NORME METODOLOGICE din 8 mai 2003 (*actualizate*)de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor(actualizate până la data de 15 noiembrie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 21 mai 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 15 noiembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 887 din 3 iunie 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004.  +  Capitolul I Organizarea formării profesionale a adulţilor  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004.  +  Articolul 2 (1) Furnizorii de formare profesională, prevăzuţi la art. 6 alin. (1) din ordonanţa, sunt prestatorii de servicii de formare profesională, persoane juridice de drept public sau privat ori persoane fizice, care au prevăzut în actul de înfiinţare sau, după caz, în autorizaţia pentru desfăşurarea unor activităţi independente activităţi de formare profesională. (2) Potrivit art. 6 alin. (3), respectiv art. 22 alin. (3) din ordonanţa, furnizori de formare profesională pot fi şi filialele acestora, precum şi centrele de formare profesională fără personalitate juridică, înfiinţate, potrivit legii, de persoane juridice de drept public sau privat. (3) Persoanele fizice pot avea calitatea de furnizori de formare profesională numai pentru organizarea uceniciei la locul de muncă.  +  Articolul 3 (1) Nivelurile de pregătire prevăzute la art. 7 din ordonanţa reprezintă nivelurile de calificare stabilite prin Registrul naţional al calificarilor profesionale din România, care se aproba prin hotărâre a Guvernului. (2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1) se utilizează nivelurile de calificare prevăzute în anexa nr. 1. (3) Condiţiile pentru obţinerea nivelurilor de calificare, precum şi funcţionarea sistemului de credite transferabile, prevăzut la art. 7 alin. (1) din ordonanţa, se stabilesc prin Registrul naţional al calificarilor profesionale din România.  +  Articolul 4Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării solicita, în temeiul art. 8 alin. (1) din ordonanţa, ministerelor, agenţiilor naţionale şi altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, după caz, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, sa pună la dispoziţie strategiile sectoriale şi teritoriale de dezvoltare a resurselor umane, inclusiv cele de formare profesională.  +  Articolul 5 (1) Conform art. 11 alin. (1) din ordonanţa, programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională pentru ocupaţii cuprinse în Clasificarea Ocupatiilor din România - C.O.R., precum şi pentru competente profesionale comune mai multor ocupaţii.------------Alin. (2) al art. 5 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004. (3) Programele de formare profesională prin care se realizează calificarea sau recalificarea adulţilor se vor organiza pentru calificările cuprinse în Registrul naţional al calificarilor profesionale din România.  +  Articolul 6 (1) Registrul naţional al calificarilor profesionale din România, prevăzut la art. 11 alin. (2) din ordonanţa, cuprinde calificările recunoscute la nivel naţional. Acesta are la baza nivelurile de calificare, competentele profesionale şi sistemul de credite transferabile, corespunzător cerinţelor pieţei muncii. (2) Până la intrarea în vigoare a Registrului naţional al calificarilor profesionale din România, nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare se stabileşte de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi se aproba prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei şi cercetării, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7 (1) Programele de formare profesională se elaborează, potrivit art. 12 alin. (1) din ordonanţă, în concordanţă cu standardele ocupaţionale recunoscute la nivel naţional, respectiv cu standardele de pregătire profesională, aprobate în condiţiile reglementărilor în vigoare. (2) Standardele ocupaţionale, respectiv standardele de pregătire profesională, pot fi obţinute de către furnizorii de formare profesională în condiţiile stabilite de organismele abilitate, potrivit legii, cu gestionarea acestora.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004.  +  Articolul 8 (1) Persoanele cu nevoi speciale, prevăzute la art. 14 alin. (3) din ordonanţa, sunt persoane care se încadrează, în condiţiile legii, într-o categorie de persoane cu handicap. (2) Programele de formare profesională la care participa persoanele cu nevoi speciale respecta particularităţile acestei categorii de persoane atât în privinţa condiţiilor materiale, cat şi a programei de pregătire.  +  Articolul 9Furnizorii de formare profesională care organizează programe finalizate cu certificate de calificare recunoscute la nivel naţional încheie cu participanţii la aceste programe, potrivit art. 16 alin. (1) din ordonanţa, contracte de formare profesională, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 10Organizarea şi desfăşurarea uceniciei la locul de muncă, prevăzută la art. 17 alin. (1) din ordonanţa, se reglementează prin lege specială.  +  Capitolul II Autorizarea furnizorilor de formare profesională  +  Articolul 11Potrivit art. 18 alin. (1) din ordonanţa, sunt supuşi autorizării numai furnizorii de formare profesională care doresc sa elibereze certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţionala. Ceilalţi furnizori de formare profesională pot organiza programe de formare profesională finalizate cu documente de absolvire proprii, care nu sunt însă certificate cu recunoaştere naţionala.  +  Articolul 12Instituţiile de învăţământ superior acreditate se supun autorizării potrivit prezentelor norme pentru programele de formare profesională care nu intra sub incidenţa prevederilor art. 18 alin. (2) din ordonanţa.  +  Articolul 13În temeiul art. 19 alin. (1) din ordonanţa, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor coordonează activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională, asa încât aceasta să se desfăşoare în mod unitar în întreaga ţara, scop în care: a) poate înfiinţa comisii de autorizare a furnizorilor de formare profesională la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, conform art. 19 alin. (2) din ordonanţa; b) îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 25 şi 32 din ordonanţă;------------Litera b) a art. 13 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004. c) centralizează datele cu privire la comisiile de autorizare, precum şi la activitatea acestora; d) elaborează şi transmite instrucţiuni comisiilor de autorizare şi secretariatelor tehnice; e) semnaleaza Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, asociaţiilor patronale şi organizaţiilor sindicale deficientele constatate în activitatea comisiilor de autorizare; f) tine evidenta profesiilor sau ocupatiilor pentru care exista cerinţe speciale la organizarea pregătirii profesionale în colaborare cu autorităţile de reglementare, în condiţiile legii; g) acorda consultanţa de specialitate privind formarea profesională; h) întocmeşte şi actualizează Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor, care cuprinde toţi furnizorii de formare profesională autorizaţi.  +  Articolul 14În vederea constituirii comisiilor de autorizare, potrivit art. 20 alin. (1) din ordonanţă, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă, organizaţiilor sindicale şi asociaţiilor patronale reprezentative la nivel judeţean să îşi nominalizeze reprezentanţii şi supleanţii în comisiile de autorizare.------------Art. 14 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004.  +  Articolul 15În sensul art. 20 alin. (1) lit. d) şi e) din ordonanţă, reprezentative la nivel judeţean sunt organizaţiile sindicale şi asociaţiile patronale care reprezintă în plan judeţean organizaţiile sindicale şi asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, conform Legii nr. 130/1996privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.------------Art. 15 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004.  +  Articolul 16Organizaţiile sindicale şi asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional stabilesc prin consens organizaţiile ai căror reprezentanţi vor fi desemnaţi în comisiile de autorizare la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti şi le comunică Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.------------Art. 17 a fost abrogat de pct. 7 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004.  +  Articolul 18 (1) După nominalizarea membrilor şi supleanţilor acestora de către autorităţile publice, organizaţiile sindicale şi asociaţiile patronale prevăzute la art. 20 alin. (1) din ordonanţă, comisiile de autorizare sunt constituite prin hotărâre a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (2) Hotărârea de constituire a comisiilor de autorizare va fi comunicată Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă, organizaţiilor sindicale şi asociaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional.------------Art. 18 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004.  +  Articolul 19 (1) Comisiile de autorizare îşi desfăşoară lucrările în prezenta tuturor membrilor. (2) În situaţii excepţionale, lucrările se pot desfăşura în prezenta a minimum 3 membri, cu condiţia ca preşedintele şi reprezentanţii partenerilor sociali să fie prezenţi.  +  Articolul 20Hotărârile se iau cu minimum 3 voturi exprimate pentru acordarea, neacordarea sau retragerea autorizaţiei, după caz.  +  Articolul 21Potrivit art. 20 alin. (3) din ordonanţă, la evaluarea furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării, comisiile de autorizare folosesc specialişti pe domenii ocupaţionale pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de evaluare.------------Art. 21 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004.  +  Articolul 22Nivelul tarifelor pentru prestaţia membrilor comisiei de autorizare şi a specialiştilor pe domenii ocupaţionale folosiţi de către comisii este stabilit la începutul fiecărui an calendaristic de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi este avizat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.------------Art. 22 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004.  +  Articolul 23 (1) Taxele de autorizare se virează de către persoanele juridice în contul direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială din judeţul în care se solicita autorizarea. (2) Taxele de autorizare plătite de către furnizorii de formare profesională se constituie venituri la bugetul de stat, conform legii.------------Alin. (3) al art. 23 a fost abrogat de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004.  +  Articolul 24Cheltuielile pentru funcţionarea comisiilor de autorizare, respectiv cheltuielile curente şi de capital, cheltuielile cu salarizarea personalului secretariatelor tehnice judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, plata indemnizaţiilor membrilor comisiilor de autorizare şi ale specialiştilor pe domenii ocupationale se efectuează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, de către direcţiile generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 25Pentru buna desfăşurare a activităţii comisiilor de autorizare şi a secretariatelor tehnice ale acestora, conform art. 20 alin. (5) din Ordonanţa, direcţiile generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pun la dispoziţie comisiilor de autorizare un spaţiu corespunzător la sediul direcţiei.  +  Articolul 26Pentru îndeplinirea atribuţiilor menţionate la art. 21 din ordonanţa, comisiile de autorizare: a) aproba listele de specialişti şi experţi la care se poate apela pentru activităţile de evaluare a furnizorilor de formare profesională şi de examinare a participanţilor la programele de formare profesională; b) emit decizii; c) transmit Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor date privind activitatea de autorizare şi monitorizare a furnizorilor de formare profesională; d) desfăşoară alte activităţi necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.  +  Articolul 27 (1) Secretariatele tehnice judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, ale comisiilor de autorizare ajuta comisiile în exercitarea atribuţiilor ce le revin, asistand la lucrările comisiei şi întocmind documentele în care se consemnează conţinutul şi rezultatele acestor lucrări. (2) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute în art. 21 alin. (2) din ordonanţa, secretariatele tehnice judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, ale comisiilor de autorizare realizează următoarele activităţi: a) sprijină comisiile de autorizare în activităţile legate de evaluarea şi monitorizarea furnizorilor de formare profesională; b) rezolva lucrările de secretariat legate de procesul de autorizare; c) asigura comunicarea dintre Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, comisiile de autorizare, furnizorii de formare profesională, specialiştii implicaţi în activităţile de evaluare a furnizorilor de formare profesională şi de examinare a participanţilor la programele de formare profesională; d) oferă informaţii publicului interesat despre procesul de autorizare şi despre furnizorii de formare profesională autorizaţi.  +  Articolul 28 (1) Fiecare comisie de autorizare dispune de ştampila proprie şi dispozitiv de aplicare a timbrului sec. Modelele de ştampila şi de timbru sec se aproba de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi se transmit comisiilor de autorizare. (2) Cheltuielile necesare pentru procurarea stampilelor, a dispozitivului de aplicare a timbrului sec, tipizatelor şi a celorlalte imprimate necesare în activitatea de autorizare se efectuează de către direcţiile generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la solicitarea comisiilor de autorizare.  +  Articolul 29 (1) Problemele ivite în activitatea comisiilor de autorizare se soluţionează de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (2) Instituţiile şi organizaţiile reprezentate în comisiile de autorizare vor acorda tot sprijinul Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor pentru soluţionarea problemelor care se pot ivi în activitatea comisiilor de autorizare.  +  Articolul 30 (1) Documentul prin care se certifica autorizarea, prevăzut la art. 22 alin. (4) din ordonanţa, se numeşte autorizaţie şi i se eliberează furnizorului de formare profesională pentru fiecare tip de program de formare profesională. (2) Forma, conţinutul şi regimul de eliberare a autorizaţiei sunt cuprinse în metodologia de autorizare, care se aproba prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei şi cercetării şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Metodologia de autorizare cuprinde criteriile şi procedurile de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării sau retragerii autorizaţiei prevăzute la art. 25 lit. c) din ordonanţa. (4) Metodologia de autorizare se elaborează de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării.------------Alin. (4) al art. 30 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004.  +  Articolul 31 (1) Potrivit art. 22 alin. (2) din ordonanţa, autorizarea se face pentru fiecare dintre ocupatiile, gruparile de ocupaţii sau calificările pentru care furnizorul de formare profesională organizează programe de formare profesională, conform art. 5 din prezentele norme. (2) Furnizorii de formare profesională care sunt autorizaţi sa organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare cu recunoaştere naţionala pot organiza şi programe de iniţiere pentru dobândirea unora dintre competentele aferente programului de calificare respectiv, finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţionala, în baza aceleiaşi autorizaţii.  +  Articolul 32 (1) Activitatea de monitorizare prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. c) şi la art. 25 lit. e) din ordonanţa consta în urmărirea sistematica a îndeplinirii de către furnizorul de formare profesională a criteriilor care au stat la baza autorizării acestuia, pentru organizarea unui program de formare profesională. (2) Neîndeplinirea criteriilor care au stat la baza autorizării furnizorului de formare profesională, pentru organizarea programului de formare profesională, determina retragerea autorizaţiei respective. (3) Procedura de monitorizare, criteriile şi procedura de retragere a autorizaţiei fac parte integrantă din metodologia de autorizare prevăzută la art. 30 alin. (2) din prezentele norme.  +  Articolul 33 (1) În cazul în care comisia de autorizare respinge cererea de autorizare a unui furnizor de formare profesională, acesta poate contesta decizia la Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (2) Modalitatea de soluţionare a contestaţiei este cuprinsă în metodologia de autorizare prevăzută la art. 30 alin. (2) din prezentele norme.  +  Articolul 34 (1) În temeiul art. 27 din ordonanţa, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor stabileşte modalităţile de colectare şi de organizare a datelor cuprinse în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor. (2) Aceste date sunt puse la dispoziţie publicului interesat prin secretariatele tehnice ale comisiilor de autorizare, prin secretariatul tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi prin Internet. (3) Structura Registrului naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor, denumit în continuare prescurtat RNFFPA, este prevăzută în anexa nr. 3.  +  Capitolul III Evaluarea şi certificarea formării profesionale a adulţilor  +  Articolul 35 (1) În temeiul art. 28 şi 29 din ordonanţa, examenele de absolvire susţinute de participanţii la programele de formare profesională se organizează conform Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor. (2) Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor se elaborează de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, în temeiul art. 30 din ordonanţa, se aproba în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei şi cercetării şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 36 (1) Certificatele de calificare profesională sau de absolvire cu recunoaştere naţionala, prevăzute la art. 31 din ordonanţa, sunt imprimate-tip, tipărite pe hârtie specială, având elemente de securizare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4 şi 5, şi au regimul actelor de studii. (2) Certificatele prevăzute la alin. (1) se eliberează însoţite de o anexa denumita "Supliment descriptiv al certificatului", în care se precizează competentele profesionale dobândite, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.(2^1) Suplimentul descriptiv al certificatului se completează cu unităţile de competenţă profesională prevăzute în standardul ocupaţional, respectiv în standardul de pregătire profesională.------------Alin. (2^1) al art. 36 a fost introdus de pct. 13 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004.(2^2) La absolvirea programelor de formare profesională organizate în condiţiile art. 13 alin. (1) din ordonanţă înaintea aprobării standardului ocupaţional, certificatul se eliberează fără anexă.------------Alin. (2^2) al art. 36 a fost introdus de pct. 13 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004.(2^3) În situaţiile prevăzute la alin. (2^2), după aprobarea standardului ocupaţional, furnizorul de formare profesională este obligat să elibereze suplimentul descriptiv al certificatului completat cu unităţile de competenţă comune programului de formare profesională absolvit şi standardului ocupaţional, precum şi cu celelalte unităţi de competenţă dobândite în urma absolvirii programului de formare profesională.------------Alin. (2^3) al art. 36 a fost introdus de pct. 13 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004. (3) Cheltuielile pentru tipărirea certificatelor de calificare profesională şi de absolvire, precum şi a anexelor acestora sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.  +  Articolul 37 (1) Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor obţinute pe alte căi decât cele formale, prevăzută la art. 32 din ordonanţă, se elaborează de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------Alin. (1) al art. 37 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004. (2) Procedura de evaluare şi certificare a competentelor prevăzută la alin. (1) stabileşte şi modul de autorizare a centrelor care au dreptul sa organizeze evaluarea şi certificarea competentelor obţinute pe alte cai decât cele formale. (3) Centrele de evaluare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, prevăzute la art. 32 alin. (1) din ordonanţă, sunt persoane juridice de drept public sau privat, autorizate de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.------------Alin. (3) al art. 37 a fost introdus de pct. 15 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004. (4) Evaluatorul de competenţe profesionale, prevăzut la art. 32 alin. (2) şi (3) din ordonanţă, este un specialist cu experienţă recentă de muncă şi/sau de coordonare în ocupaţiile pentru care este desemnat de centrul de evaluare să efectueze evaluări care este certificat de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor pe baza standardului ocupaţional «evaluator de competenţe profesionale.»------------Alin. (4) al art. 37 a fost introdus de pct. 15 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004. (5) Verificatorul intern, prevăzut la art. 32 alin. (2) şi (3) din ordonanţă, este evaluatorul de competenţe profesionale care are certificată unitatea de competenţă «Verificarea internă a proceselor de evaluare» din cadrul standardului de evaluator de competenţe şi care evaluează, coordonează şi monitorizează activitatea evaluatorilor de competenţe profesionale.