ORDONANŢĂ nr. 27 din 30 august 2010pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III. 2 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 16^1 se introduc trei noi puncte, punctele 16^2-16^4, cu următorul cuprins:"16^2. defecţiune tehnică minoră - defecţiune tehnică ce nu are efect semnificativ asupra siguranţei rutiere şi protecţiei mediului, precum şi alte neconformităţi minore, inclusiv în ceea ce priveşte identificarea vehiculului rutier;16^3. defecţiune tehnică majoră - defecţiune tehnică ce are efect semnificativ asupra siguranţei rutiere, inclusiv în ceea ce priveşte ceilalţi participanţi la trafic, şi asupra protecţiei mediului, precum şi alte neconformităţi majore, inclusiv în ceea ce priveşte identificarea vehiculului rutier;16^4. defecţiune tehnică periculoasă - defecţiune tehnică ce constituie un risc imediat privind siguranţa rutieră;".2. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 21^1, cu următorul cuprins:"21^1. încărcătura utilă admisibilă - diferenţa dintre masa totală maximă autorizată şi masa proprie a vehiculului rutier;".3. La articolul 3 alineatul (1), punctele 35 şi 42 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"35. program de transport judeţean - program propus şi aprobat de consiliile judeţene prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulaţie, capetele de traseu, staţiile publice, tipul, capacitatea şi numărul autovehiculelor necesare;.....................................................................42. transport rutier cu mase totale maxime autorizate depăşite - transport rutier efectuat cu vehicule rutiere ale căror mase, inclusiv încărcătura acestora, depăşesc masa totală maximă autorizată prevăzută în certificatul de înmatriculare;".4. La articolul 8^1, partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 8^1. - Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale au, după caz, următoarele atribuţii privind transportul rutier public, care se realizează în zona de competenţă respectivă:.................................................................... b) aprobarea programelor de transport rutier public de persoane în trafic judeţean, după avizarea acestora de către autoritatea competentă în sensul armonizării cu programul de transport rutier interjudeţean."5. Articolul 8^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8^2. - La întocmirea programelor de transport rutier public de persoane în trafic judeţean şi interjudeţean vor fi consultate organizaţiile patronale reprezentative."6. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Autoritatea competentă înregistrează în registrul electronic al conducătorilor auto toţi conducătorii auto prevăzuţi la alin. (1), precum şi conducătorii auto sancţionaţi potrivit legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere, deţinători sau nu ai unui certificat de competenţă profesională şi eliberează, la cererea conducătorului auto, fişa profesională a acestuia, document care evidenţiază activitatea profesională a conducătorului auto. (4) Conţinutul registrului electronic al conducătorilor auto, forma şi modul de eliberare a fişei profesionale a conducătorului auto vor fi stabilite prin norme."7. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:"Art. 16^1. - Obligaţiile ce revin întreprinderilor, operatorilor de transport rutier şi operatorilor de activităţi conexe transportului rutier, precum şi sancţiunile administrative corespunzătoare se stabilesc prin norme de autoritatea competentă."8. La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Perioada de valabilitate a copiilor conforme ale licenţei de transport eliberate de autoritatea competentă este de minimum un an, fără a depăşi perioada de valabilitate a licenţei de transport."9. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Copia conformă a licenţei de transport se suspendă de către autoritatea competentă în cazul săvârşirii unor abateri grave sau repetate de la reglementările în vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului, stabilite prin norme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."10. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere deţinute de întreprindere, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, şi utilizate la operaţiuni de transport rutier în cont propriu, autoritatea competentă eliberează, la cerere, copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu cu valabilitate de minimum un an, fără a depăşi perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu."11. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu se suspendă de către autoritatea competentă în cazul săvârşirii unor abateri grave sau repetate de la reglementările în vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului, stabilite prin norme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."12. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 31^1, cu următorul cuprins:"Art. 31^1. - Autoritatea competentă va stabili prin norme criteriile şi modul de fixare a încărcăturii, precum şi modalitatea de verificare a respectării acestora."13. La articolul 34, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Programul de transport judeţean se întocmeşte şi se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean respectiv, potrivit prevederilor art. 8^1 lit. b) şi ale art. 8^2, iar programul de transport interjudeţean se întocmeşte şi se aprobă de către Autoritatea Rutieră Română, în condiţiile art. 8^2."14. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu următorul cuprins:"Art. 37^1. - Efectuarea transportului rutier public de persoane în trafic naţional pe baza autorizaţiei de transport internaţional, cu îmbarcarea/debarcarea persoanelor între două puncte de pe teritoriul României, este interzisă."15. La articolul 38^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 38^1. - (1) Licenţa pentru traseu eliberată de autoritatea competentă se retrage de către aceasta în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării ei sau în cazul abaterilor grave ori repetate de la regulile de prestare a serviciului, stabilite prin norme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."16. După articolul 38^1 se introduce un nou articol, articolul 38^2, cu următorul cuprins:"Art. 38^2. - Autorizaţia de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional eliberată de autoritatea competentă se retrage de către aceasta în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării, în cazul neîndeplinirii criteriilor de continuitate, regularitate şi capacitate, precum şi în cazul abaterilor grave ori repetate, stabilite prin norme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."17. La articolul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) Transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport eliberat de autoritatea competentă, completat şi înregistrat la sediul operatorului de transport şi transmis acesteia înaintea efectuării transportului."18. La articolul 40, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Activităţile conexe transportului rutier se efectuează de către întreprinderi numai pe baza licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, eliberată de autoritatea competentă."19. La articolul 40, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1) - (2^3), cu următorul cuprins:"(2^1) În vederea eliberării licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări, întreprinderea trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) bază materială; b) competenţă profesională; c) onorabilitate.