ORDIN nr. 109 din 8 septembrie 2010pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 16 septembrie 2010  Văzând Referatul de aprobare nr. 165 din 12 august 2010, întocmit de Direcţia de coordonare tehnică a institutelor de referinţă, LSVSA, farmacovigilenţă şi nutriţie animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Norma sanitară veterinară prevăzută la art. 1 a fost elaborată în vederea stabilirii procedurii de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L35 din 8 februarie 2005, p. 1-22, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Direcţia de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Radu Cheţan RoatişBucureşti, 8 septembrie 2010.Nr. 109.  +  Anexa NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂprivind procedura de autorizare/înregistraresanitară veterinară a unităţilor cedesfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale defermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă. (2) Prezenta normă sanitară veterinară se aplică unităţilor care produc, prelucrează, ambalează, depozitează, transportă, distribuie şi/sau comercializează hrană sau produse utilizate în hrana pentru animalele de la care se obţin produse alimentare destinate consumului uman şi mijloacelor de transport al hranei pentru animale.  +  Articolul 2În sensul prezentei norme sanitare veterinare, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) unităţi care se supun autorizării/înregistrării sanitare veterinare - unităţi cu fiecare punct de lucru al acestora, care desfăşoară activităţile prevăzute în anexa nr. 1; b) autoritatea sanitară veterinară competentă - direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; c) autorizaţie sanitară veterinară - documentul emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru unităţile care desfăşoară activităţile prevăzute la lit. A din anexa nr. 1 şi care îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare; d) înregistrare sanitară veterinară - documentul emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru unităţile şi mijloacele de transport ce desfăşoară activităţile prevăzute la lit. B din anexa nr. 1; e) depozit de aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi/conţinând aditivi furajeri, furaje combinate sau alte furaje - unitate cu spaţii special amenajate şi dotate tehnic corespunzător, în care se desfăşoară activităţi de recepţionare, depozitare şi comercializare cu ridicata a produselor destinate nutriţiei animalelor de la care se obţin produse alimentare destinate consumului uman; f) fabrică pentru producerea hranei pentru animale - unitate specializată în care se desfăşoară activităţi de recepţionare, depozitare, prelucrare a materiilor prime şi livrare a produselor finite destinate nutriţiei animalelor de la care se obţin produse alimentare destinate consumului uman; g) unitate pentru ambalarea produselor destinate nutriţiei animalelor - unitate în care se recepţionează, se depozitează, se dozează şi se ambalează produse destinate nutriţiei animalelor de la care se obţin produse alimentare destinate consumului uman; h) magazin de furaje - unitate specializată pentru comercializarea cu amănuntul a furajelor destinate animalelor de la care se obţin produse alimentare destinate consumului uman; i) mijloc de transport al hranei pentru animale - mijloc de transport destinat exclusiv transportului hranei pentru animalele de la care se obţin produse alimentare destinate consumului uman.  +  Articolul 3Tarifele pentru evaluarea în vederea autorizării sanitare veterinare a unităţilor care desfăşoară activităţile prevăzute la lit. A din anexa nr. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2 şi se plătesc anticipat în contul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Capitolul II Autorizarea sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale  +  Articolul 4 (1) Unităţile din domeniul hranei pentru animale pot desfăşura activităţile prevăzute la lit. A din anexa nr. 1 numai după ce au fost autorizate sanitar veterinar de autorităţile sanitare veterinare competente. (2) Autoritatea sanitară veterinară competentă pentru autorizarea sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute la lit. A din anexa nr. 1 este direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 5Condiţiile şi procedurile pentru autorizarea sanitară veterinară a unităţilor care desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) În vederea obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare pentru unităţile care desfăşoară activităţile prevăzute la lit. A din anexa nr. 1, reprezentantul legal al unităţii trebuie să depună la autoritatea sanitară veterinară competentă un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente: a) cerere de autorizare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; b) copie a certificatului unic de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului; c) copie a certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe raza tribunalului în a cărei zonă teritorială îşi desfăşoară unitatea activitatea; d) schiţa unităţii cu fluxurile tehnologice, dacă este cazul; e) dovada deţinerii spaţiului; f) memoriul tehnic justificativ; g) lista cu personalul de specialitate calificat în condiţiile legii; h) dovada achitării tarifului de evaluare prevăzut la lit. A din anexa nr. 2 în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară unitatea respectivă activitatea. (2) În cazul în care, ulterior obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare/autorizaţiei sanitare veterinare provizorii, unitatea respectivă îşi schimbă sediul social sau denumirea, autoritatea sanitară veterinară competentă va preschimba vechea autorizaţie, fără a percepe taxă şi fără a întocmi un nou referat de evaluare la punctul de lucru, în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării de către unitate. (3) În cazul în care apar modificări ale fluxului tehnologic sau modificări ale activităţii desfăşurate, unitatea respectivă solicită eliberarea unei noi autorizaţii sanitare veterinare, depunând la autoritatea sanitară veterinară competentă un nou dosar.  +  Articolul 7 (1) Autoritatea sanitară veterinară competentă înregistrează cererea scrisă din partea reprezentantului legal al unităţii, verifică şi evaluează, în termen de 25 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, prin personalul de specialitate, îndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru unităţile care desfăşoară activităţile pentru care se solicită autorizarea şi întocmeşte referatul de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. (2) În baza referatului de evaluare, autoritatea sanitară veterinară competentă emite autorizaţia sanitară veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, pentru unităţile care desfăşoară activităţile pentru care solicită autorizarea şi care îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare, în maximum 5 zile lucrătoare de la data întocmirii referatului de evaluare. (3) Autorizaţia sanitară veterinară a unităţilor prevăzute la lit. A din anexa nr. 1 îşi păstrează valabilitatea atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare. (4) În cazul în care, în urma evaluării de către personalul de specialitate din cadrul autorităţii sanitare veterinare competente, se constată neîndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare, dosarul de autorizare se respinge în baza constatărilor efectuate şi consemnate în referatul de evaluare, sub semnătura reprezentantului legal al unităţii evaluate. (5) Unităţile din sectorul hranei pentru animale ce desfăşoară activităţi comerciale fără a deţine produsele în incintele lor şi care sunt supuse autorizării sanitare veterinare sunt scutite de efectuarea evaluării pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor sanitare veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare. Pe lângă documentaţia prevăzută la art. 6, aceşti operatori prezintă autorităţii sanitare veterinare competente şi o declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, potrivit căreia furajele pe care le pun pe piaţă sunt conforme cu condiţiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8 (1) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pot acorda o autorizaţie sanitară veterinară provizorie atunci când în urma controlului pe teren se constată că unitatea respectă cerinţele în ceea ce priveşte infrastructura şi echipamentele, conform prevederilor art. 13 pct. 2 din Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, are elaborat programul HACCP, care este în curs de implementare. Autoritatea sanitară veterinară competentă nu acordă o autorizaţie sanitară veterinară definitivă decât după ce o nouă evaluare a activităţii unităţii, efectuată în termen de 3 luni de la data acordării autorizaţiei provizorii, arată că unitatea respectă cerinţele sanitare veterinare prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în vigoare. Dacă s-au realizat progrese efective, dar unitatea nu respectă în continuare toate cerinţele, autoritatea competentă poate prelungi autorizaţia provizorie. Cu toate acestea, durata unei autorizaţii provizorii nu poate fi mai mare de 6 luni în total. (2) Modelul autorizaţiei sanitare veterinare provizorii este prevăzut în anexa nr. 8.  +  Articolul 9 (1) Autoritatea sanitară veterinară emitentă consemnează, într-un registru special întocmit în acest scop, unităţile care au fost autorizate, activităţile desfăşurate, numărul referatului de evaluare, concluzia acestuia, precum şi numărul şi data emiterii autorizaţiei sanitare veterinare sau ale autorizaţiei sanitare veterinare provizorii. (2) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor transmite lunar la direcţia de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor lista unităţilor cărora le-a fost eliberată autorizaţia sanitară veterinară sau autorizaţia sanitară veterinară provizorie, precum şi orice modificare privind suspendarea, retragerea sau anularea acestora.  +  Capitolul III Înregistrarea sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi din domeniul hranei pentru animale  +  Articolul 10 (1) Unităţile din domeniul hranei pentru animale prevăzute la art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, pot desfăşura activităţile prevăzute la lit. B din anexa nr. 1 numai după ce au fost înregistrate sanitar veterinar de autorităţile sanitare veterinare competente. (2) În vederea înregistrării sanitare veterinare a unităţilor prevăzute la alin. (1), reprezentantul legal al unităţii depune la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti un dosar care trebuie să cuprindă: a) cererea de înregistrare sanitară veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; b) declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4; c) copie a certificatului unic de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului; d) copie a certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe raza tribunalului în a cărei zonă teritorială îşi desfăşoară unitatea activitatea; e) schiţa unităţii cu fluxurile tehnologice, dacă este cazul; f) dovada deţinerii spaţiului; g) memoriul tehnic justificativ; h) lista cu personalul de specialitate calificat în condiţiile legii; i) dovada achitării tarifului prevăzut la lit. B din anexa nr. 2 în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară unitatea respectivă activitatea. (3) În maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către reprezentantul legal al unităţii a cererii şi a documentaţiei complete prevăzute la alin. (2), autoritatea sanitară veterinară competentă emite înregistrarea sanitară veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9. (4) Înregistrarea sanitară veterinară a unităţilor din domeniul hranei pentru animale îşi păstrează valabilitatea atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare. (5) În cazul în care, ulterior obţinerii înregistrării sanitare veterinare, unitatea respectivă îşi schimbă sediul social sau denumirea, autoritatea sanitară veterinară competentă va preschimba vechea înregistrare, fără a percepe taxă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării de către unitate a modificărilor survenite. (6) În cazul în care apar modificări ale fluxului tehnologic sau modificări ale activităţii desfăşurate, unitatea respectivă solicită eliberarea unei noi înregistrări sanitare veterinare, depunând la autoritatea sanitară veterinară competentă un nou dosar. (7) Autoritatea sanitară veterinară competentă emitentă consemnează, într-un registru special întocmit în acest scop, unităţile care au fost înregistrate sanitar veterinar, activităţile desfăşurate, numărul şi data emiterii înregistrării sanitare veterinare. (8) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor transmite lunar direcţiei de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor lista unităţilor cărora le-a fost eliberată înregistrarea sanitară veterinară, precum şi orice modificare privind suspendarea, retragerea sau anularea acesteia.  +  Capitolul IV Înregistrarea sanitară veterinară a mijloacelor de transport al hranei pentru animale  +  Articolul 11Autoritatea sanitară veterinară competentă emite înregistrarea sanitară veterinară numai pentru mijloacele de transport care transportă exclusiv hrană pentru animale.  +  Articolul 12 (1) În vederea obţinerii înregistrării sanitare veterinare pentru mijloacele de transport al hranei pentru animale, reprezentantul legal al unităţii depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti un dosar cu următoarele documente: a) cererea de înregistrare sanitară veterinară a mijloacelor de transport al hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; b) copie a certificatului de înregistrare a unităţii emis de oficiul registrului comerţului; c) copie a certificatului constatator al unităţii emis de oficiul registrului comerţului; d) copie a certificatului de înmatriculare a mijlocului/ mijloacelor de transport al hranei pentru animale; e) dovada achitării tarifului prevăzut la lit. B pct. 10 din anexa nr. 2 în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară unitatea respectivă activitatea. (2) În maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către reprezentantul legal al unităţii a documentaţiei prevăzute la alin. (1), autoritatea sanitară veterinară competentă emite înregistrarea sanitară veterinară a mijlocului de transport al hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.  +  Articolul 13 (1) Înregistrarea sanitară veterinară a mijloacelor de transport al hranei pentru animale îşi păstrează valabilitatea atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare privind siguranţa şi igiena furajelor, prevăzute de legislaţia în vigoare. (2) Autoritatea sanitară veterinară competentă emitentă consemnează, într-un registru special întocmit în acest scop, mijloacele de transport al hranei pentru animale, care au fost înregistrate sanitar veterinar, numărul şi data emiterii înregistrării sanitare veterinare. (3) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor transmite trimestrial direcţiei de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor lista actualizată a mijloacelor de transport al hranei pentru animale, înregistrate sanitar veterinar.  +  Capitolul V Controale, măsuri şi sancţiuni  +  Articolul 14 (1) Unităţile ce desfăşoară activităţi sanitare veterinare din domeniul hranei pentru animale şi mijloacele de transport al hranei pentru animale, prevăzute în anexa nr. 1, sunt supuse controlului sanitar veterinar efectuat de personalul de specialitate cu atribuţii de inspecţie şi control din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (2) În cazul în care, în urma controalelor efectuate, se constată că activitatea/activităţile desfăşurate nu mai îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru care au fost autorizate/înregistrate, se dispun următoarele măsuri: a) sancţionarea contravenţională, în conformitate cu prevederile legale; b) sancţionarea contravenţională complementară, astfel:- suspendarea temporară a autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare a unităţii pentru una, mai multe sau toate activităţile acesteia;- anularea autorizării/înregistrării sanitare veterinare a unităţii;- anularea înregistrării sanitare veterinare a mijloacelor de transport al hranei pentru animale. (3) În cazul suspendării temporare a autorizării sau înregistrării sanitare veterinare pentru activitatea/activităţile desfăşurate, personalul de specialitate din cadrul autorităţii sanitare veterinare competente consemnează în procesul-verbal întocmit la unitate motivaţia în baza căreia se dispune această măsură; ordonanţa privind suspendarea temporară a autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare a activităţii/activităţilor desfăşurate de unitate se emite de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi se notifică direcţiei de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (4) Autoritatea sanitară veterinară competentă emite ordonanţa de suspendare temporară a autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare a unităţii pentru una, mai multe sau toate activităţile desfăşurate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10. Această suspendare rămâne în vigoare până când unitatea respectivă îndeplineşte din nou condiţiile sanitare veterinare pentru activitatea/activităţile desfăşurate pentru care s-au acordat autorizarea/înregistrarea sanitară veterinară şi, în acest interval, se retrage autorizarea/înregistrarea sanitară veterinară. (5) În cazul în care, în urma unui nou control efectuat la solicitarea unităţii, se constată remedierea deficienţelor pentru care s-a emis ordonanţa de suspendare temporară a autorizării/înregistrării sanitare veterinare, autoritatea sanitară veterinară competentă emite ordonanţa de retragere a suspendării temporare a autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare, în termen de 5 zile lucrătoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, în baza căreia unitatea îşi poate relua activitatea. Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti notifică direcţiei de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor cu privire la reluarea activităţii unităţii care a făcut obiectul ordonanţei de suspendare temporară, în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării ordonanţei de retragere a suspendării temporare a autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare. (6) În cazul în care deficienţele nu sunt remediate în termen de un an de la data suspendării temporare a autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare a unităţii pentru activitatea/activităţile desfăşurate, autoritatea sanitară veterinară competentă anulează autorizaţia/înregistrarea sanitară veterinară a unităţii pentru una, mai multe sau toate activităţile desfăşurate, conform ordonanţei al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12. (7) Atunci când mijloacele de transport al hranei pentru animale nu mai îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare privind siguranţa şi igiena furajelor pentru care s-a acordat înregistrarea sanitară veterinară, autoritatea competentă dispune anularea înregistrării sanitare veterinare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, şi retrage înregistrarea sanitară veterinară. (8) Autoritatea sanitară veterinară competentă anulează autorizaţia/înregistrarea sanitară veterinară a unei unităţi pentru una sau mai multe dintre activităţile acesteia şi în cazul în care: a) unitatea îşi încetează una sau mai multe dintre activităţile sale; b) constată nerespectarea prevederilor legale pentru care au fost autorizate/înregistrate sau a fost obligată să înceteze producţia în mai multe rânduri şi dacă unitatea din sectorul hranei pentru animale nu este în continuare în măsură să ofere garanţii adecvate cu privire la producţia viitoare. (9) Autoritatea sanitară veterinară competentă care a dispus măsura de anulare a autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare a unităţii notifică acţiunea întreprinsă oficiului registrului comerţului la nivel teritorial, precum şi direcţiei de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia. (10) Reautorizarea/Reînregistrarea sanitară veterinară a unităţii sau a mijloacelor de transport al hranei pentru animale, după ce s-a dispus anularea autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare, se poate face numai după parcurgerea unei noi proceduri de autorizare/înregistrare sanitară veterinară, conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. (11) În cazul în care se constată că unitatea desfăşoară activităţile cuprinse în anexa nr. 1 fără autorizaţie/înregistrare sanitară veterinară sau când continuă să îşi desfăşoare activitatea după suspendarea temporară/anularea autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare, autoritatea sanitară veterinară competentă va aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute de legislaţia în vigoare şi va înştiinţa oficiul registrului comerţului la nivel teritorial. (12) Atunci când unităţile care sunt autorizate/înregistrate sanitar veterinar solicită autorizarea/înregistrarea sanitară veterinară a unor activităţi suplimentare prevăzute în anexa nr. 1, pentru care îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare, se va parcurge din nou procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară prevăzută în prezenta normă sanitară veterinară pentru activitatea/activităţile pentru care se solicită autorizarea/înregistrarea sanitară veterinară, se va retrage autorizaţia/înregistrarea sanitară veterinară deţinută anterior şi se va elibera o nouă autorizaţie/înregistrare sanitară veterinară care va include toate activităţile.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 15Unităţile prevăzute în anexa nr. 1, ale căror activităţi au fost aprobate sanitar veterinar în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 139/2004 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de aprobare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor desfăşurate de persoanele juridice definite conform art. 2 din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi autorizate/înregistrate în urma reevaluării activităţii/activităţilor desfăşurate, conform procedurilor de autorizare/înregistrare sanitară veterinară prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 16Orice unitate din domeniul hranei pentru animale are obligaţia de a notifica autorităţii sanitare veterinare competente încetarea activităţii, orice modificare a activităţii desfăşurate, a fluxului tehnologic, schimbarea sediului social sau a denumirii unităţii şi orice altă modificare survenită, în termen de 7 zile lucrătoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15.  +  Articolul 17 (1) Fiecărei unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar ce desfăşoară activitate/activităţi în domeniul hranei pentru animale i se atribuie un număr de identificare, conform cap. 2 din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare. Numărul de identificare are următoarea structură:1. semnul "f2α", dacă întreprinderea este autorizată;2. codul ISO al României;3. numărul de referinţă naţional, care este format din 6 semne alfanumerice, cuprinzând indicativul judeţului în care se află unitatea ce desfăşoară activitate/activităţi în domeniul hranei pentru animale, urmat de codul cifric acordat de autoritatea sanitară veterinară competentă.Acest număr de identificare este înscris pe autorizaţia/înregistrarea sanitară veterinară eliberată unităţilor ce desfăşoară activitate/activităţi în domeniul hranei pentru animale. (2) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin persoanele responsabile de activitatea din domeniul nutriţiei animale, au obligaţia de a întocmi şi de a actualiza permanent catagrafia operatorilor din sectorul hranei pentru animale şi de a notifica direcţiei de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor orice modificări sau completări efectuate în cadrul acesteia. (3) În vederea informării publice, direcţia de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor publică pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor lista unităţilor autorizate/înregistrate sanitar veterinar care desfăşoară activităţi din domeniul hranei pentru animale, conform cap. 1 din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.  +  Anexa 1 la norma sanitară veterinarăA. Unităţile care desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale - supuse autorizării sanitare veterinare(Unităţi care desfăşoară activităţile menţionate la art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor, cu modificările şi completările ulterioare)
