HOTĂRÂRE nr. 774 din 28 iulie 2010pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.442/2009 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 4 august 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. a) şi r), al art. 34 şi al art. 40 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 12 ianuarie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Mediului şi Pădurilor este de 747, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."2. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - (1) În structura Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita numărului de posturi aprobat, funcţionează Autoritatea pentru Inundaţii şi Managementul Apelor, unitate fără personalitate juridică, care are în componenţă Direcţia managementul riscului la inundaţii, Direcţia amenajarea bazinelor hidrografice şi Direcţia managementul resurselor de apă. (2) Autoritatea pentru Inundaţii şi Managementul Apelor este condusă de un director general, care este numit prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor, conform prevederilor legale în vigoare. (3) Atribuţiile principale ale Autorităţii pentru Inundaţii şi Managementul Apelor sunt: a) coordonarea elaborării şi implementării Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind managementul riscului la inundaţii; b) întocmirea proiectelor de acte normative în vederea transpunerii directivelor europene în domeniul apei şi coordonarea implementării acestora; c) coordonarea elaborării planurilor bazinale de prevenire, protecţie şi diminuare a efectelor inundaţiilor, incluzând şi acţiunile şi măsurile pentru înlăturarea efectelor distructive apărute în albiile cursurilor de apă în zonele critice - poduri, podeţe, îngustări de albii; d) participarea la implementarea de noi sisteme informaţionale de colectare a datelor şi de avertizare-alarmare pentru cazuri de inundaţii; e) participarea la introducerea unor sisteme de alarmare-avertizare a autorităţilor şi populaţiei pentru cazuri de incidente şi accidente la baraje aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"; f) controlul şi reglementarea utilizării albiilor şi a malurilor cursurilor de apă; g) coordonarea elaborării hărţilor de hazard şi a hărţilor de risc la inundaţii la nivelul bazinelor sau grupurilor de bazine hidrografice."3. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.442/2009 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 23 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi pentru subunităţile sale este de 314."2. La articolul 6, alineatul (1^1) se abrogă.3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.4. În anexa nr. 2, la articolul 11 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:"c) stabileşte structura organizatorică şi numărul maxim de posturi pentru institutul naţional şi subunităţile sale cu personalitate juridică, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat potrivit art. 5 alin. (2) din hotărâre;".  +  Articolul IIIÎncadrarea în numărul maxim de posturi, pentru fiecare instituţie reorganizată conform prezentei hotărâri, se va face cu respectarea termenelor şi procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal din care face parte şi a celorlalte prevederi legale în vigoare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanPreşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,Andras Zsolt SzakalMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 28 iulie 2010.Nr. 774.