HOTĂRÂRE nr. 825 din 4 august 2010pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 17 august 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Ministrul este ajutat în activitatea de conducere şi reprezentare a Ministerului de 2 secretari de stat, de un subsecretar de stat, precum şi de secretarul general al Ministerului."2. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, şi compus din 295 de posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului şi cele ale Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe (DIPFIE)."  +  Articolul IISe elimină referirile la funcţiile de director general din cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IIIOrganigrama Ministerului Justiţiei se va modifica în mod corespunzător, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.  +  Articolul IVÎncadrarea personalului în numărul de posturi prevăzut la art. I se va face în termenele şi cu procedura prevăzute de lege, pentru fiecare categorie de personal.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 4 august 2010.Nr. 825.-------