HOTĂRÂRE nr. 834 din 11 august 2010privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 23 august 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se reorganizează Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" ca instituţie publică, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumită în continuare Agenţie. (2) Agenţia este autoritatea naţională competentă în domeniul zootehnic privind ameliorarea, reproducţia, conservarea şi managementul resurselor genetice. (3) Sediul Agenţiei este în şos. Bucureşti - Ploieşti, km 18,2, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov.  +  Articolul 2Agenţia are următoarele atribuţii principale: a) coordonează la nivel naţional activitatea de ameliorare, reproducţie, conservare şi managementul resurselor genetice la animale; b) asigură implementarea legislaţiei comunitare în legislaţia naţională pentru domeniul de activitate al Agenţiei; c) coordonează într-un sistem unitar programele naţionale de ameliorare genetică a efectivelor de animale; d) organizează şi efectuează inspecţia de stat în domeniul de activitate al Agenţiei; e) organizează şi efectuează activitatea de individualizare, identificare, înregistrare, constituire şi actualizare a bazei de date, acordă numărul unic UELN (Universal Equine Life Number), emite şi eliberează paşapoartele la ecvidee; f) controlează modul de aplicare a sistemului de individualizare, identificare şi înregistrare la animalele cuprinse în programele de ameliorare; g) este responsabilă de întreaga activitate de control oficial al producţiei, de metodele de monitorizare a performanţelor şi de evaluarea valorii genetice a animalelor; autorizează organizaţiile pentru efectuarea controlului oficial al producţiilor, cantitativ şi calitativ, şi pentru calcularea şi publicarea rezultatelor; h) organizează şi efectuează inspecţia controlului oficial al producţiilor la animale, verifică respectarea tehnologiei de testare a reproducătorilor după performanţe proprii şi descendenţi, pe diferite etape de selecţie, participă în comisiile de bonitare a animalelor de fermă; i) acreditează organizaţii şi asociaţii care înfiinţează şi conduc registre genealogice la animalele de fermă; j) menţine conducerea registrelor genealogice la animale până în momentul acreditării asociaţiilor sau organizaţiilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene în acest domeniu; k) monitorizează la nivel naţional activitatea de reproducţie, organizată şi desfăşurată prin montă naturală, însămânţări artificiale şi embriotransfer; l) autorizează din punct de vedere zootehnic staţiunile de însămânţări artificiale, centrele de colectare, prelucrare şi depozitare a materialului seminal, autorizează reproducătorii masculi utilizaţi la însămânţări artificiale; m) autorizează operatorii economici care depozitează şi comercializează embrioni şi material seminal congelat; n) efectuează analize, teste şi expertize în laboratoarele proprii pentru certificarea datelor din domeniul de activitate; o) autorizează organizaţiile, asociaţiile şi alte unităţi implicate în desfăşurarea activităţilor de reproducţie, prin însămânţări artificiale, montă dirijată şi embriotransfer; p) autorizează staţiunile şi punctele de montă publică, herghelii şi depozite de armăsari, verifică existenţa reproducătorilor pentru montă naturală şi îi autorizează din punct de vedere zootehnic; q) organizează şi desfăşoară cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale şi instruire a personalului propriu şi a operatorilor de specialitate din domeniul de activitate, autorizează operatorii de însămânţări artificiale; r) coordonează şi îndrumă tehnic organizarea şi desfăşurarea activităţii de informatizare şi computerizare a reţelei naţionale de ameliorare şi reproducţie în zootehnie; s) verifică respectarea criteriilor privind acordarea codurilor de identificare pentru fermele de selecţie, de reproducţie şi staţiile de incubaţie, controlează respectarea normelor tehnice privind producerea şi comercializarea ouălor pentru incubaţie şi a puilor de păsări de fermă;ş) autorizează stupinele de elită şi stupinele de multiplicare; t) verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi aprobă programele de conservare şi utilizare a raselor de animale aflate în stare critică, în pericol de dispariţie, vulnerabile şi a celor nesigure, asigură funcţionarea băncii de gene;ţ) atestă asociaţiile profesionale de crescători la speciile de animale care nu fac obiectul programelor de conservare şi utilizare a resurselor genetice animale: porumbei, câini, pisici şi alte animale de companie; u) emite certificatul de omologare a