HOTĂRÂRE nr. 885 din 18 august 2010privind organizarea şi funcţionarea Unităţii Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 6 septembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se organizează şi funcţionează Unitatea Executivă a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor - UECNCFPA, denumită în continuare Unitate Executivă, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (2) Sediul Unităţii Executive este în municipiul Bucureşti, piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1.  +  Articolul 2Unitatea Executivă asigură condiţiile juridice, tehnice, economice, financiare şi logistice pentru funcţionarea Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor ca autoritate naţională pentru calificări.  +  Articolul 3În îndeplinirea atribuţiilor sale, Unitatea Executivă poate: a) să alcătuiască, pe baza unei metodologii transparente şi folosind criterii de competenţă şi competitivitate, propriul registru de experţi pentru elaborarea, gestionarea şi actualizarea periodică a cadrului naţional al calificărilor, precum şi a calificărilor, pe care îl supune avizării Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor; b) să solicite autorităţilor, instituţiilor publice şi furnizorilor de formare profesională informaţii, date statistice şi studii elaborate în domeniul său de activitate, aceştia având obligaţia de a i le pune la dispoziţie.  +  Articolul 4Unitatea Executivă îndeplineşte următoarele atribuţii şi desfăşoară următoarele activităţi, în sprijinirea şi cu aprobarea Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor, pentru îndeplinirea misiunilor acestuia: a) elaborează metodologii, instrumente şi proceduri pentru dezvoltarea şi actualizarea cadrului naţional al calificărilor; b) elaborează criterii şi proceduri unitare pentru dezvoltarea, actualizarea şi validarea calificărilor; c) elaborează criterii şi proceduri unitare pentru certificarea şi recunoaşterea calificărilor; d) asigură realizarea tehnică şi actualizarea Registrului naţional al calificărilor; e) elaborează instrumente şi proceduri privind înscrierea calificărilor în Registrul naţional al calificărilor; f) elaborează metodologii, instrumente şi proceduri pentru corelarea sistemului naţional al calificărilor cu instrumentele existente la nivel european şi internaţional în domeniul calificărilor; g) elaborează criterii şi proceduri unitare pentru elaborarea şi actualizarea standardelor ocupaţionale; h) avizează standardele ocupaţionale noi şi actualizate, pe care le prezintă spre aprobare Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor; i) organizează procesul de autorizare a furnizorilor şi programelor de formare profesională a adulţilor; j) elaborează metodologii, instrumente şi proceduri pentru asigurarea calităţii programelor de formare profesională a adulţilor; k) organizează procesul de autorizare a centrelor de evaluare a competenţelor profesionale şi de certificare a evaluatorilor de competenţe profesionale; l) elaborează metodologii, instrumente şi proceduri pentru validarea rezultatelor învăţării dobândite în contexte nonformale şi informale; m) colectează informaţii şi date privind participarea adulţilor la programele de formare profesională şi la inserţia pe piaţa muncii a persoanelor care au finalizat programe de formare profesională; n) dezvoltă şi actualizează baze de date privind standardele ocupaţionale, furnizorii de formare profesională autorizaţi, centre de evaluare a competenţelor profesionale autorizate şi evaluatorii de competenţe profesionale certificaţi; o) pune în aplicare politicile şi strategiile de dezvoltare ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; p) publică manuale, ghiduri de bune practici, studii, buletine informative, precum şi alte lucrări în domeniul calificărilor, al formării profesionale continue şi în alte domenii conexe; q) concepe şi implementează programe şi proiecte naţionale sau internaţionale pentru îndeplinirea misiunilor sale şi participă la derularea unor programe sau proiecte finanţate din fondurile structurale sau de coeziune ale Uniunii Europene; r) desfăşoară activităţi de transfer de cunoştinţe, formare, consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul său de activitate; s) administrează şi gestionează resursele financiare alocate de la bugetul de stat;ş) elaborează rapoarte de autoevaluare a calităţii propriei activităţi în vederea pregătirii evaluării externe; t) publică anual raportul de activitate;ţ) elaborează, verifică, conformează pentru legalitate şi avizează pentru conformitate documentele care vor fi prezentate pe ordinea de zi a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor.  +  Articolul 5Unitatea Executivă exercită şi alte atribuţii şi activităţi specifice domeniului său de activitate, care se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, cu aprobarea Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor.  +  Articolul 6 (1) Unitatea Executivă este condusă de un director general, numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pe bază de concurs organizat în condiţiile legii. Directorul general are calitatea de ordonator terţiar de credite pentru Unitatea Executivă. (2) Unitatea Executivă are un număr maxim de 70 de posturi, care se încadrează în numărul total de posturi aprobate pentru unităţile de învăţământ şi cercetare care funcţionează în subordinea şi în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, finanţate de la bugetul de stat. (3) Unitatea Executivă foloseşte colaboratori externi şi experţi în domeniul său de activitate, remuneraţi conform legii.  +  Articolul 7Salarizarea personalului Unităţii Executive se face în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare pentru instituţiile publice centrale.  +  Articolul 8 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Unităţii Executive se asigură integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (2) Unitatea Executivă poate contribui, din bugetul propriu, cu o cotă-parte la proiectele din cadrul programelor europene şi internaţionale acordate României, în conformitate cu cerinţele acestora.  +  Articolul 9Structura organizatorică, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Unităţii Executive se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, la propunerea Unităţii Executive, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 10 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Unitatea Executivă preia toate drepturile şi obligaţiile care decurg din acte administrative, contracte, convenţii, proiecte finanţate din fonduri naţionale şi externe, înţelegeri, protocoale, memorandumuri şi acorduri, litigii şi din orice alte acte care produc efecte juridice ale secretariatului tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, precum şi ale Agenţiei Naţionale pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social - ACPART. (2) Structurile de personal, patrimoniul aferent, infrastructura logistică, baza de date şi arhiva, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării se preiau pe bază de protocol de predare-preluare, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuViceprim-ministru,Marko BelaMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin Şeitanp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 18 august 2010.Nr. 885.------