DISPOZIȚII GENERALE din 27 iulie 2010privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 9 august 2010    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 166 din 27 iulie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 9 august 2010.
     +  Capitolul I Scop și domeniu de aplicare  +  Articolul 1Prezentele dispoziții generale de apărare împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente, denumite în continuare dispoziții generale, au ca scop stabilirea cerințelor minime necesare privind reducerea riscului de incendiu, protecția utilizatorilor, a forțelor care acționează la intervenție, a bunurilor și a mediului la construcții și instalațiile aferente.  +  Articolul 2(1) Prezentele dispoziții generale se aplică la exploatarea următoarelor categorii de construcții și instalații aferente acestora:a) construcții și spații administrative;b) săli multifuncționale, biblioteci și ateliere de proiectare din clădiri civile;c) spații de arhivare și magazii din clădiri civile;d) parcaje, garaje din clădiri civile cu cel mult 10 locuri de parcare;e) spații pentru prepararea și servirea mesei din clădiri civile;f) căi de acces și intervenție, ascensoare de pompieri;g) instalații utilitare aferente construcțiilor: electrice, de încălzire, ventilare-climatizare, gaze sau sanitare;h) construcții, spații și încăperi aferente sistemelor și instalațiilor de protecție împotriva incendiilor.(2) Prevederile prezentelor dispoziții generale se aplică pe întreaga perioadă de exploatare a construcțiilor și instalațiilor aferente acestora, indiferent de titularul dreptului de proprietate.(3) Nu fac obiectul prezentelor dispoziții generale categoriile de construcții și instalații prevăzute la alin. (1) din ramuri sau sectoare de activitate pentru care sunt emise reglementări specifice potrivit legii.  +  Articolul 3Prezentele dispoziții generale se completează cu prevederile Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007, și ale reglementărilor tehnice din domeniul apărării împotriva incendiilor aplicabile exploatării construcțiilor și instalațiilor aferente.  +  Capitolul II Reguli și măsuri specifice de prevenire a incendiilor  +  Secţiunea 1 Construcții și spații administrative  +  Articolul 4Pe timpul exploatării încăperilor, compartimentelor și spațiilor aferente construcțiilor și spațiilor administrative trebuie luate măsuri de reducere la minim a riscului de incendiu, prin limitarea la strictul necesar a cantităților de materiale combustibile și a eventualelor surse cu potențial de aprindere a acestora.  +  Articolul 5Se interzice amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale cu pericol de incendiu în casele scărilor, sub rampele scărilor, în poduri și subsoluri.  +  Articolul 6În construcțiile și în spațiile administrative pot fi păstrate lichide inflamabile în cantitate totală de maximum 25 l, în bidoane metalice închise și în locuri special amenajate, pentru curățenie, igienizare, deparazitare sau dezinsecție.  +  Articolul 7(1) Curățarea pardoselii cu benzină, neofalină sau alte lichide inflamabile este interzisă.(2) Operațiunea de curățare se poate face numai cu materiale special destinate, la lumina zilei și cu respectarea instrucțiunilor precizate de producător, precum și a următoarelor reguli și măsuri:a) interzicerea fumatului și a oricăror lucrări cu foc deschis pe toată perioada desfășurării activității;b) scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice și întreruperea iluminatului electric, precum și a utilizării gazelor naturale ori lichefiate;c) asigurarea ventilării necesare.  +  Articolul 8Se interzice folosirea cu defecțiuni și improvizații a aparatelor electrocasnice de tipul radiatoarelor, reșourilor, fiarelor de călcat în birouri, oficii și în alte încăperi aferente construcțiilor și spațiilor administrative.  +  Articolul 9Se interzic fumatul și utilizarea focului deschis, precum și utilizarea mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă în spațiile în care se desfășoară activități administrative, în podurile, subsolurile și în alte locuri cu risc de incendiu din construcțiile în care acestea sunt amplasate.  +  Articolul 10(1) În construcțiile și spațiile administrative activitatea se organizează astfel încât să nu se creeze aglomerări ale persoanelor și supraîncărcare cu mobilier și echipamente specifice care să îngreuneze sau să blocheze evacuarea în caz de incendiu.(2) Deșeurile de hârtie din birouri se colectează în coșuri și se evacuează la terminarea programului.  +  Articolul 11La terminarea programului de lucru, aparatele electrocasnice și mijloacele de încălzire/ventilație/climatizare locală se deconectează, iar iluminatul artificial și alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor și a altor aparate cu alimentare electrică care nu necesită funcționare permanentă se întrerup.  +  Secţiunea a 2-a Săli multifuncționale, biblioteci și ateliere de proiectare  +  Articolul 12În sălile multifuncționale, în biblioteci și atelierele de proiectare nu se admite accesul unui număr mai mare de utilizatori decât cel stabilit prin proiectul tehnic al construcției.  +  Articolul 13Se interzic fumatul în alte locuri decât cele special amenajate și utilizarea focului deschis în sălile multifuncționale, în biblioteci și atelierele de proiectare, precum și iluminarea cu flacără deschisă.  +  Articolul 14În sălile și în încăperile în care încălzirea se face cu sobe, alimentarea cu combustibil a acestora se întrerupe, de regulă, înainte de a se permite accesul utilizatorilor în interiorul lor.  +  Articolul 15În locurile pentru fumat special amenajate în sălile multifuncționale, în biblioteci și atelierele de proiectare se asigură scrumiere pentru colectarea resturilor de țigări și chibrituri, care se amplasează la o distanță de minimum 1,5 m față de draperii și perdele.  +  Articolul 16Covoarele, mochetele, preșurile utilizate în sălile multifuncționale, în biblioteci și atelierele de proiectare, pe holuri, coridoare, culoare și scări se fixează în pardoseală, pentru a nu împiedica evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu.  +  Articolul 17La amplasarea mobilierului în sălile multifuncționale, în biblioteci și atelierele de proiectare se asigură culoare de circulație corespunzător dimensionate, potrivit cerințelor normativului de proiectare și prezentelor dispoziții generale.  +  Articolul 18În sălile multifuncționale se asigură următoarele măsuri:a) scaunele și băncile se fixează, de regulă, de pardoseală;b) când suprafața utilă care revine utilizatorului este mai mare de 2,5 mp/loc și numărul utilizatorilor nu depășește 20 de persoane, se admit scaune nefixate de pardoseală;c) în sălile care se încadrează în categoria sălilor aglomerate, iar suprafața care revine utilizatorului este mai mică de 1,5 mp/loc, scaunele și băncile se fixează obligatoriu de pardoseală;d) în sălile a căror capacitate nu depășește 200 de locuri, scaunele și băncile pot fi nefixate de pardoseală, cu condiția consolidării lor pe transversale în pachete de 5 scaune.  +  Articolul 19În biblioteci se au în vedere următoarele măsuri:a) mesele pentru maximum 8 locuri se amplasează cu cel puțin o latură lângă un culoar de evacuare;b) mesele dreptunghiulare amplasate cu latura lungă perpendiculară pe culoarele de evacuare au pe fiecare latură cel mult 8 locuri, dacă există acces la un singur culoar, și, respectiv, 16 locuri, dacă există acces la două culoare de evacuare; în capetele acestor mese nu se amplasează scaune pe culoarele de evacuare;c) dacă numărul de locuri pe o latură este mai mare de 3, între un culoar de evacuare și perete, sau de 6, între două culoare de evacuare, se prevăd treceri de acces la culoarele de evacuare cu lățimea de minimum 0,45 m;d) lățimea liberă a culoarelor de evacuare se stabilește în raport cu numărul utilizatorilor, conform numărului de fluxuri determinat prin calcul, fără a fi mai mică de 0,90 m, respectiv 0,80 m în cazul utilizării scaunelor rabatabile;e) la stabilirea lățimilor libere de trecere se au în vedere și dimensiunile scaunelor, considerându-se retrase la o distanță de 0,15 m de marginea mesei.  +  Articolul 20Cărțile, registrele, dosarele, manuscrisele, fișele și alte documente similare se depozitează în rafturi sau stive, în încăperi cu parametri de mediu și nivele de performanță adecvate, astfel încât să fie ferite de surse de aprindere.  +  Articolul 21Între rafturile sau stivele de depozitare se asigură spații libere pentru accesul și evacuarea cu ușurință în caz de necesitate.  +  Articolul 22Pentru protecția bunurilor de valoare, bibliotecile trebuie echipate și dotate și cu sistemele, instalațiile și mijloacele corespunzătoare de protecție împotriva incendiilor, potrivit reglementărilor tehnice.  +  Articolul 23Atunci când sălile multifuncționale se încadrează în categoria sălilor aglomerate sau a încăperilor cu aglomerări de persoane, se respectă în exploatare și măsurile specifice acestora.  +  Secţiunea a 3-a Spații de arhivare și magazii din clădiri civile  +  Articolul 24În spațiile de arhivare și în magazii trebuie respectate următoarele reguli:a) la amplasarea materialelor periculoase se ține seama de comportarea lor specifică în caz de incendiu, în privința atât a posibilităților de reacție reciprocă, cât și a compatibilității față de produsele de stingere;b) se asigură menținerea compartimentărilor precizate prin proiectul tehnic al construcției; orice modificări se pot face numai pe baza unor documentații tehnice elaborate potrivit reglementărilor specifice;c) produsele inflamabile se etichetează și se depozitează în locuri special amenajate, marcate corespunzător, și în cantitățile precizate prin proiectul tehnic al construcției;d) produsele textile și alte materiale combustibile se depozitează la distanțe de cel puțin 1,00 m față de sursele de căldură, atunci când acestea există și sunt stabilite prin proiectul tehnic al construcției;e) hârtia, cărțile și documentele de arhivă se depozitează în stive sau rafturi, asigurându-se spații sau culoare pentru intervenție în caz de incendiu;f) la depozitarea hârtiei, cărților și a documentelor de arhivă în rafturi sau stive se asigură distanțe față de corpurile de iluminat și alte instalații, potrivit reglementărilor tehnice;g) deșeurile de hârtie, ambalajele rezultate în urma despachetărilor, sortărilor și livrărilor se colectează și se îndepărtează zilnic din spațiile de depozitare;h) amplasarea rafturilor și a mobilierului specific se realizează fără a reduce gabaritele căilor de acces și evacuare în caz de incendiu;i) se interzice blocarea sau îngreunarea accesului la mijloacele de primă intervenție;j) se interzice blocarea ușilor de pe traseele de evacuare.  +  Articolul 25Se interzice accesul persoanelor străine neînsoțite în spațiile de arhivare și în magazii.  +  Articolul 26Se interzice depozitarea în spațiile de arhivare și în magazii a buteliilor de gaze petroliere lichefiate, a recipientelor cu gaze sub presiune sau a oricăror alte materiale care pot produce explozii sau incendii.  +  Articolul 27(1) Vopselurile și lacurile inflamabile se păstrează în încăperi separate, cu respectarea cerințelor din fișele tehnice de securitate, ferite de umezeală, razele solare, acizi și emanații de gaze.(2) La depozitare se respectă instrucțiunile stabilite de producător și reglementările tehnice.  +  Articolul 28Corpurile de iluminat incandescente din spațiile de arhivare și din magazii se protejează cu globuri de protecție, iar atunci când prin natura activității există posibilitatea de a fi lovite, se montează și apărători de protecție.  +  Articolul 29Este interzisă executarea în spațiile de arhivare și în magazii a lucrărilor care utilizează focul deschis. Atunci când nu pot fi evitate, aceste lucrări se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, emis conform Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007.  +  Articolul 30Spațiile de siguranță, precum și cele destinate circulației, intervenției și evacuării în caz de incendiu se mențin permanent libere, conform planului de depozitare și de evacuare a materialelor periculoase.  +  Articolul 31Se interzice fumatul în spațiile de arhivare și în magazii.  +  Articolul 32La terminarea programului de lucru, instalația electrică din spațiile de arhivare și din magazii se deconectează de la sursele de alimentare, cu excepția iluminatului de siguranță și a celui care alimentează sistemele și instalațiile de semnalizare și stingere a incendiilor.  +  Articolul 33În interiorul spațiilor de arhivare și al magaziilor se păstrează în permanență ordine și curățenie.  +  Articolul 34Se interzice folosirea în spațiile de arhivare și în magazii a reșourilor și radiatoarelor electrice, precum și a lămpilor electrice defecte, cu improvizații sau neasigurate cu globuri de sticlă și grătare de protecție.  +  Articolul 35În spațiile de arhivare și în magazii este interzisă păstrarea unor lichide inflamabile care nu constituie obiect al activității.  +  Articolul 36Este interzis a se păstra în spațiile de arhivare și în magazii, chiar și numai temporar, obiecte străine de inventarul acestora.  +  Articolul 37Personalul spațiilor de arhivare și al magaziilor trebuie să supravegheze, conform instrucțiunilor furnizorului, materialele periculoase care prezintă sensibilitate la încălzire sau la reacții în contact cu alte materiale.  +  Articolul 38Depozitarea și manipularea materialelor și substanțelor combustibile se fac în ambalaje adecvate, realizate și inscripționate corespunzător, în vederea identificării naturii riscurilor de incendiu și a stabilirii procedeelor și produselor de stingere ori de neutralizare adecvate.  +  Articolul 39Dispunerea materialelor și substanțelor periculoase în spațiile de arhivare și în magazii se face potrivit planului de depozitare.  +  Articolul 40Se interzice depășirea densității sarcinii termice stabilite prin reglementările tehnice sau prin documentațiile tehnice de proiectare a construcției.  +  Articolul 41Este interzisă depozitarea materialelor combustibile și explozive fără fișe tehnice de securitate.  +  Articolul 42(1) În spațiile de arhivare și în magazii trebuie respectate distanțele de siguranță dintre elementele de încălzire neizolate și materialele combustibile depozitate.(2) Față de corpurile de iluminat se respectă distanțele prevăzute în reglementările tehnice.(3) Față de duzele de debitare a apei ale instalațiilor sprinkler și drencer se asigură distanțele necesare funcționării eficiente a acestora, potrivit reglementării tehnice specifice.  +  Articolul 43Rafturile se realizează, pe cât posibil, din materiale incombustibile, clasele de reacție la foc minimum A2, și se asigură împotriva răsturnării sau căderii materialelor depozitate.  +  Articolul 44Este interzisă amenajarea arhivelor în subsoluri, poduri și mansarde, cu excepția cazurilor în care aceste spații au fost prevăzute prin proiectul tehnic al construcției.  +  Articolul 45Pentru fiecare spațiu de arhivare și magazie trebuie să fie întocmite planuri de depozitare și de intervenție în caz de incendiu, precum și instrucțiuni specifice de apărare împotriva incendiilor.  +  Secţiunea a 4-a Parcaje și garaje din clădiri civile cu cel mult 10 locuri de parcare  +  Articolul 46Parcarea autovehiculelor în parcaje și garaje se face astfel încât să se asigure evacuarea rapidă a acestora în caz de incendiu.  +  Articolul 47În spațiile destinate parcării și garării autovehiculelor se interzic următoarele:a) alimentarea cu combustibil a autovehiculelor, completarea sau scoaterea de carburant din rezervoare ori transvazarea lichidelor combustibile;b) încărcarea acumulatoarelor, cu excepția locurilor special amenajate;c) fumatul și utilizarea focului deschis sub orice formă;d) utilizarea flăcării deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea motoarelor ori în alte scopuri;e) amenajarea de încăperi și spații cu altă destinație sau utilizarea în alte scopuri a spațiilor destinate parcării subterane;f) parcarea autovehiculelor în afara spațiilor special destinate și marcate în acest scop;g) executarea operațiilor și lucrărilor de întreținere sau de reparare a autovehiculelor, indiferent de natura, durata sau complexitatea acestora, cu excepția necesității înlocuirii roților și a desfășurării activităților conexe admise;h) accesul în parcajul subteran al autovehiculelor și remorcilor acestora cu substanțe inflamabile, explozive, radioactive, corozive ori care pot iniția incendii, în afara carburanților și lubrifianților autovehiculelor.  +  Articolul 48Se interzice depozitarea, chiar și temporară, de carburanți, lubrifianți, uleiuri și alte materiale combustibile și inflamabile în aceste spații.  +  Secţiunea a 5-a Spații pentru prepararea și servirea mesei din clădiri civile  +  Articolul 49Amenajarea sălilor pentru servirea mesei se face cu menținerea spațiilor de siguranță între elementele de mobilier, astfel încât să fie asigurate căile de evacuare, iar pentru ușile amplasate pe căile de evacuare se asigură sensul de deschidere spre exterior, potrivit reglementărilor tehnice specifice, precum și menținerea descuiată a acestora, pe întreaga durată cât sunt prezente persoane în sală.  +  Articolul 50(1) În spațiile de preparare a hranei se asigură realizarea următoarelor măsuri:a) menținerea permanentă a curățeniei și ordinii, ca de exemplu: curățarea petelor/scurgerilor de grăsimi/ulei, amenajarea de cutii pentru cârpele îmbibate cu grăsimi, separat de cele pentru resturi de țigări, păstrarea cârpelor de lucru departe de sursele de aprindere;b) amenajarea și marcarea locurilor speciale în care se depozitează materiale combustibile provenite din ambalaje, precum: material lemnos, cartoane, hârtii, talaș, paie, polistiren, textile și altele asemenea;c) amenajarea, organizarea și întreținerea în bune condiții a căilor de acces și evacuare și evitarea blocării acestora;d) aparatele electrocasnice de tipul cafetierelor, friteuzelor, cuptoarelor cu microunde și altele similare se utilizează conform instrucțiunilor producătorilor și se deconectează întotdeauna de la priză, atunci când nu sunt folosite.(2) În aceste spații se interzic:a) folosirea mijloacelor și dispozitivelor termice de preparare a hranei, cu defecțiuni, improvizații ori fără supravegherea și respectarea instrucțiunilor specifice de apărare împotriva incendiilor;b) depozitarea buteliilor de GPL, altele decât cele aflate în uz;c) pregătirea diverselor preparate în așa fel încât să prezinte pericol de incendiu;d) umplerea vaselor cu uleiuri și grăsimi comestibile peste limită sau manipularea necorespunzătoare a acestora;e) lăsarea produselor alimentare/culinare, precum ulei/grăsime, alcool, care prezintă pericol de incendiu, în apropierea/pe sursele de aprindere;f) lăsarea nesupravegheată a mijloacelor și a dispozitivelor termice de preparare a hranei.  +  Articolul 51Mașinile de gătit, grătarele pentru fript, aragazurile, cuptoarele și celelalte utilaje care degajă temperaturi ridicate se amplasează la o distanță de cel puțin un m de elementele combustibile ale construcțiilor sau de materialele combustibile din încăperi.  +  Articolul 52(1) Sunt obligatorii efectuarea verificării periodice a mijloacelor de preparat și încălzit hrană și remedierea de îndată a deficiențelor sesizate, în așa fel încât acestea să nu constituie surse de producere a incendiilor.(2) Se interzice verificarea scăpărilor de gaze cu flacără deschisă.(3) Verificarea scăpărilor de gaze se face doar cu emulsie de apă și săpun.  +  Articolul 53(1) Mașinile de gătit și grătarele pentru fript se echipează cu hote și tubulaturi de ventilație prevăzute cu site de protecție sau clapete și, după caz, cu instalații de stingere specifice.(2) Hotele și tubulaturile de ventilație ce deservesc mașinile de gătit, grătarele pentru fript, cuptoarele pentru copt se curăță și se degresează săptămânal și ori de câte ori este nevoie.(3) Se interzice curățarea hotelor prin ardere.  +  Articolul 54În imediata apropiere a fiecărei mașini de gătit cu gaze naturale/lichefiate se afișează instrucțiuni de exploatare a gazelor, iar manipularea robinetelor se face numai cu chei speciale.  +  Articolul 55(1) Instrucțiunile de exploatare recomandate de producător se afișează în dreptul fiecărui echipament din dotarea încăperii pentru prepararea hranei.(2) În cadrul instrucțiunilor de exploatare se prevăd reguli specifice de intervenție în caz de incendiu.  +  Articolul 56La terminarea programului de lucru în aceste spații se efectuează următoarele operațiuni obligatorii:a) întreruperea alimentării cu energie a mașinilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor pentru preparat și încălzit hrană;b) verificarea închiderii tuturor robinetelor de gaz de pe conducte și recipiente;c) evacuarea deșeurilor rezultate în urma desfășurării activității și efectuarea curățeniei la locul de muncă;d) întreruperea iluminatului artificial, încuierea și, după caz, predarea cheilor la locurile stabilite de persoanele cu atribuții de conducere.  +  Secţiunea a 6-a Căi de acces și intervenție, ascensoare de pompieri  +  Articolul 57(1) Intrările în incinte și circulațiile carosabile din interiorul acestora, prin care se asigură accesul la clădiri și instalații, la racordurile de alimentare cu apă, rețele, bazine, râuri, lacuri, rampe, traversările de cale ferată, trebuie întreținute, indiferent de sezon, practicabile, curate și libere de orice obstacole care ar putea împiedica intervenția operativă pentru stingerea incendiilor.(2) Căile de acces și intervenție se marchează în mod corespunzător ori, după caz, se prevăd cu circulații ocolitoare.  +  Articolul 58Accesul mijloacelor și al persoanelor pentru intervenții operative în caz de incendiu în vederea salvării și acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol, a stingerii incendiilor și limitării efectelor acestora trebuie să fie asigurat în permanență la:a) toate construcțiile administrative;b) toate mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, precum și la punctele de comandă ale acestora, cum sunt: centrale și butoane de semnalizare manuală a incendiilor, stații de pompare a apei, hidranți de incendiu, stingătoare, panouri de incendiu, bazine, rezervoare și castele de apă, rampe ale surselor de apă naturale;c) toate dispozitivele de acționare a unor mijloace cu rol de protecție în caz de incendiu, cortine de siguranță, trape de evacuare a fumului, sisteme de evacuare a fumului și gazelor fierbinți, clapete de pe tubulatura de ventilare, uși și obloane de închidere a golurilor din elementele de compartimentare împotriva incendiilor;d) toate tablourile de distribuție și întrerupătoarele instalațiilor electrice de iluminat, de forță și de siguranță, precum și la sursele de alimentare de rezervă care sunt destinate alimentării receptoarelor electrice cu rol în caz de incendiu;e) alte mijloace utilizate pentru intervenție în caz de incendiu, ca de exemplu vehicule pentru tractare sau transport, cisterne ori autocisterne pentru apă.  +  Articolul 59Persoanele juridice sau persoanele fizice care dețin ori administrează construcțiile, instalațiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele prevăzute la art. 58 trebuie să semnaleze prin indicatoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, SR ISO 3864-1, SR ISO 3864-2, SR ISO 3864-3 și SR ISO 6309, poziționarea acestora și să atenționeze asupra regulilor care trebuie respectate.  +  Articolul 60Peste șanțurile și săpăturile executate pe căile de circulație, în cazul efectuării unor lucrări, se realizează treceri, podețe provizorii bine consolidate sau se asigură căi de acces și circulație ocolitoare, semnalizate corespunzător.  +  Articolul 61(1) Liniile de cale ferată de pe teritoriul incintelor nu trebuie să împiedice accesul liber și rapid al mașinilor și utilajelor pentru stingerea incendiilor, iar eventualele intersecții se mențin libere.(2) Staționarea locomotivelor și a vagoanelor de cale ferată în intersecțiile cu alte drumuri sau căile de acces rutiere este interzisă.  +  Articolul 62Accesul la hidranți, mijloace speciale de stingere, stingătoare de incendiu, vane principale ale conductelor de apă, gaze, combustibil lichid sau lichide inflamabile, tablouri electrice de distribuție trebuie lăsat liber pentru ca în caz de pericol să se poată interveni nestânjenit.  +  Articolul 63Sunt interzise blocarea căilor de acces și intervenție cu materiale care să reducă lățimea sau înălțimea liberă de circulație stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum și efectuarea unor modificări la acestea prin care să se înrăutățească situația inițială.  +  Articolul 64Platformele de acces și de amplasare a autospecialelor de intervenție și salvare de la înălțimi, prevăzute în imediata vecinătate a construcțiilor, trebuie marcate corespunzător și menținute libere.  +  Articolul 65Ascensoarele de pompieri se mențin permanent în stare de funcționare pentru a putea fi utilizate operativ în caz de necesitate.  +  Articolul 66La ascensoarele de pompieri cu care sunt echipate clădirile înalte și foarte înalte și parcajele subterane pentru autovehicule se respectă prevederile Directivei 95/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 iunie 1995 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare, transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a ascensoarelor, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 67(1) Salariații operatorilor economici și ai instituțiilor care desfășoară activități în construcțiile ori în spațiile prevăzute în secțiunile 1-5 trebuie instruiți asupra modului de îndeplinire a sarcinilor ce le revin din planurile de evacuare și a celor de intervenție, atât la angajare, la schimbarea locului de muncă și periodic.