  *Font 9*
  Nr. crt. Denumirea unităţii conform legislaţiei specifice Denumirea activităţii conform codului CAEN Cod CAEN
  1. Unitate de producere a aditivilor şi/sau a preames- tecurilor de aditivi furajeri, a preamestecurilor conţinând aditivi furajeri şi alte materii prime destinate hranei animalelor de fermă - aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, preameste- curi preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 1091
  2. Unitate de producere a hranei destinate animalelor de fermă pentru punerea pe piaţă sau pentru nevoile exclusive ale propriei exploataţii, cu utilizarea aditivilor furajeri, a preamestecurilor de aditivi sau a preamestecurilor conţinând aditivi - menţionaţi în cap. 3 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/ 2005, cu modificările şi completările ulterioare (inclusiv ferme cu malaxor propriu de furaje şi malaxoare mobile pentru furaje) Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 1091
  3. Magazin de furaje pentru animalele de fermă - aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, preameste- curi preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 4778
  4. Depozit produse destinate hranei pentru animale de fermă - aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr.183/2005, cu modificările şi completările ulterioare Depozitări 5210
  5. Unitate pentru ambalarea produselor destinate hranei animalelor de fermă - aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare Activităţi de ambalare 8292
  6. Unitate de producere a furajelor medicamentate Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 1091
  7. Unitate comercială care pune pe piaţă aditivi şi/sau preamestecuri de aditivi furajeri, preamestecuri conţinând aditivi furajeri şi alte materii prime destinate hranei animalelor de fermă - aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, preameste- curi preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr.183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, fără a deţine produse în incintele lor Intermedieri în comerţul cu produse diverse 4619
  B. Unităţile care desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi mijloacele de transport al hranei pentru animale - supuse înregistrării sanitare veterinare(Unităţi care nu desfăşoară activităţile menţionate în art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 183/2005)
  *Font 9*
  Nr. crt. Denumirea unităţii conform legislaţiei specifice Denumirea activităţii conform codului CAEN Cod CAEN
  1. Unitate pentru producerea aditivilor şi/sau preames- tecurilor de aditivi furajeri, preamestecurilor conţinând aditivi furajeri şi alte materii prime destinate hranei animalelor de fermă - altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 1091
  2. Unitate de producere a hranei destinate animalelor de fermă, pentru punerea pe piaţă sau pentru nevoile proprii ale exploataţiei - altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 1091
  3. Magazin de furaje pentru animalele de fermă - altele decât cele care se supun autorizării sanitare veteri- nare Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 4778
  4. Depozit de aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi /conţinând aditivi furajeri sau alte furaje, furaje combinate pentru animalele de fermă - altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare Depozitări 5210
  5. Unitate pentru ambalarea produselor destinate nutri- ţiei animalelor de fermă - altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare Activităţi de ambalare 8292
  6. Unitate comercială, care pune pe piaţă aditivi şi/sau preamestecuri de aditivi furajeri, preamestecuri conţinând aditivi furajeri şi alte materii prime destinate hranei animalelor de fermă, furaje combi- nate - altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare, fără a deţine produse în incintele lor Intermedieri în comerţul cu produse diverse 4619
  7. Unitate pentru fabricarea furajelor pentru animalele de fermă: mori, ferme cu malaxor propriu de furaje, malaxoare mobile pentru furaje Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermă 1091
  8. Transportator al hranei pentru animale, al aditivilor furajeri, al preamestecurilor de aditivi/al preames- tecurilor conţinând aditivi furajeri sau alte furaje, al furajelor combinate Transporturi rutiere de mărfuri 4941 6024
  9. Mijloc de transport al hranei pentru animale, al aditivilor furajeri, al preamestecurilor de aditivi/ al preamestecurilor conţinând aditivi furajeri sau alte furaje, al furajelor combinate Transporturi rutiere de mărfuri 4941
  10. Unităţi, altele decât cele din sectorul hranei pentru animale care furnizează subproduse destinate utilizării în hrana animalelor de fermă Activităţi din industria alimentară, industria biogazului şi alte activităţi din alte domenii
   +  Anexa 2 la norma sanitară veterinarăTARIFEA. Tarife pentru evaluarea unităţilor caredesfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animaleîn vederea autorizării sanitare veterinare
  *Font 8*
  Nr. crt. Unitatea Activitatea Codul CAEN Tariful de evaluare în vederea autorizării sanitare veterinare -lei/unitate-
  1. Unitate de producere a aditivilor şi/sau a preamestecurilor de aditivi furajeri, a preamestecurilor conţinând aditivi furajeri şi alte materii prime destinate hranei animalelor de fermă - aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor, cu modificările şi completările ulterioare, preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 1091 539.00
  2. Unitate de producere a hranei destinate animalelor de fermă pentru punerea pe piaţă sau pentru nevoile exclusive ale propriei exploataţii, cu utilizarea aditivilor furajeri, a preamestecurilor de aditivi sau a preamestecurilor conţinând aditivi - menţionaţi în cap. 3 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 1091 539.00
  3. Magazin de furaje pentru animalele de fermă - aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 4778 347.00
  4. Depozit produse destinate hranei pentru animale de fermă - aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare Depozitări 5210 443.00
  5. Unitate pentru ambalarea produselor destinate hranei animalelor de fermă - aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare Activităţi de ambalare 8292 491.00
  6. Unitate de producere a furajelor medicamentate Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 1091 539.00
  7. Unitate comercială care pune pe piaţă aditivi şi/sau preamestecuri de aditivi furajeri, preamestecuri conţinând aditivi furajeri şi alte materii prime destinate hranei animalelor de fermă - aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, fără a deţine produse în incintele lor Intermedieri în comerţul cu produse diverse 4619 299.00
  B. Tarife pentru înregistrarea unităţilor caredesfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animaleşi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale
  *Font 8*
  Nr. crt. Unitatea Activitatea Codul CAEN Tariful pentru înregistrarea sanitară veterinară -lei/unitate-
  1. Unitate pentru producerea aditivilor şi/sau a preamestecurilor de aditivi furajeri, preamestecurilor conţinând aditivi furajeri şi alte materii prime destinate hranei animalelor de fermă - altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 1091 199.00
  2. Unitate de producere a hranei destinate animalelor de fermă, pentru punerea pe piaţă sau pentru nevoile proprii ale exploataţiei - altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 1091 199.00
  3. Magazin de furaje pentru animalele de fermă - altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 4778 199.00
