ORDIN nr. 166 din 27 iulie 2010pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 9 august 2010    În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) și (2) și art. 11 lit. c) din Regulamentul de organizare și funcționare al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările ulterioare, precum și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Dispozițiile generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare prevăzute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998, cu modificările ulterioare.
    Ministrul administrației și internelor,
    Vasile Blaga
    București, 27 iulie 2010.Nr. 166.  +  ANEXĂDISPOZIȚII GENERALEprivind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente