HOTĂRÂRE nr. 882 din 18 august 2010privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 30 august 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, denumită în continuare Autoritate, este instituţie publică şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri. (2) Autoritatea are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 72, sectorul 1. (3) Finanţarea Autorităţii se realizează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.  +  Articolul 2 (1) Autoritatea coordonează şi realizează strategia şi politica Guvernului în domeniul protecţiei consumatorilor, acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor. (2) Autoritatea are ca principale obiective: a) asigurarea armonizării cadrului legislativ naţional cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul protecţiei consumatorilor; b) desfăşurarea activităţii de informare şi educare a cetăţenilor privind drepturile pe care le au în calitate de consumatori; c) evaluarea efectelor pe piaţă ale sistemelor de supraveghere a produselor şi serviciilor destinate consumatorilor; d) protejarea consumatorilor împotriva practicilor comerciale incorecte; e) efectuarea activităţii de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi de expertizare a acestora şi a pietrelor preţioase; f) autorizarea persoanelor fizice şi juridice, în condiţiile legii, să efectueze operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase; g) asigurarea, ca autoritate română desemnată, a aplicării Programului de atestare a procesului Kimberley.  +  Articolul 3 (1) Autoritatea are următoarele atribuţii principale: a) participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale de specialitate cu atribuţii în domeniu şi cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor, asigurând corelarea acesteia cu cea existentă în Uniunea Europeană; b) asigură armonizarea cadrului legislativ naţional cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul protecţiei consumatorilor; c) propune Guvernului spre adoptare şi avizează proiecte de acte normative în domeniul protecţiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul, comercializarea produselor, prestarea de servicii, inclusiv servicii financiare, precum şi interzicerea penalităţilor asimetrice dintre client şi prestatorul de servicii publice şi alte servicii de interes general pentru abaterile contractuale, astfel încât acestea să nu pună în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori să afecteze drepturile şi interesele lor legitime; d) elaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice, proceduri privind obiectivele, condiţiile şi modul de colaborare în desfăşurarea activităţii de protecţie a consumatorilor; e) participă la realizarea programelor interne şi internaţionale în domeniul protecţiei consumatorilor, colaborând cu organizaţii şi instituţii din ţară şi din străinătate, conform competenţelor ce îi revin potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; f) prezintă informări periodice Guvernului şi organelor administraţiei publice centrale interesate, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor; g) evaluează efectele pe piaţă ale sistemelor de supraveghere a produselor şi serviciilor destinate consumatorilor; h) controlează respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor şi serviciilor, precum şi la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piaţă la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii, inclusiv servicii financiare, şi în unităţile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum şi la documentele referitoare la acestea, excepţie făcând controalele igienico-sanitare şi sanitar-veterinare la producători, în cazul produselor alimentare; i) constată contravenţii şi dispune măsuri de limitare a consecinţelor producerii, prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare şi servicii, inclusiv servicii financiare, care nu sunt în concordanţă cu dispoziţiile legale din domeniile de activitate ale Autorităţii, prin aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege, sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale; j) controlează dacă mijloacele de măsurare folosite pe piaţă sunt însoţite de documentele prevăzute de lege care atestă verificarea acestora din punct de vedere metrologic; k) solicită organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare, a licenţei de fabricaţie ori a certificatului de clasificare, în condiţiile legii; l) coordonează schimbul rapid de informaţii cu instituţiile şi organele competente, naţionale şi internaţionale, privind produsele şi serviciile care reprezintă risc pentru sănătatea şi securitatea consumatorilor; m) sesizează factorii de decizie şi operatorii implicaţi în sistemul de certificare a calităţii produselor şi serviciilor, în baza constatărilor proprii şi a informaţiilor primite de la organismele