HOTĂRÂRE nr. 922 din 1 septembrie 2010privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 15 septembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prin prezenta hotărâre se stabileşte modul de funcţionare şi organizare a Punctului de contact unic electronic, denumit în continuare PCU electronic, ca sistem informatic de utilitate publică, parte integrantă a Sistemului e-guvernare din Sistemul Electronic Naţional, în responsabilitatea Centrului Naţional România Digitală, denumit în continuare CNRD, aflat în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, denumit în continuare MCSI. (2) PCU electronic este implementat prin proiectul "Platformă pentru integrarea serviciilor e-Guvernare în SEN-PISEG", care are următoarele componente: software, hardware şi comunicaţii. (3) PCU electronic pentru serviciile din sfera justiţiei îl reprezintă portalul e-justice, dezvoltat de Comisia Europeană în colaborare cu statele membre ale Uniunii Europene. PCU electronic va face trimitere printr-un link la portalul e-justice. (4) În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, CNRD şi autorităţile competente au obligaţia de a respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) autentificare unică - procesul prin care o autoritate competentă, instituţie publică sau prestator poate avea acces şi poate fi identificat unic în sistemul PCU electronic; b) persistenţa datelor de autentificare - reutilizarea datelor introduse în sistem de către autorităţile competente şi instituţiile publice, persoane fizice şi operatorii economici; c) asigurarea disponibilităţii datelor şi documentelor - procesul prin care datele şi documentele introduse în PCU electronic atât de prestator, cât şi de beneficiar sunt arhivate în format electronic, în vederea accesării ulterioare de către autorităţile competente şi instituţiile publice competente sau de către beneficiar; d) autoritate competentă - orice autoritate, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.  +  Articolul 3 (1) Conţinutul şi structura PCU electronic se actualizează permanent şi se extind pentru a permite îndeplinirea tuturor procedurilor şi formalităţilor necesare, inclusiv a unor noi proceduri introduse prin acte normative adoptate ulterior termenului de operaţionalizare a sistemului. (2) Procedurile agreate între autorităţile competente implicate în rezolvarea unei solicitări vor fi comunicate către MCSI în vederea implementării de către CNRD în cadrul PCU electronic, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.  +  Articolul 4 (1) CNRD întocmeşte şi transmite MCSI setul de informaţii necesare pentru operaţionalizarea fiecărei proceduri sau formalităţi ce urmează a fi implementată în PCU electronic, inclusiv actualizări ale celor deja implementate. (2) La solicitarea MCSI, autorităţile competente care deţin şi/sau administrează informaţiile necesare operaţionalizării procedurilor ori formalităţilor necesare accesului prestatorilor la informaţiile ce pot fi accesate în cadrul PCU electronic, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, au obligaţia de a le pune la dispoziţia CNRD în termen de maximum 15 zile de la data solicitării. (3) Autorităţile competente care deţin şi/sau administrează informaţiile necesare operării procedurilor ori formalităţilor necesare accesului la prestarea serviciilor implementate în PCU electronic vor defini proceduri interne în vederea asigurării bunei funcţionări a serviciului public electronic din cadrul PCU electronic, în termen de maximum 60 de zile de la data la care acesta devine funcţional sau de la data la care devin funcţionale respectivele autorităţi competente, potrivit prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010. (4) Autorităţile competente care deţin şi/sau administrează informaţiile necesare operării procedurilor ori formalităţilor necesare accesului la prestarea serviciilor implementate în PCU electronic au obligaţia de a publică în cadrul PCU electronic datele de contact şi de a le actualiza ori de câte ori este cazul, în cel mult 10 zile de la modificarea acestora.  +  Articolul 5 (1) Este obligatoriu ca întreaga comunicare cu autorităţile competente să se desfăşoare prin intermediul PCU electronic, dacă este legată de un proces de autorizare iniţiat prin PCU electronic. (2) Instituţiile publice care deţin sau administrează informaţiile necesare operării procedurilor ori formalităţilor necesare accesului la prestarea serviciilor implementate în PCU electronic au obligaţia de a se autentifica unic în PCU electronic. (3) Pentru realizarea obiectivelor specifice organizării şi funcţionării PCU electronic, CNRD, în calitate de instituţie desemnată responsabilă cu administrarea PCU electronic, are responsabilităţi în: a) asigurarea autentificării unice a fiecărui prestator în PCU electronic; b) asigurarea persistenţei datelor de autentificare, pentru a permite accesul la activitatea deja desfăşurată de către beneficiar în PCU electronic; c) asigurarea mijloacelor de recuperare/modificare în condiţii de securitate necesare a datelor de autentificare, atunci când este necesar; d) asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru transmiterea de către prestator, prin intermediul PCU electronic, a formularelor completate, împreună cu toate documentele şi informaţiile necesare, conform procedurilor şi informaţiilor publice ale autorităţii competente responsabile cu tratarea solicitării; e) asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru monitorizarea şi raportarea automată a stării solicitărilor; f) asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru notificarea automată prin e-mail a prestatorului, cu privire la modificări în comunicarea sa cu autoritatea competentă; g) asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru trimiterea de către autorităţile competente a răspunsului semnat electronic prin intermediul PCU electronic; h) asigurarea salvării, arhivării şi disponibilităţii datelor, documentelor, comunicărilor efectuate prin intermediul PCU electronic, fără drept de modificare ulterioară, pentru toţi utilizatorii PCU electronic; i) asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru implementarea procedurilor de lucru agreate între autorităţile competente implicate în rezolvarea unei solicitări.  +  Articolul 6 (1) Primirea solicitării de la prestator se face prin intermediul portalului, pe baza unei notificări transmise automat prin mijloace electronice de către portal. (2) Tratarea solicitării de la prestator, respectiv circuitul documentelor între solicitare şi răspuns se efectuează pe procesele existente în cadrul fiecărei autorităţi competente în parte. (3) Responsabilitatea pentru tratarea solicitării revine fiecăreia dintre autorităţile competente implicate în procesul de soluţionare a solicitării în parte. (4) Termenul legal de soluţionare curge de la data înregistrării cererii. (5) Solicitarea de informaţii se realizează prin intermediul PCU electronic conform mijloacelor tehnice puse la dispoziţie de CNRD. (6) Trimiterea răspunsului către prestator se efectuează prin intermediul PCU electronic, ca document semnat cu semnătură electronică extinsă, bazat pe certificatul calificat digital al autorităţilor competente emitente şi marcat temporal în conformitate cu prevederile Legii nr. 451/2004 privind marca temporală. Fiecare autoritate competentă este responsabilă de achiziţionarea propriului certificat calificat digital cu ajutorul căruia se efectuează semnătura electronică extinsă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,Gabriel SanduMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Adriean Videanup. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,Florin NegoiţăPreşedintele Autorităţii Naţionale pentru ProtecţiaConsumatorilor,Constantin CerbulescuŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 1 septembrie 2010.Nr. 922.--------