(2) Salariații operatorilor economici și ai instituțiilor care desfășoară activități în construcțiile ori în spațiile prevăzute în secțiunile 1-5 au obligația de a participa la instruiri, exerciții și aplicații tactice de prevenire și stingere a incendiilor, organizate potrivit dispozițiilor legale.  +  Articolul 68Planurile de evacuare și cele de intervenție trebuie actualizate și afișate conform reglementărilor specifice.  +  Secţiunea a 7-a Instalații utilitare aferente construcțiilor  +  Articolul 69(1) Instalațiile utilitare aferente construcțiilor, cum sunt cele de gaze, electrice, de apă, de încălzire, de ventilare, de climatizare, de canalizare și altele asemenea, precum și instalațiile tehnologice se exploatează potrivit reglementărilor tehnice și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de inițiere și/sau de propagare a incendiilor.(2) Pentru buna exploatare a instalațiilor utilitare aferente construcțiilor este obligatorie respectarea întocmai a proiectului tehnic al construcției, a prevederilor instrucțiunilor de exploatare, întreținere și reparații cuprinse în proiect și a reglementărilor tehnice specifice de exploatare și de urmărire a comportării în timp a construcțiilor.  +  Articolul 70Instalațiile utilitare aferente construcțiilor trebuie să corespundă destinației, tipului și categoriei de importanță a construcției, precum și nivelului de risc de incendiu, să aibă nivelul de protecție corespunzător mediului în care sunt amplasate și să respecte prevederile din reglementările specifice de apărare împotriva incendiilor.  +  Articolul 71Pe timpul exploatării instalațiilor utilitare aferente construcțiilor se interzic:a) neasigurarea supravegherii conform instrucțiunilor de funcționare;b) funcționarea fără sistemele, aparatele și echipamentele necesare conform instrucțiunilor de funcționare pentru controlul și menținerea parametrilor privind siguranța în funcționare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate;c) întreținerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolare termică sau electrică ori pentru separare;d) depășirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații sau executarea necorespunzătoare a acestora;e) executarea lucrărilor de întreținere și reparații sau a unor modificări de către personal neautorizat;f) utilizarea de improvizații care să prezinte risc de incendiu și/sau de explozie;g) neasigurarea protecției la foc corespunzătoare față de materialele și substanțele combustibile existente în spațiul în care sunt utilizate;h) lăsarea în funcțiune a instalațiilor utilitare aferente construcțiilor peste programul stabilit, în cazurile în care instrucțiunile specifice interzic acest lucru.  +  Articolul 72Menținerea în bună stare a instalațiilor și sistemelor de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice este obligatorie la construcții și instalații, utilaje și echipamente tehnologice, conform reglementărilor tehnice specifice.  +  Articolul 73Utilizarea sistemelor de captare și scurgere la pământ a electricității statice, conform instrucțiunilor specifice și reglementărilor tehnice, este obligatorie.  +  Articolul 74La exploatarea instalațiilor electrice se interzic:a) înlocuirea siguranțelor, releelor de protecție și a întrerupătoarelor automate cu altele necalibrate;b) racordarea unor consumatori care depășesc puterea nominală a circuitelor;c) supraîncărcarea instalației electrice, respectiv a conductoarelor, cablurilor, întrerupătoarelor, comutatoarelor, prizelor și transformatoarelor;d) lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice, în cazul demontării parțiale a unei instalații;e) folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice, fără ștecher, direct în prize;f) utilizarea prizelor fără prevederea dispozitivului de protecție diferențială și de limitare a puterii, amplasate la distanță mai mică de 1,00 m de materiale combustibile ori în incinta depozitelor și a magaziilor cu materiale combustibile;g) utilizarea receptorilor de energie electrică de tipul radiatoarelor, reșourilor, fiarelor de călcat, aerotermelor etc. improvizați și fără asigurarea măsurilor de izolare față de materialele și elementele combustibile din spațiul sau din încăperea respectivă;h) utilizarea lămpilor mobile ori portative, alimentate prin cordoane improvizate și/sau uzate;i) folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină ori a abajururilor improvizate, din carton, hârtie sau din alte materiale combustibile;j) așezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile precum cârpe, hârtii, folii de mase plastice sau altele similare;k) folosirea în stare defectă, uzată și/sau cu improvizații a instalației electrice și/sau a receptorilor electrici;l) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare, dacă aceasta nu este prevăzută din fabricație;m) introducerea în interiorul panourilor, nișelor, tablourilor, canalelor sau al tunelelor electrice a obiectelor de orice fel;n) depozitarea de obiecte și/sau de materiale combustibile în posturile de transformare și/sau în încăperile tablourilor generale de distribuție electrică;o) depozitarea sau păstrarea materialelor combustibile în apropierea posturilor de transformare și/sau în încăperile tablourilor generale de distribuție, precum și blocarea accesului la aceste încăperi cu astfel de materiale;p) efectuarea lucrărilor de întreținere, revizii și reparații de către personal necalificat și neautorizat.  +  Articolul 75La exploatarea instalațiilor de gaze se respectă următoarele reguli principale:a) verificarea și menținerea în bună stare de funcționare a instalației și a elementelor componente, pentru înlăturarea oricărei posibilități de scurgere a gazelor;b) în cazul în care se constată miros de gaze, înainte de a se aprinde focul, se aerisește încăperea respectivă și se depistează și se înlătură de către personal autorizat defectele care au provocat scăpările de gaze;c) aprinderea și stingerea focului se execută numai de către personal instruit în acest scop, lângă fiecare sobă afișându-se câte o etichetă pe care se menționează, pe lângă ora de aprindere și stingere, următorul text: "Pentru aprinderea și stingerea focului răspunde (numele și prenumele persoanei)";d) înainte de aprinderea arzătorului de gaze, robinetul trebuie să fie închis, iar când arzătorul este în funcțiune, ușa cenușarului se deschide;e) atât la aprinderea, cât și la stingerea focului, gazele se mențin închise și se deschid mai întâi de la robinetul principal, de siguranță, apoi de la robinetul de manevră al arzătorului ori aparatului;f) se interzice folosirea gazelor în sobele sau în aparatele defecte și a căror etanșeitate nu este asigurată;g) depistarea scăpărilor de gaze se va face numai cu emulsie de apă și săpun.  +  Articolul 76(1) La exploatarea instalațiilor de încălzire centrală se respectă prevederile reglementării tehnice specifice și următoarele reguli principale:a) exploatarea centralelor termice, precum și a instalațiilor de cazane aferente se efectuează numai de către personal instruit în domeniu sau, după caz, autorizat potrivit legii;b) se interzice depozitarea în centrala termică a unor utilaje sau materiale care nu au legătură cu exploatarea efectivă a acesteia;c) aparatele pentru controlul temperaturii și presiunii din cazane și conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil, supapele de siguranță etc. se mențin în perfectă stare de funcționare;d) cazanele alimentate cu combustibil lichid se prevăd, în fața focarelor, sub injectoare, cu tăvi metalice umplute cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri provenite din instalații, iar scurgerile accidentale de combustibil se colectează și se înlătură imediat ce se constată;e) rezervoarele pentru consum zilnic se prevăd cu conducte de preaplin, conducte de aerisire, indicatoare de nivel și se întrețin corespunzător, iar la acestea nu se instalează indicatoare de nivel din sticlă;f) se interzice folosirea focului deschis pentru fluidizarea combustibilului din rezervoare, prin încălzire;g) înainte de aprinderea combustibilului la injectoare se verifică focarul și se îndepărtează eventualele scurgeri de combustibil;h) focarele și canalele de fum se ventilează timp de 10 minute folosindu-se instalația prevăzută pentru aceasta, respectiv pentru evacuarea gazelor arse;i) aprinderea combustibilului pulverizat în focarele cazanelor se efectuează fie electric, fie cu ajutorul unei torțe fixate pe o vergea metalică lungă de circa 80 cm, nefiind admise improvizațiile;j) se interzice reaprinderea focului de la zidăria incandescentă a focarului sau de la flacăra altui