HOTĂRÂRE nr. 761 din 21 iulie 2010privind înființarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Electrocentrale Paroșeni" - S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. București
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 9 august 2010  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se înființează Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. ca filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. București, ca urmare a divizării prin desprinderea unei părți din patrimoniul acesteia din urmă, în conformitate cu prevederile art. 250^1 lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Societatea comercială prevăzută la alin. (1) se constituie prin preluarea unei părți din patrimoniul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., corespunzător sucursalelor "Electrocentrale Paroșeni" și "Termoserv Paroșeni".(3) Societatea comercială prevăzută la alin. (1) este persoană juridică română care se înființează și se organizează ca societate comercială pe acțiuni și funcționează potrivit legislației în vigoare și statutului prevăzut în anexă.  +  Articolul 2Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. are sediul în localitatea Paroșeni, str. Paroșeni nr. 20, județul Hunedoara.  +  Articolul 3(1) Societatea Comercială "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. are ca obiect principal de activitate producerea și furnizarea energiei electrice și producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice și realizarea lucrărilor de reparații, alte activități de prestări de servicii, în condițiile prevăzute de lege.(2) Societatea Comercială "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. poate desfășura complementar și activități conexe pentru susținerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu.  +  Articolul 4(1) Capitalul social al Societății Comerciale "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. este deținut în întregime de către Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., în calitate de acționar unic, iar acțiunile deținute constituie proprietatea acesteia.(2) Capitalul social al societății înființate conform art. 1 se constituie prin preluarea activelor deținute de Sucursala "Electrocentrale Paroșeni" și Sucursala "Termoserv Paroșeni", în baza situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31 decembrie 2009.  +  Articolul 5(1) Personalul existent în cadrul Sucursalei "Electrocentrale Paroșeni" și Sucursalei "Termoserv Paroșeni" la data constituirii noii societăți se preia de către Societatea Comercială "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. și își păstrează toate drepturile existente la data preluării.(2) Contractul colectiv de muncă în vigoare la Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. va fi aplicat și la noua societate comercială până la încheierea unui nou contract colectiv de muncă, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 6Societatea Comercială "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. preia toate drepturile și își asumă toate obligațiile aferente Sucursalei "Electrocentrale Paroșeni" și Sucursalei "Termoserv Paroșeni", preluate de la Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. București, și se subrogă în drepturile și obligațiile ce decurg din raporturile juridice ale acesteia cu terții, inclusiv în litigiile în curs, precum și în toate raporturile juridice fiscale cu Ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală.  +  Articolul 7Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri mandatează reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale "Termoelectrica" - S.A. să aprobe reorganizarea ca urmare a divizării prin desprindere și înființarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Electrocentrale Paroșeni" - S.A., ca filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., și ducerea la îndeplinire a măsurilor necesare în acest scop.  +  Articolul 8(1) Societatea Comercială "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. este condusă de adunarea generală a acționarilor constituită din reprezentanții acționarului și este administrată de consiliul de administrație.(2) Atribuțiile adunării generale a acționarilor și ale consiliului de administrație sunt prevăzute în statutul prevăzut în anexă.(3) Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. este formată din 3 membri, care sunt numiți și revocați de adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale "Termoelectrica" - S.A., în baza mandatului emis de ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri.(4) Consiliul de administrație al Societății Comerciale "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. este format din 5 membri, care sunt numiți și revocați de către adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale "Electrocentrale Paroșeni" - S.A., în baza hotărârii adunării generale a acționarilor Societății Comerciale "Termoelectrica" - S.A. adoptate potrivit mandatului emis de ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri.  +  Articolul 9(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naționale de Electricitate - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 31 iulie 2000, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile alin. (1^1)-(1^3) ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 56/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea producătorilor de energie electrică și termică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Companiei Naționale Electra - S.A. și Companiei Naționale Hidroenergetica - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 5 februarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 10Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
  Adriean Videanu
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Mihai Constantin Șeitan
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 21 iulie 2010.Nr. 761.  +  AnexăSTATUTULSocietății Comerciale de Producere a EnergieiElectrice și Termice "Electrocentrale Paroșeni" - S.A.,filială a Societății Comerciale de Producere aEnergiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. București  +  Capitolul I Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1Denumirea(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Electrocentrale Paroșeni" - S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica"- S.A. (S.C. "Termoelectrica" - S.A.), denumită în continuare S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A.(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte acte emanând de la S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A., denumirea acesteia va fi precedată de cuvintele "societate comercială" sau de inițialele "S.C." și urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimei situații financiare aprobate, de sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și de codul unic de înregistrare.  +  Articolul 2Forma juridicăS.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.  +  Articolul 3SediulS.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. are sediul în orașul Paroșeni, str. Paroșeni nr. 20, județul Hunedoara.  +  Articolul 4DurataDurata S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.  +  Capitolul II Scopul și obiectul de activitate  +  Articolul 5ScopulS.