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009)*Font 7*              ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐              │ STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI MEDIULUI ŞI PĂDURILOR │              └───────────────────────────────────────────────────────────────┘                           ┌─────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌─────────────┐                           │ COLEGIUL ├────┤ MINISTRU ├──────────┬───────────┤ CONSILIUL │                           │ │ │ │ ┌─────┴──────┐ │ CONSULTATIV │                           └─────────────┘ └──┬───┬───┬─┬─┬─┬──┘ │ CABINET │ └─────────────┘                                                 │ │ │ │ │ │ │ MINISTRU │                                                 │ │ │ │ │ │ └────────────┘ ┌───────────────────┐ ┌─────────────────────────┘ │ │ │ │ └────────────────────┐ ┌────────────────────┐ │ DIRECŢIA GENERALĂ ├─┤ │ │ │ │ ├──┤ DIRECŢIA GENERALĂ │ │ JURIDICĂ │ │ │ │ │ │ │ │ECONOMICĂ FINANCIARĂ│ └───────────────────┘ │ ┌───────────────────┐ │ │ │ │ │ └────────────────────┘ ┌───────────────────┐ │ │ AUTORITATEA PENTRU├─┘ │ │ │ │ ┌────────────────────┐ │ DIRECŢIA INSPECŢIE├─┤ │ INUNDAŢII ŞI │ │ │ │ ├──┤ DIRECŢIA GENERALĂ │ │ ŞI CONTROL │ │ │MANAGEMENTUL APELOR│ │ │ │ │ │ACHIZIŢII PUBLICE ŞI│ └───────────────────┘ │ └───┬─────┬─────┬───┘ │ │ │ │ │ ADMINISTRATIV │ ┌───────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────┘ │ AUDIT **) ├─┤ ┌────────┴──┐ │ ┌──┴───────┐ │ │ │ │ ┌────────────────────┐ └───────────────────┘ │ │ DIRECŢIA │ │ │ DIRECŢIA │ │ │ │ │ │ GESTIUNEA ŞI PRO- │┌────────────────────┐ │ │ MANAGE- │ │ │ MANAGE- │ │ │ │ │ │TECŢIA INFORMAŢIILOR││UNITATEA DE POLITICI├─┤ │ MENTUL │ │ │ MENTUL │ │ │ │ ├──┤ CLASIFICATE **) ││ PUBLICE şI MANAGE- │ │ │RISCULUI LA│ │ │RESURSELOR│ │ │ │ │ └────────────────────┘│MENTUL CALITĂŢII **)│ │ │ INUNDAŢII │ │ │ DE APĂ │ │ │ │ │ ┌────────────────────┐└────────────────────┘ │ └───────────┘ │ └──────────┘ │ │ │ ├──┤ SISTEME INFORMATICE│┌────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ ***) ││ DIRECŢIA RESURSE ├─┤ ┌─────────┴─────────┐ │ │ │ │ └────────────────────┘│ UMANE │ │ │DIRECŢIA AMENAJAREA│ │ │ │ │└────────────────────┘ │ │ BAZINELOR │ │ │ │ │ ┌────────────────────┐┌────────────────────┐ │ │ HIDROGRAFICE │ │ │ │ ┌────────────────┐ └──┤ DIRECŢIA AFACERI ││ DIRECŢIA DE │ │ └───────────────────┘ │ │ └─┤SECRETAR DE STAT│ │ EUROPENE ││ COMUNICARE ├─┤ │ │ └──────┬─────────┘ └────────────────────┘└────────────────────┘ │ │ │ │ ┌─────────┐┌────────────────────┐ │ │ │ └─┤ CABINET ││ DIRECŢIA RELAŢII ├─┘ │ │ └─────────┘│ EXTERNE ŞI PROTOCOL│ ┌─────────────────┘ │└────────────────────┘ │ │               ┌──────────────────┐ │ ┌───────┴──────────┐               │ SECRETAR DE STAT ├────┘ │ SECRETAR GENERAL │               └────────┬─────────┘ └───────┬──────────┘                        │ ┌───────────┐ │                        └──────┤ CABINET │ │                               └───────────┘ │                                                           │                                                           │                ┌──────────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────┐                │ SECRETAR GENERAL ADJUNCT ├───────────────┼───────────┤ SECRETAR GENERAL ADJUNCT │                └──────────────────────────┘ │ └──────────────────────────┘                                                           │                                                           │ ┌─────────────┐      ┌──────────────┬────────────┬─────────────┬──────────┴─┬────────────┬───────────┐ │ DIRECŢIA DE │      │ │ │ │ │ │ │ ┌──┤ CONTROL ŞI │┌─────┴────┐ ┌───────┴───┐ ┌──────┴────┐ ┌──────┴─────┐ ┌────┴────┐ ┌─────┴────┐ ┌────┴───┐ │ │ SILVICULTURĂ││ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ │ │ DIRECŢIA │ │ │ │ └─────────────┘│ GENERALĂ │ │ CONTROLUL│ │ GESTIUNE │ │ SCHIMBĂRI │ │DIRECŢIA │ │ GENERALĂ │ │DIRECŢIA│ │ ┌───────────────┐│ AM POS │ │POLUĂRII ŞI│ │DEŞEURI ŞI │ │CLIMATICE ŞI│ │BIODIVER-│ │ DE │ │GENERALĂ├──┤ │DIRECŢIA PĂDURI││ MEDIU │ │ EVALUARE │ │ SUBSTANŢE │ │ DEZVOLTARE │ │ SITĂŢI │ │INVESTIŢII│ │ PĂDURI │ ├──┤ ŞI DEZVOLTARE ││ ****) │ │ IMPACT │ │PERICULOASE│ │ DURABILĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ FORESTIERĂ │└──────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └────────────┘ └─────────┘ └──────────┘ └────────┘ │ └───────────────┘                                                                                             │ ┌─────────────────┐                                                                                             │ │DIRECŢIA POLITICI│                                                                                             └──┤ ŞI STRATEGII │                                                                                                │ îN SILVICULTURĂ │                                                                                                └─────────────────┘    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ NUMĂR MAXIM DE POSTURI: 747 EXCLUSIV DEMNITARII ŞI POSTURILE AFERENTE │    │ CABINETULUI │    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ NOTĂ: │    │ *) SE ORGANIZEAZĂ CONFORM LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE, PRIN ORDIN AL MINISTRULUI │    │ **) SE ORGANIZEAZĂ LA NIVEL DE COMPARTIMENT. │    │ ***) SE ORGANIZEAZĂ LA NIVEL DE SERVICIU; │    │ ****) SE ORGANIZEAZĂ PE DIRECŢII, SERVICII, BIROURI, COMPARTIMENTE, PRIN │    │ ORDIN AL MINISTRULUI, DUPĂ CONSULTAREA PREALABILĂ A MFP │    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009)1. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor
  Nr. crt. Denumirea unităţii
  I. Instituţii publice cu personalitate juridică finanţate integral din bugetul de stat
  1. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
  2. Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
  3. Garda Naţională de Mediu
  4. Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare
  II. Unităţi cu finanţare externă şi de la bugetul de stat
  Unităţi de management al proiectului (UMP)
  Unităţi de implementare a proiectului (UIP)
  NOTĂ:Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I este de 3.761, din care:- Garda Naţională de Mediu - 953 de posturi;- Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - 2.178 de posturi, din care 1.953 de posturi pentru instituţiile publice din subordine;- Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" - 173 de posturi;- inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare - 457 de posturi.2. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor
  Nr. crt. Denumirea unităţii
  1. Administraţia Naţională de Meteorologie
  2. Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
  3. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului şi Pădurilor
  Nr. crt. Denumirea unităţii
  I. Unităţi finanţate din venituri proprii
  1. Administraţia Fondului pentru Mediu
  2. Administraţia Naţională "Apele Române"
  II. Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului
   +  Anexa 3 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.442/2009)    MINISTERUL MEDIULUI    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                           ┌──────────────────────────┐                           │CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE│                           └───────────┬──────────────┘                                       │                                       │                                       │    ┌──────────────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌────────────────────┐    │COMITETUL DIRECTOR├───────┤DIRECTOR GENERAL├──────┤CONSILIUL ŞTIINŢIFIC│    └──────────────────┘ └───────┬────────┘ └────────────────────┘                                       │                                       │            ┌──────────────────────────┼─────────────────────────┐            │ │ │            │ │ │ ┌──────────┴───────────┐ ┌─────────┴─────────┐ ┌──────────┴───────────┐ │INSTITUTUL NAŢIONAL DE│ │ │ │INSTITUTUL NAŢIONAL DE│ │ CERCETARE-DEZVOLTARE │ │ APARAT PROPRIU │ │ CERCETARE-DEZVOLTARE │ │ "DELTA DUNĂRII" │ │ │ │ "GRIGORE ANTIPA" │ └──────────────────────┘ └───────────────────┘ └──────────────────────┘            ┌─────────────────────────────┐            │Numărul total de posturi: 314│            └─────────────────────────────┘-------