------------Alin. (5) al art. 37 a fost introdus de pct. 15 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004. (6) Verificatorul extern, prevăzut la art. 32 alin. (2) şi (3) din ordonanţă, este evaluatorul de competenţe profesionale care are certificată unitatea de competenţă «Verificarea externă a proceselor de evaluare» din cadrul standardului de evaluator de competenţe şi care efectuează verificarea şi monitorizarea activităţii centrelor de evaluare.------------Alin. (6) al art. 37 a fost introdus de pct. 15 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale------------Art. 38 a fost abrogat de pct. 16 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004.  +  Articolul 39Metodologia de realizare a cercetării statistice aferente formării profesionale a adulţilor, prevăzută la art. 45 alin. (2) din ordonanţa, se va elabora în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 40Pentru alcătuirea şi completarea listei profesiilor şi ocupatiilor pentru care exista cerinţe speciale la organizarea pregătirii profesionale prevăzute la art. 13 lit. f) din prezentele norme metodologice, ministerele, agenţiile naţionale şi alte autorităţi sau organizaţii responsabile vor transmite Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, informaţiile privind aceste profesii şi ocupaţii, cu menţionarea cadrului legislativ şi a condiţiilor de reglementare.  +  Articolul 41 (1) Activitatea de control prevăzută la art. 46 din ordonanţa are în vedere: a) activitatea de formare profesională desfăşurata de furnizorii de formare profesională; b) activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională. (2) Controlul asupra modului de organizare a activităţii de formare profesională desfăşurate de furnizorii de formare profesională se efectuează de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (3) Pentru realizarea controlului prevăzut la alin. (2), furnizorii de formare profesională vor pune la dispoziţie persoanelor împuternicite sa exercite controlul toate informaţiile solicitate, referitoare la activitatea de formare profesională. (4) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor va întocmi periodic rapoarte privind activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională pe care o coordonează şi le va pune la dispoziţie ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi ministrului educaţiei şi cercetării.  +  Articolul 42Nerespectarea prezentelor norme metodologice atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, penală sau civilă a persoanelor vinovate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 43Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1-------la normele metodologice-----------------------NIVELURILE DE CALIFICARENivelul 1Persoana este responsabilă de execuţia propriei activităţi. Munca presupune în special activităţi simple, de rutină.Formarea profesională care oferă acces la acest nivel: de regulă, învăţământ obligatoriu şi formare profesională. Formarea profesională este dobândită fie în cadrul învăţământului profesional prin şcoala de arte şi meserii, fie printr-un program de formare profesională în sistemul de formare profesională a adulţilor.Nivelul 2Persoana este responsabilă de execuţia propriei activităţi. În plus există o responsabilitate colectivă în cadrul activităţilor desfăşurate, care presupune colaborarea cu colegii. Munca presupune o gamă largă de activităţi realizate în contexte variate. Unele dintre aceste activităţi sunt complexe sau nerutiniere.Formarea profesională care oferă acces la acest nivel: cel puţin învăţământ obligatoriu şi calificare profesională prin învăţământul profesional - şcoală profesională - sau prin programe de formare profesională în sistemul de formare profesională a adulţilor.Nivelul 3Persoana este responsabilă de execuţia propriei activităţi, dar şi de realizarea sarcinilor încredinţate grupului din care face parte, având atribuţii de coordonare şi control. Munca presupune o gamă largă de activităţi complexe, nerutiniere, realizate în contexte variate.Formarea profesională care oferă acces la acest nivel: învăţământ liceal - filiera tehnologică şi vocaţională sau învăţământ postliceal ori învăţământ liceal şi program de formare profesională de specialitate în sistemul de formare profesională a adulţilor.Nivelul 4Persoana este responsabilă de execuţia propriei activităţi, dar şi de realizarea sarcinilor încredinţate grupului din care face parte, putând desfăşura şi activităţi de tip managerial. Munca presupune aplicarea cunoştinţelor într-o gamă largă de activităţi complexe, realizate într-o mare varietate de contexte, implicând combinarea de proceduri diverse sau definirea altora noi.Formarea profesională care oferă acces la acest nivel: formare tehnică postsecundară prin învăţământ universitar.Nivelul 5Persoana este responsabilă de execuţia activităţilor proprii şi ale grupului pe care îl conduce, având o autonomie personală ridicată. Munca presupune aplicarea unui complex de principii fundamentale într-o largă varietate de contexte, adesea imprevizibile. Presupune cunoştinţe şi competenţe de nivel înalt atât legate de domeniile ocupaţionale, cât şi independente de aceste domenii. Caracteristici esenţiale ale nivelului sunt: capacităţile de analiză, diagnoză, structurare, planificare, execuţie şi evaluare.Formarea profesională care oferă acces la acest nivel: învăţământ universitar şi postuniversitar.NOTĂ:1. Calificările dobândite în sistemul de educaţie a adulţilor, pentru care se organizează pregătirea, şi prin sistemul de învăţământ nu permit continuarea studiilor conform procedurilor care reglementează mobilitatea internă între nivelurile educaţionale stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.2. Persoanele care obţin o calificare în afara sistemului de învăţământ şi care doresc să continue studiile pot beneficia de recunoaşterea achiziţiilor de cunoaştere, aptitudini şi deprinderi dobândite prin sistemul creditelor transferabile reglementate în condiţiile art. 3 alin. (3) din normele metodologice.3. La programele de formare profesională organizate pentru nivelul 1 de calificare pot fi admise şi persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu şi nu au posibilitatea continuării studiilor învăţământului obligatoriu în sistem formal, învăţământ de zi, seral, cu frecvenţă redusă.