HOTĂRÂRE nr. 931 din 1 septembrie 2010privind desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pieţei interne - IMI şi pentru aprobarea normelor şi procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 20 septembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (1) lit. a) şi al art. 41 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi având în vedere prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre are ca obiect de reglementare desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pieţei interne IMI şi aprobarea normelor şi procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) IMI - Sistemul de informare al pieţei interne, definit conform prevederilor art. 2 lit. o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi conform prevederilor art. 37 alin. (2) din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare; b) coordonator naţional IMI - autoritate la nivel central, desemnată ca punct naţional de contact pentru cooperarea administrativă prin IMI; c) coordonator IMI de arie legislativă - autoritate la nivel central, desemnată prin prezenta hotărâre, care asigură coordonarea şi monitorizarea coordonatorilor delegaţi IMI şi autorităţilor competente dintr-o arie legislativă; d) coordonator delegat IMI - autoritate la nivel central care asigură coordonarea pentru una sau mai multe autorităţi competente; e) autoritate competentă - autoritate sau organism profesional cu rol de reglementare, autorizare ori control, la nivel central sau local, cu competenţe specifice în una ori mai multe arii legislative şi înregistrată în IMI pentru aria sau ariile respectivă/respective; f) arie legislativă - domeniu reglementat prin acte normative ale Uniunii Europene, inclus în IMI în vederea îndeplinirii obligaţiilor de cooperare administrativă; g) sistem de alertă - mecanism de sesizare prin care statele membre şi Comisia Europeană se informează reciproc, în cel mai scurt timp, în situaţia în care faptele unui prestator de servicii sau anumite circumstanţe asociate unei activităţi de servicii ce intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, pot afecta în mod grav sănătatea ori siguranţa persoanelor sau mediul înconjurător; h) utilizator IMI - persoană desemnată de către o autoritate competentă sau de către un coordonator IMI, care este înregistrată în sistemul IMI şi participă la mecanismele de cooperare administrativă; i) centrul de primire a alertelor - autoritate centrală desemnată ca punct de contact naţional pentru primirea alertelor transmise de către alte state membre ori de către Comisia Europeană şi pentru distribuirea acestora către coordonatorii IMI sau/şi către autorităţile competente naţionale relevante; j) coordonator de alertă - autoritate centrală desemnată prin prezenta hotărâre, care primeşte drept de acces la sistemul de alertă şi care îndeplineşte atribuţiile prevăzute de normele Uniunii Europene, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi de prezenta hotărâre; k) autoritate de alertă - autoritate competentă, definită potrivit lit. e), care primeşte acces la sistemul de alertă şi poate iniţia alerte în sistemul IMI.  +  Articolul 3 (1) Se desemnează Departamentul pentru Afaceri Europene pentru a îndeplini rolul de coordonator naţional IMI. (2) Se desemnează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în calitate de coordonator IMI de arie legislativă, pentru domeniul "recunoaşterea calificărilor profesionale", cu rol de coordonare şi monitorizare a coordonatorilor delegaţi IMI şi autorităţilor competente, în temeiul Legii nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Se desemnează în calitate de coordonatori delegaţi IMI autorităţile centrale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (4) Departamentul pentru Afaceri Europene, în calitate de coordonator naţional IMI, îndeplineşte rolul de coordonator delegat IMI în domeniul serviciilor pentru autorităţile care nu se află în coordonarea, subordinea sau sub autoritatea coordonatorilor delegaţi IMI prevăzuţi la alin. (3) ori al căror domeniu de competenţă nu este acoperit de sfera de activitate a acestora. (5) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în calitate de coordonator IMI de arie legislativă, îndeplineşte rolul de coordonator delegat IMI pentru autorităţile competente pe aria legislativă "recunoaşterea calificărilor profesionale", care nu se află în coordonarea, subordinea sau sub autoritatea coordonatorilor delegaţi IMI prevăzuţi la alin. (3) ori al căror domeniu de competenţă nu este acoperit de sfera de activitate a acestora. (6) Coordonatorii delegaţi IMI desemnaţi conform alin. (3) asigură coordonarea şi pentru organismele profesionale din domeniile de competenţă. Delimitarea domeniului de competenţă se realizează în raport cu criteriul dreptului de iniţiativă legislativă al autorităţilor centrale în aria în care îşi desfăşoară activitatea organismele profesionale respective. (7) Se desemnează în calitate de autorităţi competente pentru aria legislativă "recunoaşterea calificărilor profesionale" autorităţile şi organismele profesionale prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi toate autorităţile cu competenţă de reglementare şi/sau control în orice