ORDIN nr. 2.057 din 2 august 2010privind modificarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 296/2007
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 18 august 2010    Având în vedere dispoziţiile:- art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare;- Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000;- memorandumurilor de finanţare ISPA dintre Guvernul României şi Comisia Europeană,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IInstrucţiunile pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 296/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 22 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Subpunctul 3.1.4 va avea următorul cuprins:"3.1.4. De asemenea, Autoritatea de Certificare şi Plată, până cel târziu în penultima zi lucrătoare a decadei anterioare decadei pentru care se stabilesc necesităţile de finanţare în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor europene, întocmeşte Nota de fundamentare pe baza:- previziunilor lunare de fluxuri de numerar, împărţite pe decade, primite de la AM Ex-ISPA/Agenţia de implementare;- soldului contului RO18TREZ7005029XXX000289 «Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA»;- soldurile conturilor în lei şi euro RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu», RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport», RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică», deschise la societatea bancară, estimate pentru finalul fiecărei decade, ţinând cont - la deschiderea de credite pentru fiecare decadă - de revizuirea prognozei pentru luna curentă, primită de la AM ex-ISPA/agenţiile de implementare;- transferurile de fonduri de la Comisia Europeană primite după data întocmirii prognozelor lunare de către AM ex-ISPA/agenţiile de implementare."2. Subpunctele 3.3.2-3.3.5 şi 3.3.7 vor avea următorul cuprins:"3.3.2. Sumele înscrise în ordinele de plată se determină prin estimarea sumelor în lei necesare pentru finanţarea contravalorii sumelor în euro care trebuie transferate OPCP/agenţiilor de implementare. Estimarea se construieşte pornind de la previziunile lunare de fluxuri de numerar, împărţite pe decade, primite de la AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare, la care se adaugă 5% pentru eventuale diferenţe ce pot rezultă din modificarea cursului de schimb lei/euro al societăţii bancare la data efectuării schimbului valutar faţă de cursul la data întocmirii ordinului de plată. În calcularea sumei pentru care se solicită transferul se ţine cont de sumele previzionate de AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare pentru decada imediat următoare, precum şi de soldul conturilor deschise la societatea bancară. Ordinele de plată, emise pe baza autorizărilor/ordonanţărilor de plată (întocmite cumulativ pe sector pentru măsurile ex-ISPA evidenţiate în previziunile lunare de fluxuri de numerar, pe decade, primite de la AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare) supuse vizei de control financiar preventiv, se depun de Autoritatea de Certificare şi Plată, la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică. Eventualele costuri bancare aferente operaţiunilor prin intermediul TRANSFOND se reţin direct din sumele supuse transferului.3.3.3. Societatea bancară pune la dispoziţia Fondului Naţional extrasele de cont care confirmă alimentarea conturilor în lei RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu», RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport» şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică». Autoritatea de Certificare şi Plată păstrează în lei disponibilul din conturile menţionate anterior, până la primirea cererilor exprese - precizate la pct. 2 - de la AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare în cursul decadei pentru care s-a efectuat alimentarea conturilor conform prevederilor pct. 3.1-3.3. În cazul în care la sfârşitul fiecărei decade există disponibil în lei, acesta va fi luat în considerare la calculele pentru decada următoare conform prevederilor subpunctului 3.1.4.3.3.4. În termen de două zile lucrătoare de la data primirii cererilor exprese de la AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare, pe baza extraselor de cont care atestă alimentarea conturilor în lei RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu», RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport» şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică» de la societatea bancară, Fondul Naţional întocmeşte şi depune la societatea bancară ordinele de cumpărare de valută la vedere care cuprind instrucţiunile de alimentare a conturilor în euro RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu», RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport» şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică» cu sumele în euro din cererile exprese de la AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare, stabilite pentru transferul ulterior al acestora în conturile agenţiilor de implementare 2511 xx, yy, zz, cu data valutei în ziua depunerii ordinului de cumpărare.3.3.5. Disponibilul în lei rămas la sfârşitul fiecărei decade, după efectuarea schimburilor valutare în vederea onorării cererilor exprese primite în cursul decadei respective, în conturile RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu», RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport» şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică» (ale Fondului Naţional), se păstrează în conturile respective şi se foloseşte la efectuarea schimburilor valutare ulterioare în vederea onorării cererilor exprese primite în cursul decadei următoare....................................................................3.3.7. În situaţia în care, înainte de efectuarea schimbului valutar - prevăzut la subpunctul 3.3.4 - Comisia Europeană transferă fondurile solicitate pentru o măsură în cauză, sumele disponibile pentru acea măsură în contul în lei deschis la societatea bancară se păstrează în cont şi se iau în considerare la calculele pentru decada următoare, în mod similar prevederilor de la subpunctul 3.3.5."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 2 august 2010.Nr. 2.057.-------