  4. Depozit de aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi/conţinând aditivi furajeri sau alte furaje, furaje combinate pentru animalele de fermă - altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare Depozitări 5210 199.00
  5. Unitate pentru ambalarea produselor destinate nutriţiei animalelor de fermă - altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare Activităţi de ambalare 8292 199.00
  6. Unitate comercială care pune pe piaţă aditivi şi/sau preamestecuri de aditivi furajeri, preamestecuri conţinând aditivi furajeri şi alte materii prime destinate hranei animale- lor de fermă, furaje combinate - altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare, fără a deţine produse în incintele lor Intermedieri în comerţul cu produse diverse 4619 199.00
  7. Unitate pentru fabricarea furajelor pentru animalele de fermă: mori, ferme cu malaxor propriu de furaje, malaxoare mobile pentru furaje Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermă 1091 199.00
  8. Transportator al hranei pentru animale, al aditivilor furajeri, al preamestecurilor de aditivi/conţinând aditivi furajeri sau alte furaje, al furajelor combinate Transporturi rutiere de mărfuri 4941 6024 199.00
  9. Unităţi, altele decât cele din sectorul hranei pentru animale care furnizează subproduse destinate utilizării în hrana animalelor de fermă Activităţi din industria alimentară, industria biogazului şi alte activităţi din alte domenii 199.00
  10. Mijloc de transport al hranei pentru animale, al aditivilor furajeri, al preamestecurilor de aditivi/conţinând aditivi furajeri sau alte furaje, al furajelor combinate Transport exclusiv al hranei pentru animale 123.00
   +  Anexa 3 la norma sanitară veterinară- Model -Cerere de autorizare/înregistrare sanitarăveterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţiîn domeniul hranei pentru animale şi amijloacelor de transport al hranei pentru animale,în baza Regulamentului (CE) nr. 183/2005 alParlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelorNr. ......../..........Către:Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ..............
    Denumirea societăţii comerciale  
    Sediul societăţii comercialeAdresă  
    Telefon  
    Fax  
    E-mail  
    Reprezentant legalNumele şi prenumele  
    Date de contact  
    B.I./C.I.  
    Activitatea/ Activităţile pe care le desfăşoarăActivitatea principalăDenumirea activităţiiCod CAENActivităţi deja autorizate/ înregistrate sanitar veterinar
    DaNu
           
    Activităţi secundareDenumirea activităţiiCod CAEN    
           
           
  Pentru moară, fermă cu malaxor propriu de furaje, malaxoare mobile pentru furaje:
    Utilizează alţi aditivi şi alte premixuri decât cei/cele prevăzuţi/prevăzute în cap. 3 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioareDa  
    Nu  
    Produc furaje combinate care conţin alţi aditivi decât cei prevăzuţi în cap. 3 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioareDa  
    Nu  
  Pentru mijloacele de transport al hranei pentru animale:
    TransportMaterii prime de origine vegetală/minerală  
    Furaje şi furaje combinate, cu excepţia celor care conţin proteină de origine animală  
    Furaje medicamentate  
    Aditivi furajeri  
    Preamestecuri de aditivi furajeri  
    Mijloc de transportSeriaNr. de înmatriculareCapacitatea de transport
           
    Condiţii de microclimat şi igienăConform specificaţiilor privind condiţiile de păstrare a furajelor transportate    
    Condiţii de transportVracAmbalat/Preambalat  
    Proprietar  
    Adresa proprietarului      
       
    Numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila solicitantuluiData
   +  Anexa 4 la norma sanitară veterinară- Model -Declaraţie pe propria răspundere în vederea înregistrăriisanitare veterinare a unităţilor ce desfăşoară activităţiîn domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelorde transport al hranei pentru animaleSubsemnatul/Subsemnata, ..............., posesor/posesoare al/a B.I.(C.I) seria ....... nr. .........., eliberat/eliberată de ......., CNP ........../paşaport nr. ........., eliberat de ........., în calitate de .........* al unităţii .............., cu sediul social în localitatea ............, str. ......... nr. ....., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........, codul poştal ........., căsuţa poştală ....., telefon ........, fax. ........., e-mail ........., având număr de ordine în registrul comerţului ............, cod unic de înregistrare .........., adresa punctului de lucru ..............., având ca activitate principală .................., cod CAEN .........., şi activitate/activităţi secundară/secundare ......................................., cod CAEN ...................., cunosc faptul că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală şi declar pe propria răspundere următoarele:- cunosc şi respect prevederile legale în vigoare din sectorul sanitar veterinar;- unitatea/mijlocul de transport al hranei pentru animale îndeplineşte condiţiile sanitare veterinare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;- prin activitatea desfăşurată nu aduc prejudicii statului român;- prin activitatea desfăşurată nu pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor;- activitatea desfăşurată nu are impact negativ asupra mediului.Data ............ Semnătura................Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii---------------* Comerciant/Asociat/Fondator/Administrator/Reprezentant legal.  +  Anexa 5 la norma sanitară veterinară- Model -Declaraţie pe propria răspundere pentru unităţile din sectorulhranei pentru animale, care desfăşoară activităţi comerciale fărăa deţine produsele în incintele lor şi care suntsupuse autorizării sanitare veterinareSubsemnatul/Subsemnata, .................., posesor/posesoare al/a B.I.(C.I) seria ....... nr. ........., eliberat/eliberată de ..........., CNP ......../paşaport nr. ..........., eliberat de ..........., în calitate de ................* al unităţii ..................., cu sediul social în localitatea .........., str. ............. nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........., codul poştal .........., căsuţa poştală ......., telefon ........, fax. ........, e-mail ..........., având număr de ordine în registrul comerţului ............., cod unic de înregistrare ............, având ca activitate principală ............., cod CAEN .......... şi activitate/activităţi secundară/secundare .................................................................., cod CAEN ...................., cunosc faptul că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală şi declar pe propria răspundere următoarele:- cunosc şi respect prevederile legale în vigoare din sectorul sanitar veterinar;- prin activitatea desfăşurată nu aduc prejudicii statului român;- prin activitatea desfăşurată nu pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor;- activitatea desfăşurată nu are impact negativ asupra mediului;- furajele pe care le comercializez sunt conforme cu condiţiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor, cu modificările şi completările ulterioare.Data .............. Semnătura...................Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii--------------* Comerciant/Asociat/Fondator/Administrator/Reprezentant legal.  +  Anexa 6 la norma sanitară veterinară- Model -AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .................Nr. ........../..........Referat de evaluare a unităţii care desfăşoară activitate/activităţi din domeniul hranei pentru animale învederea autorizării/reautorizării sanitare veterinareSubsemnatul/Subsemnata, ................, responsabil/responsabilă cu nutriţia animală/medic veterinar oficial în cadrul .................., având în vedere documentaţia înregistrată la ............... cu nr. .......... din data de ............, privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitare veterinare a unităţii .................... pentru punctul de lucru ....................... din ........................*) şi activitatea ......................... codul CAEN ..............., în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat unitatea, constatând următoarele:------------ Notă *) Adresa completă.1. Clădiri şi local în funcţiune:
