HOTĂRÂRE nr. 932 din 1 septembrie 2010pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 16 septembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 267/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 27 martie 2006.  +  Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi ale Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.Prezentul act normativ transpune art. 1, 2 (parţial), art. 3 alin. (1) lit. d) şi alin. (3), art. 4 alin. (1), art. 5, 6 (parţial), art. 7 alin. (1) şi (2), art. 8, 13 (parţial), 14 (parţial), 21 (parţial), 23 (parţial), 48, 49 (parţial), 50 (parţial), 51, 52 (parţial), 53, 54 şi 56 (parţial) din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005, şi art. 28 alin. (1) şi (2) din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 376 din 27 decembrie 2006 şi anexa (parţial) la Directiva 2006/100/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor directive din domeniul libertăţii de circulaţie a persoanelor, având în vedere aderarea Bulgariei şi a României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 363/141 din 20 decembrie 2006.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 1 septembrie 2010.Nr. 932.  +  AnexăNORMA 01/09/2010