METODOLOGIA din 16 octombrie 2003 certificării formării profesionale a adulților
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 5 noiembrie 2003  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 5.253/501//2003, publicat în Monitorul Oficial nr. 774 din 5 noiembrie 2003.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie de certificare a formării profesionale a adulților, denumita în continuare metodologie, cuprinde procedurile de organizare și desfășurare a examenului de absolvire a programelor de formare profesională a adulților, precum și modalitățile de eliberare, gestionare și arhivare a certificatelor de calificare și de absolvire cu recunoaștere naționala.(2) Prezenta metodologie se aplică programelor de formare profesională organizate de furnizorii de formare profesională autorizați în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, denumita în continuare ordonanța.  +  Articolul 2Furnizorul de formare profesională eliberează persoanei care a promovat examenul de absolvire a unui program de formare profesională următorul tip de certificat, după caz:a) certificat de calificare profesională pentru programele de calificare sau recalificare;b) certificat de absolvire pentru programele de inițiere, perfecționare, specializare, precum și la absolvirea fiecărui modul, în cazul programelor de formare profesională structurate pe module.  +  Articolul 3Absolvenții care cumulează certificate de absolvire pentru toate modulele unui program de calificare se pot înscrie la examenul de absolvire pentru obținerea certificatului de calificare la orice furnizor de formare autorizat pentru programul respectiv. (la 25-05-2005, Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 3.327 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005. )  +  Articolul 4(1) Certificatele de calificare profesională sau de absolvire cu recunoaștere naționala se eliberează însoțite de o anexa denumita "Supliment descriptiv al certificatului", în care se precizează competentele profesionale dobândite.(2) Modelele certificatelor de calificare și de absolvire, precum și al suplimentului descriptiv al certificatului sunt prevăzute în anexele nr. 4, 5 și 6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare. (la 25-05-2005, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 3.327 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005. )  +  Articolul 5(1) La examenul de absolvire se pot înscrie, pe baza unei cereri, participanții care au parcurs tematica programului de formare profesională.(2) Abrogat. (la 25-05-2005, Alin. (2) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 3.327 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005. )  +  Articolul 6(1) Examenul de absolvire se susține în fața unei comisii de examinare constituite din 3 persoane, dintre care, conform prevederilor art. 29 alin. (2) din ordonanță, 2 specialiști din afara furnizorului de formare profesională și un specialist care reprezintă furnizorul de formare profesională care a organizat programul de formare profesională.(2) La examenul de absolvire pot asista, ca observatori, și reprezentanți ai beneficiarilor programelor de formare profesională/operatorilor economici, precum și membri ai comisiei de autorizare sau ai secretariatelor tehnice. (la 16-11-2006, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 5.395 din 16 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 noiembrie 2006. ) (la 25-05-2005, Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 3.327 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005. )  +  Capitolul II Organizarea examenului de absolvire  +  Articolul 7Examenul de absolvire este organizat de furnizorul de formare profesională sub coordonarea comisiei de autorizare județene sau a municipiului București, denumita în continuare comisie de autorizare.  +  Articolul 8(1) La începerea unui program de formare profesională, furnizorul de formare profesională are obligația sa comunice comisiei de autorizare tipul programului și data estimată a examenului de absolvire, în vederea selectării specialiștilor care vor face parte din comisia de examinare.(2) Membrii comisiei de examinare din afara furnizorului de formare profesională sunt selectați din listele de specialiști aprobate de comisiile de autorizare, de regulă alte persoane decât cele care au realizat evaluarea în vederea autorizării. (la 25-05-2005, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 3.327 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005. ) (2^1) În cazul ocupațiilor reglementate, sunt desemnați de comisia de autorizare ca membri în comisia de examinare reprezentanți ai autorității de reglementare. (la 25-05-2005, Alin. (2^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 3.327 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005. ) (3) Numele membrului comisiei de examinare care reprezintă furnizorul de formare profesională va fi comunicat comisiei de autorizare cu minimum 15 zile calendaristice înainte de data începerii examenului de absolvire.(4) Cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data începerii examenului de absolvire, comisia de autorizare decide componenta comisiei de examinare, desemnează președintele acesteia din rândul specialiștilor din afară furnizorului de formare profesională și stabilește sarcinile membrilor comisiei de examinare. Decizia scrisă privind componenta comisiei de examinare este comunicată furnizorului de formare profesională cu cel puțin 48 de ore înaintea începerii examenului de absolvire.(5) În caz de indisponibilitate a unui membru al comisiei de examinare, președintele comisiei de autorizare desemnează un înlocuitor, cu respectarea prevederilor alin. (2).(6) Furnizorul de formare profesională numește o persoană care nu face parte din comisia de examinare, care să asigure lucrările de secretariat ale examenului de absolvire.  +  Articolul 9(1) Comisia de examinare organizează și efectuează examinarea și notarea participanților la examenul de absolvire și are următoarele atribuții:a) verifica condițiile tehnice de desfășurare a examenului de absolvire și, în cazul în care constata ca acestea nu sunt corespunzătoare, decide amânarea examenului până la remedierea situației;b) aproba graficul de desfășurare a examenului de absolvire și îl afișează cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea acestuia;c) stabilește modalitatea de desfășurare a examenului; (la 25-05-2005, Litera c) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 3.327 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005. ) d) selectează subiectele pentru probele examenului de absolvire, pe baza variantelor de subiecte propuse de furnizorul de formare, pe care le verifică să acopere conținutul integral al programului de formare profesională; (la 25-05-2005, Litera d) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 3.327 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005. ) e) stabilește durata probei practice în funcție de specificul acesteia, fără însă să depășească 3 ore;f) afișează rezultatele examenului de absolvire;g) întocmește și păstrează, pe toată durata desfășurării examenului de absolvire, documentația aferentă acestuia, pe care în final o preda sub semnătura furnizorului de formare profesională;h) întocmește procesul-verbal cu privire la modul de organizare și desfășurare a examenului de absolvire, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta metodologie, pe care îl înaintează comisiei de autorizare.(2) Activitățile comisiei de examinare se desfășoară în prezenta tuturor membrilor acesteia.  +  Articolul 10Furnizorul de formare profesională are următoarele obligații pentru organizarea examenului de absolvire:a) pune la dispoziție comisiei de examinare lista persoanelor înscrise la examenul de absolvire, în ordine alfabetică, și documentele care atestă parcurgerea programului de către acestea, inclusiv pentru cei care au absolvit cursul în alte serii sau la alți furnizori de formare autorizați în condițiile ordonanței ori au dobândit certificate de competențe care atestă că dețin toate competențele prevăzute în standardul de pregătire profesională sau standardul ocupațional; (la 25-05-2005, Litera a) a art. 10 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 3.327 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005. ) b) pregătește și pune la dispoziție comisiei de examinare minimum 5 variante de subiecte pentru fiecare dintre probele examenului de absolvire, acoperind integral conținutul programului, conform metodologiei programului de formare profesională;c) pregătește și pune la dispoziție comisiei de examinare documentația tehnica, sălile, aparatele, instrumentele, sculele, dispozitivele, materialele necesare desfășurării probelor de examen, în condiții corespunzătoare;d) încheie protocol de colaborare cu agenții economici, dacă proba practica se desfășoară în spații aparținând acestora;e) asigura respectarea normelor de igiena și securitatea muncii pe perioada desfășurării probei practice;f) primește documentația examenului de absolvire la finalizarea acestuia și asigura păstrarea ei pentru o perioadă de 5 ani.  +  Capitolul III Desfășurarea examenului de absolvire  +  Articolul 11În ziua examenului comisia de examinare preia catalogul participanților pentru programul de formare profesională al cărui model este prezentat în anexa nr. 2 la prezenta metodologie, verifica îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) și stabilește subiectele probelor de examen.  +  Articolul 12(1) Examenul de absolvire pentru programele de calificare și recalificare consta într-o proba teoretică și o proba practica.(2) Modalitatea de sustinere a probei teoretice și a celei practice se stabilește prin programul de formare profesională și este:a) la proba practica: lucrare practica;b) la proba teoretică: lucrare scrisă și/sau examinare orala.(3) Probele examenului de absolvire pentru programele de inițiere, de perfecționare sau de specializare se stabilesc de către furnizorul de formare profesională prin programul de formare profesională.(4) În cazul programelor organizate pe baza autorizării unui program de calificare și care cuprind unul sau mai multe module din respectivul program, întrucât cumularea certificatelor de absolvire la diferitele module poate duce la obținerea certificatului de calificare de către participanți, se aplică aceleași reguli de organizare a examenului de absolvire ca pentru un program de calificare. (la 16-11-2006, Alin. (4) al art. 12 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 5.395 din 16 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 noiembrie 2006. )  +  Articolul 13(1) Aprecierea rezultatelor la probele examenului de absolvire se face prin note de la 1 la 10.(2) Pentru fiecare proba notarea se face independent de cei 2 membri ai comisiei de examinare, cu excepția președintelui, notele fiind consemnate în foaia de notare. Nota finala reprezintă media aritmetica a notelor acordate și este consemnată în catalogul de examen, care se completează în dublu exemplar. Modelul foii de notare și al catalogului cu rezultatele examenului sunt prezentate în anexa nr. 3 și, respectiv, anexa nr. 4 la prezenta metodologie.(3) Între notele acordate de membrii comisiei de examinare nu pot fi diferențe mai mari de un punct, cazurile contrare fiind mediate de președintele comisiei de examinare, hotărârea sa fiind definitivă.  +  Articolul 14(1) Lucrarea practica pentru programele de calificare/recalificare consta în executarea unei lucrări de specialitate, urmată de prezentarea și argumentarea operațiilor efectuate. Comisia de examinare stabilește pentru fiecare participant, dintre temele anunțate, lucrarea de specialitate pe care acesta urmează sa o realizeze individual. În cazul în care programul de formare profesională prevede realizarea unui proiect, lucrarea practica se alege de comisia de examinare din tematica proiectului.