ORDIN nr. 1.378 din 31 august 2010pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 6/22/2004
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 94 din 19 aprilie 2010
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Nr. 1.378 din 31 august 2010
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.071 din 26 iulie 2010
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 71.661 din 14 aprilie 2010 al Direcţiei generale politici agricole din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,ţinând seama de prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul mediului şi pădurilor şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 6/22/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 29 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT pentru utilizare şi comercializare în România se face de către Comisia interministerială pentru autorizarea îngrăşămintelor, denumită în continuare Comisie. (2) Îngrăşămintele marcate «ÎNGRĂŞĂMÂNT CE» în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrăşămintele, cu modificările şi completările ulterioare, circulă liber pe teritoriul României. (3) Îngrăşămintele care nu se regăsesc în anexa nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, şi în anexa nr. 1 la prezentul regulament, indiferent de provenienţă, se supun autorizării în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT. (4) Prezenta reglementare nu se aplică produselor fabricate şi/sau comercializate legal în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Turcia ori fabricate legal într-un stat membru al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS) care este parte contractantă la Acordul privind Spaţiul Economic European, cu condiţia ca cerinţele aplicabile acestor produse în statul respectiv să asigure un nivel echivalent de protecţie cu cel prevăzut în prezentul regulament. Aplicarea prezentei reglementări produselor comercializate legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor reguli tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru şi de abrogare a Deciziei 3.052/95/CE."2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) În înţelesul prezentului regulament, sub denumirea de îngrăşăminte sunt cuprinse toate produsele destinate îmbunătăţirii fertilităţii solului şi a nutriţiei plantelor, aplicate atât pe sol, cât şi pe plante, ca amendamente de sol, îngrăşăminte chimice, îngrăşăminte organominerale, îngrăşăminte biologice şi stimulatori de creştere. (2) Prin îngrăşământ biologic se înţelege îngrăşământul care conţine culturi omogene de microorganisme, micro- ori macroelemente şi/sau substanţe organice esenţiale în nutriţia plantelor, ce influenţează fertilitatea solului, fiind aplicat direct pe sol, prin picurare, ca tratament, la rădăcinile sau seminţele plantelor ori prin stropire la nivel foliar."3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) În România nu se introduc şi nu se autorizează pentru utilizare ca îngrăşământ nămolurile de la staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti de pe teritoriul altor state. (2) Pentru utilizarea ca îngrăşământ, nămolul rezultat de la staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti din România trebuie să fie conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Materiile prime de categoriile 2 şi 3, certificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, se pot utiliza ca fertilizanţi pentru cereale dacă au conţinutul de substanţă activă solubilă cu valori mai mari de 16% P(2)O(5) şi un adaos de CaCO(3) de minimum 20%. Este interzisă utilizarea acestor materii prime de categoriile 2 şi 3 pentru păşuni, legume, viţă-de-vie, pomi fructiferi. (4) Operatorii economici care produc sau comercializează produsele prevăzute la alin. (3) trebuie să prezinte documente care să ateste conţinutul în P(2)O(5) şi CaCO(3). (5) Produsele prevăzute la alin. (3) trebuie încorporate obligatoriu în ziua aplicării, iar împrăştierea uniformă a acestora trebuie realizată cu maşina de administrat îngrăşăminte chimice. Administrarea acestora se face la o distanţă de minimum 500 de metri de zona populată. (6) Aplicarea fertilizanţilor de natură organică se face numai pe terenurile pe care s-au efectuat studii pedologice şi agrochimice."4. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Comisia autorizează noile îngrăşăminte din producţia internă şi din import, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (2) şi art. 4 alin. (1), pentru folosirea acestora în agricultură şi silvicultură."5. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Pentru îngrăşămintele şi/sau amestecurile de îngrăşăminte cu pesticide noi, precum şi pentru îngrăşămintele biologice din producţia internă şi din import, supuse testării, solicitantul este obligat să obţină avizul de mediu care se eliberează de către Ministerul Mediului şi Pădurilor. (2) Dosarul produsului pentru care se solicită eliberarea avizului de mediu cuprinde următoarele: a) solicitare din partea operatorului economic privind eliberarea avizului de mediu; b) buletin de analiză fizico-chimică emis de laboratoarele acreditate şi care sunt autorizate şi notificate la Comisia Europeană pentru verificarea conformităţii îngrăşămintelor chimice; c) fişă cu date de securitate conform art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE , 93/67/CEE , 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei; d) dosarul de ecotoxicitate, în copie, obţinut de la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti, la solicitarea operatorului economic; e) alte informaţii considerate utile."6. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:"Art. 21^1. - (1) Nu sunt permise importul şi comercializarea amestecurilor fizice de îngrăşăminte. (2) Amestecurile fizice de diferite îngrăşăminte solide omologate aduse la stare de pulbere şi regranulate împreună de către diferiţi producători sunt supuse unei analize chimice şi se obţine un buletin de analiză. (3) Amestecurile fizice de diferite îngrăşăminte solide omologate cu îngrăşăminte neomologate se autorizează pe bază de testare. (4) Amestecurile fizice de diferite îngrăşăminte solide omologate care nu au aceeaşi granulaţie şi densitate, motiv pentru care segregă în timpul transportului şi manipulării, se pot efectua numai de către fermierii agricoli în momentul aplicării, fără a fi necesară autorizarea."7. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIÎn cuprinsul ordinului prevăzut la articolul I, sintagma "Direcţia generală implementare politici agricole" se înlocuieşte cu sintagma "Direcţia generală politici agricole", sintagma "Direcţia substanţe periculoase din cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile" se înlocuieşte cu sintagma "direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor" şi sintagma "agenţii economici" se înlocuieşte cu sintagma "operatorii economici".  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Mihail DumitruMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul sănătăţii,Cseke Attila  +  Anexa ------(Anexa nr. 1 la regulament)---------------------------LISTAîngrăşămintelor chimice şi biologice autorizate de Comisiainterministerială pentru folosirea acestoraîn agricultura şi silvicultura României
