HOTĂRÂRE nr. 725 din 21 iulie 2010privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 4 august 2010  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 2 și art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul București, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este autoritatea publică centrală responsabilă cu aplicarea strategiei și Programului de guvernare, cu rol în elaborarea și implementarea strategiilor naționale sectoriale în domeniile agriculturii și producției alimentare, dezvoltării rurale, pescuitului și acvaculturii, îmbunătățirilor funciare, precum și în domeniile conexe: fitosanitar, cercetarea științifică de specialitate, conservarea și managementul durabil al solurilor și al resurselor genetice vegetale și animale.(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale elaborează strategii și reglementări specifice în domeniile sale de activitate, în cadrul politicii Guvernului și în conformitate cu reglementările Uniunii Europene și cu principiile politicii agricole comune (PAC).(4) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este finanțat integral de la bugetul de stat.(5) Obiectivele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale sunt următoarele:a) asigurarea securității alimentare naționale prin creșterea și diversificarea producției agricole;b) creșterea competitivității produselor agroalimentare și pescărești românești pe piața europeană și globală în vederea echilibrării balanței comerciale agricole;c) absorbția fondurilor comunitare destinate finanțării domeniilor specifice;d) susținerea financiară și fiscală a agriculturii prin programe multianuale;e) eficientizarea structurilor de piață agricole și agroalimentare;f) stimularea înființării de depozite pentru colectarea, sortarea și valorificarea produselor agricole;g) accelerarea procesului de dezvoltare rurală, inclusiv a serviciilor din spațiul rural;h) modernizarea și extinderea infrastructurii de îmbunătățiri funciare, adaptarea agriculturii la schimbările climatice;i) dezvoltarea pisciculturii;j) susținerea cercetării agricole și a formării profesionale;k) reforma structurilor administrative cu atribuții în domeniul agriculturii.  +  Articolul 2(1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale exercită următoarele funcții:a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica Guvernului, normele Uniunii Europene și tendințele pe plan mondial, strategia de dezvoltare în domeniile sale de activitate și se proiectează mecanismele financiare necesare;b) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia Guvernului, realizarea cadrului juridic și elaborarea reglementărilor specifice activităților din domeniile sale de activitate;c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietății publice și private a statului, precum și gestionarea fondurilor și serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate;d) de gestionare a fondurilor europene și naționale alocate dezvoltării rurale, agriculturii și pisciculturii;e) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate și în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;f) de autoritate de stat, prin care se asigură implementarea, urmărirea și controlul aplicării și respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate;g) de autoritate de management pentru Programul SAPARD, Programul național de dezvoltare rurală 2007-2013 - PNDR și Programul operațional pentru pescuit - POP;h) de plată, prin instituțiile/departamentele subordonate/din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru organizarea, implementarea și funcționarea Rețelei de informații contabile agricole - RICA.(3) În structura Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în coordonarea directă a ministrului, funcționează autoritatea competentă pentru acreditarea agențiilor de plăți și a organismului coordonator.  +  Capitolul II Atribuțiile, structura organizatorică și conducerea ministerului  +  Secţiunea 1 Atribuțiile ministerului  +  Articolul 3În exercitarea funcțiilor sale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are următoarele atribuții principale:a) asigură implementarea Programului de guvernare, a strategiilor și politicilor din domeniile sale de activitate, pe principiile PAC, potrivit reglementărilor în vigoare;b) implementează prevederile Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, pentru domeniile specifice;c) fundamentează și elaborează strategii și politici specifice în domeniile sale de activitate, pe care le promovează la nivel european și/sau național, alături de cele comunitare;d) elaborează și fundamentează documentele ce reflectă poziția României în raport cu politica și strategia Uniunii Europene pentru domeniul său de competență și asigură participarea la activitățile instituțiilor Uniunii Europene;e) inițiază, elaborează și promovează în vederea adoptării proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate;f) avizează proiecte de acte normative care au legătură cu domeniile sale de activitate;g) inițiază, elaborează și aprobă măsuri, proceduri și norme în domeniul specific, conform legislației comunitare și naționale;h) asigură fluxul financiar al fondurilor destinate cofinanțării și prefinanțării contribuției financiare a Uniunii Europene, utilizate pentru plata cheltuielilor aferente Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) și Fondului European pentru Pescuit (FEP);i) garantează integritatea contribuției financiare a Uniunii Europene și asigură respectarea utilizării acesteia conform destinației stabilite prin acordul interinstituțional, angajamentele bugetare și prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Europeană și Guvernul României;j) în domeniile sale de activitate, asigură gestionarea contribuției financiare a Uniunii Europene, în condițiile stabilite prin plafoanele anuale și angajamentele bugetare, prin conturi deschise la instituții financiar-bancare sau la Trezoreria Statului;k) asigură controlul privind operațiunile care fac parte din sistemul de finanțare prin FEGA, FEP, FEADR și bugetul național;l) elaborează și/sau avizează documentațiile tehnice ale obiectivelor de investiții specifice;m) evaluează și înregistrează bunurile din patrimoniul său și asigură sprijinirea instituțiilor publice din subordine în procedura de înregistrare a bunurilor care se află în administrarea acestora;n) elaborează studii, analize, planuri și fundamentează programe de dezvoltare a zonelor rurale, montane și a celor cu risc de eroziune a solului;o) reprezintă Guvernul în relațiile cu organismele și instituțiile interne și internaționale, în domeniile