(2) Lucrarea se realizează în fața comisiei de examinare și se desfășoară în condiții cat mai apropiate de condițiile reale de muncă, de regula în aceleași spații în care s-a desfășurat și pregătirea practica. Prezentarea și argumentarea lucrării practice nu pot depăși 20 de minute.(3) Nota finala se stabilește ca medie aritmetica a notelor acordate în foaia de notare de către cei doi membri ai comisiei de examinare, cu excepția președintelui, și se consemnează în catalogul cu rezultatele examenului.(4) Nota minima de promovare a probei practice este 6 (șase).(5) Nota de la proba practica nu poate fi contestată.  +  Articolul 15(1) Lucrarea scrisă durează maximum doua ore și are la baza tematica parcursă în cadrul programei de pregătire. Subiectul poate cuprinde mai multe puncte/subpuncte sau mai multe întrebări tip grila. Comisia de examinare asigura confidențialitatea subiectului până la comunicarea sa participanților la examenul de absolvire.(2) La comunicarea subiectului se precizează timpul acordat pentru realizare și baremul de notare.(3) Lucrările scrise se realizează sub supravegherea celor doi membri ai comisiei de examinare, utilizându-se hârtie stampilata de către furnizorul de formare profesională și semnată de președintele comisiei de examinare. La finalizare lucrările sigilate se predau președintelui comisiei de examinare, pe bază de semnătura în tabelul nominal de predare a lucrărilor scrise, al cărui model este prezentat în anexa nr. 5 la prezenta metodologie, cu precizarea numărului de pagini.(4) Lucrările sigilate se numeroteaza și se transmit celor doi membri ai comisiei de examinare, desemnați sa realizeze corectarea lor. Aceștia le verifica și le noteaza independent, respectând baremul de notare pentru fiecare punct sau subpunct al lucrării ori utilizând grila de corectare.(5) Nota finala pentru proba scrisă se calculează în condițiile art. 14 alin. (3) și este consemnată pe lucrare și în catalogul cu rezultatele examenului, după desigilarea lucrărilor.(6) Nota minima pentru promovarea probei scrise este 5 (cinci).(7) Contestațiile la proba scrisă se depun în termen de 24 de ore după afișarea rezultatelor obținute, rezolvarea lor fiind de competența comisiei de examinare. În cazul în care este necesară recorectarea, aceasta se va efectua de către președintele comisiei de examinare.  +  Articolul 16(1) Proba orala se susține în fața comisiei de examinare, pe baza biletelor de examen ce conțin 2-3 întrebări din tematica prevăzută în programa de pregătire.(2) Nota minima de promovare la proba orala este 5 (cinci).(3) Nota de la proba orala nu poate fi contestată.  +  Articolul 17(1) În cazul în care programul de formare profesională prevede realizarea unui proiect, acesta se executa pe parcursul programului de formare profesională sub coordonarea unui îndrumător de proiect, iar susținerea sa înlocuiește proba orala a examenului de absolvire.(2) Proiectul este pus la dispoziție comisiei de examinare cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea examenului de absolvire.(3) Proiectul este susținut de participantul la examenul de absolvire într-un interval de timp de 15-20 de minute, în fața membrilor comisiei de examinare, care pot adresa întrebări.(4) Comisia de examinare consulta referatul indrumatorului de proiect, nota acordată de acesta având caracter orientativ în aprecierea proiectului.(5) Nota minima de promovare a acestei probe este 6 (șase).(6) Nota acordată la susținerea proiectului nu poate fi contestată.  +  Articolul 18Media finala la examenul de absolvire o constituie media aritmetica a notelor obținute la cele doua probe de examen, calculată cu doua zecimale, fără rotunjire.  +  Articolul 19(1) După terminarea ultimei probe a examenului de absolvire, comisia de examinare încheie, în termen de 48 de ore, un proces-verbal redactat conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.(2) Procesul-verbal se întocmește în doua exemplare: un exemplar rămâne la furnizorul de formare profesională și unul se preda la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare, având anexat un exemplar al catalogului de examen.(3) În cazul în care exista persoane care au abandonat sau nu s-au înscris la examenul de absolvire, se va întocmi o anexa la procesul-verbal, în care se vor consemna numele și prenumele acestor persoane. (la 16-11-2006, Alin. (3) al art. 19 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 5.395 din 16 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 noiembrie 2006. )  +  Articolul 20După încheierea examenului de absolvire se comunică rezultatele finale ale acestuia, prin afișarea listelor nominale care cuprind: numele și prenumele persoanelor înscrise la examenul de absolvire, notele finale obținute la fiecare proba a examenului de absolvire, media finala și rezultatul final, respectiv "promovat" sau "nepromovat".  +  Articolul 21Lucrările scrise se păstrează în arhiva furnizorului de formare profesională timp de 12 luni.  +  Articolul 22În cazul participării persoanelor cu nevoi speciale la examenele de absolvire, comisia de examinare va lua toate măsurile pentru ca acestea sa nu fie dezavantajate la susținerea probelor de examen, verificand asigurarea facilităților corespunzătoare.  +  Articolul 23(1) Participanții care nu se prezintă la examenul de absolvire sau nu îl promovează primesc o adeverința de participare la programul de formare profesională, în baza căreia se pot înscrie, pentru susținerea unui alt examen de absolvire, în aceleași condiții.