  *Font 8*
  Nr. crt. Tipul de îngrăşământ şi compoziţia Documentul de autorizare Beneficiarul autorizaţiei Ob ser va ţii
  0 1 2 3 4
  1. Îngrăşăminte cu azot
  1.1 Azotat de amoniu (34,5% N) - Exceptat -
  1.2 Nitrocalcar (27,5% N) - Exceptat -
  1.3 Uree (46% N) - Exceptat -
  1.4 Sulfat de amoniu (21% N) - Exceptat -
  1.5 Azotat de uree (34,2% N) A.44323/86 Exceptat -
  1.6 Ureosulfat de amoniu (33% N) A.44323/86 Exceptat -
  1.7 Azotat de calciu Kemira (15,22% N; 21,74% Ca) CO 52/2000 S.C. Agricultura Modernizată Timişoara -
  1.8 Azotat de calciu (Calcinit) Hydro (15,5% N; 19% Ca) CO 93/2001 S.C. Norofert - S.R.L. Bucureşti -
  1.9 Azotat de magneziu (Magnisal) Haifa Chemicals (10,8% N; 9,7% MgO) CO 30/2000 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucureşti -
  1.10 Azotat de potasiu [13,7% N; 46,2% K(2)O] A.290/2004 S.C. Gini Transcom - S.R.L. Craiova -
  1.11 Azotat de calciu hidrat (Nt - 15,0%) A.374/2008 S.C. Azomureş - S.A. Târgu Mureş -
  1.12 Nitrocalcar [NH(4)NO(3) - 80%; CaCO(3) + MgCO(3) - 20%] A.387/2008 S.C. Azomureş - S.A. Târgu Mureş -
  1.13 Azotat de amoniu (33,5% N; 10 ppm Cu; 13 ppm Fe) A.386/2008 Ga Pro Co Chemicals - S.R.L. Săvineşti -
  2. Îngrăşăminte cu fosfor
  2.1 Superfosfat simplu [16-22% P(2)O(5)] - Exceptat -
  2.2 Superfosfat concentrat [42-51% P(2)O(5)] - Exceptat -
  2.3 Fosforită activată granulată [20% P(2)O(5)] A.53074/80 Exceptat -
  2.4 Fosforită activată pulbere [20-24% P(2)O(5)] A.44323/86 Exceptat -
  3. Îngrăşăminte cu potasiu
  3.1 Sulfat de potasiu Kali und Salz [50% K(2)O; 18% S] CO 175/2003 Kali und Salz GmbH Kassel - Germania -
  3.2 Azotat de potasiu Haifa Chemicals [12,86% N; 46,05% K(2)O] CO 178/2003 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucureşti -
  3.3 Azotat de potasiu Haifa Chemicals [12,5% N; 43,0% K(2)O; 2,0% MgO] CO 62/2001 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucureşti -
  3.4 Azotat de potasiu Haifa Chemicals [12,0% N; 43,0% K(2)O; 1,0% MgO; 1.000 ppm Fe; 1.000 ppm B; 500 ppm Zn; 250 ppm Mn; 30 ppm Mo; 30 ppm Cu] CO 63/2001 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucureşti -
  3.5 Patentkali granular (sulfat de potasiu şi magneziu) Kali und Salz [30,0% K(2)O; 10,2% MgO; 17,6% S; 2,6% Cl] CO 94/2001 Kali und Salz GmbH Kassel - Germania -
  3.6 Sare potasică (Korn Kali) [40% K(2)O; 6% MgO; 3% Na] - Kali und Salz GmbH Kassel - Germania -
  3.7 Sulfat de potasiu A.D. 289/2004 S.C. Gini Transcom - S.R.L. Craiova -
  3.8 Clorură de potasiu [K(2)O - 60%] A.372/2008 S.C. Fertil Agro - S.R.L. Brăila -
  4. Îngrăşăminte complexe
  4.1 K-16-48-0 (DAP) [16,0% N; 48,0% P(2)O(5)] - Exceptat -
  4.2 K 12-52-0 (MAP) [12,0% N; 52,0% P(2)O(5)] - Exceptat -
  4.3 K-27-13,5-0 [27,0% N; 13,5% P(2)O(5)] A. 53074/80 Exceptat -
  4.4 K-22-22-0 [22,0% N; 22,0% P(2)O(5)] A. 53074/80 Exceptat -
  4.5 K-23-23-0 (23,0% N; 23,0% P(2)O(5)] A. 20473/90 Exceptat -
  4.6 K-13-32-0 [13,0% N; 32,0% P(2)O(5)] A. 20473/90 Exceptat -
  4.7 K-15-15-15 [15,0% N; 15,0% P(2)O(5); 15,0% K(2)O] A. 53074/80 Exceptat -
  4.8 K-16-16-16 [16,0% N; 16,0% P(2)O(5); 16,0% K(2)O] A. 53074/80 Exceptat -
  4.9 K-22-11-11 [22,0% N; 11,0% P(2)O(5); 11,0% K(2)O] A. 53074/80 Exceptat -
  4.10 K-10-25-10 [10,0% N; 25,0% P(2)O(5); 10,0% K(2)O] A. 53074/80 Exceptat -
  4.11 K-9-24-24 [9,0% N; 24,0% P(2)O(5); 24,0% K(2)O] A. 20473/90 Exceptat -
  4.12 Fosfat de uree 17-44-0 A. 44323/86 Exceptat -
  4.13 Îngrăşământ complex 13-30-0 cu sulfat de calciu [12,6% N; 32,4% P(2)O(5); 24,9% CaSO(4)] CO 88/2001 S.C. Sofert - S.A. Bacău *
  4.14 K-20-20-0 [20% N; 20% P(2)O(5)] AD 347/2007 Exceptat -
  4.15 K-20-10-10 [20% N; 10% P(2)O(5); 10% K(2)O] AD 348/2007 Exceptat -
  4.16 Îngrăşământ complex 13-36-0 cu sulfat de calciu [11,8% N; 34,5% P(2)O(5); 23,2% CaSO(4)] CO 89/2001 S.C. Sofert - S.A. Bacău *
  4.17 Monofosfat de amoniu (MAP) 12-61-0 Haifa Chemicals [11,95% N; 61,6% P(2)O(5)] CO 28/2000 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucureşti -
  4.18 Fosfat monopotasic (MKP) 0-51-34 Haifa Chemicals [51,0% P(2)O(5); 37,94% K(2)O] CO 29/2000 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucureşti -
  4.19 K-8-8-8 (NPK) Tiszamenti Vegyimuvek RT Solnok [8% N; 8% P(2)O(5); 8% K(2)O] CO 90/2001 S.C. Tiszamenti Vegyimuvek ROM - S.R.L. Făgăraş -
  4.20 K-5-15-15 (NPK) Tiszamenti Vegyimuvek RT Solnok [5% N; 15% P(2)O(5); 15% K(2)O] CO 91/2001 S.C. Tiszamenti Vegyimuvek ROM - S.R.L. Făgăraş -
  4.21 K-10-5-10 (NPK) Tiszamenti Vegyimuvek RT Solnok [10% N; 5% P(2)O(5); 10% K(2)O; 1% MgO; 1% Fe] CO 92/2001 S.C. Tiszamenti Vegyimuvek ROM - S.R.L. Făgăraş -
  4.22 Cropcare 1 (11,22-15,95-16,56 + ME) [11,22% N; 15,95% P(2)O(5); 16,56% K(2)O; 1,55% Ca; 1,6% Mg; 0,75% Mn; 0,29% Fe; 0,158% B; 0,107% Cu; 0,12% Zn; 0,005% Mo; 9,0% S] CO 112/2002 S.C. Agricultura Modernizată - S.R.L. Timişoara -
  4.23 Cropcare 2 (6,45-11,75-23,67 + ME) [6,45% N; 11,75% P(2)O(5); 23,6% K(2)O; 12,0% Ca; 2,2% Mg; 0,76% Mn; 0,28% Fe; 0,4% B; 0,10% Cu; 0,12% Zn; 0,003% Mo; 11,0% S] CO 113/2002 S.C. Agricultura Modernizată - S.R.L. Timişoara -
  4.24 Cropcare 3 (9,76-9,40-21,38 + ME) [9,76% N; 9,40% P(2)O(5); 21,38% K(2)O; 1,5% Ca; 2,11% Mg; 0,73% Mn; 0,9% Fe; 0,16% B; 0,8% Cu; 0,1% Zn; 0,0003% Mo; 11,0% S] CO 114/2002 S.C. Agricultura Modernizată - S.R.L. Timişoara -
  4.25 Cropcare 4 (12,7-9,4-19,27 + ME) [12,7% N; 9,40% P(2)O(5); 19,27% K(2)O; 0,4% Ca; 2,3% Mg; 0,15% Mn; 0,08% Fe] CO 116/2002 S.C. Agricultura Modernizată - S.R.L. Timişoara -
  4.26 Monofosfat de potasiu [51,5% P(2)O(5); 34,0% K(2)O] A.D. 287/2004 S.C. Gini Transcom - S.R.L. Craiova *
  4.27 Power Beta 5-10-30 [5,0% N; 10,0% P(2)O(5); 30,0% K(2)O; 3,0% Ca; 1,2% Mg; 6,0% S; 0,1% B; 0,02% Cu; 0,05% Fe; 0,04% Zn] A.D. 325/2005 S.C. Agricultura Modernizată - S.R.L. Timişoara -