arzător;k) centralele termice care folosesc combustibil gazos se pun în funcțiune numai după verificarea arzătoarelor și numai dacă acestea corespund presiunii din conductele de gaze, în limitele prevăzute de norme;l) controlul etanșeității conductelor, instalațiilor și echipamentelor cu gaz se face cu emulsie de apă și săpun sau prin altă metodă indicată de specificațiile tehnice; se interzice controlul etanșeității la gaze cu flacără;m) la instalațiile cu combustibil gazos neautomatizate, aprinderea arzătoarelor cu gaze în focarele cazanelor de la centralele termice se face respectând principiul gaz pe flacără;n) pentru fiecare cazan se asigură efectuarea periodică a reviziei și a lucrărilor de reparații, potrivit termenelor prevăzute de reglementările specifice;o) la canale și la coșul de fum se asigură desfundarea și curățarea periodică, conform instrucțiunilor de exploatare, etanșeitatea, funcționarea accesoriilor pentru reglare și siguranță, clapete de explozie, șibăre, integritatea izolației termice;p) la instalațiile de alimentare, depozitare, ardere cu combustibil lichid, gazos se asigură funcționarea pompelor de alimentare cu combustibil, arzătoarelor, corespunzător cărții tehnice și parametrilor proiectați, oprirea automată a arzătoarelor cazanelor în cazul întreruperii alimentării cu gaze, aer sau energie electrică și în cazul atingerii temperaturii ori presiunii maxim admise a agentului termic, evacuarea prin preaplin a excesului de combustibil lichid din rezervoare la depășirea nivelului maxim, trecerea de la un combustibil la altul, la agregatele mixte cu ardere: gaze sau combustibil lichid, decuplarea pompei la trecerea pe gaze și etanșeitatea conductelor, pompelor, armăturilor rezervoarelor și îndeosebi a racordurilor la arzătoare;q) la instalațiile de ardere a cărbunelui se asigură funcționarea automată a sistemelor de alimentare cu cărbune și de evacuare a zgurii și cenușii, reducerea intensității arderii în cazul întreruperii alimentării cu aer sau energie electrică și oprirea automată a alimentării în cazul atingerii temperaturii ori presiunii-limită a agentului termic. Evacuarea zgurii și cenușii se face în locuri amenajate, utilizând mijloace realizate din materiale incombustibile. Cenușa și zgura se stropesc cu apă;r) instalațiile de încălzire cu aer cald, conductele, aerotermele și bateriile de încălzire se curăță periodic de depunerile de praf combustibil și nu se depozitează lichide inflamabile, materiale combustibile și recipienți cu gaze sub presiune în jurul bateriilor de încălzire sau al aerotermelor;s) este interzisă depunerea pe radiatoare și pe conductele termice a vaselor cu lichide inflamabile, a articolelor de îmbrăcăminte și a altor materiale combustibile;t) oprirea funcționării cazanelor este obligatorie atunci când se constată creșterea sau scăderea nivelului apei în afara limitelor admise, fără a putea fi readus la nivelul normal, defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de siguranță, spargerea unor țevi în interiorul cazanului, aprinderea depunerilor de funingine și cocs în canalele de fum etc.(2) La punctele de descărcare a carburanților lichizi se aplică următoarele măsuri:a) autocisterna se leagă mai întâi la borna de împământare, în vederea descărcării electricității statice;b) operațiile de racordare și deracordare, precum și descărcarea carburanților se realizează numai cu motorul oprit;c) șoferul supraveghează permanent descărcarea și începe operația numai după ce se asigură că starea mijlocului de transport este corespunzătoare din punctul de vedere al siguranței la foc;d) pe timpul descărcării autocisternei, în zona gurii de descărcare este interzisă circulația altor vehicule, accesul persoanelor neautorizate, precum și focul deschis sau fumatul;e) la terminarea operației de descărcare a combustibilului, racordul conductei de umplere a rezervorului se închide etanș, cu dispozitivul special prevăzut în acest scop.(3) La exploatarea sobelor cu sau fără acumulare de căldură și a mașinilor și aparatelor de încălzit și de gătit se au în vedere următoarele măsuri:a) materialele sau elementele combustibile situate în fața focarelor și cenușarelor se așază la distanță de minimum 1,25 m față de acestea, iar cele greu combustibile pot fi la 1,00 m;b) în încăperile în care sunt amplasate sobele se interzice depozitarea materialului combustibil peste consumul necesar pentru 24 de ore;c) depozitarea materialelor combustibile se face la o distanță mai mare de 1,00 m față de sobele fără acumulare de căldură și de 0,50 m la sobele cu acumulare de căldură;d) mașinile și aparatele de gătit cu combustibili solizi sau gaze, precum și rezervoarele de consum ale sobelor care utilizează combustibili lichizi, a căror protecție termică a fost asigurată de producător pe baza încercărilor efectuate și acceptată la omologarea produsului, pot fi amplasate la distanțe mai mici decât cele prevăzute mai sus doar dacă acest lucru este precizat în instrucțiunile de folosire;e) se interzice depozitarea materialului combustibil, a cărților, hainelor, lumânărilor etc. deasupra sobelor;f) în fața ușiței de alimentare a sobei, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m;g) înainte de utilizare, sobele și coșurile de fum trebuie verificate amănunțit, reparate, curățate și date în exploatare în perfectă stare de funcționare;h) nu se admite utilizarea sobelor fără ușițe la focare și cenușare, defecte sau izolate necorespunzător față de elementele combustibile ale clădirilor;i) în timpul funcționării sobelor care utilizează combustibil solid, ușițele focarului și cenușarului trebuie menținute închise și nezăvorâte;j) este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;k) se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe ori în imediata apropiere a lor;l) nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau a cărbunilor cu o putere calorifică mai mare decât cea stabilită de producătorul echipamentului de încălzire;m) se desemnează persoane care să răspundă de aprinderea și stingerea focului corespunzător fiecărui spațiu ori construcție la care încălzirea se realizează astfel;n) cenușa rezultată se evacuează periodic într-un loc stabilit și amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu și numai după ce se sting complet resturile de jar;o) se interzice funcționarea sobelor supraîncălzite.(4) La exploatarea sobelor fără acumulare de căldură se au în vedere, suplimentar, și următoarele măsuri:a) distanța dintre sobe sau burlane și materialele combustibile învecinate trebuie să fie de cel puțin 1,00 m, iar față de cele greu combustibile de 0,70 m;b) la sobele cu înălțimea picioarelor de cel puțin 0,25 m, pardoseala de sub acestea se protejează printr-un strat izolator de cărămidă plină având grosimea de 6 cm cu mortar de argilă sau prin două straturi de pâslă îmbibată cu soluție de argilă ori cu alt material incombustibil din clasa A1(FL) de reacție la foc cu aceeași capacitate termoizolatoare, peste care se pune tablă;c) postamentul termoizolator trebuie să depășească perimetrul sobei cu 0,25 m, iar în fața focarului cu 0,50 m;d) când sobele nu au picioare sau picioarele sunt mai scurte de 0,25 m, pentru a se izola față de pardoselile combustibile, se protejează printr-un postament format din două rânduri de cărămidă (pe lat) cu mortar de argilă sau alcătuit din alte materiale incombustibile termoizolatoare, minim clasa A1(FL) de reacție la foc.(5) La exploatarea centralelor termice mici cu putere maximă de cel mult 0,3 MW se respectă prevederile reglementării tehnice specifice și se interzice:a) inexistența documentației tehnice aprobate;b) neasigurarea sau obturarea orificiilor dimensionate potrivit reglementărilor specifice pentru admisia aerului de combustie, cu excepția centralei termice prevăzute cu cazane cu introducerea aerului și evacuarea forțată a gazelor de ardere, agrementate tehnic în acest sens;c) neasigurarea sau obturarea suprafețelor vitrate, dimensionate conform reglementărilor tehnice specifice;d) dezafectarea senzorului pentru evacuarea gazelor de ardere pentru funcționarea în siguranță a microcentralei termice;e) neasigurarea cerințelor de amplasare și de montare;f) amplasarea centralelor termice alimentate cu gaz petrolier lichefiat (GPL) în subsolul clădirilor;g) alimentarea arzătoarelor cazanelor de la butelii individuale de gaze petroliere lichefiate;h) neasigurarea cerințelor de evacuare a gazelor de ardere;i) neasigurarea, funcționarea necorespunzătoare sau dezafectarea dispozitivelor de protecție minime care să realizeze blocarea alimentării la nerealizarea aprinderii, stingerea flăcării, existența flăcării înaintea admisiei combustibilului, presiuni ale gazului sub limita admisă, întreruperea alimentării cu energie electrică;j) neasigurarea, funcționarea necorespunzătoare sau dezafectarea dispozitivelor de blocare a admisiei combustibilului, la întreruperea alimentării cu energie electrică și la întreruperea alimentării cu gaze sau reducerea presiunii sub valoarea indicată de fabricantul arzătorului.