neguvernamentale şi de la consumatori, cu privire la neconformităţile produselor şi serviciilor destinate consumului populaţiei în raport cu documentele de certificare şi propune îmbunătăţirea sau elaborarea de reglementări în domeniu; n) efectuează trimestrial prin prelevări de probe la produsele alimentare şi nealimentare analize şi încercări în laboratoare acreditate conform legii sau în laboratoare proprii ori agreate; o) efectuează sau finanţează studii, teste comparative şi cercetări în domeniu cu privire la calitatea produselor şi serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunoştinţa publicului; p) stabileşte relaţii de colaborare cu institute de cercetare, laboratoare de expertizare şi certificare, inclusiv din străinătate, pentru realizarea de studii, cercetări şi teste comparative; r) desfăşoară activităţi de informare, consiliere şi educare a consumatorilor; editează publicaţii de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor; s) sprijină asociaţiile de consumatori în vederea atingerii obiectivelor prevăzute de lege;ş) sprijină asociaţiile de consumatori în acţiunea de înfiinţare şi funcţionare a centrelor de consultanţă, informare şi educare a consumatorilor; t) susţine înfiinţarea unor organisme de mediere în domeniul protecţiei consumatorilor;ţ) informează permanent consumatorii asupra produselor şi serviciilor care prezintă riscuri pentru sănătatea şi securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice; u) primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, precum şi sesizările persoanelor fizice cu privire la încălcarea drepturilor consumatorilor, în condiţiile legii; v) desfăşoară activităţi de pregătire a specialiştilor în domeniul protecţiei consumatorilor; w) acordă consultanţă de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor pentru operatorii economici; x) stabileşte şi percepe taxe şi tarife pentru efectuarea de analize, încercări, expertizări, certificări de laborator, autorizări, consultanţă, cursuri de pregătire, specializare sau perfecţionare, alte servicii prestate în condiţiile legii; y) stabileşte şi percepe taxe şi tarife pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, pentru activităţi de analiză, marcare şi expertizare a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase; z) fundamentează şi propune în proiectul de buget resursele financiare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competenţă; aa) urmăreşte, potrivit legii, legalitatea publicităţii pentru produsele şi serviciile destinate consumatorilor; bb) asigură aplicarea sistemului de certificare pentru procesul Kimberley, ca autoritate desemnată; cc) autorizează operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; dd) stabileşte şi aprobă mărcile de certificare, de garanţie proprie şi de trasabilitate, pe bază de tarife proprii, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ee) efectuează expertize ale metalelor preţioase şi ale pietrelor preţioase, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ff) efectuează operaţiuni de marcare a bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate; gg) acordă consultanţă de specialitate şi sprijin în vederea realizării de coduri de conduită, la solicitarea operatorilor economici; hh) instituie procedurile legale corespunzătoare pentru încetarea practicilor comerciale incorecte;îi) comunică Comisiei Europene măsurile legislative adoptate în domeniile guvernate de directivele, regulamentele şi deciziile comunitare transpuse, potrivit domeniilor sale de responsabilitate. (2) Autoritatea îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate. (3) Taxele şi tarifele percepute de Autoritate se fac integral venit la bugetul de stat.  +  Articolul 4 (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Autoritatea colaborează cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu organismele neguvernamentale. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin lege, Autoritatea are acces la informaţiile necesare, de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Autoritatea Naţională a Vămilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, în baza unui protocol încheiat cu aceste instituţii, precum şi de la instituţiile financiar-bancare, în condiţiile legii.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte, ajutat de 2 vicepreşedinţi, numiţi prin decizie a primului-ministru. (2) Funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte sunt asimilate cu funcţia de secretar de stat şi, respectiv, subsecretar de stat. (3) Preşedintele Autorităţii are calitatea de ordonator secundar de credite. (4) Preşedintele Autorităţii conduce activitatea acesteia şi o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii naţionale şi internaţionale şi cu persoane juridice şi fizice române şi străine. (5) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Autorităţii emite ordine şi instrucţiuni. Ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii. (6) Vicepreşedinţii îndeplinesc atribuţiile şi însărcinările delegate de preşedinte prin ordin.  +  Articolul 6 (1) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui, se pot organiza şi alte servicii, compartimente, precum şi birouri şi colective temporare, conform actelor normative în vigoare. (2) Atribuţiile şi sarcinile direcţiilor, serviciilor, compartimentelor şi unităţilor subordonate din aparatul Autorităţii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia, care se aprobă prin ordin al preşedintelui. (3) Numărul maxim de posturi în Autoritate este de 707, exclusiv demnitarii, din care pentru aparatul central 120, iar pentru comisariatele judeţene pentru protecţia consumatorilor 587. (4) Autoritatea are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii, care îndeplineşte atribuţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi orice alte atribuţii încredinţate de preşedinte, conform actelor normative în vigoare. (5) În cazul în care preşedintele nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acestea sunt îndeplinite de către vicepreşedinte. (6) Autoritatea îndrumă şi controlează activitatea tuturor structurilor teritoriale şi desfăşoară acţiuni operative pe întregul teritoriu al ţării, în baza sarcinilor şi atribuţiilor stabilite de preşedinte. (7) Autoritatea, prin conducerea şi structurile sale, urmăreşte modul de realizare a atribuţiilor încredinţate structurilor teritoriale şi stabileşte toate măsurile operative pentru optimizarea activităţii de supraveghere şi control.  +  Articolul 7 (1) Autoritatea are în subordine, ca entităţi cu personalitate juridică, comisariatele judeţene pentru protecţia consumatorilor, Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti şi Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" Bucureşti. Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" Bucureşti sunt reglementate prin hotărâre a Guvernului. Entităţile cu personalitate juridică din subordinea Autorităţii sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Comisariatele judeţene pentru protecţia consumatorilor şi Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti sunt organizate ca structuri teritoriale, cu competenţe limitate teritorial, şi sunt conduse de comisari-şefi. (3) Comisarii-şefi au calitatea de ordonatori terţiari de credite şi îndeplinesc în această calitate toate atribuţiile legale care le revin pentru comisariatul judeţean respectiv. (4) Funcţiile publice de conducere de comisar-şef şi comisar-şef adjunct sunt asimilate din punct de vedere salarial cu funcţia publică de conducere de şef serviciu. (5) În structura Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti funcţionează Laboratorul pentru analiza calităţii vinurilor şi băuturilor alcoolice. (6) Structura organizatorică detaliată a Autorităţii, a comisariatelor judeţene, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor, statele de funcţii, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii, conform actelor normative în vigoare.  +  Articolul 8 (1) Autoritatea are personal specializat pentru supraveghere şi control, având calitatea de funcţionar public cu statut specific, care poate lua măsuri de sancţionare, de suspendare/sistare a activităţii ca urmare a constatării încălcării legislaţiei de protecţie a consumatorilor şi a măsurilor stabilite prin procesele-verbale de constatare a contravenţiei. (2) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul împuternicit al Autorităţii are dreptul să aplice sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu, în condiţiile prevăzute de lege, şi este învestit cu autoritatea publică a statului, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor, precum şi a obligaţiilor de serviciu. (3) Personalul Autorităţii beneficiază de protecţia legii şi este apărat de orice ingerinţă sau amestec în activitatea sa, de natură să îi influenţeze libertatea de apreciere, de execuţie, de decizie sau de control. (4) Personalul Autorităţii se legitimează cu legitimaţia al cărei model este aprobat prin ordin al preşedintelui.  +  Articolul 9 (1) Personalul Autorităţii împuternicit să efectueze controale şi verificări este obligat să păstreze secretul profesional în legătură cu aspectele tehnologice, economice şi comerciale de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, conform actelor normative în vigoare. (2) Procedura de control şi procedura de rezolvare a reclamaţiilor consumatorilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui.  +  Articolul 10 (1) Autoritatea are în dotare 103 autoturisme, cu un consum lunar normat de 180 litri/autoturism, din care 3 autoturisme în dotarea Direcţiei generale metale preţioase, pietre preţioase şi proces Kimberley şi 95 de autoturisme pentru comisariatele judeţene pentru protecţia consumatorilor, pentru desfăşurarea activităţilor specifice de supraveghere şi control. (2) Autoritatea poate avea în dotare şi o autospecială blindată pentru transportul de valori, cu un consum normat lunar de 180 litri, pentru Direcţia generală metale preţioase, pietre preţioase şi proces Kimberley.  +  Articolul 11Contravaloarea mărfurilor şi a eşantioanelor prelevate în cadrul acţiunilor de control efectuate potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri, precum şi a cheltuielilor ocazionate de încercarea şi verificarea produselor în laboratoare se suportă de Autoritate, dacă în urma controlului nu se constată vinovăţia operatorului economic. În caz contrar, cheltuielile se suportă de operatorul economic.  +  Articolul 12În scopul realizării rolului şi atribuţiilor ce îi revin, Autoritatea poate beneficia de consultanţă şi asistenţă din ţară sau din străinătate, precum şi de programe de formare şi perfecţionare profesională a personalului său, în limita fondurilor bugetare acordate sau a altor surse atrase din ţară ori din străinătate, potrivit legii.  +  Articolul 13 (1) Autoritatea se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia. (2) Încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit potrivit art. 6 alin. (3) se face în termenele şi cu procedurile prevăzute de lege pentru fiecare categorie de personal.  +  Articolul 14 (1) Personalul structurilor subordonate Autorităţii se preia/se transferă, în limita posturilor aprobate, de către comisariatele judeţene pentru protecţia consumatorilor şi Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti. (2) Comisariatele judeţene pentru protecţia consumatorilor preiau de la comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor desfiinţate, pe bază de protocol de predarepreluare, clădirile, spaţiile şi terenurile aferente, precum şi toate celelalte bunuri aflate în patrimoniu, necesare desfăşurării activităţii specifice, inclusiv fondurile financiare, existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 15Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 24 martie 2009, cu modificările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 633/2003 privind înfiinţarea pe lângă Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 407 din 11 iunie 2003.  +  Articolul 17În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, punctul C se modifică şi va avea următorul cuprins:"C. Unităţi care funcţionează în coordonarea ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, cu finanţare integrală de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - 707 posturi, exclusiv demnitarii".PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------Ministrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Adriean VideanuPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Constantin CerbulescuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 18 august 2010.Nr. 882.  +  Anexa 1 Număr total de posturi 120, exclusiv demnitariiSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor                                             ┌──────────────┐                                             │ PREŞEDINTE │                                             └───────┬──────┘                                                     │                                                     │                     ┌────────────────┐ │                     │ AUDIT PUBLIC ├──────────────┤                     │ INTERN │ │                     └────────────────┘ │                                                     │               ┌────────────────────────┬────────────┼───────────┐               │ │ │ │               ▼ ▼ │ ▼       ┌────────────────┐ ┌──────────────┐ │ ┌────────────────┐       │ VICEPREŞEDINTE │ │ SECRETAR │ │ │ VICEPREŞEDINTE │       │ │ │ GENERAL │ │ │ │       └────────────────┘ └──────────────┘ │ └────────────────┘                                                     │       ┌──────────────┬────────────────┬─────────────┼────────────┐       │ │ │ │ │       ▼ ▼ ▼ ▼ ▼┌────────────┐┌─────────────────┐┌────────────┐┌────────────┐┌────────────┐│ DIRECŢIA ││DIRECŢIA GENERALĂ││ SERVICIUL ││ DIRECŢIA ││DIRECŢIA DE ││ BUGET, ││METALE PREŢIOASE,││ JURIDIC ││ ARMONIZARE ││ CONTROL ŞI ││ADMINISTRARE││PIETRE PREŢIOASE ││ ││ EUROPEANĂ, ││SUPRAVEGHERE││ ŞI RESURSE ││ ŞI PROCES ││ ││STRATEGII ŞI││ PIAŢĂ ││ UMANE ││ KIMBERLEY ││ ││ ASOCIAŢII ││ │└────────────┘└─────────────────┘└────────────┘└────────────┘└────────────┘  +  Anexa 2 UNITĂŢILEcu personalitate juridică ce funcţionează în subordineaAutorităţii Naţionale pentru Protecţia ConsumatorilorI. Unităţi finanţate de la bugetul de stat:- comisariatele judeţene pentru protecţia consumatorilor şi Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului BucureştiII. Unităţi finanţate din venituri proprii:- Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" Bucureşti.-------