  4.28 DCM NPK 8-6-7 + MgO [8,0% N; 6,0% P(2)O(5); 7,0% K(2)O; 30% MgO; 40% materie organică] A.D. 318/2005 S.C. Aerom Products - S.R.L. Bucureşti -
  4.29 DCM NPK 9-3-6 + erbicide [9,0% N; 3,0% P(2)O(5); 6,0% K(2)O; 30% MgO; 45% materie organică; 0,15% MCPA; 0,15% 2,4D; 0,165% mecaprop-P; 0,018% Dicamba] A.D. 319/2005 S.C. Aerom Products - S.R.L. Bucureşti -
  4.30 Agrofeed 14-14-28+2MgO + ME [14,0% N; 14,0% P(2)O(5); 28,0% K(2)O; 2,0% MgO; 100 ppm B; 55 ppm Cu; 500 ppm Fe; 250 ppm Mn; 35 ppm Mo; 75 ppm Zn] A.D. 304/2005 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
  4.31 Agrofeed 11-0-0 [11,0% N; 16,0% MgO; 0,1% CaO; 300 ppm SO(4)^2-; 700 ppm Cl^-; 15 ppm Fe; 300 ppm substanţă insolubilă] A.D. 302/2005 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
  4.32 Agrofeed 0-52-34 [52,0% P(2)O(5); 34,0% K(2)O] A.D. 308/2005 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
  4.33 Agrofeed 11-44-11 + 1MgO + ME [11,0% N; 44,0% P(2)O(5); 11,0% K(2)O; 1,0% MgO; 100 ppm B; 55 ppm Cu; 500 ppm Fe; 250 ppm Mn; 35 ppm Mo; 75 ppm Zn] A.D. 306/2005 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
  4.34 Agrofeed 12-18-27 + 2MgO + ME [12,0% N; 18,0% P(2)O(5); 27,0% K(2)O; 2,0% MgO; 100 ppm B; 55 ppm Cu; 500 ppm Fe; 250 ppm Mn; 35 ppm Mo; 75 ppm Zn] A.D. 305/2005 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
  4.35 Agrofeed 12-0-43 + 1MgO + ME [12,0% N; 43,0% K(2)O; 1,0% MgO; 1.000 ppm B; 30 ppm Cu; 1.000 ppm Fe; 250 ppm Mn; 30 ppm Mo; 500 ppm Zn] A.D. 300/2005 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
  4.36 Agrofeed 12-0-43 + 2MgO [12,0% N; 43,0% K(2)O; 2,0% MgO] A.D. 299/2005 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
  4.37 Agrofeed 13-0-46 [13,0% N; 46,0% K(2)O] A.D. 298/2005 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
  4.38 Cropcare 2N (15-5-20) [15,0% N; 5,0% P(2)O(5); 20,0% K(2)O; 2,0% Ca; 1,2% Mg; 8,0% S; 0,02% B; 1,0% Cl; 0,01% Zn] A.D. 322/2005 S.C. Agricultura Modernizată - S.R.L. Timişoara -
  4.39 Idrosol 14-14-28 + TE [14,0% N; 14,0% P(2)O(5); 28,0% K(2)O; 0,01% B; 0,002% Cu; 0,02% Fe; 0,01% Mn; 0,001% Mo; 0,002% Zn] A.D. 313/2005 S.C. Petro Stedesa S.R.L. Bucureşti -
  4.40 Idrosol 10-45-10 + TE [10,0% N; 45,0% P(2)O(5); 10,0% K(2)O; 0,01% B; 0,002% Cu; 0,02% Fe; 0,01% Mn; 0,001% Mo; 0,002% Zn] A.D. 312/2005 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucureşti -
  4.41 Maxi-Feed 20-20-20 + TE [20,0% N; 20,0% P(2)O(5); 20,0% K(2)O; 0,01% B; 0,002% Cu; 0,02% Fe; 0,01% Mn; 0,001% Mo; 0,002% Zn] A.D. 311/2005 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucureşti -
  4.42 Maxi-Feed 9-18-27 + TE [9,0% N; 18,0% P(2)O(5); 27,0% K(2)O; 0,01% B; 0,002% Cu; 0,02% Fe; 0,01% Mn; 0,001% Mo; 0,002% Zn] A.D. 310/2005 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucureşti -
  4.43 Nitrophoska Blue Special 12-12-17-2 + TE [12,0% N; 12,0% P(2)O(5); 17,0% K(2)O; 2,0% MgO; 6,0% S; 0,02% B; 0,01% Zn] A.D. 297/2005 COMPO GmbH, Munster, Germania -
  4.44 Agrofeed 12-0-42 + 2MgO [12,0% N; 42,0% K(2)O; 2,0% MgO] A.D. 301/2005 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
  4.45 Agrofeed 12-61-0 [12,0% N; 61,0% P(2)O(5)] A.D. 307/2005 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
  4.46 Agrofeed 19-19-19 + 1MgO + ME [19,0% N; 19,0% P(2)O(5); 19,0% K(2)O; 1,0% MgO; 100 ppm B; 55 ppm Cu; 500 ppm Fe; 250 ppm Mn; 35 ppm Mo; 75 ppm Zn] A.D. 303/2005 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
  4.47 Power 8-24-24 [8,0% N; 24,0% P(2)O(5); 24,0% K(2)O; 1,0% Ca; 1,2% Mg; 2,5% S; 0,05% B; 0,02% Cu; 0,05% Fe; 0,04% Zn] A.D. 324/2005 S.C. Agricultura Modernizată - S.R.L. Timişoara -
  4.48 Cropcare IP (12-22-8) [12,0% N; 22,0% P(2)O(5); 8,0% K(2)O; 2,0% MgO; 5,0% S; 0,03% B; 0,5% Cl; 0,02% Mn; 0,001% Mo; 0,02% Zn] A.D. 323/2005 S.C. Agricultura Modernizată - S.R.L. Timişoara -
  4.49 Agroblen Base 15-25-10 + 3MgO [15,0% N; 25,0% P(2)O(5); 10,0% K(2)O; 3,0% MgO; 0,17% Ca; 0,012% Cu; 0,194% Fe; 0,20% Mn; 0,016% Zn] A.D. 353/2005 S.C. Holand Farming România - S.R.L. Bucureşti -
  4.50 Travena NPK 20-8-8 + 3% MgO [20,0% N; 7,44% P(2)O(5); 7,66% K(2)O; 3,0% MgO] A.D. 346/2005 S.C. Club 99 - S.R.L. Sfântu Gheorghe, Covasna -
  4.51 Basacote 6M 11-9-19-2 [11,0% N; 9,0% P(2)O(5); 19,0% K(2)O; 2,0% MgO; 7,0% S; 0,02% B; 0,05% Cu; 0,23% Fe; 0,16% Mn; 0,015% Mo; 0,02% Zn] A.D. 389/2006 COMPO GmbH, Munster, Germania -
  4.52 Basacote 3M 16-8-12-2 [16,0% N; 8,0% P(2)O(5); 12,0% K(2)O; 2,0% MgO; 5,0% S; 0,02% B; 0,05% Cu; 0,04% Fe; 0,01% Mn; 0,015% Mo; 0,02% Zn] A.D. 388/2006 COMPO GmbH, Munster, Germania -
  4.53 Entek Perfekt [16,0% N; 8,0% P(2)O(5); 12,0% K(2)O; 2,0% MgO; 5,0% S; 0,02% B; 0,05% Cu; 0,04% Fe; 0,01% Mn; 0,015% Mo; 0,02% Zn] A.D. 387/2006 COMPO GmbH, Munster, Germania -
  4.54 Îngrăşământ pentru tufe de ornament 7-10-16,5 + Mg-0,8 [7,0% N; 10,0% P(2)O(5); 16,5% K(2)O; 0,8% MgO] A.D. 379/2006 S.C. Club 99 - S.R.L. Sfântu Gheorghe, Covasna -
  4.55 Cererit 10-8,5-14 + MgO-1,3 [10,0% N; 8,5% P(2)O(5); 14,0% K(2)O; 1,3% MgO; 0,03-0,09% B; 0,04-0,12% Cu; 0,003-0,009% Mo; 0,008-0,016% Zn] A.D. 380/2006 S.C. Club 99 - S.R.L. Sfântu Gheorghe, Covasna -
  4.56 Agrofeed 23-7-23 + ME [23,0% N; 7,0% P(2)O(5); 23,0% K(2)O; 200 ppm B; 110 ppm Cu; 100 ppm Fe; 500 ppm Mn; 70 ppm Mo; 150 ppm Zn] A.D. 378/2006 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
  4.57 Agrofeed 17-17-17 (17,0% N; 17,0% P(2)O(5); 17,0% K(2)O] A.D. 377/2006 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
  4.58 Complex NPK 25-5-5 [25% N; 5,0% P(2)O(5); 5,0% K(2)O] A. 375/2008 S.C. Azomureş - S.A. Târgu Mureş -
  4.59 Complex NPK 27-6-6 [27% N; 6,0% P(2)O(5); 6,0% K(2)O] A. 376/2008 S.C. Azomureş - S.A. Târgu Mureş -
  4.60 Scotts Garden Landscape Sierraform 22 + 05 + 05 + 2,4D + Dicamba [22,0% N; 11,0% P(2)O(5); 3,9% K(2)O; 0,80% 2,4D; 0,12% Dicamba] A. 373/2008 S.C. Holland Farming RO - S.R.L. Bucureşti -
  5. Îngrăşăminte organominerale
  5.1 L-120 (10-20-0 + SH 30%) [10,0% N; 20,0% P(2)O(5); 30,0% substanţe humice] A 1/73 Exceptat -
  5.2 L-210 (20-10-0 + SH 25%) [20,0% N; 10,0% P(2)O(5); 25,0% substanţe humice] A 1/73 Exceptat -
  5.3 L-110 (10-10-0 + SH 35%) [10,0% N; 10,0% P(2)O(5); 35,0% substanţe humice] A 1/73 Exceptat -
  5.4 L-200 (20-0-0 + AH 24%) [20,0% N; 24% acizi humici; 0,02% P(2)O(5); 0,2% K(2)O; 0,13% Mg; 0,78% Fe; 49 ppm Mn; 20 ppm Zn] CO 36/2000 CNLO Târgu Jiu -