alte profesii, pe măsură ce acestea sunt incluse în IMI. (8) Se defineşte ca autoritate competentă pentru aria legislativă "servicii" orice autoritate cu rol de reglementare, autorizare sau control în unul ori mai multe dintre domeniile de activitate ce intră în sfera de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010. (9) Autorităţile competente pentru aria legislativă "servicii", definite conform alin. (8), au obligaţia de a solicita coordonatorului delegat IMI înregistrarea în sistem, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri sau, după caz, de a comunică datele de înregistrare solicitate de coordonatorul delegat IMI relevant ori de coordonatorul naţional, în maximum 10 zile de la primirea solicitării. (10) Îndeplinirea rolului de coordonator delegat IMI nu aduce atingere atribuţiilor pe care instituţia desemnată coordonator delegat le îndeplineşte în calitate de autoritate competentă, indiferent de aria legislativă. (11) Dispoziţiile alin. (1)-(6) nu aduc atingere modului de organizare, competenţelor şi subordonării ierarhice ale autorităţilor administraţiei publice sau ale organismelor profesionale şi ale altor organe cu competenţă de reglementare, autorizare ori control, indiferent de aria legislativă. (12) Coordonatorul naţional IMI, coordonatorii delegaţi IMI şi autorităţile competente îndeplinesc funcţiile şi atribuţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi de Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de actele normative cu aplicabilitate directă ale Uniunii Europene.  +  Articolul 4 (1) Autorităţile competente şi coordonatorii IMI desemnează, prin norme interne, după caz, următoarele categorii de utilizatori IMI: utilizatori cu drepturi de administrare a datelor locale, utilizatori cu drepturi de administrare a datelor altor autorităţi competente, utilizatori cu drepturi de gestionare a cererilor, utilizatori cu drepturi de vizualizare a cererilor. (2) Utilizatorul cu drepturi de administrare a datelor locale îndeplineşte următoarele funcţii: a) înregistrează noi utilizatori ai autorităţii competente în sistem şi administrează datele de înregistrare ale acestora, inclusiv parola de acces; b) actualizează permanent datele de înregistrare în sistem ale autorităţii competente; c) modifică statutul utilizatorilor şi acordă acestora acces la noi arii legislative, după caz. (3) Utilizatorul cu drepturi de administrare a datelor altor autorităţi competente este desemnat numai în cadrul unor autorităţi cu rol de coordonator IMI şi îndeplineşte următoarele funcţii: a) înregistrează noi autorităţi competente în sistem, pentru aria legislativă la care are acces; b) modifică datele autorităţilor competente din coordonarea sa, la cerere; c) acordă, suspendă sau retrage dreptul de acces la o arie legislativă pentru autorităţile competente din coordonarea autorităţii sale; d) are acces la lista cererilor în care sunt implicate autorităţile competente aflate în coordonarea autorităţii sale. (4) Utilizatorul cu drepturi de gestionare a cererilor îndeplineşte următoarele funcţii: a) primeşte şi acceptă cereri de informaţii în IMI, pentru aria legislativă la care are acces; b) transmite cereri de informaţii în IMI, pentru aria legislativă la care are acces; c) răspunde şi primeşte răspunsuri la cereri de informaţii în IMI. (5) Utilizatorul cu drepturi de vizualizare a cererilor are exclusiv posibilitatea de a accesa cererile de informaţii în care este implicată autoritatea competentă care l-a desemnat, pentru a vizualiza inclusiv schimbul concret de informaţii. (6) Autorităţile competente şi coordonatorii IMI stabilesc, prin norme interne, numărul necesar de utilizatori ai sistemului IMI, categoriile din care fac parte, în funcţie de dimensiunea autorităţii şi de specificul activităţii acesteia, cu respectarea prevederilor alin. (7) şi (8). (7) Fiecare autoritate competentă sau coordonator IMI desemnează, prin norme interne, cel puţin 2 utilizatori IMI cu drepturi de administrare a datelor locale. (8) Utilizatorii IMI desemnaţi pot avea cumulativ drepturi aferente mai multor categorii de utilizatori. (9) Autorităţile competente şi coordonatorii IMI au obligaţia să comunice coordonatorului delegat IMI, respectiv coordonatorului naţional sau coordonatorului de arie legislativă datele de înregistrare ale utilizatorilor şi să asigure actualizarea acestora, precum şi actualizarea informaţiilor de înregistrare ale autorităţii. (10) Autorităţile competente şi coordonatorii IMI fac demersurile necesare în vederea înregistrării utilizatorilor IMI desemnaţi, în cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5 (1) Departamentul pentru Afaceri Europene îndeplineşte rolul de centru de primire a alertelor. (2) Coordonatorii delegaţi IMI îndeplinesc şi rolul de coordonatori de alertă pentru autorităţile competente aflate în coordonarea acestora, în cadrul ariei legislative "servicii". (3) Autorităţile centrale cu rol de autoritate competentă în IMI pentru aria legislativă "servicii" deţin şi rolul de autoritate de alertă. (4) Procesul de gestionare a alertelor de către coordonatorii şi autorităţile de alertă se realizează cu respectarea normelor interne ale Uniunii Europene. (5) Autoritatea de alertă are obligaţia de a informa prestatorul în cauză, în termen de maximum 5 zile de la transmiterea alertei în sistem, cu privire la alerta transmisă şi la conţinutul acesteia. (6) Toate datele referitoare la prestatorul de servicii vizat de o alertă sunt eliminate din sistem în mod automat la împlinirea a 6 luni de la închiderea alertei. (7) La cererea expresă şi motivată a prestatorului de servicii în cauză, autoritatea de alertă relevantă solicită Comisiei Europene ştergerea datelor din IMI, înainte de împlinirea termenului de 6 luni prevăzut la alin. (6).  +  Articolul 6Pentru îndeplinirea obligaţiilor de cooperare administrativă prin IMI, toate autorităţile înregistrate în sistem, precum şi utilizatorii desemnaţi respectă dispoziţiile legislaţiei naţionale în vigoare şi normele Uniunii Europene cu aplicabilitate directă, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.  +  Articolul 7 (1) Coordonatorul naţional IMI şi coordonatorul de arie legislativă sprijină autorităţile competente şi coordonatorii delegaţi IMI, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de cooperare administrativă prin IMI, asigurând periodic pregătirea utilizatorilor. (2) Autorităţile competente şi coordonatorii delegaţi IMI au obligaţia de a asigura participarea utilizatorilor IMI şi a altor reprezentanţi la activităţile organizate de coordonatorul naţional IMI sau de coordonatorul de arie legislativă, pentru pregătirea în vederea îndeplinirii corespunzătoare a obligaţiilor de cooperare administrativă prin IMI. (3) Coordonatorul naţional IMI realizează anual şi ori de câte ori este necesar o evaluare a îndeplinirii obligaţiilor de cooperare administrativă şi propune Guvernului măsurile necesare pentru asigurarea conformităţii cu reglementările Uniunii Europene în domeniu. (4) În vederea asigurării unei bune coordonări a mecanismelor de cooperare administrativă şi a implementării sistemului IMI, coordonatorul naţional IMI iniţiază constituirea de grupuri de lucru şi comitete interministeriale, având ca obiectiv îmbunătăţirea mecanismelor de cooperare administrativă la nivel naţional. (5) Autorităţile competente şi coordonatorii delegaţi IMI colaborează cu coordonatorul naţional IMI în vederea evaluării modului de implementare şi funcţionare a cooperării administrative şi în vederea îmbunătăţirii mecanismelor implementate. (6) Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene poate emite ordine privind reglementarea aspectelor tehnice pentru asigurarea funcţionării IMI la nivel naţional. (7) Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene şi ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pot emite ordine comune privind reglementarea aspectelor tehnice pentru asigurarea funcţionării IMI pentru aria legislativă "recunoaşterea calificărilor profesionale". (8) Autorităţile competente emit reglementările interne necesare ducerii la îndeplinire a obligaţiilor de cooperare administrativă prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, de Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi de prezenta hotărâre.  +  Articolul 8Prezenta hotărâre asigură cadrul normativ pentru aplicarea prevederilor cap. VI - Cooperarea administrativă din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, ale art. 37 alin. (2) din Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Deciziei Comisiei 2008/49/CE din 12 decembrie 2007 privind punerea în aplicare a Sistemului de informare al pieţei interne (IMI) în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal şi ale Deciziei Comisiei 2009/739/CE din 2 octombrie 2009 de stabilire a unor modalităţi practice pentru schimbul de informaţii prin mijloace electronice între statele membre în temeiul cap. VI din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile în cadrul pieţei interne.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Şeful Departamentului pentruAfaceri Europene,Bogdan MănoiuMinistrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Adriean VideanuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaPreşedintele AutorităţiiNaţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Radu Roatiş CheţanMinistrul agriculturii şidezvoltării rurale,Mihail DumitruMinistrul culturii şipatrimoniului naţional,Kelemen HunorMinistrul dezvoltăriiregionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul transporturilor şiinfrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul muncii, familiei şiprotecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 1 septembrie 2010.Nr. 931.  +  Anexa Coordonatori delegaţi IMI
  Nr. crt. Instituţia
  1. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
  2. Ministerul Administraţiei şi Internelor
  3. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  4. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
  5. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
  6. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
  7. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
  8. Ministerul Finanţelor Publice
  9. Ministerul Justiţiei
  10. Ministerul Mediului şi Pădurilor
  11. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
  12. Ministerul Sănătăţii
  13. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
  -------