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. are ca scop producerea, vânzarea, cumpărarea pentru servicii interne și furnizarea energiei electrice, producerea, dispecerizarea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, realizarea lucrărilor de reparații, alte activități de prestări de servicii, prin efectuarea, cu respectarea legislației în vigoare, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.  +  Articolul 6Obiectul de activitateS.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. are ca obiect principal de activitate producția de energie electrică - 3511Activități secundare:1723 - Fabricarea articolelor de papetărie;1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.;1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire;1814 - Legătorie și servicii diverse;2562 - Operațiuni de mecanică generală;2573 - Fabricarea uneltelor;2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.;3312 - Repararea mașinilor;3513 - Distribuția energiei electrice;3514 - Comercializarea energiei electrice;3521 - Producția gazelor;3522 - Distribuția combustibililor gazoși prin conducte;3523 - Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte;3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat;3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei;3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase;3812 - Colectarea deșeurilor periculoase;3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;4120 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;4212 - Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane;4213 - Construcția de poduri și tuneluri;4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide;4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;4229 - Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a.;4321 - Lucrări de instalații electrice;4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule;4519 - Comerț cu alte autovehicule;4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor;4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului;4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou;4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou;4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare de încălzire;4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și al resturilor;4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate;4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și produselor din carne, în magazine specializate;4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate;4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate;4910 - Transporturi interurbane de călători pe cale ferată;4920 - Transporturi de marfă pe cale ferată;4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători;4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;4942 - Servicii de mutare;5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare;5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare;5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;5222 - Activități de servicii anexe transportului de apă;5224 - Manipulări;5229 - Alte activități anexe transporturilor;5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare;5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;5590 - Alte servicii de cazare;5610 - Restaurante;5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.;5811 - Activități de editare a cărților;5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare;5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor;5819 - Alte activități de editare;5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator;5829 - Activități de editare a altor produse software;5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;6010 - Activități de difuzare a programelor de radio;6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune;6201 - Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client);6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației;6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;6312 - Activități ale portalurilor web;6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;6420 - Activități ale holdingurilor;6430 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similare;6491 - Leasing financiar;6492 - Alte activități de creditare;6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a.;6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;6920 - Activități de contabilitate și audit financiar;7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management;7111 - Activități de arhitectură;7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;7120 - Activități de testări și analize tehnice;7410 - Activități de design specializat;7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică;8020 - Activități de servicii prin sistemele de securizare;8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center);8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;8291 - Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;8299 - Alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.;8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional;8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional;8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.);8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;8560 - Activități de servicii-suport pentru învățământ;8621 - Activități de asistență medicală generală;8622 - Activități de asistență medicală specializată;9312 - Activități ale cluburilor sportive;9319 - Alte activități sportive;9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.;9411 - Activități ale organizațiilor economice și patronale;9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice.  +  Capitolul III Capitalul social, acțiunile  +  Articolul 7Capitalul social(1) S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. este filială a S.C. "Termoelectrica" - S.A.(2) Capitalul social al S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. la data înființării este de 86.040.320 lei și se constituie prin preluarea activului și pasivului pe baza situației financiare întocmite la data de 31 decembrie 2009, aferent Sucursalei Electrocentrale Paroșeni și Sucursalei Termoserv Paroșeni ale S. C. "Termoelectrica" - S.A., fiind împărțit în 8.604.032 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare de 10,00 lei.(3) Capitalul social este subscris și vărsat în întregime de S. C. "Termoelectrica" - S.A., în calitate de acționar unic, din capitalul său social, care este deținut de statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.(4) În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (4) din Constituție.(5) Capitalul social prevăzut la alin. (2) va fi modificat în raport cu rezultatele inventarierii patrimoniului S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A., reflectate în situația financiară a acesteia, și ale reevaluării imobilizărilor corporale și necorporale ale acesteia, potrivit legii. La finalizarea acestei operațiuni, adunarea generală extraordinară a acționarilor va decide asupra modificării corespunzătoare a capitalului social al S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A., a prezentului statut și asupra efectuării mențiunilor necesare în registrul comerțului.  +  Articolul 8Majorarea sau reducerea capitalului social(1) Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor a S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A., în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:a) subscripția de noi aporturi în numerar și/sau în natură;b) încorporarea rezervelor în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;c) conversia unor creanțe lichide și exigibile asupra S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. în acțiuni ale acesteia;d) emisiunea de noi acțiuni;e) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de consiliul de administrație, după caz, potrivit legii.