HOTĂRÂRE nr. 943 din 8 septembrie 2010pentru completarea art. 64 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 13 septembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDupă alineatul (2) al articolului 64 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 1 aprilie 2010, se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În anul 2010, casele de asigurări de sănătate încheie, după caz, acte adiţionale la contractele aflate în derulare cu unităţile sanitare publice cu paturi, având ca obiect plata obligaţiilor acestora, înregistrate peste termenul de scadenţă la data de 30 iunie 2010, reprezentând contravaloarea produselor, bunurilor şi serviciilor procurate în limita bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat în condiţiile legii, pentru care s-au aplicat procedurile legale privind achiziţiile publice şi care sunt evidenţiate în contabilitate ca obligaţii peste termenul de scadenţă la data de 30 iunie 2010 şi neachitate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Nicolae-Lucian DuţăBucureşti, 8 septembrie 2010.Nr. 943.----