HOTĂRÂRE nr. 904 din 25 august 2010privind restructurarea şi reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 lit. a) şi c) şi art. 47 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 100 şi 107^1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe restructurează şi se desfiinţează, în condiţiile legii, un număr de două posturi de secretar de stat şi unul de subsecretar de stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi posturile aferente cabinetelor acestor demnitari.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5 punctul IV, după litera s) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:"t) îndeplineşte rolul de autoritate naţională responsabilă cu elaborarea, coordonarea şi implementarea programului pentru definirea şi promovarea brandului turistic naţional, în scopul creării unei imagini pozitive a României."2. La articolul 5 punctul VII, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) participă la manifestări expoziţionale de turism în ţară şi în străinătate, organizează vizite educaţionale şi de informare şi evenimente şi misiuni cu rol în creşterea circulaţiei turistice în România sau cu impact în creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică, în ţară şi în străinătate, sau participă în calitate de coorganizator împreună cu asociaţiile profesionale, patronale şi organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, cu alte entităţi ce desfăşoară activitate în domeniul turismului în cadrul cărora se pot organiza deplasări pentru reprezentanţii mass-mediei;".3. La articolul 6, litera z) se abrogă.4. La articolul 6, litera aa) se modifică şi va avea următorul cuprins:"aa) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului acordă aviz tehnic de specialitate pentru programele de formare profesională aferente profesiilor/ocupaţiilor din sectorul turism, hoteluri, restaurante, pentru care există cerinţe speciale la organizarea pregătirii profesionale, în vederea autorizării pentru aceste programe a furnizorilor de formare profesională de către comisiile de autorizare din coordonarea Consiliului Naţional al Calificărilor şi Formării Profesionale a Adulţilor, conform legislaţiei în vigoare."5. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului este de 675, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. La numărul maxim de posturi aprobat se adaugă un număr de 50 de posturi aferente consilierilor pentru afaceri europene repartizaţi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, potrivit legii."6. La articolul 14, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Ministrul dezvoltării regionale şi turismului este ajutat în activitatea sa de 2 secretari de stat, numiţi prin decizii ale primului-ministru, precum şi de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului."7. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIIÎncetarea raporturilor de serviciu/muncă determinată de reducerea numărului de posturi în structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul IVAplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului se realizează în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaPreşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,Andras SzakalMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 25 august 2010.Nr. 904.  +  Anexă(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009)---------