NORME din 22 iunie 2010privind practicarea activităţii de pescuit pentru consumul familial în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010   +  Articolul 1În perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, denumită în continuare RBDD, pescuitul pentru consumul familial se practică în Dunăre şi în Delta Dunării conform zonelor alocate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, denumită în continuare ARBDD, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Accesul la resursele acvatice vii în vederea practicării pescuitului pentru consumul familial se atribuie de către ARBDD, la cerere, persoanelor cu domiciliul stabil în perimetrul RBDD.  +  Articolul 3Practicarea pescuitului pentru consumul familial se face în baza permisului de pescuit familial eliberat de către ARBDD.  +  Articolul 4Permisul de pescuit pentru consumul familial este un document individual, netransmisibil, emis pentru o perioadă nedeterminată şi care se vizează anual. Modelul permisului de pescuit pentru consumul familial este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 5Pentru eliberarea permisului de pescuit pentru consumul familial, solicitanţii trebuie să depună următoarele documente: a) cerere (prin care se va solicita zona de pescuit); b) poză tip paşaport; c) copie a B.I./C.I.; d) cazier judiciar.  +  Articolul 6Nu se eliberează permisul de pescuit pentru consumul familial persoanelor cu cazier pentru infracţiuni prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu completările ulterioare.  +  Articolul 7ARBDD are obligaţia asigurării tipăririi şi gestionării permisului de pescuit pentru consumul familial.  +  Articolul 8Permisul de pescuit pentru consumul familial poate fi suspendat sau retras, din dispoziţia guvernatorului ARBDD, în baza constatărilor personalului cu drept de control şi inspecţie din cadrul ARBDD.  +  Articolul 9Deţinătorii de permise de pescuit pentru consumul familial pot pescui o cantitate de 3 kg de peşte pe zi sau un singur exemplar ce depăşeşte 3 kg.  +  Articolul 10Deţinătorii de permise de pescuit pentru consumul familial pot pescui cu următoarele unelte de pescuit:- maximum 4 (patru) lansete sau 4 (patru) undiţe cu câte două cârlige fiecare, două setci sau două vintire.  +  Articolul 11Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1la normeZonele alocate pescuitului pentru consumul familial în teritoriulRezervaţiei Biosferei Delta Dunării
  Nr. crt. Localitatea Zonele alocate pescuitului pentru consumul familial
  1. C. A. Rosetti canalele Magearu; japşele dintre grindurile Sulina, Hulei, Cherhanalei şi Şchiopu, Pocora şi Ichim; canalul Sfiştofca; braţul Chilia km 26-km 22
  2. Letea canalele Magearu; japşele dintre grindurile Sulina, Hulei, Cherhanalei şi Şchiopu, Pocora şi Ichim; braţul Chilia km 26-km 22; Dunărea Veche de la canalul Magearu până la confluenţa cu canalul Sulina
  3. Periprava braţul Cernovca, lacul Nebunu; braţul Chilia km 26-km 10
  4. Sfiştofca canalul de centură al amenajării piscicole (AP) Popina, de la stăvilarul din braţul Chilia la localitatea Cardon; braţul Chilia km 26-km 22; canalul Sfiştofca
  5. Cardon canalul Cardon, între Cardon şi Grindul cu Movilă; braţul Chilia km 26-km 22
  6. Chilia canalul Pardina între Chilia şi AP Stipoc; canalul ocolitor AP Chilia între braţul Chilia şi canalul Rădăcinoasele; braţul Tătaru, Ghiol în Ostrovul Tătaru; braţul Chilia, numai pe lungimea satului, cu două lansete
  7. Tatanir braţul Chilia km 65-km 60; braţul Tătaru
  8. Pardina braţul Chilia km 75-85, canalul Stipoc între braţul Chilia şi AP Stipoc; lacul Pintilie, lacul Honţu
  9. Ceatalchioi braţul Chilia km 100-105; gârla Sireasa între braţul Chilia şi canalul Mila 36
  10. Pătlăgeanca braţul Chilia km 113-Ceatal Izmail; braţul Tulcea între Mila 41 şi Ceatal Izmail; gârla Sireasa între braţul Chilia şi canalul Mila 36
  11. Plaur braţul Chilia km 96-90; gârla Sireasa între braţul Chilia şi canalul Mila 36
  12. Sălceni braţul Chilia km 110-105; gârla Sireasa între braţul Chilia şi canalul Mila 36
  13. Sulina canal Centură cordon litoral de la Sulina până la cherhana Roşuleţ, canalele Busurca, Roşu-Împuţita, gârla Împuţita, lacul Roşuleţ, lacurile Lumina şi Bijan, golful Musura
  14. Sfântu Gheorghe braţul Sfântu Gheorghe km 0-8, canal Tătaru de la braţul Sfântu Gheorghe până la lacul Tătaru şi japşele de la est de canal, lacul Tătaru
  15. Crişan lacul Bondar şi japşele dintre canalul Bondar şi gârla Macovei, lacul Obretinul Mic; braţul Sulina Mm 15-Mm 10
  16. Mila 23 canalele Corciovata, Eracle, Olguţa şi Căzănele
  17. Caraorman lacul Puiuleţ şi canalele aferente lacului Puiuleţ
  18. Maliuc lacul Fastic, Cuzminţu Mare, Rotund; braţul Sulina Mm 23-Mm 29
  19. Partizani lacul Tătaru; braţul Sulina Mm 29-Mm 34; braţul Sfântu Gheorghe km 105-107
  20. Gorgova lacul Fastic, Cuzminţu Mare, Rotund; braţul Sulina Mm 18-23
  21. Vulturu lacul Fastic, Cuzminţu Mare, Rotund; braţul Sulina Mm 23-Mm 29
  22. Ilganii de Sus lacul Tătaru; braţul Sulina Mm 29-Mm 34; braţul Sfântu Gheorghe km 105-107
  23. Uzlina (Murighiol) braţul Sfântu Gheorghe km 63-64 (km 63-60)
  24. Băltenii de Jos braţul Sfântu Gheorghe km 95-100; canalul Litcov între km 0 şi canalul Pojarnic
  25. Ilganii de Jos braţul Sfântu Gheorghe km 100-105
  26. Tudor Vladimirescu braţul Tulcea între Mila 35-42
   +  Anexa 2la norme                         ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII     
  PERMIS DE PESCUIT pentru consumul familial Nr. ........ din ...........