  5.5 L-300 (30-0-0 + AH 13,6%) [30,0% N; 13,6% acizi humici; 0,1% P(2)O(5); 0,26% K(2)O; 0,08% Mg; 0,47% Fe; 30 ppm Mn; 25 ppm Zn] CO 35/2000 CNLO Târgu Jiu -
  5.6 Super H-210 (20-10-0 + AH 11,7%) [16,0% N; 10,0% P(2)O(5); 11,7% acizi humici; 0,12% K(2)O; 0,09% Mg; 0,55% Fe; 85 ppm Mn; 72 ppm Zn] CO 33/2000 CNLO Târgu Jiu -
  5.7 Super H-120 (10-20-0 + AH 13,8%) [8,4% N; 10,0% P(2)O(5); 13,8% acizi humici; 0,17% K(2)O; 0,08% Mg; 0,68% Fe; 88 ppm Mn; 72 ppm Zn] CO 34/2000 CNLO Târgu Jiu -
  5.8 PL-111 (7-7-7 + ME) [7,0% N; 16,0% LSA; 7,0% P(2)O(5); 7,0% K(2)O; 0,24% B; 0,11% Mo; 0,56% Zn] CO 31/2000 CNLO Târgu Jiu -
  5.9 GL-111 (7-7-7 + ME) [7,0% N; 16,0% LSA; 7,0% P(2)O(5); 7,0% K(2)O; 0,24% B; 0,11% Mo; 0,56% Zn] CO 32/2000 CNLO Târgu Jiu -
  6. Îngrăşăminte cu microelemente
  6.1 Uree cu bor 2% A. 44323/86 Exceptat -
  6.2 Uree cu zinc 2 şi 5 % A. 44323/86 Exceptat -
  6.3 Superfosfat simplu cu bor 0,2% A. 20473/90 Exceptat -
  6.4 Superfosfat simplu cu zinc 1,5% A. 20473/90 Exceptat -
  6.5 Microfer (6,0% Fe; 1ppm As; 0,5 ppm Cd; 2 ppm Co; 25 ppm Cr; 0,5 ppm Hg; 0,15 ppm Ni; 35 ppm Pb; 0,5 ppm Se) A.D. 278/2004 Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria -
  7. Îngrăşăminte lichide cu azot
  7.1 A-290 (29% N) A. 20473/90 Exceptat -
  7.2 A-320 (32% N) A. 53074/80 Exceptat -
  7.3 A-370 (37% N) A. 53074/80 Exceptat -
  7.4 A-400 (40% N) A. 53074/80 Exceptat -
  7.5 A-410 (41% N) A. 53074/80 Exceptat -
  7.6 A-300 (30% N) cu inhibitori de coroziune A. 44323/86 Exceptat -
  7.7 A-320 (32% N) cu inhibitori de coroziune A. 44323/86 Exceptat -
  7.8 Apă amoniacală 18-20% N A. 44323/86 Exceptat -
  7.9 LSA-300 (20,8-25% N) A. 8432/95 S.C. Celohart - S.A. Zărneşti şi S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
  7.10 LSA-400 (28,8-30,0%N) A. 8432/95 S.C. Celohart - S.A. Zărneşti şi S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
  7.11 LSU-230 (18,2-20,0% N) A. 8432/95 S.C. Celohart - S.A. Zărneşti şi S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
  8. Îngrăşăminte lichide complexe
  8.1 Fertisol C-411 [160 g/l N; 40 g/l P(2)O(5); 40 g/l K(2)O] CO 83/2001 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
  8.2 Fertisol C-141 [40 g/l N; 160 g/l P(2)O(5); 40 g/l K(2)O] CO 84/2001 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
  8.3 Fertisol C-011 [120 g/l P(2)O(5); 120 g/l K(2)O] CO 85/2001 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
  8.4 Fertisol C-313 [120 g/l N; 40 g/l P(2)O(5); 120 g/l K(2)O; 2,0 g/l Mg) CO 86/2001 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
  8.5 C-411 [274 g/l N; 52,7 g/l P(2)O(5); 51,6 g/l K(2)O] CO 204/2003 S.C. Foliare - S.A. Craiova *
  8.6 C-313 [120 g/l N; 53,6 g/l P(2)O(5); 133,2 g/l K(2)O] CO 205/2003 S.C. Foliare - S.A. Craiova *
  8.7 C-141 [45,4 g/l N; 186,4 g/l P(2)O(5); 49,5 g/l K(2)O] CO 206/2003 S.C. Foliare - S.A. Craiova *
  8.8 C-011 [156,6 g/l P(2)O(5); 142,8 g/l K(2)O] CO 203/2003 S.C. Foliare - S.A. Craiova *
  8.9 C-8-24-0 [8,0% N; 24% P(2)O(5)] A. 20473/90 Exceptat -
  8.10 Mikro-Vital (suspensie cu Azospirillum brasiliense, Azotobacter croococcum, Bacilus megaterium) A.D. 268/2004 S.C. Ecoland - S.R.L. Bucureşti -
  8.11 Bactofil A [0,12% N; 0,5% P(2)O(5); 0,11% K(2)O]; 1,04% Ca; 0,014% Mg; 0,014 g/l Fe; 0,01 g/l Cu; 0,054 g/l Zn; 0,0004 g/l Cd; 0,008 g/l Co, număr germeni-celule/ml 3 x 10^8] A.D. 291/2004 S.C. Agromec Dumbrăviţa - S.A., comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş -
  8.12 Bactofil B [0,12% N; 0,55% P(2)O(5); 0,11% K(2)O]; 0,07% Ca; 0,015% Mg; 0,001 g/l Cu; 0,01 g/l Zn; 0,01 g/l Ni; 0,02 g/l Pb, număr germeni-celule/ml 3 x 10^8] A.D 292/2004 S.C. Agromec Dumbrăviţa - S.A., comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş -
  8.13 Neb 26 [11,24% materie organică, 0,03% Ca; 0,155% P; 0,09% K; 0,025% Mg; 0,048% Cu; 2,5 ppm B; 2,1 ppm Zn; 1,7 ppm Mn; 14,0 ppm Fe; 0,33 ppm Mo; 0,43 ppm Ni; 0,01 ppm Cd; 0,01 ppm Cr; agent de conservare 0,15% CuSO(4)] A.D. 288/2004 Agmor INC., Montana, SUA -
  8.14 Maxiroot [2,68% N; 29,75% materie organică; 3,78% K(2)O]; 0,78% Ca; 0,38% Mg; 1,94% Zn; 1,28% Fe; 0,024% Mn; 0,0015% Cr; 0,38% Cd; 0,0009% Co; 0,003% Ni] A.D. 276/2004 Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria -
  8.15 Biostar [2,08% N; 32,8% materie organică; 4,1% K(2)O]; 2,2% Ca; 0,96% Mg; 0,37% Zn; 1,68% Fe; 0,0009% Cu; 0,32% Mn; 0,0616% Cr; 0,0003% Cd; 0,001% Co] A.D. 275/2004 Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria -
  8.16 Vitaflora 7 (pentru gazon) [16,0% N; 4,0% P(2)O(5); 4,0% K(2)O; 0,01 g/l Cu; 0,01% Mn; 0,01% Mg; 0,02% B; 0,01% Zn; 0,001% Mo; 0,02% Fe] A.D. 365/2006 S.C. Mont Rose, Cristeşti, judeţul Mureş -
  8.17 Plantfert F (1-12-11) [Nt - 10,0 g/l; P(2)O(5)- 145,0 g/l; K(2)O] - 135,0 g/l; B - 0,4 g/l; Cu - 0,2 g/l; Zn - 0,1 g/l; Fe - 0,5 g/l; Mn - 0,2 g/l; Mg - 0,3 g/l; Mo - 0,01 g/l; Co - 0,1 g/l; S - 0,6 g/l] A. 381/2008 S.C. Chimro - S.R.L. Craiova -
  9. Îngrăşăminte foliare
  9.1 Folplant-411 (180-35-40) + ME [180 g/l N; 35 g/l P(2)O(5); 40 g/l K(2)O]; 0,2-0,4 g/l Fe; 0,6 g/l Zn; 0,6 g/l Cu; 0,008 g/l Mo; 0,2 g/l B; 0,3 g/l S; 0,008 g/l Co; 0,2 g/l Mg] CO 12/99 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova -
  9.2 Folplant-231 (80-130-40) + ME [80 g/l N; 130 g/l P(2)O(5); 40 g/l K(2)O]; 0,2-0,4 g/l Fe; 0,06 g/l Zn; 0,6 g/l Cu; 0,008 g/l Mo; 0,2 g/l B; 0,3 g/l S; 0,008 g/l Co; 0,2 g/l Mg; 0,3 g/l Mn] CO 11/99 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova -
  9.3 Folplant-141 (35-200-40) + ME [35,0 g/l N; 180 g/l P(2)O(5); 40 g/l K(2)O]; 0,2-0,4 g/l Zn; 0,6 g/l Cu; 0,008 g/l Mo; 0,2 g/l B; 0,3 g/l S; 0,008 g/l Co; 0,2 g/l Mg; 0,3 g/l Mn; 0,008 g/l Ni] CO 10/99 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova -
  9.4 Folplant-011 (57-141-176) + Me [130 g/l P(2)O(5); 130 g/l K(2)O]; 0,2-0,4 g/l Fe; 0,06 g/l Zn; 0,06 g/l Cu; 0,0008 g/l Mo; 0,2 g/l B; 0,3 g/l S; 0,8 g/l Co; 0,2 g/l Mg; 0,3 g/l Mn; 0,008 g/l Ni] CO 9/99 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova -
  9.5 Folamin-411 (195-49-48) + ME [195 g/l N; 49,5 g/l P(2)O(5); 48,9 g/l K(2)O]; 2,9 g/l Mg; 0,23 g/l Cu; 0,153 g/l Fe; 0,177 g/l Zn; 0,23 g/l Mn; 0,21 g/l B; 0,023 g/l Mo] CO 13/99 Centrul de Cercetare pentru Îngrăşăminte Craiova *
  9.6 Folamin-133 (54-168-169) + ME CO 14/99 Centrul de Cercetare pentru Îngrăşăminte Craiova *
  9.7 Folamin-123 (57-141-176) + ME CO 15/99 Centrul de Cercetare pentru Îngrăşăminte Craiova *
  9.8 Plant Power 2003 [0,058% P(2)O(5); 1,58% K(2)O]; 0,67 g/l Cu; 2,73% Mn; 0,024% Mg; 0,70% Zn; 3.740 mg/l aminoacizi] CO 53098/98 S.C. Pegeros - S.R.L. Braşov -