(2) În cazul în care furnizorul de formare profesională nu mai organizează un nou examen de absolvire în termenul dorit de participanții la program, aceștia pot solicita comisiei de autorizare susținerea examenului de absolvire la un alt furnizor de formare profesională, pe baza adeverinței menționate la alin. (1). (la 25-05-2005, Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 3.327 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005. ) (3) Pentru a se putea înscrie la examenul de absolvire organizat de un alt furnizor, absolventul aflat în situația prevăzută la alin. (1) prezintă adeverința de participare la programul de formare cu avizul comisiei de autorizare care a autorizat programul respectiv. (la 16-11-2006, Alin. (3) al art. 23 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 5.395 din 16 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 noiembrie 2006. )  +  Capitolul IV Eliberarea, gestionarea și arhivarea certificatelor de calificare și a certificatelor de absolvire  +  Articolul 24Evidenta eliberării certificatelor de calificare sau de absolvire pentru persoanele cuprinse în programele de formare profesională se tine prin următoarele documente:1. La furnizorul de formare:a) registrul matricol general cu persoanele admise la programele de formare profesională, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezenta metodologie; acest registru se completează de către furnizorul de formare profesională pentru toate programele pe care le are în desfășurare;b) catalogul participanților pentru fiecare program de formare profesională; acest catalog se completează de formatori pentru pregătirea teoretică/practica și evidențiază disciplinele/modulele pentru care se face pregătirea, prezenta la program a persoanelor, precum și notele/calificativele obținute pe întreg parcursul pregătirii profesionale;c) catalogul cu rezultatele examenului și foile de notare;d) procesul-verbal al comisiei de examinare;e) registrul de evidenta nominală a eliberării certificatelor de calificare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 7 la prezenta metodologie;f) registrul de evidenta nominală a eliberării certificatelor de absolvire, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8 la prezenta metodologie;g) tabelul nominal cu persoanele care au încheiat contract de formare profesională;h) documentele care atesta parcurgerea programului de formare profesională pentru persoanele care au solicitat înscrierea la examenul de absolvire în baza prevederilor art. 3 și ale art. 23 alin. (2).2. La comisia de autorizare:a) registrul de gestionare a certificatelor de calificare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 9 la prezenta metodologie;b) registrul de gestionare a certificatelor de absolvire, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 10 la prezenta metodologie;c) registrul de evidenta a contractelor de formare profesională; acesta cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, data înregistrării contractului la comisia de autorizare, numărul și data contractului, datele de identificare a furnizorului de formare profesională și a programului de formare respectiv, datele de identificare a participantului la program, numărul și seria certificatului eliberat, data aplicării timbrului sec pe certificat, mențiuni; (la 16-11-2006, Litera c) a pct. 2 al art. 24 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 5.395 din 16 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 noiembrie 2006. ) d) documentele persoanelor care au solicitat înscrierea la examenul de absolvire în baza prevederilor art. 3 și ale art. 23 alin. (2).  +  Articolul 25(1) Documentele prevăzute la art. 24, cu excepția celor prevăzute la pct. 1 lit. h) și pct. 2 lit. c) și d), sunt formulare tipizate, se completează conform instrucțiunilor în vigoare, se numerotează, se parafează și se certifică pentru conținut și număr de pagini de către conducerea furnizorului de formare profesională, în cazul documentelor prevăzute la pct. 1, și de către președintele comisiei de autorizare, pentru cele prevăzute la pct. 2. (la 25-05-2005, Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 3.327 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005. ) (2) Documentele se gestionează de către o persoană desemnată de conducerea furnizorului de formare profesională, respectiv de președintele comisiei de autorizare. (la 25-05-2005, Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 3.327 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005. ) (3) Aceste documente se păstrează în arhiva furnizorului de formare profesională, respectiv a comisiei de autorizare, în dulapuri metalice care prezintă siguranța, pe timp nelimitat, cu excepția cataloagelor care se păstrează o perioadă de 5 ani.(4) Distrugerea acestor cataloage se poate face numai după ce conducerea furnizorului de formare profesională a constatat ca datele privind situația participanților la programele de formare profesională au fost trecute în registrele de evidenta nominală a eliberării certificatelor.  +  Articolul 26(1) Certificatele de calificare și de absolvire, precum și anexele acestora sunt tipărite de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei pe hârtie specială, având elemente de securizare, și poartă antetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministerului Educației și Cercetării. (la 25-05-2005, Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 3.327 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005. ) (2) Comisiile de autorizare preiau de la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei certificatele și anexele acestora, pe bază de delegație specială și comanda, precizând numărul de exemplare solicitat, le păstrează în casa de fier sau în dulap metalic și țin evidenta lor, pe fiecare tip de certificat, în registrele de gestiune a certificatelor.(3) Furnizorii de formare profesională preiau de la comisiile de autorizare, contra cost, certificatele și anexele acestora pe bază de proces-verbal de predare-primire, le păstrează în casa de fier sau în dulap metalic și țin evidenta lor, pe fiecare tip de certificat.(4) Sumele obținute de la furnizorii de formare profesională, reprezentând contravaloarea certificatelor de calificare sau de absolvire și a anexelor la acestea, se fac venit la bugetul statului.  +  Articolul 27(1) Completarea certificatelor de calificare sau de absolvire se face de către persoana desemnată de furnizorul de formare profesională în acest scop, pe baza datelor din registrul matricol general și din catalogul de examen, pentru persoanele care au promovat examenul de absolvire.(2) Certificatele de calificare sau de absolvire se completează prin dactilografiere, prin scriere la calculator sau de mana, cu tus sau cerneala neagra, corect, citeț și fără ștersături. Numele și prenumele titularului se scriu fără prescurtări, cu litere mari de tipar.(3) Anexa la certificatul de calificare sau de absolvire se completează o dată cu certificatul respectiv, de către aceeași persoana desemnată de furnizorul de formare profesională.  +  Articolul 28(1) Înainte de a fi eliberate absolvenților, certificatele de calificare și de absolvire vor fi prezentate la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare, însoțite de un borderou în doua exemplare, în vederea aplicării timbrului sec. (la 16-11-2006, Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 5.395 din 16 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 noiembrie 2006. ) (2) Un exemplar din borderou rămâne la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare, iar al doilea exemplar, vizat la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare, se păstrează în arhiva furnizorului de formare profesională.(3) Borderoul cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, numele absolventului, initialele prenumelui tatălui/mamei, prenumele absolventului, codul numeric personal, seria și numărul certificatului eliberat, data absolvirii, mențiuni. (la 16-11-2006, Alin. (3) al art. 28 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 5.395 din 16 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 noiembrie 2006. ) (4) Pe borderouri se face mențiunea: "S-a aplicat timbrul sec pe un număr de ... certificate de calificare", după care urmează data, numele și semnătura persoanei care aplica timbrul sec.(5) După aplicarea timbrului sec, secretariatul tehnic completează rubricile corespunzătoare din registrul de evidenta a contractelor de formare profesională.  +  Articolul 29(1) Certificatul de calificare sau de absolvire, însoțit de anexa, se eliberează sub semnătura titularului, pe baza actului de identitate, de către furnizorul de formare profesională, după cel mult 30 de zile de la promovarea examenului de absolvire.(2) În situații excepționale, certificatul se eliberează unei persoane împuternicite pe bază de procura autentificată de notariat/consulat. Procura se păstrează în arhiva furnizorului de formare profesională.  +  Articolul 30(1) Cel puțin o dată pe an președintele comisiei de autorizare verifica situația certificatelor de calificare sau de absolvire, a anexelor la acestea și a formularelor tipizate gestionate de comisia de autorizare.(2) La eliberarea sau schimbarea din funcție a președintelui comisiei de autorizare, formularele certificatelor de calificare sau de absolvire și anexele acestora se predau pe bază de proces-verbal, specificându-se numărul și seria lor.  +  Articolul 31(1) Formularele certificatelor de calificare sau de absolvire deteriorate ori completate greșit, cu ștersături, adăugări suplimentare, cu ștampila aplicată necorespunzător se anulează cu aprobarea conducerii furnizorului de formare profesională, prin scrierea cu litere mari, format de tipar, pe toată diagonala imprimatului, a cuvântului "ANULAT" atât pe certificat, cat și pe cotor.(2) Mențiunea respectivă se face în mod corespunzător și în registrul de evidență nominală a eliberării certificatelor. (la 25-05-2005, Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 3.327 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005. )  +  Articolul 32(1) Dispariția unor formulare de certificate de calificare sau de absolvire ori a anexelor acestora este anunțată imediat de către furnizorul de formare profesională comisiei de autorizare, care are obligația sa ia de urgenta măsurile ce se impun.(2) Formularele certificatelor prevăzute la alin. (1) sunt declarate "nule" prin publicarea unui anunț de către furnizorul de formare profesională, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.(3) Certificatele pot fi anulate și în temeiul unei hotărâri judecătorești, definitive și irevocabile. În acest caz se face mențiunea în registrul matricol și în registrul de evidenta a certificatelor, precizându-se numărul și data hotărârii, precum și instanța care a pronunțat-o.(4) Seria și numărul certificatelor de calificare sau de absolvire anulate în conformitate cu prevederile alin. (1) și (3) sunt comunicate comisiei de autorizare.  +  Articolul 33(1) Modificarea unor înscrisuri din documentele prevăzute la art. 24, cu excepția celor prevăzute la pct. 1 lit. h) și pct. 2 lit. c) și d), se face prin bararea textului greșit printr-o linie orizontala trasa cu cerneala roșie, înscriindu-se deasupra noul text tot cu cerneala roșie.(2) Modificarea este semnată de către persoana care a efectuat modificarea și se autentifică cu ștampilă. (la 25-05-2005, Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 3.327 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005. )  +  Articolul 34(1) În cazul pierderii sau distrugerii certificatului de calificare sau de absolvire original, în baza unei cereri scrise a solicitantului, furnizorul de formare profesională eliberează un duplicat al acestuia, întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva furnizorului de formare profesională.