  Nr. clădiri
  Nr. încăperi
  Suprafaţă
  Distanţa faţă de perimetrul locuibil
  2. Caracteristici constructive:
  Materiale de construcţie: pavimente, pereţi, plafoane
  Sisteme de aprovizionare cu apă rece şi apă caldă
  Canalizare
  Staţii de epurare
  3. Condiţii de microclimat:
  Ventilaţie
  Temperatură
  Umiditate
  Luminozitate
  Dotarea cu aparatură de măsură şi control, sisteme de înregistrare a temperaturii, umidităţii etc.
  Condiţii de depozitare şi de transport, care să asigure conservarea materiilor prime şi a produselor finite
  4. Fluxul tehnologic:
  Spaţii pentru recepţie, producţie, depozitare
  Dotarea cu utilaje
  Dotarea cu ustensile
  Circulaţia materiilor prime şi a produselor finite
  Ambalaje, circuitul acestora
  Sisteme de evacuare din incintă a produselor confiscate, a deşeurilor etc.
  5. Capacităţi în funcţiune:
  de producţie
  de depozitare pentru materii prime
  pentru semifabricate
  pentru produse finite
  pentru materii prime, produse sechestrate
  pentru deşeuri tehnologice
  6. Dotarea cu materiale şi mijloace pentru dezinfecţie, combaterea insectelor şi a rozătoarelor:....................................................................................................................................................................................................................................................................7. Asigurarea ustensilelor şi a materialelor pentru igiena personalului:
  Spălătoare pentru mâini
  Săpun lichid, substanţe dezinfectante, prosop din hârtie etc.
  8. Grupuri sanitare:
  Nr. cabine
  Dotare
  9. Vestiare:
  Nr. vestiare
  Nr. încăperi vestiar
  Dotare
  10. Personal muncitor încadrat:
  Nr. total muncitori
  Nr. total muncitori/schimb
  Echipa de igienizare/Nr. muncitori
  11. Organizare, funcţionare, încadrare laborator uzinal:
  Nr. spaţii
  Nr. secţii (profil)
  Dotare/Secţie
  Nr. personal
  12. Elaborarea şi aplicarea programelor în conformitate cu procedurile operaţionale standard de sanitaţie - SSOP - şi analiza riscului şi punctele critice de control - HACCP, a altor proceduri de autocontrol
    ProgramImplementat   Responsabil
      În curs de implementare    
       
       
  13. Amplasare, noxe, vecinătăţi:
  Surse poluante în vecinătate
  14. Autorizaţii emise de alte organe abilitate: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................15. Alte aspecte:
  Tipul de furaj pe care urmează să îl producă Speciile de animale cărora le sunt destinate
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................16. Propuneri:[] Îndeplineşte condiţiile pentru autorizarea sanitară veterinară pentru activităţile: ................................................................., codul CAEN ..................., specificate în cererea de înregistrare ............, punctul de lucru ....................... .[] Nu îndeplineşte condiţiile de autorizare sanitară veterinară conform prevederilor legislaţiei sanitare veterinare în vigoare.[] Nu corespunde activităţii/activităţilor ................................................ clasei CAEN declarate.Responsabil nutriţie animală/Medic veterinar oficial,.....................................................(numele în clar, semnătura şi ştampila)Reprezentantul legal al unităţii,.......................................(numele în clar, semnătura şi ştampila)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17. Concluzii:[] Îndeplineşte condiţiile şi se emite autorizaţia sanitară veterinară/autorizaţia sanitară veterinară provizorie nr. ..................., data ............., pentru activitatea/activităţile ............................, punctul de lucru ..............................[] Nu corespunde activităţii/activităţilor ..................... codului CAEN declarat ..................Responsabil nutriţie animală/Medic veterinar oficial,....................................................(nume şi prenume în clar, semnătura şi ştampila)Director executiv,....................................(nume şi prenume în clar, semnătura şi ştampila)
   +  Anexa 7 la norma sanitară veterinară- Model -AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ....................Autorizaţie sanitară veterinarăNr. ...../........Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ...................., având în vedere cererea şi documentaţia pentru emiterea autorizaţiei sanitare veterinare, înregistrate cu nr. ........... din data de ............................., la ............................., pentru unitatea .........................., cu sediul social în localitatea ..............................., str. ................... nr. ..........., sectorul/judeţul ..............................................., punctul de lucru ......................., adresa punctului de lucru ..........................................*), cu activitatea/activităţile ...............................................................................**),--------- Notă *) Adresa completă. Notă **) Denumirea activităţilor şi codul CAEN.în baza Referatului de evaluare, înregistrat sub nr. ........... din data de ............... la ...............,în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor, cu modificările şi completările ulterioare,dispune:Autorizarea sanitară veterinarăa unităţii .........................., cu sediul social în localitatea ................................, str. ................................................... nr. ....., sectorul/judeţul ..................................., punctul de lucru ..............................................., adresa punctului de lucru .......................................*), pentru următoarele activităţi:--------- Notă *) Adresa completă.1. .................................................................;2. .................................................................;3. ............................................................. .**)------------ Notă **) Denumirea activităţilor şi codul CAEN.Nerespectarea condiţiilor sanitare veterinare care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi atrage, după caz, suspendarea temporară ori anularea autorizaţiei sanitare veterinare, precum şi sancţionarea conform legislaţiei în vigoare.Numărul de identificare conform cap. II din Regulamentul (CE) nr. 183/2005 :.............................................Director executiv,....................................(semnătura şi ştampila)  +  Anexa 8 la norma sanitară veterinară- Model -AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .................................Autorizaţie sanitară veterinară provizorieNr. ......./.........Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ......................, având în vedere cererea şi documentaţia pentru emiterea autorizaţiei sanitare veterinare, înregistrate cu nr. ..................... din data de .........................., la .........................................., pentru unitatea ................................, având sediul social în localitatea .................................., str. ...................... nr. ..........., sectorul/judeţul ....................................., punctul de lucru ............................., adresa punctului de lucru ...................................................*), cu activitatea/activităţile ........................................................................**),------------ Notă *) Adresa completă. Notă **) Denumirea activităţilor şi codul CAEN.în baza Referatului de evaluare, înregistrat sub nr. .................... din data de .................... la ......................................,în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor, cu modificările şi completările ulterioare,dispune:Autorizarea sanitară veterinară provizoriea unităţii ................................., cu sediul social în localitatea ..............................., str. ................................................... nr. ....., sectorul/judeţul ..................................., punctul de lucru ..............................................., adresa punctului de lucru ....................................