(6) În cazul utilizării buteliilor cu gaze combustibile lichefiate se interzice:a) folosirea buteliilor defecte sau improvizate și neomologate;b) amplasarea buteliilor în apropierea surselor care radiază intens căldură;c) activarea scurgerii gazului lichefiat din butelie, prin agitarea sau încălzirea acesteia;d) racordarea buteliei la mijloacele de încălzire direct, fără reductor de presiune;e) utilizarea furtunului de racordare neomologat pentru gaze, fixat necorespunzător, uzat, în stare defectă sau cu lungime mai mare de 1,00 m.  +  Articolul 77La exploatarea instalațiilor de ventilare se respectă următoarele reguli principale:a) sistemele de ventilare natural organizată și sistemele de ventilare mecanică a încăperilor în care se degajă gaze, vapori, praf sau pulberi combustibile se întrețin și se utilizează astfel încât, în exploatarea normală, să se evite posibilitatea acumulării acestor substanțe în cantități ce pot prezenta pericol de incendiu sau explozie;b) la prizele de ventilare se mențin plasele de sârmă sau grătarele de protecție în bună stare, astfel încât să se împiedice pătrunderea diferitelor corpuri străine în canalele de ventilare;c) amplasarea în încăperi a gurilor de absorbție se face în raport cu greutatea specifică a gazelor sau a vaporilor ce se evacuează, iar la ventilările locale acestea trebuie să se afle cât mai aproape de locul de formare a vaporilor, a gazelor sau a pulberilor combustibile;d) ventilatoarele montate în încăperile/zonele cu degajări de substanțe combustibile precum gaze, vapori sau praf, care pot forma cu aerul amestecuri explozive sau care vehiculează astfel de substanțe se mențin în stare de funcționare și se prevăd cu protecții corespunzătoare mediului;e) se interzice evacuarea substanțelor combustibile și a celor inflamabile prin aceeași instalație de ventilare, precum și a substanțelor care în amestec pot provoca aprindere sau explozie;f) menținerea unei exhaustări continue și a unei viteze constante de circulație a aerului în canale, pentru înlăturarea posibilităților de formare a amestecurilor explozive;g) interzicerea utilizării surselor de căldură sau scântei la instalațiile amplasate în medii în care există praf, vapori ori gaze combustibile sau inflamabile;h) întreținerea, verificarea și curățarea periodică a canalelor, tubulaturii și a ventilatoarelor de depunerile combustibile;i) limitarea posibilităților de propagare a incendiilor prin canalele sistemului de ventilare, prin întreținerea în bune condiții a clapetelor antifoc prevăzute;j) în încăperile în care sunt prevăzute instalații de ventilare numai pentru degajări accidentale de gaze, vapori combustibili ori inflamabili, instalația de ventilare se pune și se menține în funcțiune din momentul producerii degajării respective și până în momentul în care au fost înlăturate cauzele care le produc, asigurându-se evacuarea completă a gazelor sau a vaporilor din aceste încăperi;k) dacă degajările au loc numai în cursul unor anumite operații sau faze ale procesului de producție, instalația de ventilare se pune în funcțiune cu 10 minute înainte de începerea operației sau procesului respectiv și va fi oprită după degajarea completă a încăperii, după 10 minute de la terminarea operației sau a procesului respectiv.  +  Articolul 78La instalațiile de ventilare care prezintă pericol de incendiu sau explozie se respectă și următoarele măsuri specifice: a) tubulatura de aspirație trebuie să asigure posibilitatea curățării ei fără dificultate; b) conductele de ventilare să fie bine întreținute, pentru a se preveni scăpările de particule și de vapori inflamabili; c) grătarele care se află deasupra canalelor de aspirație ce sunt dispuse sub podea trebuie executate din materiale ce nu produc scântei la lovire.  +  Articolul 79La exploatarea instalațiilor de protecție împotriva trăsnetului se respectă următoarele reguli principale:a) instalațiile de protecție împotriva trăsnetului se mențin și se exploatează în bună stare de funcționare, cu menținerea integrității tuturor elementelor componente și a continuității între acestea;b) verificarea și întreținerea se efectuează numai de personal specializat și conform cerințelor reglementărilor tehnice în vigoare;c) instalațiile de protecție contra trăsnetului se verifică periodic, conform unui grafic stabilit, urmărindu-se integritatea fizică, continuitatea și buna funcționare a tuturor elementelor componente.  +  Secţiunea a 8-a Construcții, spații și încăperi aferente sistemelor și instalațiilor de protecție împotriva incendiilor  +  Articolul 80În încăperile grupurilor electrogene și ale pompelor acționate cu motoare termice, care constituie surse de rezervă pentru alimentarea cu energie a instalațiilor de protecție împotriva incendiilor, se asigură și următoarele reguli și măsuri specifice:a) asigurarea alimentării cu aer proaspăt și a evacuării gazelor de ardere (eșapare), astfel poziționate și realizate încât să nu conducă la recircularea gazelor evacuate;b) menținerea parametrilor funcționali pentru acumulatoarele de acționare, conform instrucțiunilor producătorilor;c) legarea corectă la priza de pământ a instalației de alimentare cu combustibil lichid;d) menținerea în bună stare a rezervoarelor de alimentare cu combustibil lichid, a conductelor de alimentare și distribuție, a conductelor de preaplin, a indicatoarelor de nivel care nu trebuie să fie din sticlă și a conductelor de aerisire direct în exterior, având opritoare de flăcări corespunzătoare;e) asigurarea rezervei de combustibil pentru funcționarea agregatelor potrivit reglementărilor specifice;f) menținerea temperaturii minime în circuitul de răcire al agregatelor, când instrucțiunile acestora o impun.  +  Articolul 81(1) Pornirea pompelor de incendiu se realizează, conform prevederilor proiectului și/sau ale instrucțiunilor de funcționare a instalației, în unul din următoarele moduri:a) manual, din stația de pompare, și de la distanță, prin acționarea butoanelor de pornire amplasate în acest scop lângă fiecare hidrant interior de incendiu - în cazul pompelor de incendiu prevăzute să lucreze independent de presiunea din hidrofor, prin comandă din stația de pompare, serviciul pentru situații de urgență, atunci când există, și din diferite puncte ale construcțiilor din incintă - în cazul pompelor de incendiu care alimentează cu apă rețele separate;b) automat, în mod obișnuit, la scăderea presiunii din rețea.(2) Pompele de incendiu cu pornire automată ce servesc numai rețelele hidranților de incendiu exteriori se prevăd și cu butoane marcate corespunzător care să permită acționarea lor cel mai târziu în 5 minute de la darea semnalului de alarmă; în același interval de timp trebuie să fie manevrate vanele ce permit utilizarea rezervei de apă pentru incendiu și pornirea pompelor fixe de rezervă.(3) Intrarea pompelor în funcțiune succesivă se asigură temporizat, în cazul stațiilor de pompare cu mai multe agregate, pentru a se evita suprasarcinile și declanșarea aparaturii de protecție, conform instrucțiunilor de funcționare.(4) Oprirea pompelor de incendiu se realizează în toate cazurile numai manual, din stația de pompare, iar automat, numai în cazul lipsei de apă.(5) Pompele de incendiu se montează astfel încât nivelul rezervei de apă pentru incendiu să fie mai sus decât partea superioară a corpului pompei; fac excepție pompele prevăzute cu sisteme de autoamorsare avizate de organele abilitate, care se montează conform indicațiilor producătorului.(6) Pentru acoperirea eventualelor pierderi în rețea și menținerea presiunii în instalație se asigură buna funcționare și întreținere în exploatare a pompelor-pilot pentru debite mici, cu care sunt echipate stațiile de pompare a apei de incendiu; în cazul pornirilor dese, anormale, se analizează cauzele și se iau măsuri pentru reducerea pierderilor din rețea.(7) Dispozitivele de autoînchidere a ușilor rezistente la foc care asigură comunicarea stației de pompare cu restul clădirii civile se mențin în poziție "normal închisă" și în stare de funcționare.