(2) Cererea de eliberare a duplicatului este însoțită de următoarele acte, care se arhivează cu titlu permanent:a) declarația scrisă data de titularul certificatului de calificare sau de absolvire în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care acesta a fost pierdut, precum și alte precizări care să confirme dispariția certificatului respectiv;b) dovada publicării pierderii certificatului de calificare sau de absolvire, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;c) copie de pe actul de identitate.  +  Articolul 35(1) Duplicatul certificatelor de calificare sau de absolvire se întocmește pe un formular identic cu cel original și se eliberează după procedura prevăzută în prezenta metodologie.(2) În situația în care formularul certificatului de calificare sau de absolvire s-a schimbat, se eliberează un duplicat redactat după modelul certificatului original, în care se înscriu datele existente în arhiva furnizorului de formare profesională.(3) Pe duplicat se completează în clar numele și prenumele președintelui comisiei de examinare, al directorului și al persoanei care a completat certificatul de calificare sau de absolvire original; în cazul în care nu sunt înscrise în clar numele persoanelor menționate mai sus, se completează (ss) "indescifrabil".(4) Pe duplicat se face mențiunea: "duplicat", sub care se aplică ștampila furnizorului de formare profesională și semnătura directorului.(5) În registrul de evidenta nominală a eliberării certificatelor, pe duplicat se înscrie cu cerneala roșie mențiunea "duplicat", precizându-se seria și numărul certificatului original.(6) În registrul de evidenta nominală a eliberării certificatelor, la rubrica certificatului original se menționează cu cerneala roșie seria și numărul duplicatului.(7) În registrul matricol și pe cotorul certificatului de calificare sau de absolvire original se consemnează seria și numărul duplicatului eliberat.(8) În cazul în care un furnizor de formare profesională și-a încetat activitatea, cererea de eliberare a duplicatului se adresează comisiei de autorizare care a făcut autorizarea furnizorului de formare profesională respectiv și care a primit de la acesta toată documentația. Completarea și eliberarea duplicatului se realizează de comisia de autorizare, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(7); în acest caz se aplică ștampila comisiei de autorizare și semnătura președintelui comisiei de autorizare sub mențiunea «duplicat». (la 25-05-2005, Teza a II-a a alin. (8) al art. 35 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 3.327 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005. )  +  Articolul 36(1) Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de 30 de zile de la data înregistrării cererii.(2) Duplicatele se eliberează o singură dată, fapt ce se aduce la cunoștința titularilor.  +  Articolul 37(1) Situația formularelor certificatelor de calificare și de absolvire și a anexelor acestora, gestionate de furnizorul de formare autorizat, precum și a documentelor de evidenta prevăzute la art. 24 alin. (1) se verifica de către echipele de monitorizare constituite de comisiile de autorizare sau de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților.(2) Pentru deficiente constatate în gestionarea certificatelor de calificare și de absolvire și a anexelor lor și în completarea documentelor de evidenta prevăzute la art. 24 alin. (1), care determina imposibilitatea verificării îndeplinirii criteriului privind rezultatele activității anterioare a furnizorului de formare, echipa de monitorizare poate propune comisiei de autorizare sau Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților retragerea autorizației furnizorului de formare. (la 16-11-2006, Art. 37 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 5.395 din 16 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 noiembrie 2006. )  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 38Examenul de absolvire la furnizorul de formare profesională care a organizat un program de formare profesională pentru persoanele cu handicap se organizează și se desfășoară cu asigurarea de sanse egale pentru aceștia, prin adaptarea procedurilor de examinare în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficientei respective.  +  Articolul 39Președintele comisiei de examinare răspunde de corectitudinea datelor înscrise în certificatele de calificare profesională sau de absolvire.  +  Articolul 40(1) Furnizorul de formare profesională suporta plata tarifelor cuvenite membrilor comisiilor de examinare din afară furnizorului de formare profesională.(2) Cuantumul tarifului pe oră pentru activitatea desfășurată de membrii comisiei de examinare este echivalent cu suma plătită în sistemul de plată cu ora în unitățile de învățământ public unui profesor cu gradul didactic I, având o vechime de 20 de ani în învățământ. (la 25-05-2005, Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 3.327 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005. )  +  Articolul 41(1) În cazul încetării activității autorizate, furnizorul de formare profesională este obligat sa predea secretariatului tehnic al comisiei de autorizare, pe bază de proces-verbal, toate documentele privind evidenta certificatelor eliberate, precum și formularele rămase necompletate, având obligativitatea de a respecta prevederile legale de gestionare și arhivare a certificatelor și documentelor prevăzute în prezenta metodologie.(2) Formularele necompletate ale certificatelor și anexelor acestora, preluate de la furnizorul de formare, se reintroduc în evidenta comisiei de autorizare, respectându-se aceleași reguli ca pentru formularele preluate de la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. (la 16-11-2006, Art. 41 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 5.395 din 16 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 noiembrie 2006. )  +  Articolul 42Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1