*), pentru următoarele activităţi:------------ Notă *) Adresa completă.1. ................................................................;2. ................................................................;3. ..............................................................**),------------ Notă **) Denumirea activităţilor şi codul CAEN.deoarece în urma evaluării punctului de lucru s-a constatat că unitatea respectă toate cerinţele în ceea ce priveşte infrastructura şi echipamentele.Autorizaţia sanitară veterinară definitivă se acordă după efectuarea unei noi evaluări a punctului de lucru, în termen de 3 luni de la data acordării autorizaţiei sanitare veterinare provizorii şi doar dacă unitatea respectă integral toate condiţiile impuse de legislaţia în vigoare.Prezenta autorizaţie sanitară veterinară provizorie este valabilă 3 luni de la data emiterii, cu posibilitatea prelungirii valabilităţii acesteia, dar nu mai mult de 6 luni în total.Numărul de identificare conform cap. II din Regulamentul (CE) nr. 183/2005 :.............................................Director executiv,............................(semnătura şi ştampila)  +  Anexa 9 la norma sanitară veterinară- Model -AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .....................Înregistrare sanitară veterinarăNr. ....... data .......Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ......................., având în vedere cererea pentru emiterea înregistrării sanitare veterinare şi documentaţia înregistrată la .................................... cu nr. ................................ din data de ..................................... ale unităţii ..............................., cu sediul social ........................................, punctul de lucru ......................................, adresa punctului de lucru ......................................*), cu activităţile următoare:---------- Notă *) Adresa completă.1. ..............................................................;2. ..............................................................;3. ..............................................................,în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor, cu modificările şi completările ulterioare,dispune:Înregistrarea sanitară veterinarăa unităţii ............................................................................., cu sediul social în localitatea ....................................., str. ......................................... nr. ........, sectorul/judeţul ................................, punctul de lucru .........................., adresa punctului de lucru ..............................*), reprezentant legal al unităţii ..................................., pentru următoarele activităţi**):---------- Notă *) Adresa completă. Notă **) Denumirea activităţilor şi codul CAEN.- .............................................................;- .............................................................;- ............................................................ .Nerespectarea condiţiilor sanitare veterinare, schimbarea profilului de activitate sau efectuarea altor activităţi duce la suspendarea temporară/anularea înregistrării sanitare veterinare şi sancţionarea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Numărul de identificare conform cap. II din Regulamentul (CE) nr. 183/2005 :.............................................Director executiv,....................................................(numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila)  +  Anexa 10 la norma sanitară veterinară- Model -AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ..........................Ordonanţă de suspendare temporară aautorizaţiei/înregistrării sanitare veterinareNr. ............ data .............Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ............................., în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Procesului-verbal înregistrat la ................................... cu nr. ....................... din data de ............................, întocmit în baza verificării la unitatea ........................, cu sediul social în ..........................................................................*), punctul de lucru ............., adresa punctului de lucru ........................*), reprezentant legal al unităţii ..................,---------- Notă *) Adresa completă.dispune:Suspendarea temporară a autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinareÎncepând cu data de ..................., se suspendă temporar activitatea/activităţile ............................................................................**), desfăşurată/desfăşurate în baza autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare nr. ...................................... din data de .......................... de către unitatea .........................., cu sediul social în ...................................................................*), punctul de lucru ..........................., adresa punctului de lucru .........................................................................*), având numărul de identificare conform cap. II din Regulamentul (CE) nr. 183/2005 : ....................., şi se elimină din registrul operatorilor din sectorul hranei pentru animale.-------- Notă *) Adresa completă. Notă **) Denumirea activităţilor şi codul CAEN.Reluarea activităţii se efectuează la solicitarea unităţii, numai după remedierea deficienţelor şi verificarea unităţii privind asigurarea condiţiilor sanitare veterinare, conform prevederilor legale, pentru activitatea/activităţile desfăşurată/desfăşurate.Neremedierea deficienţelor constatate în termen de un an atrage anularea autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare.Director executiv,....................................(numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila)  +  Anexa 11 la norma sanitară veterinarăAUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ........................Ordonanţă de retragere a suspendării temporarea autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinareNr. ........ data ..............Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ......................., în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Notei de control al activităţii sanitare veterinare nr. ..................... din data de ......................., întocmită în urma verificării la unitatea ..............................., cu sediul social în ....................................................*), punctul de lucru ................................., adresa punctului de lucru ....................................*), reprezentant legal al unităţii ....................,------------- Notă *) Adresa completă.dispune:Retragerea suspendării temporare a autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinareÎncepând cu data de ................, se retrage suspendarea temporară a autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare nr. ............ din data de .......................... şi se dispune reluarea activităţii/activităţilor .....................................................**), desfăşurată/desfăşurate în baza autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare nr. ................................. din data de ....................... de către unitatea ................................., cu sediul social .........................................*), punctul de lucru ................................, adresa punctului de lucru .............................................*), având numărul de identificare conform cap. II din Regulamentul (CE) nr. 183/2005 ............................, şi reintroducerea în registrul operatorilor din sectorul hranei pentru animale.