  9.9 Folifag (72-25-38) CO 16/99 S.C. Nitramonia - S.A. Făgăraş *
  9.10 Polimet L (260-60-80 g/l) + ME [260 g/l N; 60 g/l P(2)O(5); 80 g/l K(2)O]; 1,0 g/l Mg; 0,2 g/l Cu; 1,0 g/l Fe; 0,5 g/l Zn; 1,0 g/l Mn; 0,2 g/l B; 0,005 g/l Mo; 0,007 g/l Co; 0,8 g/l Ca] CO 95/2001 S.C. Polichim-Tim - S.R.L. Timişoara -
  9.11 Polimet Super (27-15-8) + ME [27,0% N; 15,0% P(2)O(5); 8,0% K(2)O]; 0,02 g/l Cu; 0,4% Mn; 0,3% Mg; 0,02% B; 0,05% Zn; 0,005% Mo; 0,1% Fe; 0,1% Ca; 0,001% Co] CO 96/2001 S.C. Polichim-Tim - S.R.L. Timişoara -
  9.12 LSF 1-LSF 12 (foliare pe bază de lignosulfonaţi) CO 8133/96 ICPA şi Celohart - S.A. Zărneşti -
  9.13 Nutri Leaf (20-20-20) + ME CO 17/99 S.C. Aectra Agro Chemicals - S.R.L. Bucureşti -
  9.14 Nutrient Expres (18-18-18) + ME [18,0% N; 18,0% P(2)O(5); 18,0% K(2)O]; 0,05 g/l Cu; 0,05% Mn; 0,5% Mg; 0,05% Zn; 0,01% Mo; 0,1% Fe] CO 67/2001 S.C. Aectra Agro Chemicals - S.R.L. Bucureşti -
  9.15 Calmax (15-22-0 + CaO 3%) + ME CO 20/99 S.C. Aectra Agro Chemicals - S.R.L. Bucureşti -
  9.16 NK-60 (8,04-0-27,1) [8,04% N; 27,1% K(2)O] CO 66/2001 S.C. Aectra Agro Chemicals - S.R.L. Bucureşti -
  9.17 Nutri Vit (20-20-20) + ME [20,0% N; 20,0% P(2)O(5); 20,0% K(2)O]; 1,5% MgO; 0,02% B; 0,73% Cu; 0,146% Fe; 0,73% Mn; 0,0012% Mo; 0,080% Zn; 28% Kelpak; 0,012% Co] CO 65/2001 S.C. Aectra Agro Chemicals - S.R.L. Bucureşti -
  9.18 Polyfeed (14-14-28) + MgO 2% CO 27/2000 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucureşti -
  9.19 Polyfeed (12-28-27) + MgO 2% CO 26/2000 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucureşti -
  9.20 Polyfeed (19-19-19) + 1% MgO+ME CO 61/2001 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucureşti -
  9.21 Cropmax (0,2-0,4-0,02) + ME CO 5/99 S.C. Holland Farming Rom - S.R.L. Bucureşti -
  9.22 Soil plus (1,35-0,2-1,9) + ME CO 68/2001 S.C. Holland Farming Rom - S.R.L. Bucureşti -
  9.23 Plantmax (0,2-0,06-0,01) + ME [0,20% N; 0,06% P(2)O(5); 0,01% K(2)O]; 0,092% Mg; 0,038 % Fe; 0,005 g/l Cu; 0,009% Mn; 0,008% Zn; 0,0005 % S+ vitamine, enzime] CO 9/2001 S.C. Holland Farming Rom - S.R.L. Bucureşti -
  9.24 Topcrop [900 mg/l CaCO(3); 1.000 mg/l MgO; 2.725 mg/l Fe; 139 mg/l Zn; 268 mg/l Mn; 285 mg/l B; 27 mg/l Cu; 12 mg/l Mo; 577 mg/l aminoacizi; 5,12% substanţe humice] CO 158/2002 S.C. Holland Farming Rom - S.R.L. Bucureşti -
  9.25 Kristalon white label (15-5-30) + ME [15,0% N; 5,0% P(2)O(5); 30,0% K(2)O]; 3,0% Mg; 0,025% B; 0,004% Mo; 0,07% Fe; 0,01% Cu; 0,04% Mn; 0,025% Zn] CO 58/2001 SC Norofert - S.R.L. Bucureşti -
  9.26 Kristalon blue label (19-6-20) + ME [19,0% N; 6,0% P(2)O(5); 20,0% K(2)O]; 3,0% MgO; 0,025% B; 0,004% Mo; 0,07% Fe; 0,01% Cu; 0,04% Mn; 0,025% Zn] CO 59/2001 SC Norofert - S.R.L. Bucureşti -
  9.27 Bionat (84,47-0-3,73) + ME CO 64/2001 SC Panetone - S.R.L. Timişoara -
  9.28 Ferticare I (14,33-11,25-27,4) + ME [14,33% N; 11,25% P(2)O(5); 27,4% K(2)O]; 5,0% Ca; 1,85% Mg; 0,014% B; 0,002% Co; 0,135% Fe; 0,0094% Cu; 0,08% Mn; 0,0017% Mo; 0,0095% Zn] CO 108/2002 SC Agricultura Modernizată - S.R.L. Timişoara -
  9.29 Ferticare II (22,2-8,75-19,57) + ME [22,2% N; 8,75% P(2)O(5); 19,57% K(2)O]; 0,075% Ca; 1,17% Mg; 0,024% B; 0,039% Fe] CO 109/2002 SC Agricultura Modernizată - S.R.L. Timişoara -
  9.30 Ferticare III (10,2-5,10-27,4) + ME [10,2% N; 5,10% P(2)O(5); 27,4% K(2)O]; 0,075% Ca; 2,0% Mg; 0,032% Fe] CO 110/2002 SC Agricultura Modernizată - S.R.L. Timişoara -
  9.31 Ferticare S (15,45-27,75-18,37) + ME [15,45% N; 27,75% P(2)O(5); 18,37% K(2)O]; 0,065% Ca; 0,175% Mg; 0,014% B; 0,02% Co; 0,158% Fe; 0,007% Cu; 0,065% Mn; 0,001% Mo; 0,085% Zn] CO 111/2002 SC Agricultura Modernizată - S.R.L. Timişoara -
  9.32 Folvifer 2001 (60-0-0 g/l) + ME [60 g/l N; 30 g/l Fe; 0,2 g/l B; 1,5 g/l Mg; 16,0 g/l S; 0,08 g/l Cu; 0,08 g/l Zn; 0,08 g/l Mn] CO 70/2001 SC Chimenerg - S.A. Craiova -
  9.33 Folvifer 3021 (90-0-40 g/l) [90 g/l N; 40 g/l K(2)O]; 30 g/l Fe; 0,2 g/l B; 1,5 g/l Mg; 15,0 g/l S; 0,08 g/l Cu; 0,08 g/l Zn; 0,08 g/l Mn] CO 70/2001 SC Chimenerg - S.A. Craiova -
  9.34 Basfoliar 36 Extra (286-0-0) + ME [286,7 g/l N; 0,75 g/l Ca; 14,0 g/l Mg; 0,39 g/l B; 2,44 g/l Cu; 0,141 g/l Fe; 6,2 g/l Mn; 0,088 g/l Mo; 0,12 g/l Zn] CO 105/2002 COMPO GmbH, Munster, Germania -
  9.35 Basfoliar combi stipp (131,5-0-0) + ME [131,5 g/l N; 150,0 g/l Ca; 9,75 g/l Mg; 0,267 g/l B; 0,008 g/l Cu; 0,008 g/l Fe; 5,35 g/l Mn; 0,04 g/l Mo; 0,004 g/l Zn] CO 106/2002 COMPO GmbH, Munster, Germania -
  9.36 Nutribor (6,5-0-0) + ME [6,5% N; 9,0% Mg; 12,0% S; 8,0% B; 1,0% Mn; 0,04% Mo; 0,1% Zn] CO 107/2002 COMPO GmbH, Munster, Germania -
  9.37 Fertiltell (76,3-71,5-48,0 g/l) + ME [76,3 g/l N; 71,5 g/l P(2)O(5); 48,0 g/l K(2)O]; 0,028 g/l Ca; 0,094 g/l Mg; 0,096 g/l Zn; 0,308 g/l Cu; 1,12 g/l Fe; 0,134 g/l Mn] CO 177/2002 SC Tellurium Chemical Co - S.R.L. Timisoara -
  9.38 F-231 (102,8-130-48 g/l) + ME CO 207/2003 SC Foliare - S.A. Craiova *
  9.39 F-141 (64,9-236-48 g/l) + ME CO 208/2003 SC Foliare - S.A. Craiova *
  9.40 F-411 (209,6-52,7-49,2 g/l) + ME CO 209/2003 SC Foliare - S.A. Craiova *
  9.41 F-011 (0-153-142,8 g/l) + ME CO 210/2003 SC Foliare - S.A. Craiova *
  9.42 Fertililly 3-2-1 (121,8-94-45,6 g/l) CO 216/2003 SC Gini Transcom - S.R.L. Craiova *
  9.43 Fertililly 4-1-1 (217,6-52,2-45,6 g/l) CO 217/2003 SC Gini Transcom - S.R.L. Craiova *
  9.44 Terra sorb foliar (14,0-0-0) + ME [14,0% materie organică; 2,18% N; 0,017% B; 0,046% Mn; 0,067% Zn; 0,025% Ca; 0,011% Mg; 9 ppm Fe; 5,8 ppm Cu; 2 ppm Mo; 130 g/l aminoacizi] CO 115/2002 SC Aectra Agro Chemicals - S.R.L. Bucureşti -
  9.45 Pokon - 12-5-10 + ME [12,0% N; 4,9% P(2)O(5); 11,5% K(2)O; 0,011% B; 0,024% Cu; 0,02% Fe; 0,01% Mn; 0,001% Mo; 0,002% Zn] CO 128/2002 SC Decoflora Prexim - S.R.L. Bucureşti -
  9.46 Pokon - 8-10-13 + ME [7,54% N; 10,16% P(2)O(5); 8,55% K(2)O; 0,022% B; 0,004% Cu; 0,04% Fe; 0,02% Mn; 0,004% Zn] CO 129/2002 SC Decoflora Prexim - S.R.L. Bucureşti -
  9.47 Substral 5,9-2,9-5,7 + ME [5,92% N; 2,90% P(2)O(5); 5,70% K(2)O; 0,006% Ca; 0,49% Mg; 0,0056% B; 0,42% Fe; 0,004% Cu; 0,008% Mn; 0,0017% Mo; 0,002% Zn] CO 130/2002 SC Decoflora Prexim - S.R.L. Bucureşti -
  9.48 Biodor 05 (72-120-36 g/l) + ME CO 124/2002 SC Chimenerg - S.A. Craiova *
  9.49 Biodor 2311 (70-110-35 g/l) + ME CO 125/2002 SC Chimenerg - S.A. Craiova *
  9.50 Biodor 2312 (60-95-30 g/l) + ME CO 126/2002 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