------------Anexa 1 la normele metodologice a fost modificată de pct. 17 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004.  +  Anexa 2-------la normele metodologice-----------------------CONTRACTde formare profesională(model)Nr. ........... din .............1. Părţile contractante:A. .................., în calitate de furnizor de formare profesională, denumit în continuare furnizor, reprezentat prin ........, având funcţia de ................., cu sediul în ....................., str. ............. nr. ..., judeţul (sectorul) ........., telefon ......, fax ..............., e-mail .................., cod fiscal/cod unic de înregistrare ......................, cont bancar ........................ la ........................, posesor al autorizaţiei de furnizor de formare profesională pentru ocupaţia ................, seria ........... nr. ............., înmatriculat în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. ......../.....................B. ..............., în calitate de beneficiar de formare profesională, denumit în continuare beneficiar, cu domiciliul în ..................., str. .......... nr. ...., judeţul (sectorul) ....., telefon ............2. Obiectul contractului:Obiectul contractului îl constituie prestarea de către furnizor a serviciului de formare profesională, pentru ocupaţia de .............. .3. Durata contractului:Durata contractului este de ...... luni, reprezentând ............ ore de pregătire teoretică şi .................... ore de pregătire practica; derularea contractului începe la data de ........................ .4. Valoarea contractului:Valoarea totală a contractului este de ....................... lei. Beneficiarul va achită această sumă reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor în ............... transe, până la data de ........, prima transa fiind achitată până la data de .........., iar celelalte transe la datele de ....................... . Valoarea contractului, precum şi modalităţile de plată pot fi modificate ulterior, cu acordul părţilor, prin acte adiţionale la prezentul contract.5. Obligaţiile părţilor:A. Furnizorul se obliga: a) sa presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale şi a metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale; b) să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfăşurării activităţii de formare profesională; c) să asigure finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea examenelor de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practica; d) să asigure instructajul privind protecţia muncii; e) sa nu impună beneficiarului sa participe la alte activităţi decât cele prevăzute în programul de formare profesională.B. Beneficiarul se obliga: a) sa frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioadă. Înregistrarea a mai mult de 10% absente nemotivate sau 25% absente motivate din durata totală a programului conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a susţine examenul de absolvire; b) sa utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai în cadrul procesului de formare profesională, evitand degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora; c) sa păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul frecventarii cursurilor de formare profesională; d) să respecte normele privind protecţia muncii.6. Răspunderea contractualăÎn cazul în care beneficiarul nu poate începe cursul din motive de forţă majoră, acesta nu va suporta cheltuielile efectuate de furnizor în executarea contractului.În cazul în care beneficiarul nu poate continua sau finaliza cursul din motive de forţă majoră, acesta va suporta doar cheltuielile efectuate de furnizor în executarea contractului, dar nu mai puţin de 10%.În cazul în care beneficiarul urmează un program de formare profesională organizat de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă sau de un angajator, responsabilitatea financiară pentru programul de formare profesională îi revine organizatorului.------------Pct. 6 din anexa 2 la normele metodologice a fost modificat de pct. 18 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004.7. Forta majorăForta majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condiţiile legii.Partea care, din cauza de forta majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării situaţiei de forta majoră.8. Soluţionarea litigiilorPărţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neintelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului.Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibila, părţile se pot adresa instanţei de judecată competente, potrivit legii.9. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractuluiContractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţa al părţilor, exprimat prin act adiţional la prezentul contract.Părţile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durată limitată a contractului.Prezentul contract poate înceta în următoarele condiţii: a) prin expirarea termenului şi realizarea obiectului contractului; b) prin acordul de voinţa al părţilor; c) prin reziliere.În cazul în care una dintre părţi nu îşi respecta obligaţiile asumate prin contract, partea lezata poate cere rezilierea contractului.10. Clauze specialePărţile contractante pot stabili prin act adiţional şi alte clauze contractuale, dacă acestea nu sunt contrare legii.11. Dispoziţii finalePrezentul contract reprezintă acordul de voinţa al părţilor şi a fost încheiat astăzi, ...................., în doua exemplare, din care unul pentru furnizor şi unul pentru beneficiar.Furnizor,     Beneficiar,...............     ...................  +  Anexa 3    -------la normele metodologice-----------------------CONSILIUL NAŢIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR                               REGISTRUL NAŢIONAL              al furnizorilor de formare profesională a adulţilor ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ Programul de │Autoriza│Duplicat│Retrage-│ │ │ │ │ │ │ │ │ formare │tia │ │rea │ │ │ │ │ │ │ │ │ autorizat │ │ │autoriza│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tie │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┬────┬────┼────┬───┼────┬───┼────┬───┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11│ 12 │ 13│ 14 │15 │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴───┴────┴───┘    NOTA C.T.C.E. PIATRA-NEAMŢ    0 = Nr. de înmatriculare    1 = Data    2 = Denumirea furnizorului    3 = Adresa    4 = Forma de organizare sau statutul juridic    5 = Codul unic de înregistrare sau codul fiscal    6 = Numărul de telefon, fax    7 = Numele    8 = Tipul    9 = Cod COR/Cod Nomenclator    10 = Seria Nr.    11 = Data eliberării    12 = Seria Nr.    13 = Data eliberării    14 = Decizia    15 = Data comunicării  +  Anexa 4    ----------la normele metodologice-----------------------PARTEA STÂNGA A CERTIFICATULUI DE CALIFICARE PROFESIONALĂ              ROMÂNIA    MMSS MECSERIA .....NR ....................             CERTIFICAT     DE CALIFICARE PROFESIONALĂDl/D-na................................cod numeric personal ...............nnăscut(a) în anul ........luna ........ziua ..... în localitatea ...............jud./sect. .............. fiul (fiica) lui..................şi al (a)............a participat în perioada ..............la programul de calificare/recalificareucenicie .....................................................................cu durata de ...... ore, organizatde ....................................cu sediul în localitatea ..............Judeţul .................. înmatriculatîn RNFFPA cu nr. ........../...........şi a promovat examenul de absolvire înanul ... luna ... ziua ... cu media ...obtinand calificarea de.......................................................               DIRECTOR,   LSNr. ..... Data eliberării .............Semnătura absolvent....................PARTEA DREAPTA A CERTIFICATULUI DE CALIFICARE PROFESIONALĂ                                    ROMÂNIA Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale Ministerul Educaţiei şi Cercetării ┌─────────────────────┐ │SERIA...... NR:..... │ TS └─────────────────────┘                                   CERTIFICAT                           DE CALIFICARE PROFESIONALĂDl/D-na. ...................... cod numeric personal .....................născut(a)în anul .... luna .... ziua .... în localitatea .................judeţul/sectorul ...........fiul(fiica) lui ............ şi al (a) ..... a participat în perioada ....la programul de calificare/recalificare/ucenicie ................................................................................................................................. ............ cu durata de ............ ore,organizat de .................................... cu sediul în localitatea...................... judeţul ................. înmatriculat în Registrulnaţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. .../...şi a promovat examenul de absolvire în anul ..... luna ...... ziua.......cu media ................. obtinand calificarea de .......................    Prezentul certificat se eliberează în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000, republicată şi este însoţit de suplimentul descriptiv alcertificatului.                DIRECTOR*) PREŞEDINTE**)   LS                                      Secretar,   Nr. ................   Data eliberării: anul ...... luna ...... ziua ........--------------    *) Directorul furnizorului de formare    **) Preşedintele comisiei de examinare  +  Anexa 5    -------la normele metodologice-----------------------PARTEA STÂNGA A CERTIFICATULUI DE ABSOLVIRE              ROMÂNIA    MMSS MECSERIA ..... NR ...................             CERTIFICAT            DE ABSOLVIREDl/D-na................................cod numeric personal ..................nnăscut(a) în anul ........luna ........ziua ..... în localitatea .............jud./sect. ............... fiul (fiica) lui..................şi al (a) ...........a participat în perioada ..............la programul de iniţiere/perfecţionare/specializare cu durata de ......... ore,pentru ocupaţia (competente comune)..............................................................................cod COR ....... organizat de .................................................cu sediul în localitatea ..............judeţul ................... înmatriculatîn RNFFPA cu nr. ........../...........