DECIZIE nr. 983 din 8 iulie 2010referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155, art. 156, art. 159, art. 148 alin. 1 lit. f) şi art. 149^1 din Codul de procedură penală
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 5 august 2010    Augustin Zegrean - preşedinteAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorMircea Ştefan Minea - judecătorIulia Antonella Motoc - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorIuliana Nedelcu - procurorDoina Suliman - magistrat-asistent-şefPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155, art. 156, art. 159, art. 148 alin. 1 lit. f) şi art. 149^1 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ilie Cornel în Dosarul nr. 36.598/3/2009 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.La apelul nominal se prezintă personal partea Vasile Robert Gramma. Lipseşte autorul excepţiei, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Cauza este în stare de judecată.Preşedintele acordă cuvântul părţii prezente, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Încheierea nr. 320/R din 30 septembrie 2009, pronunţată în Dosarul nr. 36.598/3/2009, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală şi pentru cauze cu minori şi de familie a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155, art. 156, art. 159, art. 148 alin. 1 lit. f) şi art. 149^1 din Codul de procedură penală.Excepţia a fost ridicată de Ilie Cornel cu ocazia soluţionării recursurilor formulate împotriva Încheierii de şedinţă din Camera de Consiliu din 18 septembrie 2009 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a penală.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile de lege criticate, care reglementează procedura de prelungire a duratei arestării preventive în cursul urmăririi penale şi procedura de arestare a inculpatului în cursul urmăririi penale, contravin prevederilor constituţionale ale art. 131 şi art. 53, procurorul apărând ordinea de drept şi nu ordinea publică prevăzută de art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală.Instanţa de judecată apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constituţionale.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie următoarele dispoziţii din Codul de procedură penală: art. 155 - Prelungirea duratei arestării în cursul urmăririi penale, art. 156 Propunerea pentru prelungirea arestării dispuse în cursul urmăririi penale, art. 159 - Procedura prelungirii arestării preventive dispuse în cursul urmăririi penale, art. 148 alin. 1 lit. f) - Condiţiile şi cazurile în care se dispune arestarea inculpatului şi art. 149^1 Arestarea inculpatului în cursul urmăririi penale.Aceste texte de lege sunt raportate la prevederile constituţionale ale art. 131 - Rolul Ministerului Public şi art. 53 - Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile de lege criticate, care reglementează procedura prelungirii arestării preventive dispuse în cursul urmăririi penale şi instituie reguli referitoare la propunerea pentru prelungirea arestării preventive dispuse în cursul urmăririi penale şi la prelungirea arestării preventive în cursul urmăririi penale, nu încalcă prevederile constituţionale privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, fiind în concordanţă cu prevederile art. 53 din Constituţie, referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.De asemenea, dispoziţiile art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală care stabilesc un caz de arestare, anume situaţia în care lăsarea în libertate prezintă un pericol concret pentru "ordinea publică", sunt în deplină concordanţă cu prevederile constituţionale ale art. 131 care statuează că Ministerul Public apără "ordinea de drept".În procesul penal din România procurorul acţionează ca apărător al intereselor generale ale societăţii, dar şi ale părţii din proces, în spiritul legalităţii.Cele două noţiuni, ordinea de drept şi ordinea publică, nu se exclud şi nu se află în contradicţie, fiind într-o relaţie de interdependenţă. Astfel, ordinea de drept se concretizează în ordinea publică prin asigurarea respectării legii penale.Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155, art. 156, art. 159, art. 148 alin. 1 lit. f) şi art. 149^1 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ilie Cornel în Dosarul nr. 36.598/3/2009 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 8 iulie 2010.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,AUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent-şef,Doina Suliman----