HOTĂRÎRE nr. 245 din 2 iunie 1997cu privire la criteriile de autorizare a organismelor private care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului prin adopţie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 5 iunie 1997    În temeiul Legii nr. 84/1994 pentru ratificarea Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, al Legii nr. 11/1990 privind încuviinţarea adopţiei, republicată, şi al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 16/1997,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Organismele private române şi străine pot desfăşura activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului prin adopţie pe teritoriul României, numai dacă îndeplinesc condiţiile şi sunt autorizate conform prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 2Atribuţiile organismelor private autorizate sa desfăşoare activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului prin adopţie sunt: a) informare, sprijin şi consultanţa celor interesaţi de adopţie; b) efectuarea demersurilor necesare în vederea constituirii şi soluţionării dosarelor de adopţie pe lângă autorităţile competente; c) evaluarea şi supravegherea celor interesaţi sa adopte, în colaborare cu autorităţile competente, atât înainte, cît şi după încuviinţarea adopţiei.  +  Articolul 3Comitetul Roman pentru Adoptii este autoritatea română desemnată sa autorizeze şi sa supravegheze activitatea organismelor prevăzute la art. 1.  +  Articolul 4Organismele private străine, care pot fi autorizate sa desfăşoare activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului prin adopţie pe teritoriul României, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie persoane juridice legal constituite în statele de origine; b) să aibă sediul social pe teritoriul unui stat care a ratificat Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, sau ale cărui autorităţi competente au încheiat acorduri de colaborare cu Comitetul Roman pentru Adoptii; c) să aibă ca reprezentant o persoană juridică română autorizata de Comitetul Roman pentru Adoptii; d) sa beneficieze de agrementul sau de autorizarea de a desfăşura activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului prin adopţie internationala din partea autorităţilor competente ale statului unde se afla sediul lor social; e) sa urmărească scopuri nelucrative, în condiţiile şi în limitele fixate de autorităţile competente ale statului de agrement; f) să fie conduse şi administrate de către persoane calificate, prin integritatea lor morala, pregătire profesională sau experienta, pentru a acţiona în domeniul adopţiei internaţionale; g) să se afle sub supravegherea autorităţilor competente ale statului unde se afla sediul lor social, în ceea ce priveşte alcătuirea, funcţionarea şi situaţia lor financiară.  +  Articolul 5 (1) Organismele private străine care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 se vor adresa Comitetului Roman pentru Adoptii, în vederea autorizării. (2) La cererea de autorizare vor fi anexate următoarele acte: a) statutul, înregistrat corespunzător în statul unde se afla sediul social; b) documentul doveditor al personalităţii şi capacităţii solicitantului de a desfăşura activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului prin adopţie internationala, eliberat de autorităţile străine competente (agrement sau autorizaţie); c) documente privitoare la structura organizatorică şi a personalului; d) istoricul activităţilor desfăşurate; e) lista personalului care va presta servicii în domeniul adopţiei, cu datele profesionale; f) descrierea activităţilor planificate şi a metodologiei de lucru; g) angajamentul de a prezenta Comitetului Roman pentru Adoptii numai cererile acelor familii sau persoane cu care organismul privat respectiv a încheiat un acord (contract, înţelegere) privind urmărirea copilului după adopţie, de către persoane calificate, pe o perioadă de cel puţin 2 ani de la intrarea copilului pe teritoriul statului străin; h) angajamentul de a prezenta Comitetului Roman pentru Adoptii rapoarte anuale de activitate, în vederea reînnoirii autorizaţiei, precum şi rapoarte periodice, la cererea acestuia.  +  Articolul 6Organismele private române, care pot fi autorizate sa desfăşoare activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului prin adopţie, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie persoane juridice române legal constituite; b) sa desfăşoare activităţi fără scop lucrativ; c) scopul activităţii înscris în statut să fie cel de protecţie a drepturilor copilului, în conformitate cu prevederile legislaţiei române şi cu cele ale Convenţiei O.N.U. cu privire la drepturile copilului şi ale altor norme internaţionale aplicabile; d) metodologia de desfăşurare a activităţii în vederea îndeplinirii obiectivelor statutare să fie corecta şi adecvată protecţiei drepturilor copilului; e) sa dispună de resursele materiale şi umane necesare pentru desfăşurarea activităţii; f) sa beneficieze de echipe multidisciplinare, formate din profesionisti competenţi, cu experienta în activitatea de protecţie a drepturilor copilului; g) să fie conduse şi administrate de către persoane calificate, prin integritatea lor morala, pregătire profesională sau experienta, pentru a acţiona în domeniul protecţiei drepturilor copilului prin adopţie; h) personalul angajat sa nu desfăşoare simultan o alta activitate în sectorul public, în domenii legate de obiectivele organismului privat în cauza; i) persoanele angajate să fie obligate sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care au acces, referitoare la adoptati şi la adoptatori.  +  Articolul 7La cererile de autorizare adresate Comitetului Roman pentru Adoptii de către organismele private române vor fi anexate următoarele acte: a) statutul organismului; b) document doveditor al personalităţii juridice; c) documente privitoare la structura organizatorică şi a personalului; d) lista personalului care va presta servicii în domeniul adopţiei, cu datele personale şi profesionale;e ) descrierea activităţilor planificate şi metodologia de lucru, care să garanteze respectarea principiilor şi a normelor din domeniul adopţiei; f) document din care să rezulte principiile şi baza de calcul conform cărora va incasa, de la solicitanţii în favoarea cărora vor presta servicii, cheltuielile derivate din activităţile desfăşurate; g) bugetul anual de venituri şi cheltuieli, cu indicarea sumelor percepute de la solicitanţii în favoarea cărora organismul va presta servicii în domeniul adopţiei; h) document din care să rezulte ca excedentul financiar rezultat în urma perceperii sumelor menţionate la lit. g), conform bilanţului anului anterior, a fost constituit într-un fond destinat sprijinirii solicitanţilor de adopţie care nu pot face faţa tuturor cheltuielilor care decurg din formalităţile de adopţie; i) angajament de a prezenta Comitetului Roman pentru Adoptii rapoarte anuale de activitate în vederea reînnoirii autorizaţiei, precum şi rapoarte periodice, la cererea acestuia.  +  Articolul 8Comitetul Roman pentru Adoptii poate solicita informaţiile suplimentare pe care le va considera oportune de la autorităţile competente.  +  Articolul 9 (1) În urma analizarii cererii prezentate, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre şi cele impuse de normele internaţionale în domeniul protecţiei drepturilor copilului, Comitetul Roman pentru Adoptii va autoriza organismul solicitant sa desfăşoare activităţi de protecţie a drepturilor copiilor prin adopţie, pentru o perioadă de un an. (2) Cererea va fi soluţionată de către Comitetul Roman pentru Adoptii în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la secretariatul comitetului.  +  Articolul 10Autorizaţia va putea fi reînnoită anual, în urma analizarii raportului de activitate al organismului solicitant, pe perioada anului precedent, raport ce va fi prezentat Comitetului Roman pentru Adoptii cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost eliberata autorizaţia.  +  Articolul 11Comitetul Roman pentru Adoptii poate decide suspendarea sau retragerea autorizaţiei, limitarea activităţilor pentru care aceasta a fost acordată, din momentul în care organismul încetează sa întrunească cerinţele şi condiţiile impuse de prevederile prezentei hotărâri, nu respecta normele legale sau instrucţiunile Comitetului Roman pentru Adoptii sau nu da curs nici unui dosar de adopţie în decurs de 6 luni de la data eliberării autorizaţiei.  +  Articolul 12Organismele private române, autorizate sa desfăşoare activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului prin adopţie, pot percepe de la cei interesaţi numai sumele strict necesare soluţionării cererilor referitoare la adopţie.  +  Articolul 13Organismele private existente, care desfăşoară activităţi în domeniul adopţiei pe teritoriul României, se vor conformă criteriilor şi procedurilor de autorizare prevăzute de prezenta hotărâre în termen de 60 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru delegat pe lângăprimul-ministru pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernuluişi a Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Remus OprisMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru AthanasiuŞeful Departamentului pentruProtecţia Copilului,Cristian-Liviu Tabacaru,secretar de stat------