HOTĂRÂRE nr. 933 din 1 septembrie 2010pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 14 septembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 21 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă.2. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Produsele biocide sunt plasate pe piaţă şi folosite pe teritoriul României numai dacă: a) sunt autorizate în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri; sau b) sunt avizate în conformitate cu procedura prevăzută la art. 92 alin. (2) şi (3)."3. La articolul 14, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Este interzisă plasarea pe piaţă a unei substanţe sau a unui produs biocid neautorizat ori fără acte administrative eliberate de autoritatea competentă, cu excepţia cazurilor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare prevăzute la art. 52 alin. (1) şi la cap. XIII."4. La articolul 45, partea introductivă şi litera c.1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 45. - Autoritatea competentă nu utilizează informaţiile cuprinse în documentele prevăzute la art. 35 în beneficiul unui al doilea sau ulterior solicitant decât:..................................................................c.1) până la data de 14 mai 2014 pentru toate informaţiile transmise în temeiul prezentei hotărâri, cu excepţia cazurilor în care aceste informaţii sunt deja protejate în temeiul altor dispoziţii referitoare la produsele biocide. În acele cazuri, informaţiile continuă să fie protejate până la expirarea oricărei perioade de protecţie a datelor prevăzute de legislaţia naţională, fără să depăşească însă data de 14 mai 2014 sau, dacă este cazul, data până la care se prelungeşte perioada de tranziţie menţionată la art. 92 alin. (2), în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Directiva 98/8/CE ;".5. La articolul 46, partea introductivă şi litera c.1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 46. - Autoritatea competentă nu utilizează informaţiile cuprinse în documentele prevăzute la art. 35 în beneficiul unui al doilea sau ulterior solicitant decât:........................................................................c.1) până la data de 14 mai 2014 pentru toate informaţiile transmise în temeiul prezentei hotărâri, cu excepţia cazului în care aceste informaţii sunt deja protejate în temeiul altor dispoziţii referitoare la produsele biocide, caz în care datele continuă să fie protejate până la expirarea oricărei perioade de protecţie a datelor prevăzute de legislaţia naţională, fără să depăşească însă data de 14 mai 2014 sau, dacă este cazul, data până la care se prelungeşte perioada de tranziţie menţionată la art. 92. alin. (2), în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Directiva 98/8/CE ;".6. La articolul 77, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) plasarea pe piaţă sau utilizarea produselor biocide neautorizate, fără acte administrative eliberate de autoritatea competentă sau ale căror acte administrative au fost anulate;".7. La articolul 78, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Fapta prevăzută la art. 77 lit. e) se sancţionează cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei."8. La articolul 92, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Autoritatea competentă stabileşte durata necesară epuizării stocurilor de produse biocide avizate potrivit prevederilor alin. (2) şi (3), care nu au fost înregistrate până la data includerii substanţelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în Registrul european al produselor biocide, stabilit prin Decizia Comisiei 2010/296/UE din 21 mai 2010 de instituire a registrului produselor biocide, cu respectarea practicilor din celelalte state membre."9. La articolul 92, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prin excepţie de la prevederile art. 12 şi art. 24 alin. (1) şi (2), prin derogare de la prevederile art. 1 şi 2 din Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi fără să aducă atingere prevederilor art. 16 alin. (2) din Directiva 98/8/CE şi art. 92 alin. (1) din prezenta hotărâre, autoritatea competentă aplică până la data de 14 mai 2014 procedura de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României. În cazul în care o decizie de includere a unei substanţe active în anexa nr. I sau IA la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte o dată ulterioară datei de 14 mai 2014, pentru asigurarea conformităţii cu prevederile art. 92 alin. (1), această derogare se aplică în continuare produselor care conţin substanţa activă în cauză până la data stabilită de respectiva decizie.În conformitate cu dispoziţiile naţionale, se poate autoriza plasarea pe piaţă a unui produs biocid care conţine substanţe active care nu sunt cuprinse în anexa nr. I sau IA la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru respectivul tip de produs. Acele substanţe active trebuie să fie pe piaţă la data prevăzută în art. 34 alin. (1) din Directiva 98/8/CE ca substanţe active ale unui produs biocid destinate altor scopuri decât cele definite la art. 10 lit. o) şi p)."*Prezenta hotărâre transpune Directiva 2009/107/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE privind introducerea pe piaţă a produselor biocide, în ceea ce priveşte prelungirea anumitor termene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 262 din 6 octombrie 2009, şi creează cadrul juridic necesar punerii în aplicare a Deciziei Comisiei 2010/296/UE din 21 mai 2010 de instituire a registrului produselor biocide, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 126 din 22 mai 2010.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 21 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyPreşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Radu Roatiş CheţanŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 1 septembrie 2010.Nr. 933.-------