ORDIN nr. 2.497 din 26 august 2010pentru instituirea Programului naţional de cercetare arheologică "Autostrada"
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • Nr. 653 din 24 august 2010
  • MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
  • Nr. 2.497 din 26 august 2010
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 13 septembrie 2010    Având în vedere prevederile art. 3, art. 5 alin. (1) pct. 22 şi 23 şi art. 18 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare, ale art. 2 lit. a), art. 4 şi art. 14 lit. a) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 5 alin. (17) şi art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010, cu modificările ulterioare, şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii şi ministrul culturii şi patrimoniului naţional emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se instituie Programul naţional de cercetare arheologică "Autostrada", declarat program prioritar de interes naţional, denumit în continuare Program.  +  Articolul 2Programul are ca obiect protecţia şi valorificarea patrimoniului arheologic afectat de proiectele de infrastructură rutieră în perioada 2010-2020.  +  Articolul 3Coordonarea managerială a Programului va fi asigurată de Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti împreună cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.  +  Articolul 4Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti va desemna un coordonator general şi un coordonator adjunct al Programului.  +  Articolul 5Se instituie Grupul operativ de coordonare a Programului, în vederea coordonării metodologice a cercetărilor arheologice de pe traseul autostrăzilor.  +  Articolul 6În componenţa Grupului operativ de coordonare a Programului vor intra reprezentanţi ai Comisiei Naţionale de Arheologie, directorii instituţiilor de profil angajate în cercetarea arheologică, reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi ai Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.  +  Articolul 7Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional va nominaliza, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, componenţa Grupului operativ de coordonare a Programului.  +  Articolul 8Obiectivele Programului sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile ordinului ministrului culturii şi cultelor prin care se instituie Programul naţional de cercetare arheologică "Autostrada Transilvania".  +  Articolul 10Direcţia monumente istorice, arheologie, peisaje culturale şi zone protejate din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul culturii şi patrimoniului naţional,Kelemen Hunor  +  Anexa OBIECTIVELEProgramului naţional de cercetare arheologică "Autostrada"Argumentum:Arheologia preventivă are ca obiect cercetarea arheologică şi săpăturile efectuate în zonele afectate de realizarea obiectivelor de investiţii lucrări de construcţii şi amenajare a teritoriului, precum cele pentru proiecte comerciale sau industriale diverse în zonele cu potenţial arheologic.Termenul arheologie preventivă defineşte în principiu un set de acţiuni specifice întreprinse pentru identificarea zonelor arheologice şi conservarea siturilor afectate de realizarea proiectelor cu impact semnificativ şi perturbări majore ale configuraţiei terenului (de exemplu: construirea de autostrăzi şi şosele, pasaje rutiere sub- şi supraterane, tunele rutiere, trasee de căi ferate, amenajarea unor cursuri de apă, trasee de gazoduct sau oleoduct, deschiderea de cariere etc.).Domeniul cercetărilor arheologice preventive la nivel european este reglementat de Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului arheologic (1992), document ratificat de România încă din 1997.Derularea marilor proiecte de infrastructură rutieră, respectiv construcţia de autostrăzi, trebuie să aibă în vedere şi o componentă majoră legată de cercetarea arheologică preventivă necesară pentru protejarea patrimoniului arheologic, în conformitate cu buna practică europeană.Obiectivul Programului naţional de cercetare arheologică "Autostrada" este cercetarea patrimoniului arheologic, inclusiv înregistrarea totală a datelor rezultate din săpături şi periegheze (baze de date arheologice şi cartografice, arhive digitale de imagini etc.), valorificarea complexă a patrimoniului, precum şi publicarea integrală a rezultatelor cercetării.Activităţile în cadrul Programului naţional de cercetare arheologică "Autostrada" sunt:- planificarea, organizarea şi gestionarea cercetării preventive (de teren);- planificarea, organizarea şi gestionarea logisticii administrative;- gestionarea datelor de săpătură şi din teren;- planificarea şi gestionarea activităţilor post-săpătură (postfieldwork planning);- planificarea şi realizarea conservării şi restaurării bunurilor culturale arheologice mobile descoperite;- conformarea legislativă;- diseminarea rezultatelor cercetării pe 3 direcţii strategice: comunicarea în interes public (atât cu autorităţile competente de rang european, naţional şi local, cât şi cu presa şi publicul larg); comunicarea în interes profesional (în mediul muzeal şi academic din ţară şi străinătate), inclusiv organizarea de expoziţii, elaborarea şi coordonarea planului editorial şi, nu în ultimul rând, comunicarea cu investitorul;- gestionarea resurselor financiare stabilite contractual;- gestionarea în teren a resurselor umane puse la dispoziţie de investitor;- coordonarea ştiinţifică a echipei de cercetare şi stabilirea colaborărilor interdisciplinare;- managementul echipei de cercetare pe două paliere arheologic şi pluridisciplinar;- aplicarea procedurii de descărcare de sarcină arheologică a siturilor aflate în zona de impact a proiectelor de infrastructură, în conformitate cu prevederile legii.Metodologia de cercetare:- studii documentare (bibliografice şi de arhivă);- periegheză (field-walking) şi recunoaştere pe teren (reconnaissance survey);- sondaje arheologice (evaluation trenches);- recunoaştere aeriană (survol) şi analiza arheologică a unor imagini aeriene şi satelitare de mare rezoluţie;- prospecţiuni şi studii geofizice;- cercetări arheologice exhaustive în zonele cu potenţial arheologic identificat;- studii interdisciplinare - sedimentologie, arheozoologie, geologie, mineralogie;- datare radiocarbon şi dendrocronologică;- bază de date integrată pentru înregistrarea cercetărilor şi a rezultatelor acestora, într-o structură cuprinzând informaţie alfanumerică, informaţie geografică şi informaţie grafică;- topografie digitală şi proiect GIS;- arhivă foto digitală;- restaurarea artefactelor;- inventarierea şi catalogarea digitală a patrimoniului mobil rezultat în urma investigaţiei;- studii de cabinet şi analize de specialitate pentru publicarea de volume ştiinţifice, organizarea de expoziţii, crearea unei pagini web etc.Programul naţional de cercetare arheologică "Autostrada" a fost elaborat pornind de la premisele create de cadrul legislativ naţional şi european, dar şi ţinând cont de o serie de aspecte determinate de teoria şi practica investigaţiilor arheologice preventive (inclusiv a arhivelor de date arheologice rezultate în urma unor săpături pe scară largă) adaptate situaţiei existente în România în contextul implementării proiectelor de infrastructură rutieră în perioada 2010-2020.----