  PROCES-VERBAL
  Încheiat astăzi ...... cu ocazia sustinerii examenului de absolvire a programului de formare profesională ....... organizat de .........................În perioada ....... la sediul ......................................................................Comisia de examinare s-a întrunit în data de ..... la ora ..... și a stabilit graficul de desfășurare a examenului de absolvire, după cum urmează:..........................................................................................................................................................................................................Graficul de desfășurare a fost afișat cu ..... ore înainte de începerea examenului de absolvire.Au fost verificate condițiile tehnice de desfășurare a examenului de absolvire care au fost găsite corespunzătoare/necorespunzătoare.Au fost stabilite subiectele pentru probele examenului de absolvire, după cum urmează:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Situația statistica privind rezultatele examenului de absolvire:
  Număr personae înscrise la programul de formare Număr personae care au finalizat programul de formare Număr participanti la examenul de absolvire Număr absolvenți Număr femei absolvente Rata de abandon (100-2/1*100)% Rata de promovabilitate (4/3*100) %
  total din care sub 25 de ani totaldin care sub 25 de ani
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Observații/probleme: .................................................................PREȘEDINTELE COMISIEI DE EXAMINARE ..../(nume).... ______(semnătura)______Membru în comisia de examinare ..../(nume).... ______(semnătura)______Membru în comisia de examinare ..../(nume).... ______(semnătura)______-------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 5.395 din 16 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 noiembrie 2006, conform art. II din același act normativ.
   +  Anexa nr. 2...................................(Furnizorul de formare profesională)
  CATALOGUL PARTICIPANȚILOR
  pentru programul de ...............
  pentru calificarea/ocupația/grupul de competențe
  ....................................................
  Cod N.C./COR ................ Durata ................. oreCoordonator ................................................Perioada ...................................................Formatori:Disciplina/Modulul ...........................................Disciplina/Modulul ...........................................Disciplina/Modulul ...........................................
  Nr. matricol ..............Numele ..............Prenumele ..............Cod numeric personal ..............Părinți Tatăl ........Mama .........Locul și data nașterii ..............Studii .......Meseria/ profesia ..............Locul de muncă.........Discipline/Module pentru pregătirea teoretică
  Observații
  AbsențeNote/CalificativeAbsențeNote/CalificativeAbsențeNote/Calificative
  Media: Media: Media:
  Media la pregătirea teoretică:
  Discipline/Module pentru pregătirea practică
  Observații
  AbsențeNote/CalificativeAbsențeNote/CalificativeAbsențeNote/Calificative
  Media: Media: Media:
  Media la pregătirea practică:
  Media la examenul de absolvire: Media generală:
  --------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 3.327 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005, conform pct. 16 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 3.....................................(Furnizorul de formare profesională)
  FOAIA DE NOTARE LA PROBA .....................
  la examenul de absolvire a programului
  de formare profesională ...................
  pentru calificarea/ocupația/grupul de competențe
  ................, organizat în data de ..............
  Nr. crt.Numele și prenumele Subiectul/Lucrarea Nota 1 Nota 2 Media Observații
  Comentarii ................................................................ ........................................................................... ...........................................................................
  Președintele comisiei de examinare, ................................... (numele și prenumele) Membrii comisiei de examinare: ................................... numele și prenumele) ................................... (numele și prenumele) ................. (semnătura) ................. (semnătura) ................. (semnătura)
  --------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 3.327 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005, conform pct. 16 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 4.........................................(Furnizorul de formare profesională)
  CATALOG
  cu rezultatele examenului de absolvire a programului
  de ................... pentru calificarea/ocupația/grupul
  de competențe ................., organizat în data de .............
  Nr. crt.Numele și prenumeleMedia la proba practicăData ……Media la proba teoreticăData…..Media generalăObservații
  Comisia de examinare:1. Președinte ................ ................2. Membru .................... ................3. Membru .................... ................(semnătura)--------------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 3.327 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005, conform pct. 16 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 5......................................(Furnizorul de formare profesională)
  TABEL NOMINAL
  de predare a lucrărilor scrise la examenul de
  absolvire a programului de ...................
  pentru calificarea/ocupația/grupul de competențe
  ................., organizat în data de ............