  9.51 Folplant 221 (90-95-40 g/l) + ME CO 120/2002 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
  9.52 Folplant 210 (160-85-0 g/l) + ME CO 121/2002 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
  9.53 Folplant 111 (90-90-80 g/l) + ME CO 111/2002 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
  9.54 Folplant 130 (65-185-0 g/l) + ME CO 118/2002 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
  9.55 Folplant 132 (40-135-80 g/l) + ME CO 117/2002 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
  9.56 Ecofert 212 (I) (43-20-44 g/l) + ME CO 123/2002 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
  9.57 Ecofert 101 (II) (88-2-50 g/l) + ME CO 122/2002 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
  9.58 Dacmarinure Maxi N [202,2 g/l N; 36,8 g/l P(2)O(5); 96,0 g/l K(2)O; 0,366 g/l Ca; 0,446 g/l Mg; 50 ppm Zn; 14 ppm Cu; 58 ppm Fe; 34 ppm Mn; 38 ppm B] A.D. 284/2004 S.C. Dacrom Primex - S.R.L. Bucureşti -
  9.59 Agrocs Special [6,49% N; 5,24% P(2)O(5); 5,13% K(2)O] A.D. 285/2004 S.C. Club 99 - S.R.L. Sfântu Gheorghe, Covasna -
  9.60 Agrocs Universal [4,40% N; 2,78% P(2)O(5); 3,05% K(2)O] A.D.286/2004 S.C. Club 99 - S.R.L. Sfântu Gheorghe, Covasna -
  9.61 BIOPOW(D)ER DANU [48,7% MgSO(4); 0,04% K(2)SO(4); 0,01% KCl; 0,0002% Fe; 0,00005% Mn; 0,02% CaSO(4); 0,02% NaCl; 0,00001% Zn] A.D. 270/2004 BIOPOW(D)ER BV, Velddriel, Olanda -
  9.62 Microfert U [107,8 g/l N; 34,8 g/l P(2)O(5) ; 36,0 g/l K(2)O; 0,03 g/l Ca; 0,24 g/l Mg; 0,25 g/l Fe; 0,31 g/l Cu; 0,46 g/l Zn; 0,4 g/l Mn; 0,5 g/l B; 0,07 g/l Mo] A.D. 270/2004 S.C. Alchimex - S.A. Bucureşti -
  9.63 Glutaxin [3,53% N; 7,78% materie organică; 15,27% K(2)O; 0,06% Ca; 0,23% MgO; 0,0007% Co; 0,019% Fe; 0,001% Cu; 0,008% Mn; 0,006% Zn; 0,015% Cr; 0,002% Ni; 0,006% Pb] A.D. 277/2004 Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria -
  9.64 Plant Feed 13-40-13 [13,26% N; 39,96% P(2)O(5); 12,60% K(2)O; 0,016% MgO; 0,008% Zn; 0,08% Fe; 0,004% Cu; 0,027% Mn; 0,02% B; 0,001% Mo] A.D. 271/2004 Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria -
  9.65 Plant Feed 15-5-30+2 [13,94% N; 6,30% P(2)O(5); 31,20% K(2)O; 1,74% MgO; 0,01% Zn; 0,081% Fe; 0,05% Cu; 0,034% Mn; 0,001% Mo] A.D. 274/2004 Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria -
  9.66 Plant Feed 17-6-18 [17,09% N; 5,15% P(2)O(5); 17,7% K(2)O; 0,33% MgO; 0,005% Zn; 0,045% Fe; 0,002% Cu; 0,023% Mn; 0,001% Mo] A.D. 273/2004 Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria -
  9.67 Plant Feed 20-5-10 [19,36% N; 5,15% P(2)O(5); 9,9% K(2)O; 1,33% MgO; 0,347% Zn; 0,08% Fe; 0,004% Cu; 0,045% Mn; 0,02% B; 0,001% Mo] A.D. 272/2004 Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria -
  9.68 Stimucrop 15-3-3 + TE [14,4% N; 3,14% P(2)O(5); 3,0% K(2)O; 25 ppm Mg; 96 ppm Zn; 233 ppm Fe; 103 ppm Cu; 20 ppm B] A.D. 279/2004 S.C. Transworld - S.R.L. Timişoara -
  9.69 Stimucrop 10-10-10 + TE [7,5% N; 7,45% P(2)O(5); 9,56% K(2)O; 73 ppm Mg; 114 ppm Zn; 164 ppm Fe; 49 ppm Mn; 95 ppm Cu; 20 ppm B] A.D. 280/2004 S.C. Transworld - S.R.L. Timişoara -
  9.70 EuroFert^TM A.D. 282/2004 S.C. Petrochem Research - S.R.L. Timişoara -
  9.71 Fosfertil (Cultură de Bacillus megaterium, concentraţie 10^10 UFC/ml) A.D. 283/2004 Centrul de Cercetări pentru Antibiotice - S.A. Iaşi -
  9.72 Folibor (6,5% B; 17,0% Ca) A.D. 264/2004 S.C. Natural Research - S.R.L. Craiova -
  9.73 Polyfeed 11-44-11 + 1% MgO + TE [11,42% N; 43,68% P(2)O(5); 10,8% K(2)O; 0,93% MgO; 0,008% Zn; 0,065% Fe; 0,007% Cu; 0,03% Mn] A.D. 252/2004 Haifa Chemicals Ltd., Israel -
  9.74 Nutriplant [15,9 g/l N; 20,6 g/l P(2)O(5); 43,9 g/l K(2)O; 0,003 g/l Ca; 0,7 g/l Mg; 0,1 g/l Fe; 0,015 g/l Cu; 0,018 g/l Mn; 0,004 g/l Mo] A.D. 249/2004 S.C. Dacomar Plus - S.R.L. Blaj -
  9.75 Uwafol L [2,37% N; 7,9% P(2)O(5); 3,96% K(2)O; 0,017% Zn; 0,039% Fe; 0,018% Cu; 0,031% Mn; 0,005% B; 0,0001% Mo] A.D. 250/2004 S.C. Uwachim - S.R.L. Făgăraş -
  9.76 Uwafol S A.D. 251/2004 S.C. Uwachim - S.R.L. Făgăraş -
  9.77 Plantfert S 10-8-8 [124,6 g/l N; 101,2 g/l P(2)O(5); 93,0 g/l K(2)O; 0,13 g/l Mg] A.D. 321/2005 S.C. Chimro - S.R.L. Craiova -
  9.78 Plantfert U 8-8-7 [19,46% N; 29,19% P(2)O(5); 14,78% K(2)O; 0,2% Mg; 0,07% B; 0,05% Fe; 0,15% Cu; 0,02% Mn; 0,02% Mo; 0,06% Zn] A.D. 320/2005 S.C. Chimro - S.R.L. Craiova -
  9.79 Plantfert I 14-5-4 [170,0 g/l N; 61,3 g/l P(2)O(5); 48,0 g/l K(2)O; 0,2 g/l Mg; 0,39 g/l B; 0,510 g/l Fe; 0,186 g/l Cu; 0,320 g/l Mn; 0,9 g/l S; 0,30 g/l Zn; 0,01 g/l Co] A.D. 317/2005 S.C. Chimro - S.R.L. Craiova -
  9.80 Folimax [42,7 g/l N; 100,7 g/l P(2)O(5); 78,0 g/l K(2)O; 2,45 g/l Mg; 0,048 g/l B; 0,148 g/l Fe; 0,022 g/l Cu; 0,072 g/l Mn; 0,02 g/l Zn; 0,016 g/l Mo] A.D. 326/2005 S.C. Agrofert - S.R.L. Panciu-Vrancea -
  9.81 Plante curgătoare (citrice) [6,2% N; 6,8% P(2)O(5); 10,9% K(2)O; 0,01% Mg; 0,02% B; 0,01% Cu; 0,2% Fe; 0,01% Zn; 0,01% Mn; 0,01% Mo] A.D. 314/2005 S.C. Montrose - S.R.L. Cristeşti, judeţul Mureş -
  9.82 Plante veşnic verzi (conifere) [10,9% N; 3,7% P(2)O(5); 4,7% K(2)O; 1,25% Mg; 0,02% B; 0,01% Cu; 0,02% Fe; 0,01% Zn; 0,01% Mn; 0,01% Mo] A.D. 315/2005 S.C. Montrose - S.R.L. Cristeşti, judeţul Mureş -
  9.83 Vitaflora 1 [13,0% N; 4,5% P(2)O(5); 6,5% K(2)O; 0,01% Mg; 0,02% B; 0,02% Fe; 0,01% Cu; 0,01% Mn; 0,01% Mo; 0,01% Zn] A.D. 316/2005 S.C. Montrose - S.R.L. Cristeşti, judeţul Mureş -
  9.84 Nitrophoska Foliar 30-10-10 [29,9% N; 10,2% P(2)O(5); 10,2% K(2)O; 0,6% MgO; 0,017% B; 0,05% Fe; 0,027% Cu; 0,049% Mn; 0,001% Mo; 0,021% Zn] A.D. 295/05 COMPO GmbH, Munster, Germania -
  9.85 Nitrophoska Foliar 10-4-7-0,2 [10,68% N; 4,58% P(2)O(5); 7,2% K(2)O; 0,15% MgO; 0,01% B; 0,02% Fe; 0,028% Cu; 0,095% Mn; 0,001% Mo; 0,02% Zn] A.D. 294/05 COMPO GmbH, Munster, Germania -
  9.86 Nitrophoska Foliar 14-6-24 [14,35% N; 5,92% P(2)O(5); 24,1% K(2)O; 2,6% MgO; 0,01% B; 0,046% Fe; 0,028% Cu; 0,049% Mn; 0,001% Mo; 0,021% Zn] A.D. 296/05 COMPO GmbH, Munster, Germania -
  9.87 Kelpak (lichid extras din alge; 10,7 mg/kg auxină; 0,03 mg/kg citochinină A.D. 331/05 S.C. Fitoserv - S.R.L. Bucureşti -
  9.88 Fitofolis 411 [183,0 g/l N; 43,0 g/l P(2)O(5); 46,0 g/l K(2)O; 0,4 g/l Fe; 0,06 g/l Cu; 0,086 g/l Mn; 0,01 g/l B; 0,05 g/l Zn; 0,004 g/l Mo] A.D. 327/05 S.C. Chemtech - S.R.L. Târgu Mureş -
  9.89 Fitofolis 231 [90,0 g/l N; 142,0 g/l P(2)O(5); 46,0 g/l K(2)O; 0,4 g/l Fe; 0,06 g/l Cu; 0,086 g/l Mn; 0,01 g/l B; 0,05 g/l Zn; 0,004 g/l Mo] A.D. 328/05 S.C. Chemtech - S.R.L. Târgu Mureş -
