REGULAMENT din 21 iulie 2010privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 20 august 2010



   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament reglementează evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia.  +  Articolul 2 (1) Regulamentul stabileşte cadrul general pentru realizarea următoarelor obiective: a) asigurarea concordanţei dintre cerinţele şi standardele postului, descrise în fişa postului, şi calităţile angajatului: profesionale, aptitudinale şi atitudinale; b) asigurarea unui sistem motivaţional, care să determine creşterea performanţelor profesionale individuale, prin avansarea sau promovarea în grade ori trepte profesionale imediat superioare. (2) Pentru atingerea acestor obiective prezentul regulament prevede: a) evaluarea posturilor în funcţie de caracteristicile descriptive privind exigenţele şi performanţele pe care acestea le impun angajaţilor; b) evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor în raport cu cerinţele posturilor.  +  Capitolul II Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual  +  Articolul 3Evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a activităţii personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obţinute în mod efectiv.  +  Articolul 4Evaluarea performanţelor profesionale individuale trebuie făcută cu probitate, deontologie profesională, realism şi obiectivitate.  +  Articolul 5Procedura evaluării se realizează în următoarele etape: a) completarea fişei de evaluare de către evaluator; b) interviul; c) contrasemnarea fişei de evaluare.  +  Articolul 6În sensul prezentului regulament, are calitatea de evaluator: a) persoana aflată în funcţia de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea salariatul aflat într-o funcţie de execuţie sau care coordonează activitatea acestuia; b) persoana aflată în funcţia de conducere ierarhic superioară, potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, pentru salariatul aflat într-o funcţie de conducere; c) persoana aflată într-o funcţie de conducere în cadrul ministerului, care coordonează domeniul de activitate pentru directorul general/directorul, după caz, al instituţiilor publice din subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, căreia nu i se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 7 (1) Sunt supuşi evaluării anuale salariaţii care au desfăşurat activitate cel puţin 6 luni în cursul perioadei evaluate. (2) Sunt exceptaţi de la evaluarea anuală salariaţii care ocupă funcţia de debutant şi care sunt evaluaţi la sfârşitul perioadei de debut.  +  Articolul 8 (1) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanţelor profesionale individuale. (2) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea, dar nu mai puţin de 6 luni de activitate pe funcţia respectivă. (3) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 şi 28 februarie din anul următor perioadei evaluate.  +  Articolul 9În mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri: a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate contractul individual de muncă al salariatului evaluat încetează sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz, salariatul va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea sau modificarea raporturilor de muncă; b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al evaluatorului încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz, evaluatorul are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de muncă ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea ori modificarea raporturilor de muncă, să realizeze evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor din subordine. Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale acestora; c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobândeşte o diplomă de studii de nivel superior şi urmează să fie promovat, în condiţiile legii, într-o funcţie corespunzătoare studiilor absolvite.  +  Articolul 10 (1) Criteriile generale de evaluare a personalului contractual sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) În funcţie de specificul activităţii autorităţii sau instituţiei publice şi de activităţile efectiv desfăşurate de către salariat, evaluatorul poate stabili şi alte criterii de evaluare care, astfel stabilite, se aduc la cunoştinţa salariatului evaluat la începutul perioadei evaluate. (3) Salariaţii care exercită, cu caracter temporar, o funcţie de conducere vor fi evaluaţi pentru perioada exercitării temporare, pe baza criteriilor de evaluare stabilite pentru funcţia de conducere respectivă.  +  Articolul 11Persoanele care au calitatea de evaluator, potrivit art. 6, completează fişele de evaluare, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2a, respectiv nr. 2b, după cum urmează: a) stabilesc gradul de îndeplinire a obiectivelor, prin raportare la atribuţiile stabilite prin fişa postului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; b) stabilesc calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale; c) consemnează, după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante; d) stabilesc obiectivele şi criteriile specifice de evaluare pentru următoarea perioadă de evaluare; e) stabilesc eventualele necesităţi de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate.  +  Articolul 12 (1) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii care are loc între evaluator şi persoana evaluată, în cadrul căruia: a) se aduc la cunostinţa persoanei evaluate notările şi consemnările făcute de evaluator în fişa de evaluare; b) se semnează şi se datează fişa de evaluare de către evaluator şi de către persoana evaluată. (2) În cazul în care între persoana evaluată şi evaluator există diferenţe de opinie asupra notărilor şi consemnărilor făcute, în fişa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate; evaluatorul poate modifica fişa de evaluare.  +  Articolul 13 (1) Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor şi criteriilor de evaluare, prin acordarea fiecărui obiectiv şi criteriu a unei note de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea gradului de îndeplinire. (2) Pentru a obţine nota finală a evaluatorului se face media aritmetică a notelor obţinute ca urmare a aprecierii obiectivelor şi criteriilor, rezultate din media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare obiectiv sau criteriu, după caz. (3) Semnificaţia notelor prevăzute la alin. (1) este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim.  +  Articolul 14Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează: a) între 1,00-2,00 - nesatisfăcător; b) între 2,01-3,00 - satisfăcător; c) între 3,01-4,00 - bun; d) între 4,01-5,00 - foarte bun.  +  Articolul 15 (1) După finalizarea etapelor procedurii de evaluare menţionate la art. 5 lit. a) şi b), fişa de evaluare se înaintează contrasemnatarului. (2) În sensul prezentului regulament, are calitatea de contrasemnatar salariatul aflat în funcţia superioară evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice. (3) În situaţia în care calitatea de evaluator o are şeful autorităţii sau instituţiei, fişa de evaluare nu se contrasemnează.  +  Articolul 16 (1) Fişa de evaluare poate fi modificată conform deciziei contrasemnatarului, în următoarele cazuri: a) aprecierile consemnate nu corespund realităţii; b) între evaluator şi persoana evaluată există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de comun acord. (2) Fişa de evaluare modificată în condiţiile prevăzute la alin. (1) se aduce la cunoştinţa salariatului evaluat.  +  Articolul 17 (1) Salariaţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. (2) Contestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă de către salariatul evaluat a calificativului acordat şi se soluţionează în termen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei de către o comisie constituită în acest scop prin act administrativ al conducătorului autorităţii. (3) Rezultatul contestaţiei se comunică salariatului în termen de 5 zile calendaristice de la soluţionarea contestaţiei. (4) Salariatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate potrivit alin. (1) se poate adresa instanţei competente, în condiţiile legii.  +  Capitolul III Promovarea personalului contractual  +  Articolul 18Prin promovare se asigură evoluţia în carieră a personalului contractual, prin trecerea într-un grad sau treaptă de încadrare superioară ori într-o funcţie superioară.  +  Articolul 19Promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în funcţii, grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant existent în statul de funcţii.  +  Articolul 20Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se poate face din 3 în 3 ani, în funcţie de performanţele profesionale individuale, apreciate cu calificativele "foarte bun", cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, de către comisia desemnată prin dispoziţie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor.  +  Articolul 21 (1) Promovarea în funcţie prin transformarea propriului post se face în cazul absolvenţilor învăţământului superior de lungă sau scurtă durată, dacă studiile absolvite sunt corespunzătoare domeniului în care îşi desfăşoară activitatea; încadrarea se face în condiţiile legii. (2) În mod excepţional, în situaţia în care nu există post vacant corespunzător, promovarea în grade sau trepte profesionale se poate face şi prin transformarea propriului post.  +  Articolul 22 (1) În vederea analizării posibilităţii şi oportunităţii promovării personalului în grade sau trepte profesionale se constituie, prin dispoziţie a ordonatorului de credite, comisii de promovare a personalului. (2) Comisiile de promovare a personalului sunt constituite dintr-un număr impar de membri, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. (3) Din comisiile de promovare a personalului fac parte: a) conducătorul instituţiei sau o persoană desemnată de acesta; b) evaluatorii persoanelor care îndeplinesc condiţiile de promovare în grade sau trepte profesionale; c) contrasemnatarii rapoartelor de evaluare ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de promovare în grade sau trepte profesionale; d) un reprezentant al compartimentului resurse umane; e) un reprezentant al compartimentului financiar-contabil; f) un reprezentant al sindicatelor sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor.  +  Articolul 23Comisia de promovare a personalului are următoarele atribuţii: a) analizează posibilitatea promovării personalului în funcţie de creditele bugetare alocate autorităţii sau instituţiei publice pentru anul bugetar respectiv; b) analizează propunerile de promovare; c) stabileşte lista nominală a personalului ce urmează a fi promovat.  +  Articolul 24Avansarea în gradaţia imediat superioară se face, potrivit legii, la îndeplinirea condiţiei de vechime prevăzute de tranşele de vechime în muncă.  +  Capitolul IV Avansarea personalului debutant  +  Articolul 25Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant pot fi avansate, la sfârşitul perioadei de debut, stabilită în condiţiile legii, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară.  +  Articolul 26Persoanele încadrate în funcţii de personal contractual de debutant vor fi salarizate cu salariul de debutant, pe o perioadă de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de un an, şi vor fi definitivate, pe bază de examen de evaluare în gradul sau treapta profesională imediat superioară.  +  Articolul 27 (1) Examenul de evaluare se organizează, de regulă, în termen de 5 zile calendaristice de la terminarea perioadei de debut, pe baza următoarelor criterii: a) gradul de adaptabilitate şi flexibilitate în îndeplinirea sarcinilor; b) gradul de însuşire a cunoştinţelor specifice exercitării funcţiei. (2) Examenul de evaluare constă într-o probă scrisă, sub formă de test-grilă, sau practică, notată cu note de la 1 la 10 de şeful ierarhic al persoanei încadrate în funcţia contractuală de debutant ori de persoana desemnată de acesta, în cazul în care şeful ierarhic este conducătorul autorităţii sau instituţiei. (3) Pentru a fi declarată "admisă", persoana în cauză trebuie să obţină minimum nota 7. (4) Nota la examenul de evaluare poate fi contestată în termen de 3 zile calendaristice de la comunicarea notei la conducătorul autorităţii sau instituţiei. (5) Contestaţia se rezolvă şi se comunică persoanei în cauză în termen de 3 zile calendaristice de la data-limită de depunere a contestaţiei. (6) În situaţia în care persoana în cauză nu a obţinut nota minimă prevăzută la alin. (3), aceasta poate susţine un nou examen de evaluare până la expirarea termenului de un an de la încadrare, în condiţiile prevederilor alin. (1)-(5). (7) Dacă nici în aceste condiţii persoana în cauză nu obţine la examenul de evaluare minimum nota 7 la expirarea termenului de un an de la încadrare, contractul individual de muncă încetează în condiţiile legii.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 28Ca urmare a promovării sau avansării, fişa postului salariatului va fi completată cu noi atribuţii, în raport cu nivelul postului, prin grija superiorului ierarhic.  +  Articolul 29Prin excepţie de la prevederile art. 8 alin. (3), evaluarea performanţelor individuale ale personalului contractual pentru anul 2009 se face în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 30Anexele nr. 1, 2a, 2b şi 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1 -------la regulament-------------I. Criterii generale de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului contractual care ocupă funcţii de execuţie
  *Font 7*
  Nr. crt. Criteriul de evaluare Definirea criteriului pentru personalul cu studii superioare de lungă durată (S) Definirea criteriului pentru personalul cu studii superioare de scurtă durată (SSG) Definirea criteriului pentru personalul cu studii postliceale (PL), liceale (M) şi gimnaziale/alte studii
  0 1 2 3 4
  1. Capacitatea de implementare Capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi pe cele dispuse pentru desfăşurarea în mod corespunzător a activităţilor, în scopul realizării obiectivelor Capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi pe cele dispuse pentru desfăşurarea în mod corespunzător a activităţilor, în scopul realizării obiectivelor Capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi pe cele dispuse pentru desfăşurarea în mod corespunzător a activităţilor, în scopul realizării obiectivelor
  2. Capacitatea de a rezolva eficient problemele Capacitatea de a depăşi obstacolele sau dificultăţile intervenite în activitatea curentă, prin identificarea soluţiilor adecvate de rezolvare şi asumarea riscurilor identificate Capacitatea de a depăşi obstacolele sau dificultăţile intervenite în activitatea curentă, prin identificarea soluţiilor adecvate de rezolvare şi asumarea riscurilor identificate Capacitatea de a depăşi obstacolele sau dificultăţile intervenite în activitatea curentă, prin identificarea soluţiilor adecvate de rezolvare
  3. Capacitatea de asumare a responsabilităţilor Capacitatea de a desfăşura în mod curent, la solicitarea superiorilor ierarhici, activităţi care depăşesc cadrul de responsabilitate definit conform fişei postului; capacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficienţele propriei activităţi şi de a răspunde pentru acestea Capacitatea de a desfăşura în mod curent, la solicitarea superiorilor ierarhici, activităţi care depăşesc cadrul de responsabilitate definit conform fişei postului Capacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficienţele propriei activităţi şi de a răspunde pentru acestea Capacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficienţele propriei activităţi şi de a răspunde pentru acestea
