HOTĂRÎRE nr. 222 din 19 mai 1997privind organizarea şi conducerea acţiunilor de evacuare în cadrul protecţiei civile
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 2 iunie 1997    În temeiul prevederilor Constituţiei României, ale Legii protecţiei civile nr. 106/1996, ale Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124/1995,Guvernul României hotărăşte:  +  Capitolul 1 Principii generale  +  Articolul 1În scopul asigurării protecţiei populaţiei, a bunurilor materiale şi a valorilor culturale pe timp de război sau în alte situaţii speciale, pentru prevenirea şi diminuarea pierderilor în condiţiile întrebuinţării de către agresor a armelor nucleare, biologice, chimice, convenţionale, a mijloacelor incendiare şi în cazul producerii unor calamitati naturale sau catastrofe, se executa evacuarea unei părţi din personalul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, al instituţiilor publice şi al agenţilor economici, a unor categorii de cetăţeni, bunuri materiale şi obiecte ce fac parte din patrimoniul cultural naţional.  +  Articolul 2Prin evacuare, ca măsura de protecţie, se înţelege scoaterea din oraşele reşedinţa de judeţ, precum şi din alte localităţi, la nevoie, în timp de război sau în caz de dezastre, a unor instituţii publice şi agenţi economici, categorii de populaţie şi bunuri materiale, în zone şi localităţi care asigura condiţii de protecţie a personalului, de funcţionare a instituţiilor publice şi a agenţilor economici respectivi şi protejarea valorilor materiale şi culturale.  +  Articolul 3Acţiunea de evacuare se desfăşoară ţinând seama de acţiunile militare pentru apărarea tarii, în conformitate cu prevederile hotărîrilor Consiliului Suprem de Apărare a Tarii şi ale actelor normative de protecţie civilă.Evacuarea în caz de dezastre se desfăşoară, în funcţie de tipul de dezastre, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 4Evacuarea se executa ţinând seama de: a) prevederile legale şi măsurile stabilite, referitoare la pregătirea populaţiei, a economiei şi a teritoriului pentru apărare; b) particularităţile de relief, dispunerea geografică, importanţa economico-socială şi militară a judeţelor, localităţilor, instituţiilor publice şi agenţilor economici; c) asigurarea funcţionarii instituţiilor publice şi necesitatea continuării producţiei de apărare şi a unor activităţi sociale pe timp de război sau în caz de dezastre; d) posibilităţile de care dispun localităţile pentru asigurarea protecţiei populaţiei şi a bunurilor materiale împotriva efectelor armelor nucleare, biologice, chimice şi convenţionale; e) amploarea distrugerilor produse de atacurile agresorului sau de dezastre; f) evoluţia acţiunilor militare.  +  Articolul 5Evacuarea se poate executa din: a) unele localităţi urbane importante prevăzute în hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii; b) localităţile stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale; c) raioanele probabile ale acţiunilor de lupta a trupelor, în funcţie de evoluţia acţiunilor militare; d) localităţile dispuse în raioanele de risc nuclear major, de accident chimic sau în aval de construcţiile hidrotehnice care prezintă pericol în exploatare, în cazul unor dezastre;  +  Articolul 6Evacuarea poate fi efectuată parţial, din una sau mai multe localităţi, simultan sau succesiv, în funcţie de situaţia trecerii de la starea de pace la starea de război, de evoluţia acţiunilor militare sau a dezastrelor, precum şi de posibilităţile de asigurare cu mijloace de transport.  +  Articolul 7În acţiunea de evacuare se cuprind: a) personalul Presedentiei, Parlamentului, Guvernului, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi din unele instituţii publice şi agenţi economici importanti, cu membrii de familie, care nu sunt încadraţi în munca, şi bunurile materiale necesare asigurării continuităţii activităţii acestora; b) copii, bătrânii şi bolnavii, precum şi alte categorii de cetăţeni care nu pot participa la acţiuni militare sau în sprijinul acestora; c) bunuri materiale din patrimoniul cultural naţional, tezaurul României, documente arhivistice, tehnice, unele secţii de producţie, agregate, utilaje-unicat, laboratoare, institute de cercetare importante pentru economia naţionala; d) instituţii publice şi agenţii economici propuşi de autorităţile de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, care îşi pot continua activitatea în alte localităţi; e) depozite de produse alimentare, industriale, petroliere, farmaceutice şi cerealiere; f) material rulant, nave şi avioane din noduri importante de comunicaţii, porturi şi aeroporturi.Instituţiile publice, agenţii economici şi bunurile prevăzute la lit. c)-f) se evacueaza împreună cu personalul minim de deservire, exploatare şi întreţinere.În caz de dezastre, vor fi cuprinse în acţiunea de evacuare toate persoanele şi o parte din bunurile materiale din localităţile dispuse în zonele de producere a acestora.  +  Articolul 8Timpul maxim de evacuare este următorul: a) 3 zile pentru autorităţile publice centrale şi locale; b) 6 zile pentru instituţii publice, agenţi economici şi populaţie.Pentru evacuarea din municipiul Bucureşti, termenul este de 8 zile.În caz de dezastre, acţiunea de evacuare începe imediat după identificarea pericolului ori după producerea acestora.  +  Articolul 9Evacuarea se executa, de regula, pe teritoriul judeţului respectiv, cu excepţia municipiului Bucureşti şi a localităţilor din zona de frontieră, care se evacueaza şi pe teritoriul altor judeţe.În caz de dezastre, se trece la evacuare pe teritoriul judeţului (localităţii) respectiv în afară zonei afectate.  +  Articolul 10Localităţile, din care şi în care se executa evacuarea, pe timp de război, se avizează de Ministerul Apărării Naţionale, iar în caz de dezastre, evacuarea se executa în raioanele stabilite de către comisiile judeţene de apărare împotriva dezastrelor, mai puţin pentru municipiul Bucureşti şi localităţile din zona de frontieră, pentru care raioanele se stabilesc de către Comisia Guvernamentală de Apărare împotriva Dezastrelor.Organizarea evacuarii  +  Articolul 11În situaţiile de trecere de la starea de pace la starea de război şi pe timpul acţiunilor militare, trecerea la executarea evacuarii şi succesiunea activităţilor se hotărăsc de către Consiliul Suprem de Apărare a Tarii, la propunerea ministrului apărării naţionale.Din municipiul Bucureşti se evacueaza 1/3 din personalul stabilit a încadra statele de funcţii, la război, ale Presedentiei, Parlamentului, Guvernului, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţi publice importante, împreună cu membrii de familie neincadrati în munca, precum şi bunuri materiale ce aparţin acestora, pentru care se prevăd trei variante de evacuare, în localităţile stabilite de către Consiliul Suprem de Apărare a Tarii, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale.Acţiunea de evacuare în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului de Protecţie şi Paza, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Direcţiei generale a penitenciarelor din Ministerul Justiţiei se executa potrivit specificului acestora. Membrii de familie ai cadrelor militare din Ministerul Apărării Naţionale, neincadrati în munca, se evacueaza potrivit planurilor întocmite la nivel de garnizoana, în strinsa concordanta cu măsurile de evacuare luate la nivelul localităţii respective. Membrii de familie, neincadrati în munca, ai personalului din structurile organizatorice ale celorlalte instituţii se includ în planurile de evacuare proprii.  +  Articolul 12Se evacueaza 1/3 din personalul autorităţilor administraţiei publice locale, stabilit a încadra statul de funcţii la război, în principiu, pe doua variante pentru fiecare dintre acestea.Centrele militare judeţene, inspectoratele judeţene de poliţie, secţiile judeţene ale Serviciului Roman de Informaţii şi instituţiile publice de interes judeţean se evacueaza, de regula, în aceeaşi localitate cu prefectura sau în localităţi apropiate.  +  Articolul 13Din rindul cetăţenilor neincadrati în munca, a căror protecţie este greu de realizat în localităţile respective, se evacueaza: a) persoanele internate în cămine (case) de copii şi batrini, împreună cu personalul încadrat în aceste unităţi; b) elevii din clasele V - VIII, împreună cu unitatea şcolară sau cu unul dintre membrii de familie; c) elevii de liceu, împreună cu unitatea şcolară şi cu o parte din personalul didactic.  +  Articolul 14Organizarea evacuarii în caz de dezastre se executa în funcţie de tipul dezastrelor: cutremure, alunecări şi prabusiri de teren, inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, epidemii, epizootii, accident chimic, biologic, nuclear, în subteran, avarii la construcţii hidrotehnice şi la conducte magistrale şi urbane, incendii de masa şi explozii, accidente majore la utilaje şi instalaţii tehnologice, accidente majore pe căile de comunicaţii, caderi de obiecte cosmice, accidente majore şi avarii mari la reţele de instalaţii şi telecomunicaţii.Planul de evacuare va fi întocmit de către comisiile judeţene de evacuare şi va fi avizat de Comisia Centrala de Evacuare.Evacuarea în caz de dezastre se hotărăşte de către Comisia Guvernamentală de Apărare împotriva Dezastrelor, la propunerea comisiilor centrale specializate pe tipuri de dezastre sau a comisiilor judeţene de apărare împotriva dezastrelor.Asigurarea acţiunilor de evacuare  +  Articolul 15Măsurile principale de asigurare a acţiunilor de evacuare, la război sau în caz de dezastre, se stabilesc în planurile întocmite din timp de pace şi cuprind, în principal, următoarele: a) executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a raioanelor (localităţilor) în care se va executa evacuarea, pe diferite variante de transport (auto, pe căile ferate, naval, aerian etc.); b) cercetarea şi siguranţa transportului pe timpul executării acţiunii de evacuare; c) stabilirea de puncte de adunare, puncte de îmbarcare, puncte de debarcare, puncte de primire şi puncte de repartiţie; d) logistica acţiunilor de evacuare la război, care se asigura de către instituţiile publice şi agenţii economici propuşi de către Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, respectiv de serviciile de mobilizare a economiei şi pregătirea teritoriului pentru apărare, iar la dezastre, de către comisiile judeţene de evacuare; e) asigurarea medicală pe timpul evacuarii; f) aprovizionarea personalului care se evacueaza, cu produse alimentare şi industriale de prima necesitate; g) asigurarea pazei bunurilor, ordinii publice, fluentei circulaţiei, evidentei populaţiei, pe toată durata acţiunilor de evacuare; h) protecţia populaţiei pe timpul executării evacuarii.  +  Articolul 16Pentru executarea cercetării şi siguranţei pe timpul acţiunilor de evacuare, unităţile Ministerului de Interne, unităţile, subunitatile şi formaţiunile de protecţie civilă vor constitui elemente de cercetare şi siguranţa specifice, care vor acţiona, independent sau în cooperare, în raioanele, punctele şi pe direcţiile în care se executa evacuarea.Instituţiile publice şi agenţii economici care desfăşoară activităţi de evacuare vor lua măsuri proprii de asigurare a acestei activităţi.  +  Articolul 17Necesarul de mijloace de transport pentru evacuare se planifica şi se asigura, la cerere, de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi se cuprind în Planul de mobilizare a economiei naţionale. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale întocmesc cererile cu necesarul de mijloace de transport, pe care le transmit Comandamentului Protecţiei Civile, care le centralizează şi le transmite la Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale. Organele autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiile publice şi agenţii economici transmit cererile cu necesarul de mijloace de transport la inspectoratele de protecţie civilă judeţene, respectiv la Inspectoratul de Protecţie Civilă al Municipiului Bucureşti, care le transmit Serviciului de mobilizare a economiei şi pregătirea teritoriului pentru apărare judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.Cantităţile de carburanţi şi lubrifianţi se asigura în acelaşi mod ca şi mijloacele de transport.  +  Articolul 18Asistenţa medicală pe timpul executării evacuarii, cît şi în localităţile de evacuare se asigura de către Ministerul Sănătăţii, prin unităţile sanitar-teritoriale, Societatea Naţionala de Cruce Roşie şi formaţiunile de specialitate ale protecţiei civile.Măsurile privind organizarea şi asigurarea asistenţei medicale a forţelor participante la acţiunea de evacuare se stabilesc de către fiecare comisie de evacuare şi sunt cuprinse în planurile de cooperare dintre direcţiile sanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Societatea Naţionala de Cruce Roşie şi inspectoratele de protecţie civilă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 19Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigura, contra cost, de către agenţii economici, în limita normelor stabilite de Comisia Centrala de Evacuare, astfel: a) produse alimentare de prima necesitate pentru 1-3 zile, în funcţie de distanta de evacuare; b) articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, igiena personală şi alte produse industriale, în funcţie de sezon.  +  Articolul 20Măsurile de paza şi ordine pe timpul executării acţiunilor din şi în localităţile unde se executa evacuarea se realizează de către organele Ministerului de Interne şi se referă la: a) reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare, de îmbarcare, de debarcare, de primire şi de repartiţie; b) evidenta salariaţilor şi a populaţiei care se evacueaza; c) măsuri pentru dirijarea circulaţiei, asigurarea priorităţii şi siguranţei pe timpul deplasarii coloanelor de evacuati; d) paza bunurilor materiale importante; e) măsuri pentru prevenirea panicii şi îndrumarea populaţiei la alarma spre locurile de adăpostire.Măsurile de paza şi de ordine la evacuare pentru Presedintie, Parlament şi Guvern, cît şi în localităţile de evacuare a acestora, se realizează de către organele Ministerului de Interne, în cooperare cu Serviciul de Protecţie şi Paza.  +  Articolul 21Protecţia populaţiei împotriva armelor nucleare, biologice şi chimice pe timpul desfăşurării evacuarii se organizează în scopul prevenirii pierderilor umane şi materiale, în punctele de adunare, de îmbarcare, de debarcare, de primire, de repartiţie şi pe timpul transportului, şi se referă la: a) prevenirea cu privire la pericolul atacului din aer şi a contaminarii nucleare, biologice şi chimice, prin înştiinţare şi alarmare, care se va executa de către unităţile şi formaţiunile de protecţie civilă; b) asigurarea adapostirii şi protecţia împotriva contaminarii nucleare, biologice şi chimice, prin folosirea mijloacelor individuale de protecţie şi a proprietăţilor naturale ale terenului; c) realizarea măsurilor de mascare a acţiunilor de evacuare.  +  Articolul 22Legăturile de comunicaţii necesare conducerii acţiunii de evacuare, desfăşurării evacuarii şi activităţilor economico-sociale în localităţile de evacuare se asigura de către Ministerul Comunicaţiilor, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale.Legăturile fir şi radio pentru Presedintie, Parlament, Guvern şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate şi ale administraţiei publice locale vor fi asigurate şi de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.  +  Capitolul 2 Structura şi componenta comisiilor de evacuare  +  Articolul 23Pentru conducerea acţiunilor de evacuare se constituie Comisia Centrala de Evacuare, condusă de ministrul delegat pe lângă primul-ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi a Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, din care fac parte secretari de stat de la Ministerul Finanţelor, Ministerul Industriei şi Comerţului, Ministerul Agriculturii ai Alimentaţiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Comunicaţiilor, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Învăţământului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Culturii, Ministerul de Interne, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale şi prim-locţiitorul şefului Statului Major General.Comisia Centrala de Evacuare îşi constituie un secretariat tehnic permanent, condus de comandantul Comandamentului Protecţiei Civile.