  9.90 Fitofolis 011 [148,0 g/l P(2)O(5); 147,0 g/l K(2)O; 0,4 g/l Fe; 0,06 g/l Cu; 0,086 g/l Mn; 0,01 g/l B; 0,05 g/l Zn; 0,004 g/l Mo] A.D. 330/05 S.C. Chemtech - S.R.L. Târgu Mureş -
  9.91 Fitofolis 141 [46,0 g/l N; 198,0 g/l P(2)O(5); 43,0 g/l K(2)O; 0,4 g/l Fe; 0,06 g/l Cu; 0,086 g/l Mn; 0,01 g/l B; 0,05 g/l Zn; 0,004 g/l Mo] A.D. 329/05 S.C. Chemtech - S.R.L. Târgu Mureş -
  9.92 Multifertil 14-9-5 [140,0 g/l N; 90,0 g/l P(2)O(5); 49,0 g/l K(2)O; 1,5 g/l Mg; 0,5 g/l B; 0,35 g/l Fe; 0,25 g/l Cu; 0,25 g/l Mn; 0,025 g/l Zn; 0,01 g/l Mo] A.D. 309/05 S.C. Chimopar - S.A. Bucureşti -
  9.93 Amalgerol Premium [16,5% solvenţi organici; 2,06% N; 0,14% K(2)O; 0,14% Ca; 13,54 mg/kg B; 1,04 mg/kg Zn; 10,0 mg/kg As; 100 mg/kg Cr; 50,0 mg/kg Co; 1,0 mg/kg Hg; 50,0 mg/kg Ni; 100 mg/kg Pb] A.D. 360/05 S.C. Ecoland - S.R.L. Bucureşti -
  9.94 Poly Feed 23-7-23 + ME [23,0% N; 7,0% P(2)O(5); 23,0% K(2)O; 70 ppm Mo; 970 ppm Fe; 500 ppm Mn; 110 ppm Cu; 200 ppm B; 147 ppm Zn] A.D. 340/05 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucureşti -
  9.95 MULTICOTE 17-17-17 [17,0% N; 17,0% P(2)O(5); 17,0% K(2)O] A.D. 339/05 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucureşti -
  9.96 Agrocs Special 5-6-6 [5,7% N; 6,2% P(2)O(5); 5,9% K(2)O] A.D. 347/05 S.C. Club 99 - S.R.L. Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna -
  9.97 Palma 9-4-5 [9,0% N; 4,2% P(2)O(5); 5,5% K(2)O] A.D. 348/05 S.C. Club 99 - S.R.L. Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna -
  9.98 Agrocs Special 8-4-4 [8,4% N; 4,2 % P(2)O(5); 4,32% K(2)O] A.D. 349/05 S.C. Club 99 - S.R.L. Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna -
  9.99 Agrocs Special 7-4-5 [7,43% N; 4,0% P(2)O(5); 4,7% K(2)O] A.D. 350/05 S.C. Club 99 - S.R.L. Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna -
  9.100 Foliar Sol 411 [180,0 g/l N; 60,0 g/l P(2)O(5); 45,0 g/l K(2)O; 0,175 g/l Mg; 0,6 g/l S; 0,15 g/l B; 0,01 g/l Co; 0,3 g/l Fe; 0,05 g/l Cu; 0,3 g/l Mn; 0,05 g/l Zn; 0,01 g/l Mo] A.D. 342/05 S.C. Chimenerg Nova 2004 - S.R.L. Bucureşti, punct de lucru Craiova *
  9.101 Foliar Sol 011 [145,0 g/l P(2)O(5); 125,0 g/l K(2)O; 0,175 g/l Mg; 0,6 g/l S; 0,15 g/l B; 0,01 g/l Co; 0,3 g/l Fe; 0,05 g/l Cu; 0,3 g/l Mn; 0,05 g/l Zn; 0,01 g/l Mo] A.D. 344/05 S.C. Chimenerg Nova 2004 - S.R.L. Bucureşti, punct de lucru Craiova *
  9.102 Foliar Sol 111 [90,0 g/l N; 90,0 g/l P(2)O(5); 80,0 g/l K(2)O; 0,175 g/l Mg; 0,6 g/l S; 0,15 g/l B; 0,01 g/l Co; 0,3 g/l Fe; 0,05 g/l Cu; 0,3 g/l Mn; 0,05 g/l Zn; 0,01 g/l Mo] A.D. 343/05 S.C. Chimenerg Nova 2004 - S.R.L. Bucureşti, punct de lucru Craiova *
  9.103 Biomit Plussz [55% substanţă organică; 1,31% N; 3,45% K(2)O; 7,0% Ca; 5,5% Mg; 0,05% B; 0,4% Fe; 0,8% Cu; 0,7 % Mn; 0,7% Zn; 2,5 mg/kg As; 1 mg/kg Cd; 10 mg/kg Co; 10 mg/kg Cr; 10 mg/kg Ni; 10 mg/kg Pb] A.D. 351/05 S.C. Ecoland - S.R.L. Bucureşti -
  9.104 Bor Complex [1,80 g/l P(2)O(5); 12,0 g/l K(2)O; 3,96 g/l Ca; 1,36 g/l Mg; 18,7 g/l B; 0,014 g/l Fe; 0,006 g/l Mn; 0,0008 g/l Zn] A.D. 355/05 S.C. Natural Research - S.R.L. Craiova -
  9.105 Cupribor (0,045 g/l Ca; 0,009 g/l Mg; 13,6 g/l B; 16,2 g/l Cu; 0,018 g/l Fe; 0,002 g/l Zn) A.D. 354/05 S.C. Natural Research - S.R.L. Craiova -
  9.106 Florasol pentru plante de balcon [3,5% N; 3,5% P(2)O(5); 3,5% K(2)O] A.D. 364/2006 S.C. Mont Rose, Cristeşti, judeţul Mureş -
  9.107 Florasol universal [5,0% N; 3,0% P(2)O(5); 4,0% K(2)O] A.D. 363/2006 S.C. Mont Rose, Cristeşti, judeţul Mureş -
  9.108 Multifertil 5-10-10 [51,4 g/l N; 102,5 g/l P(2)O(5); 101,6 g/l K(2)O; 0,5 g/l B; 0,1 g/l Mg; 0,01 g/l Co; 0,35g/l Fe; 0,3 g/l Cu; 0,25 g/l Mn; 0,25 g/l Zn; 0,01 g/l Mo] A.D. 367/2006 S.C. Chimopar - S.A. Bucureşti -
  9.109 Aurora [9,9% N; 0,5% P(2)O(5); 3,27% K(2)O; 0,09% Ca; 3 0,13% Mg; 0,16% B; 0,11% Fe; 0,42% Cu; 0,07 % Mn; 0,20% Zn; 0,36% S; 0,18% Co] A.D. 373/2006 S.C. Aurochim Impex - S.A. Timişoara -
  9.110 Foliar complex 9-9-5 cu microelemente [124,3 g/l N; 121,3 g/l P(2)O(5); 54,5 g/l K(2)O; 0,13 g/l Mg; 0,27 g/l S; 0,26 g/l B; 0,04 g/l Cu; 0,21 g/l Zn] A.D. 369/2006 S.C. Archim Agro Industrial - S.R.L. Arad -
  9.111 Lecol 60-30-30 [60,0 g/l N; 30,0 g/l P(2)O(5); 30,0 g/l K(2)O; 0,57 g/l Cu; 2,11 g/l Mn; 0,5 g/l Mg; 3,6 g/l S; 0,57 g/l Zn; 80 ml/l extract de plante] A.D. 386/2006 S.C. Gini Transcom - S.R.L. Craiova -
  9.112 Lecol 30-30-30 [30,0 g/l N; 30,0 g/l P(2)O(5); 30,0 g/l K(2)O; 0,57 g/l Cu; 2,11 g/l Mn; 0,5 g/l Mg; 3,6 g/l S; 0,57 g/l Zn; 80 ml/l extract de plante] A.D. 385/2006 S.C. Gini Transcom - S.R.L. Craiova -
  9.113 Lecol 20-30-30 [20,0 g/l N; 30,0 g/l P(2)O(5); 30,0 g/l K(2)O; 0,57 g/l Cu; 2,11 g/l Mn; 0,5 g/l Mg; 3,6 g/l S; 0,57 g/l Zn; 80 ml/l extract de plante] A.D. 384/2006 S.C. Gini Transcom - S.R.L. Craiova -
  9.114 Fertcomplex C [85,4 g/l N; 80,6 g/l P(2)O(5); 65,4 g/l K(2)O; 0,047 g/l Mg; 0,32 g/l B; 0,31 g/l Cu; 0,31 g/l Fe; 0,048 g/l Mn] A.D. 383/2006 S.C. AB Chemical - S.R.L. Târgu Mureş -
  9.115 Campfo Ca [83,09 g/l N; 10,5 g/l K(2)O; 26,9 g/l Ca; 3,79 g/l Mg; 0,37 g/l Cu; 0,83 g/l Fe; 0,3 g/l Mn; 0,29 g/l Zn; 0,001 g/l Cr; 0,0009 g/l Cd; 0,004 g/l Ni; 0,0047 g/l Pb] A.D. 382/2006 S.C. Agroindustriala - S.A. Cluj-Napoca -
  9.116 Campfo NPK [106,0 g/l N; 175,3 g/l P(2)O(5); 234,9 g/l K(2)O; 1,34 g/l Ca; 0,65 g/l Mg; 0,29 g/l Cu; 1,32 g/l Fe; 0,56 g/l Mn; 0,25 g/l Zn; 0,001 g/l Cr; 0,0009 g/l Ni; 0,004 g/l Pb] A.D. 381/2006 S.C. Agroindustriala - S.A. Cluj-Napoca -
  9.117 Bionat PLUS [74,5 g/l N; 0,029 g/l P(2)O(5); 7,88 g/l K(2)O; 0,5 g/l Ca; 4,89 g/l Mg; 3,7 g/l Cu; 1,9 g/l Fe; 0,64 g/l Mn; 1,2 g/l Zn; 1,7 g/l B; 13,25 g/l S; 2,0 g/l acid salicilic; 4,0 g/l acid citric; 90,0 g/l extract de plante] A.D. 391/2007 S.C. Panetone - S.R.L. Timişoara -
  9.118 Fertifam 311 [180,0 g/l N; 60,0 g/l P(2)O(5); 50,0 g/l K(2)O; 0,6 g/l S; 0,15 g/l Mg; 0,2 g/l B; 0,08 g/l Cu; 0,06 g/l Zn; 0,4 g/l Fe; 0,2 g/l Mn, 0,01 g/l Co] A.D. 393/2007 S.C. Agrofam Holding - S.R.L. Feteşti -
  9.119 Fertifam 131 [60,0 g/l N; 180,0 g/l P(2)O(5); 60,0 g/l K(2)O; 0,6 g/l S; 0,15 g/l Mg; 0,2 g/l B; 0,08 g/l Cu; 0,06 g/l Zn; 0,4 g/l Fe; 0,2 g/l Mn, 0,01 g/l Co] A.D. 394/2007 S.C. Agrofam Holding - S.R.L. Feteşti -
  9.120 Fertifam 111 [90,0 g/l N; 100,0 g/l P(2)O(5); 90,0 g/l K(2)O; 0,6 g/l S; 0,15 g/l Mg; 0,2 g/l B; 0,08 g/l Cu; 0,06 g/l Zn; 0,4 g/l Fe; 0,2 g/l Mn, 0,01 g/l Co] A.D. 395/2007 S.C. Agrofam Holding - S.R.L. Feteşti -
  9.121 Folifert 9-9-7 [118,7 g/l N; 109,0 g/l P(2)O(5); 87,0 g/l K(2)O; 1.324 mg/l S; 240 mg/l B; 365 mg/l Cu; 374 mg/l Zn; 964 mg/l Fe; 257 mg/l Mn] A.D. 396/2007 S.C. Sinteza - S.A. Oradea -