  4. Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite Capacitatea de creştere permanentă a performanţelor profesionale, de îmbunătăţire a rezultatelor activităţii curente prin punerea în practică a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite Capacitatea de creştere permanentă a performanţelor profesionale, de îmbunătăţire a rezultatelor activităţii curente prin punerea în practică a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite Capacitatea de îmbunătăţire a rezultatelor activităţii curente prin punerea în practică a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite
  5. Creativitate şi spirit de iniţiativă Atitudine activă în soluţionarea problemelor şi realizarea obiectivelor prin identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a acestor probleme; atitudine pozitivă faţă de idei noi Atitudine activă în soluţionarea problemelor şi realizarea obiectivelor prin identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a acestor probleme; atitudine pozitivă faţă de idei noi Atitudine activă în soluţionarea problemelor şi realizarea obiectivelor prin identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a acestor probleme
  6. Capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru Capacitatea de a previziona cerinţele, oportunităţile şi posibilele riscuri şi consecinţele acestora; capacitatea de a anticipa soluţii şi de a-şi organiza timpul propriu sau, după caz, al celorlalţi (în funcţie de nivelul de competenţă), pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor Capacitatea de a previziona cerinţele, oportunităţile şi posibilele riscuri şi consecinţele acestora; capacitatea de a anticipa soluţii şi de a-şi organiza timpul propriu pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor Capacitatea de a-şi organiza timpul propriu pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor
  7. Capacitatea de a lucra independent Capacitatea de a desfăşura activităţi pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu fără a solicita coordonare, cu excepţia cazurilor în care activităţile implică luarea unor decizii care depăşesc limitele de competenţă
  8. Capacitatea de a lucra în echipă Capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a transmite eficient şi de a permite dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei Capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a transmite eficient şi de a permite dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei Capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a transmite eficient idei, pentru realizarea obiectivelor echipei
  9. Capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate Capacitatea de a utiliza raţional şi eficient resursele materiale financiare şi informaţionale alocate Capacitatea de a utiliza raţional şi eficient resursele materiale, financiare şi informaţionale alocate Capacitatea de a utiliza raţional şi eficient resursele materiale, financiare şi informaţionale alocate
  10. Integritatea morală şi etică profesională Înţelegerea şi respectarea principiilor de moralitate şi etică socio-profesională Înţelegerea şi respectarea principiilor de moralitate şi etică socio-profesională Înţelegerea şi respectarea principiilor de moralitate şi etică socio-profesională
  II. Criterii generale de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului contractual care ocupă funcţii de conducere
  *Font 7*
  Nr. crt. Criteriul de evaluare Definirea criteriului
  0 1 2
  1. Capacitatea de a organiza Capacitatea de a identifica activităţile care trebuie desfăşurate de structura condusă, delimitarea lor în atribuţii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea echilibrată şi echitabilă a atribuţiilor şi a obiectivelor în funcţie de nivelul, categoria, clasa şi gradul profesional ale personalului din subordine
  2. Capacitatea de a conduce Abilitatea de a crea o viziune realistă, de a o transpune în practică şi de a o susţine; abilitatea de a planifica şi de a administra activitatea unei echipe formate din personalităţi diferite, cu nivel diferit al capacităţii de a colabora la îndeplinirea unei atribuţii; capacitatea de a adapta stilul de conducere la situaţii diferite, precum şi de a acţiona pentru gestionarea şi rezolvarea conflictelor
  3. Capacitatea de coordonare Armonizarea deciziilor şi acţiunilor personalului, precum şi a activităţilor din cadrul unui compartiment, în vederea realizării obiectivelor acestuia
  4. Capacitatea de control Capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor în soluţii realiste, depistarea deficienţelor şi luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora
  5. Competenţa decizională Capacitatea de a lua hotărâri rapid, cu simţ de răspundere şi conform competenţei legale, cu privire la desfăşurarea activităţii structurii conduse