  Numele .......................................................Prenumele ....................................................Domiciliul ...................................................Act de identitate seria ............ nr. .....................Eliberat de ..................................................Practicarea activităţii de pescuit este permisă numai cu condiţia deţinerii asupra persoanei autorizate a permisului de pescuit în original şi a documentului de identitate.ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRIIGuvernator,1. Zona de pescuit alocată .......................................2. Sculele de pescuit autorizate .................................Tip ...................................., buc. ...................Tip ...................................., buc. ...................Tip ...................................., buc. ...................VIZAT ARBDDSe extinde valabilitatea permisului de pescuit pentru consumul familial în următoarele condiţii:1. Îndatoririle titularului deţinătorului de permis: a) să pescuiască numai în zonele de pescuit atribuite, cu tipul şi numărul de scule înscrise în permis; b) să respecte prevederile legale privind practicarea pescuitului, precum şi reglementările speciale privind desfăşurarea de activităţi în rezervaţie; c) să se deplaseze spre zona de pescuit numai pe traseele autorizate; d) să asigure paza şi întreţinerea fondului piscicol din zonele de pescuit atribuite; e) să doteze bărcile utilizate la pescuit cu şabloane de verificare a dimensiunilor peştelui; f) să nu comercializeze peştele sau icrele capturate pentru consumul familial; g) să nu execute construcţii neautorizate în zonele de pescuit sau limitrofe acestora şi să nu execute fără autorizarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) intervenţii de niciun fel care să conducă la modificarea cadrului natural acvatic sau terestru din zona de pescuit; h) să se supună controlului persoanelor abilitate în momentul legitimării acestora; i) să participe, la solicitarea expresă a ARBDD, la executarea unor lucrări de conservare şi îmbunătăţire a condiţiilor ecologice din zonele de pescuit sau adiacente acestora, inclusiv pentru popularea acestor zone cu material biologic (cuiburi de icre embrionate, alevini, puiet) pentru refacerea potenţialului piscicol al zonei; j) să elibereze în apă peştele capturat supus protecţiei sau sub dimensiunea legală, indiferent de starea acestuia; k) să anunţe imediat apariţia unor fenomene de mortalitate la peşti sau la alte vieţuitoare, precum şi fenomene de poluare din zona de pescuit; l) să permită desfăşurarea activităţilor turistice şi de vânătoare sportivă autorizate conform prevederilor legale; m) să permită desfăşurarea activităţilor de cercetare cu profil ecologic autorizat în zonele de pescuit, inclusiv capturarea de reproducători şi material piscicol pentru experimente.2. Permisul de pescuit se actualizează periodic în funcţie de modificările intervenite în situaţia zonei de pescuit sau în statutul titularului permisului.3. Nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul permis se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare, precum şi cu suspendarea permisului de pescuit, după cum urmează: a) pe o durată de 3 luni, în cazul nerespectării obligaţiilor stabilite la pct. 1 lit. a), b), c), e), j), l), m); b) pe o durată de 6 luni, în cazul nerespectării obligaţiilor stabilite la pct. 1 lit. f) şi j); c) anularea permisului, în cazul nerespectării obligaţiilor stabilite la pct. 1 lit. g) şi h), precum şi în cazul repetării abaterilor.4. Constatarea faptelor şi ridicarea permiselor se fac de către personalul împuternicit de ARBDD.5. Stabilirea sancţiunilor se face de către o comisie stabilită de ARBDD, în termen de maximum 15 zile de la data ridicării permisului.6. Contestaţiile privind sancţiunile de suspendare sau anulare a permiselor de pescuit se pot face, în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţă de sancţiunea aplicată, la conducerea ARBDD, care este obligată să le analizeze şi să transmită răspunsul definitiv în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRIIGuvernator,---------