  9.122 Microfert - Fer [9,0% N; 2,5% K(2)O; 0,45% Mg; 2,5% S; 0,3% B; 2,5% Fe; 0,07 % Mn; 0,025% Zn] A.D. 397/2007 S.C. Alchimex - S.A. Bucureşti -
  9.123 Me Forte (5,20% N; 0,97% Mg; 0,033% B; 0,1% Fe; 0,056 % Mn; 0,012% Mo; 0,055% Zn) A.D. 399/2007 S.C. Agrofert - S.R.L. Panciu - Vrancea -
  9.124 Ca Forte (9,2% N; 1,47% MgO; 11,20% CaO) A.D. 341/2007 S.C. Agrofert - S.R.L. Panciu - Vrancea -
  9.125 Foliagro F 2-1-2 [101,0 g/l N; 42,4 g/l P(2)O(5); 80,4 g/l K(2)O; 0,031 g/l Ca; 0,017 g/l Mg; 0,25 g/l Fe; 0,38 g/l Mn; 0,46 g/l Cu; 0,084 g/l Zn; 0,005 g/l Cd; 0,001 g/l Co; 0,007 g/l Ni; 0,003 g/l Pb] A.D. 343/2007 S.C. Sof-Chem - S.R.L. Bacău -
  9.126 Foliagro F 2-2-1 [79,1 g/l N; 73,3 g/l P(2)O(5); 42,6 g/l K(2)O; 0,055 g/l Ca; 0,019 g/l Mg; 0,162 g/l Fe; 0,324 g/l Mn; 0,029 g/l Cu; 0,1 g/l Zn; 0,007 g/l Cd; 0,001 g/l Co; 0,008 g/l Ni; 0,003 g/l Pb] A.D. 344/2007 S.C. Sof-Chem - S.R.L. Bacău -
  9.127 Foliagro F 1-2-2 [42,2 g/l N; 91,6 g/l P(2)O(5); 103,2 g/l K(2)O; 0,16 g/l Ca; 0,46 g/l Mg; 0,55 g/l Fe; 0,096 g/l Mn; 0,05 g/l Cu; 0,105 g/l Zn; 0,003 g/l Cr; 0,004 g/l Cd; 0,003 g/l Co; 0,0012 g/l Ni; 0,005 g/l Pb] A.D. 345/2007 S.C. Sof-Chem - S.R.L. Bacău -
  9.128 Foliagro F 1-2-3 [43,0 g/l N; 89,3 g/l P(2)O(5); 136,8 g/l K(2)O; 0,170 g/l Ca; 0,43 g/l Mg; 0,027 g/l Fe; 0,082 g/l Mn; 0,05 g/l Cu; 0,0096 g/l Zn; 0,001 g/l Cr; 0,003 g/l Cd; 0,003 g/l Ni; 0,012 g/l Pb] A.D. 346/2007 S.C. Sof-Chem - S.R.L. Bacău -
  9.129 Fertifam 311-PP [Nt - 150,0 g/l; P(2)O(5)- 50 g/l; K(2)O - 40 g/l; B - 0,15 g/l; Cu - 0,5 g/l; Fe - 0,3 g/l; Zn - 0,5 g/l; Mn - 2,0 g/l; Mo - 0,01 g/l; S - 0,6 g/l; Mg - 0,1 g/l; Co - 0,01 g/l, soluţie PP - 80 ml/l] A. 371/2008 S.C. Agrofam Holding - S.R.L. Feteşti -
  9.130 Fertifam 131-PP [Nt - 50,0 g/l; P(2)O(5)- 150 g/l; K(2)O- 50 g/l; B - 0,15 g/l; Cu - 0,5 g/l; Fe - 0,3 g/l; Zn - 0,5 g/l; Mn - 2,0 g/l; Mo - 0,01 g/l; S - 0,6 g/l; Mg - 0,1 g/l; Co - 0,01 g/l, soluţie PP - 80 ml/l] A. 371/2008 S.C. Agrofam Holding - S.R.L. Feteşti -
  9.131 Fertifam 111-PP [Nt - 75,0 g/l; P(2)O(5) - 85 g/l; K(2)O - 75 g/l; B - 0,15 g/l; Cu - 0,5 g/l; Fe - 0,3 g/l; Zn - 0,5 g/l; Mn - 2,0 g/l; Mo - 0,01 g/l; S - 0,6 g/l; Mg - 0,1 g/l; Co - 0,01 g/l, soluţie PP - 80 ml/l] A. 371/2008 S.C. Agrofam Holding - S.R.L. Feteşti -
  9.132 Nutrimax Start [Nt - 150,0 g/l; N-NH(4) - 20 g/l; N-NO(3 - 16 g/l; N-NH(2) - 114 g/l; P(2)O(5)- 100 g/l; K(2)O - 54 g/l; Mg - 4,0 g/l; Fe - 100 ppm; Mn - 50 ppm; B - 25 ppm; Zn - 15 ppm; Cu - 11 ppm; Mo - 7 ppm; 6 aminoacizi esenţiali] A. 377/2008 S.C. Agrofert - S.R.L. Panciu -
  9.133 Folplex 111 [Nt - 95,6 g/l; P(2)O(5) - 93,0 g/l; K(2)O - 89,0 g/l; B - 0,147 g/l; Cu - 0,198 g/l; Fe - 0,32 g/l; Mn - 0,235 g/l; Mg - 0,143 g/l, Zn - 0,162 g/l] A. 379/2008 S.C. Genalis Prest - S.R.L. Făgăraş -
  9.134 Folplex 411 [Nt - 184,8 g/l; P(2)O(5) - 49,2 g/l; K(2)O - 48,0 g/l; B - 0,147 g/l; Cu - 0,198 g/l; Fe - 0,33 g/l; Mn - 0,257 g/l; Mg - 0,129 g/l; Zn - 0,191 g/l] A. 378/2008 S.C. Genalis Prest - S.R.L. Făgăraş -
  9.135 Folplex 011 [P(2)O(5) - 143,6 g/l; K(2)O - 145,0 g/l; B - 0,147 g/l; Cu - 0,205 g/l; Fe - 0,31 g/l; Mn - 0,222 g/l; Mg - 0,173 g/l, Zn - 0,198 g/l] A. 380/2008 S.C. Genalis Prest - S.R.L. Făgăraş -
  9.136 Haifa Bonus 19-19-19 + 1 MgO + ME [Nt - 19,0%; P(2)O(5) - 19,0%; K(2)O - 19,0% + 1 MgO + ME + adeziv din polizaharide] A. 385/2008 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
  9.137 Haifa Bonus 23-7-23 + ME [Nt - 23,0%; P(2)O(5) - 7,0%; K(2)O - 23,0% + ME + adeziv din polizaharide] A. 384/2008 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
  9.138 Bonus NPK 13-2-44 [Nt - 13,0%; P(2)O(5) - 2,0%; K(2)O - 44,0% + adeziv din polizaharide] A. 383/2008 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
  9.139 Bonus Multiprotek [P(2)O(5) - 26,0%; K(2)O - 37,0%; HPO(4) - 30,0% + adeziv din polizaharide] A. 382/2008 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
  9.140 Folifert K [N-12; P-8; K-12) (Nt - 160,0 g/l; P(2)O(5) - 104 g/l; K(2)O - 156 g/l; CaO - 100 g/l; MgO - 158 g/l; S - 1.400 mg/l; B - 215 mg/l; Cu - 420 mg/l; Fe - 900 mg/l; Mn - 410 mg/l; Zn - 425 mg/l] A. 407/2008 S.C. Sinteza - S.A. Oradea -
  9.141 Folifert P [N-12; P-12; K-8) (Nt - 165,0 g/l; P(2)O(5) - 156 g/l; K(2)O - 104 g/l; CaO - 154 g/l; MgO - 110 g/l; S - 1.350 mg/l; B - 216 mg/l; Cu - 412 mg/l; Fe - 880 mg/l; Mn - 420 mg/l; Zn - 412 mg/l] A. 406/2008 S.C. Sinteza - S.A. Oradea -
  9.142 Folifert Ca (N-9; CaO-11, Mg-2) A. 405/2008 S.C. Sinteza - S.A. Oradea -
  9.143 Folicer 103 [Nt - 56,0 g/l; P(2)O(5) - 102,5 g/l; K(2)O - 34,5 g/l; Ca - 0,085 g/l; B - 0,037 g/l; Cu - 0,063 g/l; Fe - 0,083 g/l; Mn - 0,075 g/l; Mg - 0,048 g/l; Zn - 0,120 g/l; Co - 0,002 g/l; Cr - 0,002 g/l; Mo - 0,02 g/l; Ni - 0,005 g/l] A. 404/2008 S.C. Cerasil - S.A. Oradea -
  9.144 Agzyme (B - 0,02 %; Cu - 0,05 %; Co - 0,0005%; Fe - 0,10 %; Mn - 0,05 %; Mo - 0,0005%; Zn - 0,05%; soluţie cu enzime bacteriene 99,77%) A. 408/2008 AG Concepts Corp, Boise, SUA -
  9.145 Pervaide (enzime fungice şi bacteriene 65,5%; agenţi pentru reducerea tensiunii superficiale 33,0%; polimeri stabilizatori de sol 0,09%, agenţi de chelatare 0,03%) A. 409/2008 AG Concepts Corp, Boise, SUA -
  10. Îngrăşăminte biologice
  10.1 Azotophos CO 57/2000 S.C. Terapia - S.A. Cluj-Napoca -
  10.2 Azotofertil CO 163/2002 S.C. Antibiotice - S.A.Iaşi -
  10.3 Rizobium Japoni-cum BAC-soia CO 60/2001 S.C. Pioneer Bucureşti -
  10.4 Biofert [37,0% substanţă organică; 6,2% N; 0,33% P(2)O(5); 1,12% K(2)O; 0,082% Ca; 0,024% Mg; 0,015% Fe; 2,0% aminoacizi] CO 127/2002 S.C. Verkas Impex - S.R.L. Cluj-Napoca -
  10.5 Vinassa Rompak CO 176/2003 S.C. Rompak - S.R.L. Paşcani - Iaşi -
  10.6 Humat de potasiu lichid din turbă [67,2% materie organică; 40,1% acizi humici; 1,2% N; 13,32% K(2)O] A.D. 267/2004 Flexom - M Ltd, Moscova, Rusia -
  10.7 Simbac - Plus (Cultură omogenă de Bradyrhizobium japonicum şi Bacillus megaterium, concentraţie 1 x 10^10 UFC/ml; stimulează formarea de nodozităţi; fixare simbiotică a azotului şi solubilizarea fosforului din sol) A.D. 340/2007 Centrul de Cercetări pentru Antibiotice - S.A., Iaşi -
  10.8 Ecofertil - P (Cultură omogenă de Bacillus megaterium, concentraţie 10^10 UFC/ml; produce solubilizarea fosforului din sol) A.D. 342/2007 S.C. Antibiotice - S.A. Iaşi -
  11. Îngrăşăminte ureoformaldehidice
  11.1 Nitroform 38 P (38,38% N; N solubil în apă 18,27%) A.D. 398/2007 S.C. Viromet - S.A. Victoria, Braşov -
  ---------* Producerea este oprită temporar.-----------