HOTĂRÂRE nr. 873 din 18 august 2010privind modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNormele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 25 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    Competiţia Locul I Locul II Locul III Locul IV Locul V Locul VI Cine acordă premiile
    "a^1) Jocurile Olimpice de Tineret 8.000 5.500 4.000 3.000 2.000 1.000 Comitetul Olimpic şi Sportiv Român"
    2. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, respectiv preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român poate aproba, pentru câştigarea titlului mondial sau european de seniori la probe olimpice, respectiv a locurilor I, II şi III la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret şi la jocurile paralimpice, suplimentarea cu 100% a premiului prevăzut la alin. (1)."3. La articolul 30 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:                                                             - lei - ─────────────────────────────────────────────────────────────────── "a^1) Olimpic de tineret 14.000" ───────────────────────────────────────────────────────────────────4. La articolul 32, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Antrenorii care au contribuit la realizarea performanţelor de către sportivi la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret, campionatele mondiale şi europene şi la alte competiţii prevăzute la art. 25, precum şi la realizarea recordurilor omologate prevăzute la art. 30 alin. (1) pot fi premiaţi, la propunerea federaţiilor sportive naţionale, în funcţie de: a) valoarea performanţei obţinute de sportivi; b) gradul de realizare a obiectivelor planificate; c) durata participării acestora la pregătirea sportivului/sportivilor; d) responsabilitatea avută în pregătirea sportivului, respectiv a sportivilor premiaţi, după caz........................................................................ (3) Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, respectiv preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român poate aproba antrenorilor care au contribuit la câştigarea titlului mondial sau european de seniori la probele olimpice, respectiv a locurilor I, II şi III la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret şi la jocurile paralimpice suplimentarea cu până la 100% a premiului acordat potrivit prevederilor art. 25 coroborate cu ale alin. (1) al prezentului articol."5. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Personalul din cadrul federaţiilor sportive naţionale, care a contribuit la clasarea sportivilor pe locurile I-VI la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi europene, poate beneficia de premii la încheierea fiecăreia dintre aceste competiţii, astfel: a) pentru disciplinele sportive individuale, valoarea totală a acestui premiu va fi de până la 40% din suma valorii unitare a premiilor corespunzătoare fiecărui loc ocupat şi se acordă de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, după caz; b) pentru jocurile sportive, valoarea premiului va fi de până la 100% din valoarea unitară a premiului corespunzător locului ocupat şi se acordă de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, după caz."6. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - Personalul salariat al cluburilor sportive de drept public, care a contribuit la obţinerea de către sportivii clubului a unor clasări pe locurile I-VI la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi europene sau a unor medalii la celelalte competiţii prevăzute la art. 25, poate primi premii, după cum urmează: a) pentru competiţiile premiate de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, respectiv de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, valoarea totală a premiilor ce se pot acorda este de maximum 40% din suma valorii unitare a premiilor acordate sportivilor clubului de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, respectiv de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. Finanţarea acestor premii se efectuează din bugetul clubului, în limita prevederilor bugetare aprobate; b) pentru competiţiile premiate de cluburile sportive, respectiv campionatele naţionale şi Cupa României, valoarea totală a premiilor ce se pot acorda personalului salariat este de maximum 40% din suma valorii unitare a premiilor plătite efectiv sportivilor de către club. Conducătorul clubului poate primi un premiu de până la 25% din suma astfel calculată. Pentru ceilalţi salariaţi, nivelul premiului se stabileşte de conducătorul clubului. Finanţarea acestor premii se efectuează din bugetul clubului, în limita prevederilor bugetare aprobate."7. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Cu ocazia jocurilor olimpice şi a jocurilor olimpice de tineret, membrii comisiilor şi cei ai colectivelor multidisciplinare ale Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi ale Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, care au contribuit la obţinerea performanţelor, precum şi salariaţii acestora pot fi premiaţi cu un premiu individual de până la 15.000 lei. Suma acestor premii nu poate depăşi 25% din valoarea totală a premiilor acordate."8. La articolul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) Antrenorii sau profesorii care au depistat, au selecţionat şi/sau au pregătit sportivi care, ulterior, sub îndrumarea altor specialişti, s-au clasat pe locurile I-VI la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret şi la jocurile paralimpice, respectiv pe locurile I-III la campionatele mondiale ori europene pot fi premiaţi de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, după caz, pentru fiecare dintre aceste performanţe, cu un premiu de până la 20% din valoarea celui acordat sportivului ori sportivilor depistaţi, selecţionaţi şi/sau pregătiţi."9. În cuprinsul actului normativ, sintagma "Agenţia Naţională pentru Sport" se înlocuieşte cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret".PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Viceprim-ministru,Marko BelaMinistrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 18 august 2010.Nr. 873.-------