raselor, liniilor, hibrizilor şi noilor creaţii biologice în baza normelor tehnice; v) emite certificatul pentru carnea de bovine adulte-masculi, conform reglementărilor europene; w) verifică corectitudinea datelor înscrise în cărţile de rasă, în scopul îmbunătăţirii genetice a populaţiilor de ecvidee şi al conservării patrimoniului genetic, şi autorizează armăsarii pepinieri din herghelii şi de montă publică; x) avizează deconturile privind aprobarea normelor de cheltuieli finanţate de la bugetul de stat, pentru întreţinerea cabalinelor din categoria "Herghelia Naţională"; y) verifică respectarea condiţiilor privind acordarea de ajutoare de stat pentru ameliorarea raselor de animale; z) avizează importul-exportul de animale vii pentru reproducţie, material seminal, embrioni, ovule, ouă de incubaţie pentru reproducţie, certifică prin buletine oficiale de analiză şi expertiză calitatea materialului seminal; aa) participă prin laboratoarele proprii la controlul de rutină pentru verificarea parametrilor fizico-chimici şi de calitate a laptelui; bb) participă în comisiile zooveterinare în vederea stabilirii valorii de înlocuire a animalelor; cc) constată şi dispune sancţiuni conform legislaţiei zootehnice şi actelor normative în vigoare, retrage acreditările şi autorizările oricărei asociaţii sau organizaţii care refuză sau ignoră deliberat condiţiile stabilite iniţial; dd) propune Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale proiecte de acte normative şi elaborează norme tehnice şi metodologice în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice; ee) îndeplineşte orice alte atribuţii ce rezultă din prezenta hotărâre şi din reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 3 (1) Agenţia este condusă de un director general, numit, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (2) Directorul general al Agenţiei are calitatea de ordonator terţiar de credite. (3) Directorul general conduce activitatea Agenţiei şi o reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane juridice şi fizice, precum şi în justiţie. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii. (5) Directorul general poate da mandat de reprezentare unor persoane din cadrul Agenţiei.  +  Articolul 4Agenţia are acces gratuit de consultare a bazei de date, proprietate publică a statului privind individualizarea şi înregistrarea animalelor.  +  Articolul 5Personalul din cadrul Agenţiei este constituit din funcţionari publici şi personal angajat pe bază de contract individual de muncă.  +  Articolul 6 (1) Numărul maxim de posturi pentru Agenţie şi pentru oficiile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie se reduce de la 854 la 302. (2) Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează prin decizie a directorului general, cu respectarea termenelor şi a procedurii prevăzute de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcţii. (4) Salarizarea personalului Agenţiei se face potrivit legislaţiei în vigoare privind salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului angajat pe bază de contract individual de muncă.  +  Articolul 7 (1) Atribuţiile de autoritate competentă ale Agenţiei sunt îndeplinite la nivel judeţean de către oficiile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, structuri fără personalitate juridică în subordinea Agenţiei, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se desfiinţează centrele regionale pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, cu personalitate juridică, organizate în teritoriu la: Iaşi, Constanţa, Bucureşti, Dolj, Arad, Cluj şi Braşov. (3) Patrimoniul centrelor regionale pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, precum şi patrimoniul oficiilor pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie se preiau de Agenţie pe baza bilanţului contabil de închidere al instituţiei care predă, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (4) Preluarea/Transferul personalului de la centrele regionale pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, precum şi de la oficiile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie la Agenţie se face în limita numărului de posturi aprobat.  +  Articolul 8Normele tehnice pentru desfăşurarea activităţii inspecţiei de stat, modelul legitimaţiilor, al ştampilelor şi al proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.403/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 30 noiembrie 2009, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Mihail DumitruMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Bogdan Mănoiup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 11 august 2010.Nr. 834.--------