HOTĂRÂRE nr. 776 din 28 iulie 2010privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv a Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităților de tineret și sport,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București se organizează și funcționează ca servicii publice deconcentrate ale Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, cu personalitate juridică.(2) Direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București preiau personalul, activitatea, patrimoniul și bugetul direcțiilor pentru sport județene și a municipiului București și a direcțiilor pentru tineret județene și a municipiului București, care se desființează, conform prevederilor art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităților de tineret și sport și ale prezentei hotărâri.  +  Articolul 2(1) Direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București asigură implementarea la nivel județean și la nivelul municipiului București a strategiei și politicilor Guvernului în domeniile sportului și tineretului și îndeplinesc următoarele atribuții specifice:a) asigură punerea în aplicare la nivelul județelor, respectiv al municipiului București a Programului de guvernare, a strategiei și programelor Autorității Naționale pentru Sport și Tineret în domeniile sportului și tineretului;b) utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfășurării de activități recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii și tineret;c) urmăresc aplicarea și controlul respectării actelor normative din domeniile sportului și tineretului;d) colaborează cu celelalte instituții deconcentrate, cu organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine;e) organizează și desfășoară acțiuni de și pentru tineret, acțiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne și internaționale, sportive și de agrement pentru tineri, în taberele sau centrele de agrement;f) elaborează calendarul anual de acțiuni de sport și tineret proprii și în parteneriat și îl supun aprobării conducerii Autorității Naționale pentru Sport și Tineret;g) acționează în colaborare cu autoritățile administrației publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement din fondurile alocate de la Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret și din alte fonduri, precum și pentru modernizarea și optimizarea serviciilor pentru sport și tineret;h) asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe și proiecte de și pentru tineret, precum și pentru sport de către instituții publice locale;i) colaborează, cooperează și dezvoltă parteneriate cu persoane fizice și juridice, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile sportului și tineretului;î) oferă informații și acordă consiliere în domeniile sportului și tineretului;j) organizează, participă, monitorizează și evaluează acțiunile în domeniile sportului și tineretului;k) organizează baza de date cu organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret din județ;l) organizează tabere tematice, activități de recreere, seminarii, cursuri pentru educația nonformală pentru tineri și studenți;m) organizează și implementează programe cu caracter social pentru copii și tineri, cu precădere pentru cei defavorizați;n) propun Autorității Naționale pentru Sport și Tineret înființarea sau desființarea centrelor pentru tineret pe care le coordonează, în vederea derulării activităților de informare și consiliere pentru tineret;o) finanțează unele programe speciale pentru sportivi, secții sau echipe din raza administrativ-teritorială.(2) Direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București îndeplinesc și atribuțiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte atribuții stabilite prin regulamentele aprobate de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret și prin acte normative specifice domeniului lor de activitate.  +  Articolul 3(1) Numărul maxim de posturi al direcțiilor județene pentru sport și tineret și al Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București, precum și al centrelor de agrement și al unităților de administrare este de 1.350.(2) Repartizarea numărului de posturi pentru fiecare direcție județeană pentru sport și tineret, respectiv pentru Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București se face prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, în limita numărului maxim de posturi prevăzut la alin. (1).(3) Statele de funcții și structura organizatorică ale direcțiilor județene pentru sport și tineret și ale Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, la propunerea conducătorilor acestora.(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv al Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București se stabilesc prin fișa postului, în conformitate cu structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare al direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv al Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Sport și Tineret. (5) Salarizarea personalului direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv al Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București se face potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 4(1) Direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București sunt conduse de un director executiv și, după caz, de un director executiv adjunct, funcționari publici, dacă există unități de administrare a bazelor sportive și/sau centre de agrement.(2) Directorul executiv al direcției județene pentru sport și tineret, respectiv al Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București reprezintă instituția în raporturile cu autoritățile administrației publice locale, cu organizațiile române și străine de și pentru sport sau tineret, precum și în raporturile cu persoanele fizice și juridice.(3) Directorii executivi ai direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv al Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București sunt ordonatori terțiari de credite.(4) Directorii executivi ai direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv al Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București se subordonează președintelui Autorității Naționale pentru Sport și Tineret.(5) Directorii executivi și, după caz, directorii executivi adjuncți îndeplinesc atribuțiile stabilite prin fișa postului aprobată de către președintele Autorității Naționale pentru Sport și Tineret.(6) În exercitarea atribuțiilor lor, directorii executivi ai direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv al Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București emit decizii.(7) Directorii executivi ai direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv al Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București și, după caz, adjuncții acestora se numesc, în condițiile legii, prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Sport și Tineret.(8) Directorii executivi ai direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv al Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București pot delega unele dintre atribuțiile lor directorilor executivi adjuncți sau altor persoane din cadrul instituției, în condițiile legii.  +  Articolul 5În subordinea direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv a Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București funcționează unități de administrare a bazelor sportive și centre de agrement, fără personalitate juridică, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, care au ca obiect de activitate administrarea și întreținerea bazelor sportive de interes național și a centrelor de agrement, precum și prestarea de servicii pentru activitatea sportivă și de tineret.  +  Articolul 6(1) Cheltuielile curente și de capital ale direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv ale Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București se finanțează din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat.(2) Veniturile proprii ale direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv ale Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București provin din:a) contribuția beneficiarilor, părinților, întreținătorilor legali sau a instituțiilor de ocrotire pentru preșcolari, elevi și tineri în beneficiul cărora se organizează activități specifice de tabere și tineret;b) contribuții de la persoane fizice și juridice din țară și din străinătate, donații, sponsorizări;c) veniturile obținute din gospodării-anexe, realizarea și difuzarea de materiale, închirieri ocazionale ale spațiilor și mijloacelor de transport disponibile, asocierea în participațiune, colaborări cu terți, alte prestări de servicii specifice;d) închirieri și concesionări ale bunurilor proprietate publică și/sau privată a statului, în condițiile legii;e) venituri obținute din cazarea tinerilor și sportivilor în locațiile proprii;f) venituri provenite din organizarea de excursii interne și externe;g) alte venituri, în condițiile legii.  +  Articolul 7(1) Direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București pot finanța programe de tineret și sport din bugetul propriu și pot derula programe de tineret și sport finanțate din bugetul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret.(2) Direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București pot procura și deține mijloace proprii de transport de persoane, alimente și materiale, cu încadrarea în numărul și consumul normat potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 8Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat și pe noile funcții se face cu respectarea pregătirii profesionale și a competențelor personalului prin raportare la atribuțiile compartimentelor.  +  Articolul 9(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 753/2005 privind organizarea și funcționarea direcțiilor pentru tineret județene, respectiv a municipiului București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 25 iulie 2005, cu excepția art. 8 alin. (2)-(5) și a anexelor nr. 1-4, care se aplică până la 31 decembrie 2010. În cuprinsul anexelor nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 753/2005, trimiterea la art. 3 se consideră a fi făcută la art. 2 alin. (1) lit. e) și l) din prezenta hotărâre.(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), criteriile privind stabilirea costului mediu orientativ pentru tabere, excursii și expediții școlare și pentru celelalte activități de tineret, modul de suportare a cheltuielilor pentru copiii și tinerii participanți, precum și alte aspecte referitoare la organizarea activităților în tabere și centrele de agrement vor fi stabilite prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Sport și Tineret.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marko Bela
  Ministrul educației, cercetării,
  tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Ministrul muncii, familiei și
  protecției sociale,
  Mihai Constantin Șeitan
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 28 iulie 2010.Nr. 776.-------