  6. Capacitatea de a delega Capacitatea de a transfera atribuţii personalului din subordine care corespunde din punct de vedere legal şi al competenţelor proprii, în scopul realizării la timp şi în mod corespunzător a obiectivelor structurii conduse
  7. Capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului Cunoaşterea aptitudinilor personalului din subordine, inclusiv prin capacitatea de a crea, de a implementa şi de a menţine politici de personal eficiente, în scopul motivării acestuia; capacitatea de a identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine şi de a forma propuneri privind tematica şi formele concrete de realizare a instruirii
  8. Abilităţi de mediere şi negociere Capacitatea de a organiza şi de a conduce o întâlnire sau un interviu, precum şi de a o orienta către o soluţie comun acceptată, ţinând seama de poziţiile diferite ale părţilor
  9. Alte criterii Se vor utiliza criteriile stabilite pentru evaluarea performanţelor profesionale ale persoanelor care ocupă funcţii contractuale de execuţie, prevăzute la pct. 1-6, 9 şi 10
   +  Anexa 2a --------la regulament-------------FIŞĂ DE EVALUAREa performanţelor profesionale individuale ale persoanelorcare ocupă funcţii contractuale de conducere*Font 8*
  Numele şi prenumele persoanei evaluate: Funcţia: ................................................ Gradul: ................................................. Data ultimei promovări: .................................
  Numele şi prenumele evaluatorului: Funcţia:
  Perioada evaluată: de la ................. la ...........
  Obiective în perioada evaluată % din timp Realizat (%) Nota
  1.
  2.
  ....
  Obiective revizuite în perioada evaluată % din timp Realizat (%) Nota
  1.
  2.
  ....
  Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor
  Criteriile de evaluare a performanţei profesionale individuale Nota Comentarii
  1. Capacitatea de a organiza
  2. Capacitatea de a conduce
  3. Capacitatea de coordonare
  4. Capacitatea de control
  5. Competenţa decizională
  6. Capacitatea de a delega
  7. Capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului
  8. Abilităţi de mediere şi negociere
  9. Capacitatea de implementare
  10. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
  11. Capacitatea de asumare a responsabilităţilor
  12. Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite
  13. Creativitate şi spirit de iniţiativă
  14. Capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru
  15. Capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate
  16. Integritatea morală şi etică profesională
  17. Alte criterii specifice
  Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare
  Nota finală a evaluării: (Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare)/2 Calificativul evaluării:
  Rezultate deosebite: 1. ............................................................................................... ............................... 2. ............................................................................................... ...............................
  Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată: 1. ............................................................................................... ............................... 2. ............................................................................................... ...............................
  Alte observaţii: 1. ............................................................................................... ............................... 2. ............................................................................................... ...............................
  Propuneri de formare profesională pentru perioada următoare: .................................................................................................. ......................
      Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:
  Obiectivul % din timp
  1.
  2.
  ...
      Criterii specifice pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:
  Criteriul
  1.
  2.
  ....
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Comentariile persoanei evaluate: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Numele şi prenumele persoanei evaluate: ││Funcţia: ││Semnătura: ││Data: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  Numele şi prenumele evaluatorului: Funcţia: Semnătura: Data:
  Observaţiile sau comentariile persoanei care contrasemnează:
  Numele şi prenumele persoanei care contrasemnează: Funcţia: Semnătura persoanei care contrasemnează: Data:
  Luarea la cunoştinţă a fişei de evaluare după contrasemnare: Semnătura persoanei evaluate: Data:
   +  Anexa 2b --------la regulament-------------FIŞĂ DE EVALUAREa performanţelor profesionale individuale ale persoanelorcare ocupă funcţii contractuale de execuţie*Font 8*
  Numele şi prenumele persoanei evaluate: Funcţia: ................................................ Gradul: ................................................. Data ultimei promovări: .................................