(2^2) În vederea eliberării licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public, întreprinderea trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) bază materială; b) competenţă profesională; c) onorabilitate; d) capacitate financiară.(2^3) Modul de îndeplinire a condiţiilor prevăzute la alin. (2^1) şi (2^2) se stabileşte de autoritatea competentă prin norme."20. La articolul 40, alineatele (4) şi (5) se abrogă.21. La articolul 43, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 43. - (1) Solicitarea privind înfiinţarea sau desfiinţarea unei autogări se aprobă de autoritatea administraţiei publice locale."22. La articolul 45, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Pentru traseele dintre municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, respectiv localităţile din judeţul Ilfov, plecările, sosirile şi opririle în tranzit se realizează din/în autogări/staţii publice stabilite de administraţia publică locală, după caz."23. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 48. - Licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier se retrage de către autoritatea competentă în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării ei, în cazul în care întreprinderea a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării acordării acesteia sau în cazul abaterilor repetate de la obligaţiile care revin întreprinderii potrivit reglementărilor în vigoare."24. Articolul 48^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 48^2. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, persoanele cu funcţii care concură la siguranţa rutieră sunt conducătorul auto care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 10 sau 14, persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier a întreprinderii/operatorului de transport, consilierul de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase şi instructorul de pregătire practică."25. După articolul 49 se introduce un nou articol, articolul 49^1, cu următorul cuprins:"Art. 49^1. - Defecţiunile tehnice constatate la controlul în trafic se clasifică în defecţiuni tehnice minore, majore şi periculoase, conform planului de operaţiuni stabilit prin reglementările specifice în vigoare."26. La articolul 56^1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) La controlul efectuat în trafic asupra unui vehicul, inspectorii de trafic vor verifica şi respectarea limitelor maselor totale maxime autorizate ale vehiculelor rutiere utilizate la operaţiunile de transport rutier."27. La articolul 56^1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) La controlul efectuat în trafic asupra unui vehicul rutier, inspectorii de trafic vor verifica şi starea tehnică a vehiculelor rutiere utilizate la operaţiunile de transport rutier."28. La articolul 57^2, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) efectuarea transportului rutier public de persoane în trafic naţional pe baza autorizaţiei de transport internaţional, cu îmbarcarea/debarcarea persoanelor între două puncte de pe teritoriul României;".29. La articolul 57^4 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) de la 20.000 lei la 25.000 lei, fapta prevăzută la art. 57^2 lit. a), a^1) şi d);".30. La articolul 58, după litera ai) se introduc patru noi litere, literele aj), ak), al) şi am), cu următorul cuprins:"aj) efectuarea transportului de mărfuri cu depăşirea cu până la 20% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o încărcătură utilă admisibilă care depăşeşte 12 tone sau cu până la 25% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o încărcătură utilă admisibilă care nu depăşeşte 12 tone; ak) efectuarea transportului de mărfuri cu depăşirea cu cel puţin 20% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o încărcătură utilă admisibilă care depăşeşte 12 tone sau cu cel puţin 25% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o încărcătură utilă admisibilă care nu depăşeşte 12 tone; al) efectuarea transportului rutier cu vehicule rutiere care prezintă defecţiuni tehnice majore; am) efectuarea transportului rutier cu vehicule rutiere care prezintă defecţiuni tehnice periculoase."31. La articolul 59, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 59. - (1) Se sancţionează cu amendă aplicată întreprinderilor sau operatorilor de transport rutier români sau străini, după caz: a) de la 1.000 lei la 1.500 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. a), b), e), i), q), aa) şi aj); b) de la 2.500 lei la 4.000 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. ak) şi al); c) de la 4.000 lei la 5.000 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. m), u), y), z), ab), ac), ad) şi am); d) de la 7.000 lei la 9.000 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. g), j), k) şi r); e) de la 10.000 lei la 15.000 lei, fapta prevăzută la art. 58 lit. d)."32. După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 61^1, cu următorul cuprins:"Art. 61^1. - În cazul circulaţiei unui vehicul rutier care depăşeşte masa totală maximă autorizată, precum şi în cazul nerespectării prevederilor art. 34^2 alin. (3), pe lângă sancţiunea contravenţională corespunzătoare, se procedează la imobilizarea acestuia în condiţii de siguranţă rutieră, până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea transportului."33. După articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 62^1, cu următorul cuprins:"Art. 62^1. - (1) În cazul utilizării la transport a unui vehicul rutier care prezintă defecţiuni tehnice majore şi/sau periculoase, se suspendă dreptul de utilizare a vehiculului prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, aplicându-se şi sancţiunea contravenţională corespunzătoare. (2) Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare încetează, iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare prevăzute la alin. (1) se restituie, la cerere, după prezentarea dovezii de remediere a defecţiunilor constatate."  +  Articolul II (1) Actualele programe de transport prin servicii regulate în trafic judeţean şi interjudeţean îşi menţin valabilitatea până la data de 30 aprilie 2013. (2) La cererea operatorilor de transport care efectuează transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean şi interjudeţean, licenţele de traseu ai căror titulari sunt vor fi preschimbate cu licenţe de traseu a căror perioadă de valabilitate este egală cu perioada de valabilitate a programelor de transport prevăzute la alin. (1), cu plata tarifelor aferente.  +  Articolul IIIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 19, care intră în vigoare la data intrării în vigoare a normelor modificate potrivit art. IV, precum şi a dispoziţiilor referitoare la contravenţii, care vor intra în vigoare la 10 zile de la data publicării.  +  Articolul IVÎn termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va modifica în mod corespunzător Normele privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul VOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 în 22 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 30 august 2010.Nr. 27.-------