În teritoriu se constituie comisii de evacuare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conduse de subprefecţi, din care fac parte specialişti din aparatul descentralizat al ministerului şi din aparatul consiliilor judeţene, respectiv ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti.Comisiile de evacuare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, îşi constituie secretariate tehnice permanente, conduse de către şefii inspectoratelor de protecţie civilă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 24Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, mai puţin cele nominalizate la art. 11 alin. 3, instituţiile publice şi agenţii economici, nominalizaţi de inspectoratele de protecţie civilă, indiferent de forma de proprietate, vor organiza comisii de evacuare formate din 5-9 persoane cu funcţii de conducere pe linie de organizare-personal, plan-dezvoltare, planificare-producţie, transporturi, producţie specială şi inspectorul de protecţie civilă.  +  Capitolul 3 Atribuţiile specifice ale comisiilor de evacuare  +  Articolul 25În timp de pace, comisia centrala de evacuare are următoarele atribuţii principale: a) fundamentează şi propune Consiliului Suprem de Apărare a Tarii conceptia privind organizarea acţiunii de evacuare; b) urmăreşte coordonează şi verifica activitatea de întocmire a planurilor de evacuare ale ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale; c) prezinte primului-ministru - şeful protecţiei civile în România - propuneri privind desfăşurarea unor aplicaţii şi exercitii, la ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, în vederea antrenarii comisiilor de evacuare şi verificării aplicabilitatii măsurilor prevăzute în planul de evacuare; d) asigura transmiterea hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tarii privind trecerea la executarea evacuarii, la ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale; e) întocmeşte şi prezintă periodic Consiliului Suprem de Apărare a Tarii şi primului-ministru, prin Secretariatul tehnic permanent, rapoarte şi sinteze cu privire la stadiul pregătirii şi desfăşurării acţiunii de evacuare a populaţiei şi a bunurilor materiale pe teritoriul tarii, la război şi în caz de dezastre; f) aproba planurile de evacuare ale ministerelor, ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi ale instituţiilor publice.  +  Articolul 26Comisia de evacuare de la ministere şi de la celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale îndeplineşte următoarele atribuţii: a) întocmeşte şi actualizează planul de evacuare propriu al unităţilor subordonate sau coordonate se al instituţiilor publice şi le transmite spre avizare Comisiei Centrale de Evacuare prin Secretariatul tehnic permanent al acesteia; b) elaborează studii privind modalităţi de evacuare pe timp de război sau în caz de dezastre; c) asigura corelarea acţiunii de evacuare a instituţiilor publice şi a agenţilor economici, pe care îi coordonează, cu prevederile planului de mobilizare şi cu măsurile stabilite de prefecturi; d) coordonează activităţile de evacuare şi urmăreşte realizarea măsurilor de asigurare a acestei acţiuni cu mijloace de transport, asistenţa medicală, protecţie, paza, legături fir şi radio şi cu produse alimentare de stricta necesitate pentru durata evacuarii; e) avizează planul de evacuare al unităţilor subordonate sau pe care le coordonează; f) urmăreşte realizarea măsurilor de asigurare a primirii, repartiţiei, cazarii personalului şi depozitarii bunurilor materiale; g) organizează, încadrează şi asigura funcţionarea punctelor de adunare, de îmbarcare, de debarcare, de primire şi de repartiţie; h) executa periodic exercitii practice pentru verificarea aplicabilitatii prevederilor planului de evacuare, potrivit programelor elaborate de Comandamentul Protecţiei Civile.  +  Articolul 27Comisiile de evacuare judeţene, a municipiului Bucureşti şi ale sectoarelor acestuia îndeplinesc următoarele atribuţii: a) întocmesc şi actualizează documentele planului de evacuare sau ale planului de primire şi de repartiţie, potrivit hotărîrilor Comisiei Centrale de Evacuare; b) controlează şi îndrumă întocmirea planurilor de evacuare la autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice şi agenţii economici care au sarcini de producţie militară, indiferent de forma de proprietate; c) executa periodic aplicaţii şi exercitii practice pentru antrenarea comisiilor de evacuare şi verificarea aplicabilitatii prevederilor planurilor de evacuare, conform planului Comandamentului Protecţiei Civile; b) organizează şi îndrumă desfăşurarea evacuarii instituţiilor publice, agenţilor economici, populaţiei, colectivităţilor de animale, bunurilor materiale şi obiectelor culturale din localităţile stabilite; e) urmăresc realizarea măsurilor de pregătire şi de desfăşurare a acţiunilor de evacuare, de primire, de repartiţie şi de cazare a populaţiei şi de depozitare a bunurilor materiale; f) organizează, încadrează şi asigura funcţionarea punctelor de adunare, de îmbarcare, de debarcare, de primire şi de repartiţie; g) realizează măsurile de asigurare privind transportul populaţiei, bunurilor materiale, colectivităţilor de animale, asistenţa medicală, protecţia, paza, ordinea, legăturilor fir şi radio şi evidenta populaţiei pe timpul executării evacuarii în raioanele din şi în care se executa aceasta; h) informează periodic pe şeful protecţiei civile al judeţului şi Comisia Centrala de Evacuare despre stadiul desfăşurării acţiunilor de evacuare.Comisiile de evacuare judeţene organizează comisii de evacuare în localităţi, instituţii publice şi agenţi economici cuprinşi în planurile de evacuare (primire).Preşedinţii acestor comisii sunt viceprimarii sau directorii adjuncţi ai instituţiilor publice şi ai agenţilor economici.  +  Articolul 28În scopul trecerii, la ordin, în timp scurt şi în mod organizat, la executarea evacuarii, în funcţie de situaţie, Comisia Centrala de Evacuare, comisiile de evacuare de la ministere, de la celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi comisiile de evacuare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi ale sectoarelor acestuia, intensifica pregătirea acţiunilor de evacuare, fiind în măsura sa pună în aplicare, în orice moment, planurile întocmite în acest scop.  +  Articolul 29Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Centrale de Evacuare are următoarele atribuţii: a) fundamentează şi supune spre aprobare Comisiei Centrale de Evacuare strategia naţionala de evacuare; b) asigura organizarea unitară pe întreg teritoriul tarii a activităţii de evacuare, conform Legii protecţiei civile nr. 106/1996; c) propune Comisiei Centrale de Evacuare punerea în aplicare a planurilor de evacuare; d) după instituirea stării de urgenta, coordonează, la nivel naţional sau pe mai mute judeţe, acţiunile de evacuare; e) propune Guvernului includerea în bugetul de stat anual a fondurilor necesare evacuarii; f) iniţiază elaborarea de acte normative privind evacuarea; g) înştiinţează Comisia Centrala de Evacuare asupra situaţiilor create în teritoriu, printr-un sistem informaţional decizional propriu; h) urmăreşte respectarea convenţiilor internaţionale în domeniul evacuarii; i) urmăreşte îndeplinirea măsurilor stabilite în zonele de evacuare; j) avizează regulamentele comisiilor de evacuare şi le supune spre aprobare; k) coordonează programele naţionale de pregătire şi planurile de evacuare; l) asigura informarea populaţiei prin mijloacele de informare în masa despre iminenta punerii în aplicare a planurilor de evacuare.  +  Capitolul 4 Finanţarea activităţilor comisiilor de evacuare  +  Articolul 30Fondurile băneşti pentru realizarea şi desfăşurarea activităţilor de evacuare la nivel naţional, judeţean, al municipiului Bucureşti şi al sectoarelor acestuia, al oraşelor şi comunelor se asigura conform prevederilor art. 71 din Legea protecţiei civile ne. 106/1996.Fondurile băneşti necesare realizării măsurilor de evacuare la instituţiile publice şi la agenţii economici se asigura conform art. 72 din Legea protecţiei civile nr. 106/1996.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:--------------Ministru delegat pe lângă primul-ministrupentru coordonarea Secretariatului Generalal Guvernului şi a Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Remus Oprisp. Ministrul apărării naţionale, Constantin Degeratu,secretar de statMinistru de interne,Gavril Dejeu-------------