  Numele şi prenumele evaluatorului: Funcţia:
  Perioada evaluată: de la ................. la ...........
  Obiective în perioada evaluată % din timp Realizat (%) Nota
  1.
  2.
  ....
  Obiective revizuite în perioada evaluată % din timp Realizat (%) Nota
  1.
  2.
  ....
  Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor
  Criteriile de evaluare a performanţei profesionale individuale Nota Comentarii
  1. Capacitatea de implementare
  2. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
  3. Capacitatea de asumare a responsabilităţilor
  4. Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite
  5. Creativitate şi spirit de iniţiativă
  6. Capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru
  7. Capacitatea de a lucra independent
  8. Capacitatea de a lucra în echipă
  9. Capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate
  10. Integritatea morală şi etică profesională
  11. Alte criterii specifice
  Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare
  Nota finală a evaluării: (Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare)/2 Calificativul evaluării:
  Rezultate deosebite: 1. ............................................................................................... ............................... 2. ............................................................................................... ...............................
  Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată: 1. ............................................................................................... ............................... 2. ............................................................................................... ...............................
  Alte observaţii: 1. ............................................................................................... ............................... 2. ............................................................................................... ...............................
  Propuneri de formare profesională pentru perioada următoare: .................................................................................................. ......................
      Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:
  Obiectivul % din timp
  1.
  2.
  ...
      Criterii specifice pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:
  Criteriul
  1.
  2.
  ....
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Comentariile persoanei evaluate: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Numele şi prenumele persoanei evaluate: ││Funcţia: ││Semnătura: ││Data: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  Numele şi prenumele evaluatorului: Funcţia: Semnătura: Data:
  Observaţiile sau comentariile persoanei care contrasemnează:
  Numele şi prenumele persoanei care contrasemnează: Funcţia: Semnătura persoanei care contrasemnează: Data:
  Luarea la cunoştinţă a fişei de evaluare după contrasemnare: Semnătura persoanei evaluate: Data:
   +  Anexa 3 -------la regulament-------------Denumirea autorităţii/instituţiei publice:Direcţia/Serviciul/Biroul/Compartimentul:Aprobat*1)FIŞA POSTULUINr. .......Informaţii generale privind postul1. Denumirea postului:2. Nivelul postului (de conducere/de execuţie):3. Obiectivul/Obiectivele postului:Condiţii specifice pentru ocuparea postului*2)1. Studii de specialitate:2. Perfecţionări (specializări)*3):3. Vechimea în muncă/specialitate necesară:4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator:5. Limbi străine*4):6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:7. Cerinţe specifice*5):8. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale):Descrierea sarcinilor ce revin postului1.2...............Responsabilitatea implicată de post1. De pregătire/luare a deciziilor*6):2. Delegarea de atribuţii şi competenţă:3. De păstrare a confidenţialităţii:Sfera relaţională a titularului postului1. Sfera relaţională internă: a) Relaţii ierarhice- subordonat faţă de:- superior pentru: b) Relaţii funcţionale: c) Relaţii de control: d) Relaţii de reprezentare:2. Sfera relaţională externă: a) cu autorităţi şi instituţii publice: b) cu organizaţii internaţionale: c) cu persoane juridice private:Întocmit de*7):1. Numele şi prenumele:2. Funcţia:3. Semnătura:4. Data întocmirii:Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului1. Numele şi prenumele:2. Funcţia şi gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime (dacă este cazul):3. Semnătura4. Data:Avizat de*8):1. Numele şi prenumele:2. Funcţia:3. Semnătura:4. Data:---------------*1) Se va semna de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice şi se va ştampila în mod obligatoriu.*2) Se va completa cu informaţiile privind condiţiile prevăzute de lege şi stabilite la nivelul autorităţii sau instituţiei publice pentru ocuparea funcţiei corespunzătoare.*3) Dacă este cazul.*4) Pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" şi "vorbit" se va stabili nivelul de cunoaştere cerut, după cum urmează: "cunoştinţe de bază", "nivel mediu", "nivel avansat".*5) De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii.*6) Limitele libertăţii decizionale de care beneficiază titularul postului pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin.*7) Se întocmeşte de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului.*8) Se avizează de către superiorul ierarhic al persoanei prevăzute la pct. 7.------------------