------------ Notă *) Adresa completă. Notă **) Denumirea activităţilor şi codul CAEN.Director executiv,....................................(numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila)  +  Anexa 12 la norma sanitară veterinarăAUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ..........................Ordonanţă de anulare a autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinareNr. ......... data ..........Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ........................, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Procesului-verbal de constatare nr. ........................ din data de .........................., întocmit în urma verificării la unitatea ......................, cu sediul social în ..............................*), punctul de lucru ........................., adresa punctului de lucru ...................*), reprezentant legal al unităţii ............, având numărul de identificare conform cap. II din Regulamentul (CE) nr. 183/2005 ..........----------- Notă *) Adresa completă.dispune:Anularea autorizării/înregistrării sanitare veterinareÎncepând cu data de ..............., se anulează autorizarea/înregistrarea sanitară veterinară nr. .............. din data de ................ a unităţii ........................., cu sediul social în .......................... *), punct de lucru ......................., adresa punctului de lucru ..................................... *), şi se elimină din registrul operatorilor din sectorul hranei pentru animale.----------- Notă *) Adresa completă.Director executiv,....................................(numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila)  +  Anexa 13 la norma sanitară veterinară
                                     - Model -
      AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
      ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
      DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ
      ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ..............................
                         Înregistrare sanitară veterinară a
                 mijloacelor de transport al hranei pentru animale
                          Nr. ........... data ..........
      Mijlocul de transport ..............................., seria .............,
      capacitatea .................., nr. de înmatriculare .....................,
      proprietatea ..........................................................,
      adresa ..................................................................
  Mijlocul de transport:
  Nr. 1 Seria
  Nr. de înmatriculare
  Capacitatea de transport
  Proprietatea
  Adresa proprietarului
  Destinat transportului de: 1. Materii prime de origine vegetală/minerală
  2. Furaje medicamentate
  3. Aditivi furajeri
  4. Preamestecuri de aditivi furajeri
  5. Furaje şi furaje combinate
  Condiţii de microclimat Asigură condiţii de microclimat conform specificaţiilor tehnice ale tipului de furaj transportat
  Condiţii de transport Vrac
  Ambalat/Preambalat
  Se va avea în vedere asigurarea condiţiilor sanitare veterinare în vigoare privind igiena şi siguranţa furajelor înscrise în fişa tehnică a produsului eliberată de producător.Mijlocul de transport se înregistrează pentru ........................*)--------- Notă *) Se va preciza activitatea pentru care este înregistrat mijlocul de transport.Prezenta înregistrare sanitară veterinară este valabilă atât timp cât mijlocul de transport corespunde scopului pentru care a fost eliberată înregistrarea sanitară veterinară şi îndeplineşte condiţiile sanitare veterinare în vigoare privind igiena şi siguranţa furajelor.Nerespectarea condiţiilor sanitare veterinare atrage, după caz, anularea înregistrării sanitare veterinare şi sancţionarea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Director executiv,....................................(numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila)
   +  Anexa 14 la norma sanitară veterinară- Model -AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ............................Ordonanţă de anulare a înregistrării sanitare veterinarea mijloacelor de transport al hranei pentru animaleNr. .......... data ..........Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ......................, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 185/2005 al Parlamentului şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Procesului-verbal înregistrat la ............................................ sub nr. ....................... din data de ........................., întocmit în baza verificării mijlocului de transport .............................. seria .................... capacitatea ..................., nr. de înmatriculare ......................, proprietatea .......................*), reprezentantul legal al unităţii ..........................--------- Notă *) Adresa completă.dispune:Anularea înregistrării sanitare veterinare a mijloacelor de transport al hranei pentru animaleÎncepând cu data de ........................., se anulează înregistrarea sanitară veterinară nr. ................. din data de .................... a mijlocului de transport ................................. seria ........................ capacitatea .................., nr. de înmatriculare ..........................., proprietatea ................................................*).--------- Notă *) Adresa completă.Director executiv,....................................(numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila)  +  Anexa 15 la norma sanitară veterinară- Model -Notificare de încetare a activităţii pentru cares-a eliberat autorizaţia/înregistrarea sanitară veterinarăCătreDirecţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ..............Subsemnatul/Subsemnata, ..........................., posesor/posesoare al/a B.I. (C.I) seria ....... nr. ...................., eliberat/eliberată de ......................, CNP ........................./paşaport nr. ........................, eliberat de ........................., în calitate de .............................**) al unităţii ..................................., cu sediul social în localitatea ............................., str. ............................ nr. ........., bl. ........, sc. ......., et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ...................................., cod poştal ................, căsuţa poştală ................., telefon ...................., fax ..................., e-mail ........................................., având număr de ordine în registrul comerţului ................................., cod unic de înregistrare .........................., punctul de lucru .........................., adresa punctului de lucru ..................................*), având ca activitate principală ................................, cod CAEN ..........., şi activitate/activităţi secundară/secundare ................................, cod CAEN ................................................--------- Notă *) Adresa completă. Notă **) Comerciant/Asociat/Fondator/Administrator/Reprezentant legal.notific:Încetarea activităţii .................., cod CAEN ..........., a unităţii cu sediul social în localitatea ................................., str. ................................, nr. ........ bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ..........................................., cod poştal ................., căsuţă poştală ................., telefon ...................., fax ......................., e-mail ........................, punctul de lucru ........................., adresa punctului de lucru ...................................*), având număr de ordine în registrul comerţului .........................., cod unic de înregistrare............................., numărul de identificare conform cap. II din Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor, cu modificările şi completările ulterioare ........., începând cu data de .................... .--------- Notă *) Adresa completă.Data Semnătura............ ............-------