(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.(5) Capitalul social poate fi redus pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor a S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A., în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.(6) Capitalul social poate fi redus prin:a) micșorarea numărului de acțiuni;b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;d) alte procedee prevăzute de lege.(7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligați să convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rămasă, fie dizolvarea S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A.(8) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni de la ziua în care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 9Acțiunile(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin reprezentanți în adunarea generală a acționarilor S. C. "Termoelectrica" - S.A.(2) Acțiunile nominative vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.(3) Acțiunile nominative vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont.(4) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condițiile legii, prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, vor putea fi emise acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.(5) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, registru care se păstrează la sediul S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administrație.(6) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislației în vigoare.(7) Acțiunile emise de S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.(8) Persoanele fizice sau juridice, române și străine, vor putea deține acțiuni ale S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A., potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 10ObligațiuniS.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. este autorizată să emită obligațiuni, în condițiile legii.  +  Articolul 11Drepturi și obligații decurgând din acțiuni(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.(2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la statut.(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.(4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.(5) Obligațiile S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.(6) Patrimoniul S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.  +  Articolul 12Cesiunea acțiunilor(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. se realizează prin declarație făcută în registrul acționarilor, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza și prin act autentic, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.  +  Articolul 13Pierderea acțiunilor(1) În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul în presă, în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. Acțiunile pierdute se anulează.(2) Anularea lor se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni, acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.  +  Capitolul IV Adunarea generală a acționarilor  +  Articolul 14ReprezentareaReprezentanții în adunarea generală a acționarilor a S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. sunt numiți și revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor a S.C. "Termoelectrica" - S.A., mandatați prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri.  +  Articolul 15Atribuțiile adunării generale a acționarilor(1) Adunarea generală a acționarilor a S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și asupra politicii ei economice.(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:a) punerea în aplicare a bugetului de venituri și cheltuieli aprobat potrivit legislației în vigoare;b) aprobarea drepturilor directorului general, prevăzute în contractul de mandat/management încheiat cu managerul sau cu echipa managerială desemnată de consiliul de administrație;c) aprobarea contractării de împrumuturi bancare pe termen lung, ale căror garanții depășesc 30% din valoarea capitalurilor;d) constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice ori fizice;e) gajarea activelor societății, în cazul în care se depășește 30% din valoarea capitalurilor;f) reglementarea dreptului de preempțiune al acționarilor cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobarea limitelor și condițiilor pentru cesionarea și către salariații săi a unui număr de acțiuni proprii;g) stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și, după caz, programului de activitate pe exercițiul financiar următor;h) aprobarea propunerilor privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a S. C. "Termoelectrica" - S.A.;i) alegerea și revocarea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor;j) pronunțarea asupra gestiunii administratorilor;k) stabilirea nivelului remunerației lunare cuvenite membrilor consiliului de administrație, precum și cenzorilor;l) aprobarea sau modificarea situațiilor financiare, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor;m) aprobarea repartizării profitului conform legii;n) analizarea rapoartelor consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului și relațiile cu clienții;o) pronunțarea asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse S.C. "Termoelectrica" - S.A. de către aceștia;p) aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a consiliului de administrație;q) aprobarea delegărilor de competență pentru consiliul de administrație;r) fixarea duratei minime a contractului de audit financiar, precum și numirea și revocarea auditorului financiar, în condițiile contractului de audit;s) îndeplinirea oricăror altor atribuții stabilite de lege în sarcina sa.(4) Pentru atribuțiile prevăzute la lit. a)-f), reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor nu vor putea lua hotărâri decât în urma obținerii unui mandat special prealabil de la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:a) schimbarea formei juridice și structurii acționariatului;b) mutarea sediului social al societății;c) schimbarea obiectului principal de activitate;d) majorarea sau reducerea capitalului social ori reîntregirea capitalului social, cu excepția cazurilor prevăzute expres de alte acte normative;e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea;f) dizolvarea societății;g) emisiunea de obligațiuni;h) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;k) vânzarea, închirierea, ipotecarea activelor, asocierea în participațiune, aportul la capitalul social al unei societăți comerciale, leasingul imobiliar și constituirea uzufructului, având ca obiect activele societății comerciale, inclusiv cele de interes strategic, active definite în sensul art. 3 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare;l) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;m) orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.(6) Pentru hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor, reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor trebuie să obțină un mandat special prealabil de la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu excepția atribuțiilor de la alin. (5) lit. l).  +  Articolul 16Convocarea adunării generale a acționarilor(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de președinte.(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.(3) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile prezentului statut. Convocarea adunării se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă circulație din localitatea unde își are sediul societatea, iar termenul de întrunire nu va fi mai mic de 30 de zile de la data publicării lui.(4) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.(7) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acționarului unic sau la cererea consiliului de administrație ori a cenzorilor.  +  Articolul 17Organizarea adunării generale a acționarilor(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis. Dreptul la vot nu poate fi cedat. Acționarii votează, de regula, prin ridicarea mâinii.(2) Votul este nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiționată de existența mandatelor speciale.(3) Hotărârile adunării generale a acționarilor se consemnează într-un proces-verbal care va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.(4) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor este înscris într-un registru sigilat și parafat.(5) La fiecare proces-verbal se anexează actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților acționarilor în adunarea generală.(6) La ședințele adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. sunt invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat și care nu au drept de vot.  +  Articolul 18Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiționată de existența mandatelor speciale.(3) Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare ale acționarilor sau, după caz, pentru cele extraordinare.(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanți ai adunării generale a acționarilor se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.(6) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.(7) Hotărârile adunării generale a acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților menționate la alin. (6).(8) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului statut sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă.(9) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului, schimbarea formei juridice sau fuziunea/dizolvarea societății au dreptul de a se retrage din S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.  +  Capitolul V Consiliul de administrație  +  Articolul 19Organizarea(1) S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri.(2) Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de cel mult 4 ani și pot fi revocați de adunarea generală a acționarilor. Ei sunt remunerați pentru această calitate cu o indemnizație lunară.(3) Membrii consiliului de administrație pot avea calitatea de acționar.(4) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.(5) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui ori a unei treimi din numărul membrilor săi.(6) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament și a reglementărilor legale în vigoare.(7) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar, în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului președintelui.(8) Președintele consiliului de administrație este numit și poate fi revocat de adunarea generală a acționarilor a S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A.(9) Președintele consiliului de administrație numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.(10) Conducerea S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. se asigură de către un director general, care nu este și președintele consiliului de administrație.(11) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.(12) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.(13) Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.(14) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte și de secretar.(15) Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale directorului general al S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. și poate recurge, de asemenea, la experți, pentru soluționarea anumitor probleme.(16) În relațiile cu terții, S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare fată de aceștia.(17) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A.(18) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut ori pentru greșeli în administrarea acesteia. În astfel de situații aceștia vor putea fi revocați.(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute la art. 73^1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(20) Nu pot fi directori ai S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit art. 73^1 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 20Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executiviA. (1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.(2) Consiliul de administrație are următoarele atribuții de bază, care nu pot fi delegate directorului general:a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;c) numirea și revocarea directorului general și stabilirea remunerației acestuia;d) supravegherea activității directorului general;e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale și implementarea hotărârilor acesteia;f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.(3) De asemenea, nu pot fi delegate directorului general atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor.(4) Consiliul de administrație mai are și următoarele atribuții:a) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A.;b) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;d) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducere, în vederea executării operațiunilor acesteia;e) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A.;f) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A., situația financiară pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. pe anul în curs;g) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie;h) aprobă încheierea contractelor de import-export până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;i) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;j) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;k) aprobă liniile directoare și strategia de dezvoltare a S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A.;l) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător și securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;m) stabilește tactica și strategia de marketing;n) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;o) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general și aprobă statutul personalului;p) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare și investiții;q) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.B. Directorul general reprezintă S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. în raporturile cu terții.(1) Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, pentru realizarea obiectului de activitate al societății, în limitele competențelor delegate de către consiliul de administrație și de adunarea generală a acționarilor, conform contractului de mandat încheiat cu societatea și legislației în vigoare.Orice administrator poate solicita directorului general informații cu privire la conducerea operativă a societății.Directorul general va informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.Directorul general poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul general este îndreptățit la plata unor daune interese.Directorul general va înștiința consiliul de administrație asupra tuturor neregulilor constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lui.Modul de organizare a activității directorului general va fi stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare al societății, aprobat de consiliul de administrație.