ORDIN nr. 1.066 din 23 iulie 2010pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 10 august 2010    Văzând Referatul de aprobare al Serviciului pentru programe de sănătate nr. Cs.A. 8.060 din 23 iulie 2010,având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 29 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În cuprinsul ordinului şi anexelor se înlocuiesc următoarele sintagme:- Direcţia generală asistenţă medicală se înlocuieşte cu Serviciul pentru programe de sănătate;- Direcţia generală de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe se înlocuieşte cu Serviciul pentru programe de sănătate;- Direcţia generală buget şi credite externe se înlocuieşte cu Direcţia generală economică.2. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Solicitările de trimitere a bolnavilor pentru tratament medical în străinătate se aprobă, ca urmare a analizării acestora de către o comisie constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii formată din: a) un secretar de stat, în calitate de preşedinte al comisiei; b) 2 reprezentanţi ai Serviciului pentru programe de sănătate; c) un reprezentant al Direcţiei asistenţă medicală; d) un reprezentant al Direcţiei generale economice;".3. La articolul 5 alineatul (5), litera d) se abrogă.4. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.5. Anexa nr. 9 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, precum şi persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 23 iulie 2010.Nr. 1.066.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 50/2004)PROCES-VERBAL MEDICALpentru trimiterea la tratament medical înstrăinătate, din data de ........................Membrii Comisiei medicale de specialitate:1. ................................................, preşedintele comisiei;2. ................................................, membru;3. ................................................, membru;4. ................................................, membru;5. ................................................, membru.În conformitate cu prevederile ..........................., ne-am întrunit în comisie şi am examinat bolnavul/bolnava ....................................., având ocupaţia .................................., buletin/carte de identitate seria .... nr. .........., domiciliat/domiciliată în......................................, telefon......................., stabilind următoarele:Concluzii1. Diagnosticul complet (clinic, etiologic, forma evolutivă, boli asociate etc.):..................................................................2. Tratamentul efectuat până în prezent în ţară:..................................................................3. Tratamentul efectuat până în prezent în străinătate: a) locul ..................................................; b) perioada ...............................................; c) în ce a constat tratamentul............................................................ d) beneficiul pentru bolnav al tratamentului efectuat până în prezent în străinătate:....................................................................4. Starea actuală a afecţiunii:....................................................................5. Recomandări de tratament (al stării actuale) în ţară:....................................................................6. Motivaţia completă pentru care pacientul nu beneficiază de tratament în ţară (de exemplu, lipsa dotării necesare, alte motivaţii):....................................................................7. Recomandări de tratament în străinătate (al stării actuale): a) tipul tratamentului (specificarea tratamentului recomandat, de exemplu: intervenţie chirurgicală, protezare, continuare tratament etc.):.................................................................... b) clinicile recomandate(Se vor menţiona, obligatoriu, minimum 3 clinici la care pacientul poate efectua tratamentul în străinătate, inclusiv datelede contact ale acestora: ţara, oraşul, telefon, fax)- clinica 1 ............................................................................................................................................- clinica 2 ............................................................................................................................................- clinica 3 ............................................................................................................................................ c) estimarea duratei pentru tratamentul recomandat............................................................................ d) dacă bolnavul are nevoie de însoţitor - motivare............................................................................8. Estimarea riscului vital legat de evoluţia bolii în lipsa tratamentului recomandat în străinătate: a) risc major (mare) .......................................................................... 10 puncte; b) risc mediu ....................................................................................... 5 puncte; c) risc scăzut (mic) .............................................................................. 0 puncte.9. Estimarea beneficiului pentru bolnav al tratamentului recomandat în străinătate: a) foarte mare (recuperare totală) .................................................... 10 puncte; b) satisfăcător (recuperare parţială) ................................................... 5 puncte; c) nesatisfăcător (fără beneficii evidente) .......................................... 0 puncte.10. Estimarea beneficiului pentru societate al tratamentului recomandat în străinătate: a) reintegrare socială şi reinserţie profesională totală ................... 10 puncte; b) reintegrare socială şi reinserţie profesională parţială .................. 5 puncte; c) fără reintegrare socială şi reinserţie profesională ...................... 0 puncte.PUNCTAJ TOTAL:(reprezentând suma punctajelor acordate la criteriile 8, 9 şi 10) =......... puncteNivel de prioritate:A. Urgenţă medicală, din următoarele motive medicale:....................................................................B. Procedura curentă:....................................................................Semnăturile membrilor comisiei:1. .......................................................................2. .......................................................................3. .......................................................................4. .......................................................................5. .......................................................................Preşedinte,...................  +  Anexa 2 (Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 50/2004)PROCES-VERBALNr. .... din data .............Comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii, numită prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. ..... din ................., a analizat următoarele solicitări de trimitere a bolnavilor pentru tratament medical în străinătate:
    *Font 7*
     
    ┌─────┬───────────────────┬────────────┬──────────────┬───────┬────────────────┬───────────┬────────┬─────────┐ │ Nr. │ │Diagnosticul│ Numărul/Data │Punctaj│Punctaj pentru │ Punctaj │Punctaj │Decizia │ │ crt.│Numele şi prenumele│ complet* │înregistrării │total**)costul estimat │ pentru │ total │comisiei │ │ │ │ │ solicitării │ │al tratamentului│ perioada │ final │aprobat/ │ │ │ │ │ │ │ solicitat***) │de timp****) │neaprobat│ ├─────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴───────────────────┴────────────┴──────────────┴───────┴────────────────┴───────────┴────────┴─────────┘------- Notă *) Se va menţiona diagnosticul aşa cum este consemnat în procesul-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate. Notă **) Se va menţiona punctajul total consemnat în procesul-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate. Notă ***) Se va menţiona punctajul acordat de către comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii pentru criteriul "costul estimat al tratamentului solicitat", în condiţiile prevederilor ordinului. Notă ****) Se va menţiona punctajul acordat de către comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii pentru criteriul "perioada de timp care a trecut de la data înregistrării solicitării", în condiţiile prevederilor ordinului.NOTE:Pentru bolnavii care au consemnat în cuprinsul procesului-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate nivelul de prioritate "Urgenţă medicală", nu se aplică criteriile suplimentare şi nu se completează coloanele 5 şi 6.Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 2 (două) exemplare, dintre care un exemplar se păstrează la nivelul Serviciului pentru programe de sănătate şi alt exemplar de către preşedintele comisiei.1. Preşedinte - secretar de stat,......................................(numele şi prenumele)Semnătura......................................2. Membri:Reprezentantul Serviciului pentru programe de sănătate,......................................(numele şi prenumele)Semnătura......................................Reprezentantul Direcţiei asistenţă medicală,......................................(numele şi prenumele)Semnătura......................................Reprezentantul Direcţiei generale economice,......................................(numele şi prenumele)Semnătura......................................3. Secretar,......................................(numele şi prenumele)Semnătura......................................-------