(8) Se efectuează inspecții și revizii preventive de către personalul de serviciu specializat, asigurându-se:a) verificarea etanșeității îmbinărilor la presetupe, flanșe și alte dispozitive;b) controlul temperaturii lagărelor pompelor și electromotoarelor;c) detectarea unor eventuale zgomote sau vibrații anormale;d) ungerea lagărelor și a pieselor în mișcare;e) verificarea indicațiilor aparatelor de măsură și control pentru a controla funcționarea corectă a instalațiilor, la parametrii prevăzuți;f) efectuarea încercărilor periodice de funcționare a pompelor de incendiu etc.  +  Articolul 82Electrovanele instalațiilor de sprinklere deschise/drencere sau ale rețelelor hidranților de incendiu care delimitează rețeaua de apă de cea de aer se mențin în bună stare de exploatare, asigurându-se:a) temperatura mediului în spațiul în care sunt montate, superioară temperaturii de 4 grade C, pentru a se evita înghețul;b) funcționarea iluminatului de siguranță;c) accesul ușor în caz de incendiu;d) funcționarea electrovanei, precum și a robinetului de incendiu pentru acționare manuală;e) eliminarea apei din conductele de aer înainte de venirea sezonului rece, precum și periodic în timpul acestui sezon;f) existența și buna funcționare a manometrului montat în avalul vanei pentru confirmarea deschiderii electrovanei și/sau a robinetului de incendiu montat în paralel.  +  Articolul 83(1) Pentru corecta întreținere și siguranță în operare, la stațiile de pompare, camerele rezervoarelor de acumulare a apei, electrovanele și robinetele de incendiu se asigură în exploatare și următoarele măsuri:a) condiții de identificare ușoară a elementelor componente, de exemplu: agregate, robinete, ventile de reținere, supape de alarmă (semnalizare), manometre, prin marcare cu simboluri, etichete și, după caz, colorare, conform prevederilor SR ISO 3864-1, SR ISO 3864-2, SR ISO 3864-3 și corespunzător notațiilor din schemele și instrucțiunile de funcționare a instalației respective;b) menținerea robinetelor sigilate în poziția normală de lucru "Normal deschis" sau "Normal închis" - stabilită în scheme și instrucțiuni;c) marcarea prin culoare roșie pe cadranul manometrelor montate pe conducta de refulare a fiecărei pompe de incendiu și al celor generale montate pe distribuitoare, hidrofoare, ramificații, pentru controlul parametrilor funcționali, a presiunii minime necesare funcționării normale, precum și - în cazuri speciale - a presiunii maxime admise;d) indicarea prin scheme și etichete a parametrilor funcționali ai agregatelor de pompare, electrovanelor, aparatelor de control și semnalizare;e) recomandarea ca la stațiile de pompare fără personal de supraveghere permanent, 24 de ore din 24, să se asigure transmiterea semnalelor funcționale, optice și acustice, și la serviciul pentru situații de urgență sau punctul de comandă și supraveghere permanentă, atunci când acesta există;f) asigurarea în permanență a rezervei intangibile de apă, fiind interzis consumul în alte scopuri din această rezervă; după incendiu se asigură refacerea rezervei conform reglementărilor în vigoare;g) starea tehnică a celei de-a doua surse de alimentare cu energie a stației de pompare, astfel încât, la nevoie, să poată intră în funcțiune în mod eficient;h) starea tehnică a pompelor pentru stingerea incendiilor, inclusiv a agregatelor de acționare, electromotoare, motoare cu ardere internă etc., astfel încât să fie întotdeauna în perfectă stare de funcționare, la parametri din proiectul și/sau instrucțiunile de funcționare, a instalației;i) asigurarea în încăpere a temperaturii necesare evitării înghețării instalațiilor;j) afișarea la loc vizibil a schemei stației de pompare și a instrucțiunile de exploatare.(2) La exploatarea pompelor, surselor de alimentare cu energie electrică, rezervoarelor aferente instalațiilor de sprinklere se respectă prevederile privind întreținerea, verificarea periodică, săptămânală, trimestrială sau anuală și marcarea sprinklerelor, conform SR EN 12845, asigurându-se:a) verificarea trimestrială a fiecărei surse de alimentare cu apă cu supapa de control și semnalizare aferentă sistemului; pompele, dacă sunt furnizate, trebuie pornite automat, iar presiunea de alimentare a debitului corespunzător nu trebuie să fie mai mică decât nivelul corespunzător valorii în conformitate cu SR EN 12845;b) verificarea lunară a sursei secundare de alimentare cu energie electrică de la generatoarele diesel pentru o funcționare satisfăcătoare;c) verificarea anuală a pompelor de alimentare cu apă a instalației la încărcarea maximă, prin intermediul conductei de încercare conectate la refularea pompei situate în aval de clapeta de reținere de la refularea pompei, astfel încât să asigure valorile presiune și debit înscrise pe plăcuța indicatoare;d) verificarea anuală a robinetelor cu flotor din rezervoarele cu apă, în scopul de a asigura funcționarea lor corectă;e) inspectarea cel puțin anual și curățarea, atunci când este necesar, a filtrelor de aspirație a pompelor și bazinului de decantare și a filtrelor sale;f) examinarea externă la cel puțin trei ani a rezervoarelor, pentru a verifica coroziunea; acestea trebuie golite, curățate și examinate pentru coroziunea internă. Dacă este necesar, toate rezervoarele trebuie revopsite și/sau restaurate în ceea ce privește protecția împotriva coroziunii;g) verificarea și înregistrarea săptămânală a indicațiilor manometrelor de presiune de apă și aer, pe instalații, pe tronsonul principal și pe hidrofoare, urmărind presiunea în rețeaua de conducte din instalațiile apă-aer, mixte sau cu preacționare, care nu trebuie să scadă cu mai mult de 1,0 bar pe săptămână, a nivelului de apă din rezervoare și a poziției corecte a tuturor robinetelor;h) verificarea săptămânală a funcționării dispozitivelor de alarmă cu motor hidraulic, astfel încât acestea să sune cel puțin 30 de secunde;i) verificarea săptămânală a pompelor automate privind nivelurile combustibilului și lubrifianților în motoarele diesel, reducerea presiunii apei la dispozitivul de pornire, simulând condiția pornirii automate, înregistrarea presiunii de început în momentul pornirii pompei, presiunea uleiului în motoarele diesel și debitul apei la răcire prin circuitele de răcire deschise;j) verificarea săptămânală a modului de repornire a motoarelor diesel, conform SR EN 12845;k) verificarea la cel puțin 3 ani a robinetelor de oprire a surselor de alimentare, a robinetelor de alarmă și unisens și înlocuirea sau repararea celor defecte, dacă este necesar;l) golirea la cel puțin 10 ani a rezervoarelor de stocare pentru curățare și examinare internă și la construcție și, dacă este necesar, efectuarea reparațiilor necesare;m) verificarea existenței afișării planului de ansamblu al instalației, a marcajelor întrerupătorului alimentării cu energie electrică destinat pompelor de sprinklere, a supapei/supapelor de control și semnalizare;n) verificarea asigurării rezervei de combustibil pentru funcționarea grupurilor de pompare acționate de motoare diesel, pe timpul normat de funcționare, în funcție de riscul de incendiu, potrivit cerințelor SR EN 12845.(3) La instalațiile de pompare comune pentru consum menajer și incendiu sau la cele independente de incendiu se vor respecta cerințele instrucțiunilor de funcționare și verificare periodică a instalațiilor prevăzute pentru stingerea incendiilor care trebuie să cuprindă modul de utilizare și întreținere a instalațiilor în situație normală și în caz de incendiu.(4) Instalațiile electrice care alimentează receptoare cu rol de securitate la incendiu trebuie exploatate astfel încât să asigure alimentarea corespunzătoare cu energie electrică a tablourilor pompelor de incendiu a electrovanelor de incendiu, a instalațiilor de desfumare, a ascensoarelor de pompieri și a altor dispozitive de prevenire și stingere a incendiilor, în limitele parametrilor proiectați și cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice de specialitate și a instrucțiunilor producătorilor. În exploatare trebuie să se asigure:a) funcționarea tabloului general din care se face racordul, astfel încât aceasta să nu fie periclitată de un incendiu declanșat în clădirea respectivă;b) verificarea periodică și asigurarea protecției la foc a traseelor pe căile de alimentare cu energie electrică a tablourilor de distribuție;c) menținerea legării coloanelor de alimentare a receptoarelor înaintea întrerupătorului general sau a siguranțelor generale;d) existența dispozitivului de blocare sigilat, astfel încât să se evite erorile umane și să nu permită întreruperea alimentării decât în caz de necesitate.