REGULAMENT din 21 iulie 2010privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 20 august 2010     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte modalitatea de organizare şi desfăşurare a concursurilor sau examenelor, după caz, pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul aparatului propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional sau în coordonarea ministrului culturii şi patrimoniului naţional, cu excepţia posturilor de director general/director la care se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2Angajarea personalului contractual în cadrul aparatului propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, denumit în continuare ministerul, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ministerului ori în coordonarea ministrului culturii şi patrimoniului naţional, denumite în continuare instituţii, pe posturi vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale se face prin concurs sau examen, după caz, în urma cărora candidaţii declaraţi "admişi" încheie, în condiţiile legii, contracte individuale de muncă.  +  Articolul 3Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin examen în una dintre situaţiile: a) s-a înscris un singur candidat; b) numai un singur candidat se prezintă la susţinerea probelor.  +  Articolul 4Concursul de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante este organizat, în condiţiile legii, după cum urmează: a) de către minister - pentru personalul din aparatul propriu şi pentru funcţiile de conducere de director general/director al instituţiilor publice aflate în subordinea ministerului, altele decât cele la care se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările ulterioare; b) de către instituţiile în al cărui stat de funcţii se află posturile - pentru posturile vacante sau temporar vacante, altele decât cele prevăzute la lit. a).  +  Articolul 5Ocuparea prin concurs sau examen a unui post de conducere temporar vacant se poate face numai în condiţiile în care nu există posibilitatea ocupării acestuia prin numirea temporară a unui salariat din cadrul instituţiei.  +  Articolul 6Exercitarea cu caracter temporar a unui post de conducere temporar vacant se realizează prin promovarea unui salariat din cadrul autorităţii sau instituţiei care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului respectiv, prin act administrativ al conducătorului unităţii.  +  Capitolul II Publicitatea concursului sau examenului  +  Articolul 7Anunţurile privind posturile pentru care se organizează concurs se aduc la cunoştinţa publicului cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului, prin grija compartimentelor de resurse umane sau a persoanelor cu atribuţii în domeniul resurselor umane, într-un cotidian de largă circulaţie şi la sediul instituţiei sau pe pagina de internet a instituţiei, după caz.  +  Articolul 8 (1) Anunţul prevăzut la art. 7 conţine următoarele elemente: a) denumirea postului pentru care se organizează concursul, cu specificarea gradului sau a treptei profesionale; b) condiţiile de participare la concurs, stabilite potrivit prevederilor din fişa postului; c) documentele solicitate candidaţilor pentru constituirea dosarului propriu de înscriere la concurs; d) locul şi data până la care se pot depune dosarele de înscriere, cu precizarea datelor de contact; e) bibliografia şi tematica concursului; f) locul, data şi ora desfăşurării concursului, g) tipul probelor de concurs/examen. (2) Anunţul publicat în presa scrisă poate conţine numai elementele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi d). (3) Sumele necesare publicării anunţurilor în presă sunt asigurate de compartimentele financiare ale unităţilor organizatoare.  +  Articolul 9În condiţiile modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfăşurarea concursului sau examenului se face publicitatea modificării respective prin aceleaşi mijloace prin care s-a făcut publicitatea concursului.  +  Capitolul III Criterii generale şi specifice pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante  +  Articolul 10 (1) În vederea participării la concurs sau examen pentru ocuparea unui post vacant ori temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii generale: a) să aibă cetăţenia română sau cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene, potrivit legii; b) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia cazului în care a intervenit reabilitarea; c) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei, certificată conform legii; d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; e) să cunoască limba română, scris şi vorbit; f) să nu fie incompatibili cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), în anumite domenii de activitate, conducerea unităţii organizatoare poate decide, de la caz la caz, angajarea unor specialişti, cetăţeni ai altor state decât cele membre ale Uniunii Europene, în condiţiile legii.  +  Articolul 11Criteriile specifice, elaborate de şeful ierarhic sau de coordonatorul compartimentului în care există postul vacant ori temporar vacant pe baza cerinţelor cuprinse în fişa postului şi aprobate de conducătorul autorităţii sau instituţiei, vizează următoarele: a) studii de specialitate; b) perfecţionări/specializări; c) vechimea în muncă/vechimea în specialitatea studiilor; d) cunoştinţe de limbi străine; e) cunoştinţe de operare pe calculator; f) abilităţi şi aptitudini corespunzătoare specificului postului.  +  Articolul 12Nivelul studiilor pentru posturile vacante sau temporar vacante se stabileşte de către angajator, în concordanţă cu prevederile legii, dintre cele prezentate mai jos: a) studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; b) studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă; c) studii postliceale, absolvite cu diplomă de absolvire/certificat de competenţe profesionale; d) studii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; e) studii gimnaziale; f) alte studii.  +  Articolul 13 (1) Condiţiile minime de vechime pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor contractuale pentru care sunt necesare studii superioare se stabilesc după cum urmează: a) minimum 6 luni, pentru ocuparea funcţiilor contractuale de gradul imediat superior celui de debutant; b) minimum 3 ani, pentru fiecare dintre gradele superioare celui prevăzut la lit. a). (2) Condiţiile minime de vechime în muncă pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor contractuale pentru care sunt necesare studii medii se stabilesc după cum urmează: a) minimum 6 luni, pentru ocuparea funcţiilor contractuale de gradul imediat superior celui de debutant; b) minimum 3 ani, pentru fiecare dintre gradele superioare celui prevăzut la lit. a). (3) Condiţiile minime de vechime în muncă, respectiv în specialitatea studiilor, necesare pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere, sunt următoarele: a) director, director general adjunct, director general - minimum 5 ani vechime în specialitate; b) director adjunct, contabil-şef, inginer-şef - minimum 5 ani vechime în specialitate; c) şef serviciu, şef serviciu contencios, şef secţie - minimum 2 ani vechime în specialitate; d) şef birou, şef laborator, şef oficiu - minimum 2 ani vechime în specialitate; e) şef formaţie muncitori, şef atelier - minimum 2 ani vechime în muncă.  +  Capitolul IV Organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului  +  Secţiunea 1 Comisiile de concurs sau examen  +  Articolul 14 (1) În vederea organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante, cu minimum 5 zile înainte de publicarea anunţului, prin act administrativ al conducătorului autorităţii ori instituţiei organizatoare a concursului, se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor. (2) Comisiile de concurs se alcătuiesc dintr-un număr impar de persoane, care trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) cel puţin 2/3 dintre membrii comisiei au funcţia cel puţin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs; b) au probitate morală şi profesională; c) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare, conform legii; d) nu au calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu oricare dintre candidaţi; e) membrul în comisie, soţul sau soţia, după caz, nu are relaţii ori interese cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi. (3) Cel puţin unul dintre membrii fiecărei comisii trebuie să aibă pregătire sau experienţă în domeniul funcţiei aferentă postului pentru care se organizează concurs sau examen. (4) În cazul în care în unitatea organizatoare nu există specialişti în domeniul de activitate al postului vacant, din comisii pot face parte persoane încadrate în unităţi similare. (5) Din comisia de concurs face parte în mod obligatoriu şeful compartimentului în care se află postul vacant pentru care se organizează concurs sau o persoană desemnată de acesta. (6) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu aceea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor. (7) Fiecare comisie de concurs, respectiv comisie de soluţionare a contestaţiilor, are un secretar, numit prin actul administrativ de numire a comisiei. (8) Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură, de regulă, de către persoane din cadrul compartimentelor de resurse umane sau de către persoane cu atribuţii în acest domeniu, prevăzute în fişa postului, din cadrul autorităţii ori instituţiei publice organizatoare a concursului.  +  Articolul 15 (1) Comisia de concurs are următoarele atribuţii: a) aprobă bibliografia şi, după caz, tematica de concurs; b) cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data publicării anunţului de concurs, stabileşte graficul de desfăşurare a concursului/examenului; c) stabileşte tipul probelor şi durata acestora; d) stabileşte criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale, în raport cu cerinţele postului, având în vedere principalele criterii prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament; e) stabileşte criteriul de departajare a concurenţilor, în cazul în care se obţine aceeaşi notă finală; f) având în vedere cerinţele înscrise în fişa postului scos la concurs, cu cel mult 24 de ore înainte de susţinerea fiecărei probe elaborează subiectele/temele şi baremele de notare pentru fiecare probă de concurs sau examen: g) acordă note pentru fiecare probă; h) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, precum şi procesul-verbal final al concursului. (2) În funcţie de gradul de dificultate şi de complexitate al subiectelor, comisia de concurs stabileşte durata fiecărei probe, fără a depăşi limita maximă de 3 ore.  +  Articolul 16 (1) Comisiile de soluţionare a contestaţiilor sunt formate dintr-un număr impar de membri, dintre care cel puţin un specialist în domeniul de activitate aferent postului scos la concurs. (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii: a) soluţionează contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere formulate de candidaţi; b) soluţionează contestaţiile cu privire la rezultatele probelor scrise. (3) Hotărârile comisiilor de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.  +  Articolul 17Secretarul comisiei de concurs are următoarele atribuţii: a) constituie şi gestionează dosarul de concurs; b) realizează publicitatea concursului, în conformitate cu art. 7 şi 8; c) primeşte dosarele de înscriere la concurs sau examen ale candidaţilor, precum şi eventualele contestaţii şi asigură înregistrarea la registratura generală a autorităţii ori instituţiei, după caz; d) verifică conformitatea fotocopiilor prezentate cu documentele originale, menţionând pe acestea, sub semnătură, expresia "conform cu originalul"; e) redactează şi semnează, alături de comisia de examinare, întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia; f) asigură îndeplinirea condiţiilor pentru desfăşurarea optimă a concursului/examenului - spaţii corespunzătoare, papetărie, birotică şi alte elemente de logistică necesare, multiplicarea subiectelor, supravegherea candidaţilor; g) afişează graficul de desfăşurare a concursului şi orice alte informaţii în legătură cu acesta; h) informează eventualii candidaţi în legătură cu desfăşurarea concursului/examenului; i) redactează şi semnează, alături de comisia de examinare, întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia; j) transmite documentaţia pentru a fi întocmite actele necesare încadrării candidatului admis.  +  Articolul 18Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii: a) primeşte contestaţiile depuse în termenul legal, pe care le prezintă comisiei de soluţionare; b) informează secretarul comisiei de concurs în legătură cu depunerea contestaţiilor şi îi solicită documentaţia aferentă; c) întocmeşte procesul-verbal care conţine hotărârea comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pe care o transmite secretarului comisiei de concurs; d) afişează rezultatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.  +  Articolul 19 (1) Membrii comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor şi secretarii acestor comisii, înainte de exercitarea acestei calităţi, vor da o declaraţie despre luarea la cunoştinţă a situaţiilor de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c), d) şi e). (2) În cazul în care se constată că unul dintre membri/secretari nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c), d) şi e), angajatorul va dispune măsuri de înlocuire a acestuia.  +  Articolul 20Membrii comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, precum şi secretarii acestora au obligaţia de a păstra în deplină securitate documentele şi de a asigura confidenţialitatea subiectelor stabilite pentru probele de concurs sau examen.  +  Articolul 21Divulgarea subiectelor, a grilelor de corectare, a planului de interviu, în întregime sau în părţi componente ale acestora, atrage pentru cei vinovaţi măsuri disciplinare ori penale, după caz, stabilite conform prevederilor legale în vigoare.  +  Secţiunea a 2-a Documentaţia pentru concurs sau examen  +  Articolul 22Pentru fiecare concurs de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante unitatea organizatoare întocmeşte un dosar de concurs, compus din următoarele documente: a) documentele prin care au fost constituite comisiile; b) copia anunţului publicat şi a celui afişat la sediul instituţiei, precum şi, eventual, a celui postat pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei; c) graficul desfăşurării concursului/examenului; d) lucrările scrise ale candidaţilor; e) procesele-verbale ale comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor; f) fişele de notare ale comisiei de concurs şi, după caz, ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor; g) contestaţiile, acolo unde este cazul.  +  Articolul 23 (1) În vederea participării la concurs, fiecare candidat are obligaţia de a depune, în termenul comunicat prin anunţul de concurs, actele necesare pentru constituirea dosarului de înscriere la concurs, după cum urmează: a) cererea de înscriere; b) actul de identitate, în copie şi original pentru confirmare; c) documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, în copie şi original pentru confirmare; d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţa care să ateste activitatea desfăşurată, vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate, însoţite de originale pentru confirmare; e) certificatul de cazier judiciar; f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată în condiţiile legii. (2) Candidaţii care au altă cetăţenie decât cea română fac dovada îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs/examen prin documente originale însoţite de traducerile autorizate în limba română; în cazul documentelor de studii obţinute în alte state, se va prezenta documentul care atestă echivalarea studiilor eliberat de autorităţile abilitate.  +  Secţiunea a 3-a Selecţia dosarelor de înscriere la concurs sau examen  +  Articolul 24 (1) Dosarele de înscriere la concurs sau examen se depun în maximum 10 zile lucrătoare de la data afişării/publicării postului. (2) Dosarele de înscriere la concurs sau examen sunt verificate de membrii comisiei de examinare în maximum 24 de ore de la data-limită de depunere a acestora, termen în care rezultatul selecţiei se comunică şi candidaţilor, prin afişare la sediul autorităţii sau instituţiei organizatoare a concursului ori examenului. (3) Rezultatul selectării dosarelor de înscriere se afişează în termenul menţionat la alin. (2), cu menţiunea "admis" sau, după caz, "respins", cu precizarea motivelor de respingere. (4) Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în maximum 24 de ore de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de către comisia de examinare; nu se iau în considerare zilele nelucrătoare. (5) Contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor se soluţionează şi se afişează la sediul instituţiei organizatoare a concursului sau examenului, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere; nu se iau în considerare zilele nelucrătoare.  +  Secţiunea a 4-a Elaborarea subiectelor pentru concurs sau examen  +  Articolul 25 (1) În cazul în care concursul/examenul prevede probă scrisă, comisia de concurs elaborează subiectele şi baremurile de notare ţinând cont de următoarele cerinţe: a) să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu bibliografia şi, eventual, tematica afişate; b) să poată fi rezolvate în timpul alocat probei respective; c) să aibă un grad de dificultate care să permită abordarea şi soluţionarea acestora. (2) Proba scrisă poate consta în redactarea unei lucrări şi/sau rezolvarea unor teste-grilă.  +  Articolul 26 (1) În cazul în care concursul/examenul prevede interviu, comisia va stabili planul de interviu şi criteriile de evaluare. (2) În afara subiectelor pe teme profesionale, interviul poate aborda şi alte elemente relevante privitoare la activitatea, rezultatele obţinute în muncă, comportamentul în situaţii-limită ale candidatului şi proiecte profesionale de viitor, în situaţia în care va ocupa postul pentru care candidează.  +  Articolul 27 (1) În situaţia în care concursul/examenul prevede o probă practică, aceasta se proiectează astfel încât să se aprecieze cât mai corect potenţialul de utilizare în context profesional al acelor abilităţi personale care sunt indispensabile realizării atribuţiilor postului. (2) În funcţie de atribuţiile postului scos la concurs, proba practică poate consta, între altele, în demonstrarea abilităţilor de lucru la calculator sau de utilizare a unor programe informatice, a cunoaşterii unei limbi străine ori altele similare.  +  Secţiunea a 5-a Desfăşurarea concursului sau examenului  +  Articolul 28 (1) Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pot parcurge mai multe etape, după cum urmează: a) etapa I - selecţia dosarelor de înscriere; b) etapa a II-a - verificarea cunoştinţelor sau aptitudinilor, după caz, necesare îndeplinirii atribuţiilor postului. (2) Se pot prezenta la etapa a II-a numai candidaţii declaraţi admişi la etapa I. (3) În cazul în care etapa a II-a este constituită din mai multe probe, candidatul poate participa la proba următoare numai în condiţiile promovării probei anterioare. (4) Desfăşurarea etapelor de concurs se planifică în zilele lucrătoare, la un interval de minimum 48 de ore între ele, dar nu mai mult de 72 de ore.  +  Articolul 29 (1) În cadrul probei scrise, lucrările se sigilează, înainte de comunicarea subiectelor, de către candidaţi în prezenţa preşedintelui comisiei, după care se aplică ştampila unităţii organizatoare. (2) Din momentul comunicării subiectelor niciun candidat nu mai poate intră în sală şi niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează de predarea acesteia.  +  Articolul 30 (1) Membrii comisiei de examinare notează fiecare probă obligatorie cu note de la 1 la 10. (2) Nota finală reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la probele obligatorii. (3) Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să obţină minimum nota 5 la fiecare probă de examinare şi minimum 7 nota finală. (4) Nota finală se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei în termen de cel mult 3 zile calendaristice de la finalizarea ultimei probe sau a contestaţiilor, după caz. (5) Este declarat admis candidatul care a obţinut cea mai mare notă finală.  +  Articolul 31Fişele de notare, semnate de membrii comisiei, precum şi lucrările sunt predate secretarului comisiei de concurs, care întocmeşte un tabel centralizator cuprinzând numele candidaţilor şi notele obţinute de aceştia, în ordine descrescătoare.  +  Secţiunea a 6-a Soluţionarea contestaţiilor  +  Articolul 32 (1) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la probele scrise pot depune contestaţie la secretariatul comisiei de concurs, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor; la stabilirea termenului de depunere a contestaţiei se iau în considerare numai zilele lucrătoare. (2) La expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, secretarul comisiei de concurs predă secretarului comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în vederea soluţionării, contestaţiile depuse. (3) Candidaţii pot contesta numai notele obţinute la propriile lucrări. (4) Nu pot fi contestate rezultatele obţinute la probele practice sau la interviuri. (5) Contestaţiile se soluţionează în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a acestora; la stabilirea termenului de soluţionare a contestaţiei se iau în considerare numai zilele lucrătoare.  +  Articolul 33 (1) Nota acordată iniţial se modifică, prin creştere sau prin descreştere, dacă între aceasta şi nota acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor se constată o diferenţă de cel puţin un punct. Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de un punct, nota iniţială rămâne neschimbată. (2) Nota acordată după contestaţii rămâne definitivă.  +  Articolul 34 (1) Hotărârile comisiei de soluţionare a contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal întocmit de secretarul comisiei şi semnat de preşedintele şi membrii acesteia. (2) Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor, prin afişare la sediul unităţii organizatoare.  +  Secţiunea a 7-a Finalizarea concursului sau examenului  +  Articolul 35După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor sau, după caz, după rezolvarea contestaţiilor, se întocmeşte tabelul cu clasificarea finală a candidaţilor în ordinea descrescătoare a notelor finale. În dreptul fiecărui candidat se scrie nota finală obţinută şi menţiunea: "admis", "respins", "neprezentat", "eliminat din concurs/examen", după caz.  +  Articolul 36 (1) Candidatul declarat "admis" la concurs se prezintă la post în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului. (3) În cazul neprezentării la post la termenul stabilit a candidatului declarat admis, conducătorul autorităţii sau instituţiei organizatoare poate comunică în scris candidatului care a obţinut nota finală imediat inferioară şi care îndeplineşte condiţiile pentru a fi declarat admis posibilitatea de a ocupa postul respectiv; în această situaţie termenul de prezentare la post este de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării. (4) Candidaţii declaraţi respinşi la concurs nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în cadrul autorităţii sau instituţiei organizatoare.  +  Anexa -----la regulament-------------PRINCIPALELE CRITERII DE EVALUAREa performanţelor individuale în cazul ocupării prin concurssau examen a posturilor vacante sau temporar vacanteI. Pentru funcţiile contractuale de conducere1. Cunoştinţe teoretice necesare2. Capacitatea de organizare, planificare, coordonare3. Responsabilitate în luarea deciziilor4. Capacitate de analiză şi sintezăII. Pentru funcţiile contractuale de execuţie1. Cunoştinţe teoretice necesare şi/sau abilităţi practice necesare2. Aptitudini şi calităţi necesare exercitării funcţiei, care vor fi stabilite de către comisia de concurs în funcţie de specificul postului3. Experienţa profesională necesară exercitării funcţieiNOTĂ:În funcţie de specificul postului, comisia de concurs poate stabili şi alte criterii.--------------