tematice cu impact în domeniile de competenţă ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; e) realizarea şi vânzarea de filme tematice de scurt metraj pentru instruirea de specialitate a angajaţilor operatorilor economici, precum şi a specialiştilor din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă."7. În anexa nr. 1, la articolul 4, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (4)-(8), cu următorul cuprins:"(4) Veniturile realizate de activitatea «Revista Obiectiv», provenite din încasările obţinute ca urmare a activităţii desfăşurate de revistă, donaţii, sponsorizări, constituie venituri proprii ale acesteia. (5) Cheltuielile curente şi de capital necesare pentru realizarea activităţii «Revista Obiectiv» se finanţează din veniturile proprii. (6) Bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii «Revista Obiectiv» şi statul de funcţii al acesteia se aprobă odată cu cele ale Inspecţiei Muncii, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. (7) Excedentul anual realizat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor. (8) În relaţiile contractuale activitatea «Revista Obiectiv» este reprezentată de persoanele autorizate ale Inspecţiei Muncii."8. În anexa nr. 1, la articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Inspectorii şefi şi inspectorii şefi adjuncţi sunt inspectori de muncă."9. În anexa nr. 1, la articolul 11, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(9) Măsurile speciale de protecţie, condiţiile şi modul de realizare a acestora, precum şi modalitatea de acordare a sprijinului financiar, prevăzute la alin. (8), se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale."10. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişPreşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Szakal Andras ZsoltMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 15 septembrie 2010.Nr. 968.  +  Anexa ------(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.377/2009)----------------------------------------------------UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea Inspecţiei Muncii, respectivactivităţile care funcţionează pe lângă Inspecţia MunciiA. Unităţile care funcţionează în subordinea Inspecţiei Muncii:1. inspectoratele teritoriale de muncă2. Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional - finanţat din venituri proprii3. Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii - finanţat din venituri proprii.B. Activităţi care funcţionează pe lângă Inspecţia Muncii:- tipărirea şi difuzarea publicaţiei "Revista Obiectiv" - finanţată din venituri proprii.--------------