şi a promovat examenul de absolvire înanul ... luna ... ziua .... cu nota/calificativul ........................DIRECTOR,LSNr. ..... Data eliberării ...........Semnătura absolvent .................PARTEA DREAPTA A CERTIFICATULUI DE ABSOLVIRE                                    ROMÂNIAMinisterul Muncii şi Solidarităţii Sociale Ministerul Educaţiei şi Cercetării ┌─────────────────────┐ │SERIA...... NR:..... │ └─────────────────────┘                                   CERTIFICAT                                  DE ABSOLVIREDl/D-na. ...................... cod numeric personal .....................născut(a)în anul .... luna .... ziua .... în localitatea .................judeţul/sectorul ...........fiul(fiica) lui ............ şi al (a) ..... a participat în perioada ....la programul de iniţiere/perfecţionare/specializare cu durata de .........cu durata de ............ ore, pentru ocupaţia (competente comune) ........................................... cod COR ............... organizat de............................................................ cu sediul înlocalitatea ............. judeţul ............. înmatriculat în Registrulnaţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. ..../............ şi a promovat examenul de absolvire în anul .... luna ......ziua ...... cu nota/calificativul .......................................    Prezentul certificat se eliberează în conformitate cu prevederile O.G.129/2000, republicată şi este însoţit de suplimentul descriptiv alcertificatului.                DIRECTOR*) PREŞEDINTE**)   LS                                  Secretar,   Nr. ................   Data eliberării: anul ...... luna ...... ziua ........--------------    *) Directorul furnizorului de formare    **) Preşedintele comisiei de examinare  +  Anexa 6    -------la normele metodologice-----------------------                                    ROMÂNIA                     SUPLIMENT DESCRIPTIV AL CERTIFICATULUI ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1. Certificatul │ │ │ │ │ │tipul ................................... │ │seria ............... nr. ............... │ │calificarea/ocupaţia*1) ............................. cod COR ............. │ │cod Nomenclator/Registrul naţional al calificarilor profesionale din România│ │.................. │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 2. Autorităţile naţionale responsabile │ │ │ │ Ministerul Muncii Consiliul Naţional de Formare Ministerul Educaţiei │ │Solidarităţii Sociale Profesională a Adulţilor şi Cercetării │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 3. Denumirea furnizorului de formare profesională care a eliberat │ │ certificatul │ │........................................................................... │ │ │ │Nr. de înmatriculare în Registrul naţional al furnizorilor de formare │ │profesională a adulţilor............................ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 4. Nivelul de calificare certificat │ │ │ │........................................................................ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Notă:    Acest document nu este un act oficial de calificare.    *1) Se va completa calificarea pentru certificatele de calificare şi        ocupaţia pentru certificatul de absolvire. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 5. Sistemul de evaluare │ │ │ │note:..................... │ │calificative:............. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 6. Baza legală pentru eliberarea certificatului │ │ │ │......................................................................... │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 7. Nivelul studiilor pentru accesul la programul de formare profesională │ │ │ │.......................................................................... │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 8. Tipul de program de formare profesională │ │ │ │........................................................................... │ │ │ │Durata (ore) total: ..................... │ │din care: pregătire teoretică ........ │ │ pregătire practica ......... │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 9. Competente profesionale dobândite │ │ │ │........................................................................... │ │........................................................................... │ │........................................................................... │ │........................................................................... │ │........................................................................... │ │........................................................................... │ │........................................................................... │ │........................................................................... │ │........................................................................... │ │........................................................................... │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘             DIRECTOR*), PREŞEDINTE**),       LS                                   Secretar,--------------    *) Directorul furnizorului de formare    **) Preşedintele comisiei de examinare---------------