  Proba ................................
  Nr. crt. Numele și prenumele participantului Nr. de pagini Semnătura participantuluiObservații
  Președintele comisiei de examinare, ................................... (numele și prenumele) Membrii comisiei de examinare: ................................... (numele și prenumele) ................................... (numele și prenumele) ................. (semnătura) ................. (semnătura) ................. (semnătura)
  --------------Anexa 5 a fost înlocuită cu anexa 4 din ORDINUL nr. 3.327 din 23 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005, conform pct. 16 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 6
  REGISTRUL MATRICOL GENERAL
  cu persoanele admise la programele de formare profesională
  Nr crtNumele și prenumele Codul numeric personalNume părințiLocul și data nașterii Tip program*1)Denumire program Durata în ore Perioada Cod COR/Nomenclator Medie generala Medie examen absolvire O b s.
  1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13
  *1) Tip program C - Calificare I - Inițiere P - Perfecționare R - Recalificare S - Specializare
   +  Anexa nr. 7......(FURNIZORUL DE FORMARE PROFESIONALĂ)......
  REGISTRU DE EVIDENTA NOMINALĂ A ELIBERĂRII CERTIFICATELOR DE
  CALIFICARE
  Nr.Crt.Nume prenume absolventCod numeric personal Tip programCalificarea Cod Nomenclator Perioada Media/CalificativNr./Serie Certificat Data eliberării Semnătura primireNumele și semnătura persoanei care Eliberează certificatul Mențiuni
  Tip program:C - CalificareR - RecalificareLa rubrica "Mențiuni" se vor specifică unitățile de competența din standardul ocupational/standardul de pregătire profesională-------------Anexa 7 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 5.395 din 16 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 noiembrie 2006, conform art. II din același act normativ.
   +  Anexa nr. 8......(FURNIZORUL DE FORMARE PROFESIONALĂ)......
  REGISTRU DE EVIDENTA NOMINALĂ A ELIBERĂRII CERTIFICATELOR DE
  ABSOLVIRE
  Nr.Crt.Nume prenume absolventCod numeric personal Tip programDenumire program Ocupatie/calificareCod COR Perioada Media/Calificativ Nr./Serie Certificat Data eliberării Semnătura primireNumele și semnătura persoanei care eliberează certificatul Mențiuni
  Tip program:I - InițiereP - PerfecționareS - SpecializareLa rubrica "Mențiuni" se vor specifică unitățile de competența din standardul ocupational/standardul de pregătire profesională-------------Anexa 8 a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 5.395 din 16 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 noiembrie 2006, conform art. II din același act normativ.
   +  Anexa nr. 9 COMISIA DE AUTORIZARE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI/JUDEȚULUI ...........
  REGISTRU DE GESTIONARE A CERTIFICATELOR DE CALIFICARE
  1. Intrări
  Nr.crtData intrareNr. Document intrare Nr./Serie certificate Datele de identificare a persoanei care a ridicat certificatele de la MMSSF Datele de identificare a persoanei care a preluat certificatele la Comisia de autorizare
  DelaPânăla Numele și prenumele Act identitateSemnătura Numele și prenumele Act identitateSemnătura
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  2. Ieșiri
  Nr.crtData ieșire Nr. document ieșire Nr./ Serie certificate Datele de identificare a persoanei care a predat certificatele de la Comisia de autorizare Datele de identificare a persoanei care a preluat certificatele pentru furnizorul de formare profesională Furnizorul de formareprofesionalăDocumentul de plată
  DelaPânăla Numeleși prenumele Act identitate Semnătura Numeleși prenumele Act identitate Semnătura Denumi re Nr.RN FF PA *) Nr./ Data Suma
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  *) Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților
   +  Anexa nr. 10 COMISIA DE AUTORIZARE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI/JUDEȚULUI .........
  REGISTRU DE GESTIONARE A CERTIFICATELOR DE ABSOLVIRE
  1. Intrări
  Nr.crtData intrareNr. document intrare Nr./Serie certificate Datele de identificare a persoanei care a ridicat certificatele de la MMSSF Datele de identificare a persoanei care a preluat certificatele la Comisia de autorizare
  DelaPânăla Numele și prenumele Act identitateSemnătura Numele și prenumele Act identitateSemnătura
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  2. Ieșiri
  Nr.crtData ieșire Nr.document ieșire Nr./ Serie Certificate Datele de identificare a persoanei care a predat certificatele de la Comisia de autorizare Datele de identificare a persoanei care a preluat certificatele pentru furnizorul de formare profesională Furnizorul de formareprofesionalăDocumentul de plată
  De laPână la Numele și prenumele Act identitate Semnătura Numele și prenumele Act identitate Semnătura Denumire Nr.R N F F P A *) Nr./ Data Suma
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  *) Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților
  ---------------