(2) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A., stabilite de consiliul de administrație;b) numește, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administrație;c) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;d) împuternicește directorii executivi și orice altă persoană să exercite orice atribuție din sfera sa de competență;e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui negociere și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;f) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;g) încheie acte juridice în numele și pentru S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;h) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A, conform structurii organizatorice aprobate;i) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor legale și prezentului statut;j) asigură activitatea financiar-contabilă a societății:k) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri potrivit competențelor legale și prezentului statut;l) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.C. Directorii executivi sunt numiți de directorul general și se află în subordinea acestuia, sunt salariați ai S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A., execută operațiunile acesteia și sunt răspunzători față de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor.  +  Capitolul VI Gestiunea  +  Articolul 21Cenzorii(1) Gestiunea S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. este controlată de acționari și de 3 cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil și un cenzor trebuie să fie recomandat de Ministerul Finanțelor Publice.(2) Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.(3) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A., la situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.(4) Cenzorii au următoarele atribuții principale:a) în cursul exercițiului financiar verifică gestionarea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A., situația financiară, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;c) la lichidarea S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. controlează operațiunile de lichidare;d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A.(5) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. ori care au fost primite în gaj, cauțiune ori depozit;b) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;c) să vegheze ca dispozițiile legii și ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.(6) Cenzorii se întrunesc la sediul S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.(7) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepția primilor 2 ani de la constituirea S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.(8) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în materie.(9) Cenzorii și supleanții sunt numiți de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.(10) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 161 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(11) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, acesta va fi înlocuit de supleant.(12) Dacă, în situația prevăzută la alin. (11), numărul cenzorilor nu se poate completa prin înlocuirea cu supleanți ori nu mai rămâne în funcție niciun cenzor, consiliul de administrație va convoca de urgență adunarea generală în vederea desemnării unui nou cenzor.(13) Cenzorii vor înscrie într-un registru special deliberările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.(14) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acționarilor.  +  Capitolul VII Activitatea  +  Articolul 22Finanțarea activității propriiPentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.  +  Articolul 23Exercițiul financiarExercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. în registrul comerțului.  +  Articolul 24Personalul(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. este numit, angajat și concediat de directorul general, cu acordul consiliului de administrație.(2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.(3) Drepturile și obligațiile personalului S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție și de consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.(5) Contractul colectiv de muncă încheiat nu va putea conține clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior contractului încheiat la nivelul S.C. "Termoelectrica" -S.A.  +  Articolul 25Amortizarea mijloacelor fixeAmortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. se va calcula potrivit metodei de amortizare stabilite de consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 26Evidenta contabilă și situația financiară(1) S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual situațiile financiare și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.(2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.  +  Articolul 27Calculul și repartizarea profitului(1) Profitul S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.(2) Profitul S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.(3) S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. își constituie un fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.(4) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A., în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare aprobate de către adunarea generală a acționarilor.(5) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.  +  Articolul 28RegistreleS.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul VIII Asocierea, schimbarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigii  +  Articolul 29Asocierea(1) S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. poate constitui, singură ori împreună cu alte persoane juridice sau fizice, alte persoane juridice noi în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.(2) S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.(3) Condițiile de participare a S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive ori prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.  +  Articolul 30Schimbarea formei juridice(1) Schimbarea formei juridice a S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și de statut.(2) În perioada în care S.C. "Termoelectrica" - S.A. este unic acționar, schimbarea formei juridice a S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea S.C. "Termoelectrica" - S.A., prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele statului.(3) Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților comerciale.  +  Articolul 31Dizolvarea(1) Dizolvarea S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. va avea loc în următoarele situații:a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;b) declararea nulității;c) hotărârea adunării generale a acționarilor;d) deschiderea procedurii privind falimentul;e) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.(2) Hotărârea de dizolvare a S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. se înscrie la oficiul registrului comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 32Litigiile(1) Litigiile de orice fel apărute între S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. și persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre S.C. "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. și persoanele juridice române și străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.  +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 33Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului comercial și ale celorlalte reglementări legale în vigoare.--------