(5) La rezervoarele de înmagazinare a rezervei de apă de incendiu se asigură:a) sigilarea vanelor în poziție normală de lucru;b) buna funcționare a vanelor de incendiu;c) manevrarea vanelor numai de către personalul special destinat pentru aceasta și cu respectarea instrucțiunilor specifice;d) controlul calității apei; la rezervoarele ce conțin numai apă pentru stingerea incendiilor se vor lua măsuri de primenire a acesteia în cazul apariției de microfloră, microfaună sau mirosuri neplăcute;e) controlul anual al etanșeității și curățarea cuvei rezervoarelor;f) protecția împotriva accesului persoanelor străine de exploatare;g) măsurile de funcționare corespunzătoare pe timp de iarnă, stabilite în instrucțiunile specifice;h) funcționarea instalației de semnalizare, optică și acustică, a nivelului rezervei de incendiu, astfel încât în caz de necesitate să permită luarea măsurilor de utilizare a instalațiilor hidro în regim de avarii stabilite prin instrucțiunile de exploatare, restrângerea sau suprimarea unor consumuri, înlăturarea operativă a avariei, întărirea regimului de control și supraveghere p.s.i. etc. Se verifică atât indicatoarele locale de nivel ale rezervoarelor și castelelor de apă, care trebuie să fie vizibile de la nivelul solului, cât și sistemele prevăzute pentru transmiterea nivelurilor caracteristice de apă de incendiu în stațiile de pompare și la serviciul pentru situații de urgență sau la punctul central de supraveghere a unității care are asigurat personal de serviciu permanent;i) accesul autovehiculelor de intervenție la punctul de alimentare cu apă direct din rezervor. Racordurile fixe ale conductei de aspirație vor avea garnituri de absorbție și racord înfundat, prevăzut cu lanț și asamblat la racordul fix, pentru a se evita pătrunderea corpurilor străine în conducta de aspirație și înfundarea acesteia. Punctele de staționare și alimentare a pompelor mobile de incendiu direct din rezervoare vor fi marcate cu indicatoare, conform SR ISO 3864-1, SR ISO 3864-2, SR ISO 3864-3, și menținute libere.(6) Spațiile și locurile în care sunt amplasate mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor (stații de pompare a apei de incendiu, grupuri electrogene, încăperi pentru echipamente de control și semnalizare, spații ale serviciilor pentru situații de urgență, dispecerate etc.) vor avea asigurată funcționarea iluminatului de siguranță pentru intervenție și de continuare a lucrului pe timpul teoretic de funcționare a acestora, conform reglementărilor tehnice și a instrucțiunilor specifice.  +  Capitolul III Echiparea și dotarea cu mijloace de protecție împotriva incendiilor  +  Articolul 84(1) Echiparea și dotarea construcțiilor cu instalații de protecție împotriva incendiilor și alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor și parametrilor specifici, precum și dimensionarea și amplasarea acestora se asigură conform reglementărilor tehnice și documentațiilor tehnice de proiectare.(2) Echiparea cu instalații de detectare și semnalizare a incendiilor a clădirilor administrative din categoria monumentelor istorice se realizează conform prevederilor prezentei dispoziții, având în vedere următoarele criterii:a) asigurarea echipării cu instalații de detectare și semnalizare a incendiului a monumentelor înscrise în Lista patrimoniului mondial sau care sunt încadrate în categoria monumentelor istorice din grupa A - monumente istorice de valoare națională și universală;b) prevederile lit. a) au caracter de recomandare și pot fi aplicate și pentru monumentele istorice din grupa B monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local;c) asigurarea echipării cu sisteme fixe de protecție împotriva incendiilor în zonele speciale ale clădirii, cum ar fi încăperile cu valori patrimoniale deosebite conținute construcției sau adăpostite ori în zonele în care se află colecții unice de obiecte istorice și la clădirile unicat din lemn, inclusiv protejarea exterioară a acestora.  +  Articolul 85În construcțiile și spațiile administrative se utilizează numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor certificate sau agrementate, potrivit legii.  +  Articolul 86Dotarea cu stingătoare de incendiu se asigură astfel: un stingător la o suprafață de 200 mp, dar minimum două pe nivel.  +  Articolul 87(1) Pentru stingătoarele portative, documentele de referință sunt Directiva 97/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune, SR EN 3 cu părțile sale, precum și reglementările tehnice echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia ori ale statelor EFTA parte la acordul privind Spațiul Economic European.(2) Referitor la performanțele de stingere, acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) stingătoarele cu pulbere trebuie să aibă capacitatea/încărcătura de minimum 6 kg;b) stingătoarele cu apă pulverizată/spumă trebuie să aibă capacitatea/încărcătura de minimum 6 litri.(3) Pentru stingătoarele mobile cu încărcătura nominală de 50 kg/l, documentele de referință sunt SR EN 1866-1 și reglementările tehnice echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia ori ale statelor EFTA parte la acordul privind Spațiul Economic European.(4) Prevederile alin. (2) și (3) nu se aplică stingătoarelor care sunt fabricate și/sau comercializate legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori sunt fabricate legal într-un stat EFTA parte la acordul privind Spațiul Economic European, în conformitate cu specificațiile normative în vigoare în aceste țări.  +  Articolul 88(1) Stingătoarele de incendiu portative se întrețin în stare de funcționare.(2) Stingătoarele de incendiu portative se amplasează vizibil, în locurile prevăzute prin reglementările tehnice, astfel încât să se asigure accesul ușor atunci când se impune folosirea acestora în scopul pentru care sunt destinate.(3) Amplasarea se poate face pe pardoseala încăperii sau pe pereți, în suporturi speciale, în funcție de instrucțiunile producătorului.  +  Articolul 89Se recomandă respectarea următoarelor valori ale distanțelor și înălțimii de montare a stingătoarelor în perimetrul suprafeței protejate: a) maximum 15 m, respectiv 20 m față de cele mai importante focare de incendiu din clasele A și B; b) maximum 1,4 m înălțime față de pardoseală.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 90(1) Proprietarul construcțiilor și instalațiilor aferente sau, după caz, persoana desemnată de acesta să le administreze, denumită în continuare administrator, conducătorul instituției/operatorului economic ori persoana care le utilizează în baza unui contract, a unei convenții sau a unui act juridic similar încheiat în acest sens, denumită în continuare locatar, este obligată să asigure organizarea și desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor în domeniul propriu de activitate, potrivit legii și prevederilor prezentei dispoziții.(2) În construcții și instalații aferente este obligatorie organizarea, în condițiile legii, a activității de control intern al respectării normelor, dispozițiilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor.(3) Controlul intern privind respectarea normelor, dispozițiilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor se execută, după caz, potrivit legii, de proprietar/administrator/locator, conducătorul instituției/operatorului economic, de structurile cu atribuții de apărare împotriva incendiilor, constituite în cadrul operatorului economic/instituției, de conducătorii locurilor de muncă, de cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, de personalul din serviciul pentru situații de urgență din structurile locatorului ori locatarului, de persoane fizice sau juridice autorizate pentru desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor, pe bază de contract.  +  Articolul 91Rezultatele controlului desfășurat de către inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situații de urgență județene/al municipiului București și de către personalul cu atribuții de control în domeniul apărării împotriva incendiilor, se menționează în procesele-verbale de control, se consemnează în registrul de control și se analizează de persoanele enumerate la art. 90 și de personalul cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.  +  Articolul 92(1) În baza concluziilor rezultate din controalele autorității de stat sau din controalele proprii, proprietarul/ conducătorul instituției/operatorului economic/administratorul/ locatarul este obligat să ia măsuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate în domeniul apărării împotriva incendiilor.(2) Constatările, măsurile și deciziile adoptate în urma controalelor se aduc la cunoștință, prin documente scrise, tuturor persoanelor implicate.-----