sale de activitate;p) inițiază, negociază și asigură, prin împuternicirea Guvernului, punerea în aplicare a convențiilor și acordurilor internaționale din domeniul său de activitate la care România este parte și dezvoltă relații de cooperare cu instituții și organizații similare din alte state;q) întreprinde acțiuni și inițiative, potrivit competențelor stabilite de lege, pentru participarea României la acțiunile de cooperare bilaterală și multilaterală, la nivel subregional, regional și global, pentru valorificarea oportunităților și facilităților de asistență financiară, tehnică, tehnologică și științifică;r) colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritățile administrației publice locale și cu alte organisme interne și internaționale;s) asigură relația cu Parlamentul României, cu sindicatele și patronatele și cu partenerii sociali din sfera sa de activitate, precum și cu mass-media;ș) desfășoară activități de control și inspecții tehnice privind respectarea legislației pe domenii de activitate, colaborând în acțiunile sale, după caz, și cu celelalte autorități publice abilitate;t) elaborează strategiile în domeniul consultanței agricole;ț) asigură dezvoltarea și funcționarea sistemului antigrindină, securitatea și controlul în domeniul intervențiilor active în atmosferă, precum și organizarea colaborării internaționale în domeniu;u) asigură asistență tehnică producătorilor sau procesatorilor la elaborarea documentației, conform legislației comunitare și naționale, pentru a solicita protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate ale produselor agricole sau alimentare românești, la nivel național și comunitar, precum și asistență tehnică în elaborarea de proiecte pentru promovarea produselor tradiționale și ecologice românești;v) organizează controlul financiar preventiv la nivelul ministerului și avizează organizarea acestuia la nivelul instituțiilor subordonate, potrivit legii;w) promovează politicile naționale și comunitare din domeniul specific de activitate;x) exercită și alte responsabilități, în conformitate cu dispozițiile legislației naționale și ale acordurilor internaționale la care România este parte, precum și cu statutul României de stat membru al Uniunii Europene.  +  Secţiunea a 2-a Structura organizatorică și conducerea ministerului  +  Articolul 4(1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale se pot organiza direcții, servicii, birouri și compartimente, în condițiile legii.(3) Atribuțiile și responsabilitățile structurilor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare și funcționare al ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.  +  Articolul 5(1) În condițiile legii, se organizează și funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale unități de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe.(2) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(3) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale numește, în condițiile legii, personalul UMP și stabilește competențele directorului.  +  Articolul 6(1) Structurile care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 2.(2) Atribuțiile și responsabilitățile, structura organizatorică, statele de funcții și numărul de posturi pentru instituțiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.(3) Numirea conducătorilor instituțiilor din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se face prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în condițiile legii.(4) Structurile care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 3.(5) La structurile prevăzute la alin. (4) numirea conducătorilor se face potrivit legii.  +  Articolul 7(1) Conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se exercită de către ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.(2) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(3) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale îndeplinește în domeniul de activitate al ministerului atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.(4) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale aprobă înființarea comitetelor de monitorizare sau a grupurilor de lucru.(5) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.(6) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale aprobă prin ordin măsuri, proceduri și norme de implementare a regulamentelor comunitare în domeniile de activitate ale ministerului.(7) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale îndeplinește și alte atribuții specifice stabilite prin alte acte normative.(8) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și organizații, cu persoane juridice și fizice din țară sau din străinătate, precum și în justiție.(9) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale coordonează activitatea structurilor din subordine, precum și a celor aflate sub autoritatea ministerului și îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de ordonator principal de credite.  +  Articolul 8În scopul coordonării activităților specifice programelor naționale și comunitare, derulate în domeniile de activitate ale ministerului, se înființează comitete de coordonare, monitorizare, evaluare, selecție, ale căror componență și mod de funcționare se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.  +  Articolul 9(1) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 2 secretari de stat.(2) Secretarii de stat exercită atribuțiile delegate de către ministrul agriculturii și dezvoltării rurale. Răspunderile și atribuțiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.  +  Articolul 10În cazul în care ministrul agriculturii și dezvoltării rurale nu își poate exercita atribuțiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atribuții, înștiințându-l pe primul-ministru.  +  Articolul 11(1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale este înalt funcționar public, numit în condițiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile ministerului.(2) Secretarul general este subordonat direct ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(3) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.(4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate îndeplini și alte atribuții încredințate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al ministerului.(5) Secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct, numit în condițiile legii.  +  Articolul 12(1) Compartimentul "Leader și alte programe" și compartimentul "Promovare, informare și raportare" din direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București se reorganizează ca structuri județene de dezvoltare rurală în cadrul Direcției generale dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR, denumită în continuare DGDR AM-PNDR, din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) Numărul maxim de posturi pentru structurile județene de dezvoltare rurală este de 198.(3) Structurile județene de dezvoltare rurală, precum și numărul de personal pentru fiecare structură se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(4) Personalul din cadrul compartimentelor prevăzute la alin. (1), supuse reorganizării, se consideră transferat în interesul serviciului, în limita posturilor prevăzute la alin. (2), și beneficiază de drepturile salariale pentru categoriile de personal din cadrul DGDR AM-PNDR.(5) Personalul din cadrul structurilor de dezvoltare rurală de la nivel județean, prevăzute la alin. (1), își va desfășura activitatea în spațiile pe care le ocupă în prezent în cadrul sediilor direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București.  +  Articolul 13(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale preia un număr de 10 posturi cu personalul aferent, în urma desființării prin absorbție a Agenției Naționale de Consultanță Agricolă, în vederea desfășurării activității de elaborare a strategiilor de consultanță agricolă.(2) În vederea desfășurării activității prevăzute la alin. (1), se înființează în cadrul Direcției generale politici agricole o structură ale cărei atribuții se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al ministerului.(3) Personalul preluat în limita posturilor prevăzute la alin. (1) beneficiază de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcții din cadrul structurii prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 14(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale preia personalul aferent Administrației sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor, desființată ca urmare a comasării prin absorbție, în limita a 33 de posturi.(2) În vederea desfășurării activității Administrației sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor, se înființează în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale o structură ale cărei atribuții se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al ministerului.(3) Personalul preluat în limita posturilor prevăzute la alin. (1) beneficiază de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcții din cadrul structurii prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 15(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale preia în cadrul DGDR AM-PNDR din aparatul propriu un număr de 33 de posturi vacante, în urma desființării Agenției Naționale a Zonei Montane, în vederea desfășurării activităților în domeniul dezvoltării și protecției zonelor montane din România, zone marcate de specificitate, fragile ecologic și defavorizate economico-social din cauze naturale.(2) Personalul se preia în limita posturilor prevăzute la alin. (1) și beneficiază de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcții din cadrul DGDR AM-PNDR.  +  Articolul 16Numărul maxim de posturi din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale este de 670, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.  +  Articolul 17(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autovehicule stabilit potrivit actelor normative în vigoare: 7 autovehicule, dintre care 4 autovehicule cu un consum lunar de 200 litri/lună/autovehicul și 3 autovehicule cu un consum de 150 litri/lună.(2) Pentru activitățile specifice de inspecții și control, gestiune economico-administrativă, precum și pentru activitățile interinstituționale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotare 17 autovehicule de intervenție, cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul.(3) Pentru implementarea și controlul măsurilor din PNDR, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin DGDR AM-PNDR, are în dotare un număr total de 44 de autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul, dintre care 2 la nivelul aparatului central și 42 la nivelul structurilor județene.(4) Pentru implementarea și controlul măsurilor din Programul operațional de pescuit - POP, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția generală pescuit - AM-POP, are în dotare un număr total de 11 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul, dintre care 2 la nivelul aparatului central și 9 la nivel teritorial, o barcă din fibră de sticlă, precum și o șalupă fluvială de control.(5) Pentru desfășurarea activității privind intervențiile active în atmosferă, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotare un număr total de 6 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul, dintre care 1 la nivelul aparatului central și 5 la nivelul structurilor teritoriale.(6) Pentru desfășurarea activității privind consultanța agricolă, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotare la nivelul aparatului central un număr total de 3 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul.(7) Structurile care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prevăzute la pct. I și II din anexa nr. 2 pot utiliza pentru activități specifice un număr de autoturisme, potrivit anexei nr. 4.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 18(1) Cheltuielile curente aferente activităților DGDR AM-PNDR de gestionare a fondurilor comunitare, inclusiv cheltuielile de personal, se suportă din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și de la bugetul de stat, așa cum sunt prevăzute în capitolul "Cheltuieli directe" din măsura 511 "Asistență tehnică" din cadrul PNDR.(2) Cheltuielile curente aferente activităților DGP AM-POP și Agenției de plată - Direcția generală buget finanțe și fonduri europene de gestionare a fondurilor comunitare, inclusiv cheltuielile de personal, se suportă din Fondul European pentru Pescuit și de la bugetul de stat, așa cum sunt prevăzute în axa 5 "Asistență tehnică" din cadrul POP.  +  Articolul 19Încadrarea în numărul de posturi și în structura organizatorică extinsă se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, cu respectarea termenelor și a procedurii stabilite de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcții.  +  Articolul 20(1) Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 1 iulie 2010, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Numărul de posturi al Agenției este de 97.2. La articolul 7 punctul F, litera h) va avea următorul cuprins:h) propune ministrului agriculturii și dezvoltării rurale componența comisiei de privatizare, concesionare, precum și atribuțiile acesteia.3. La anexa nr. 1, nota va avea următorul cuprins:Nr. maxim de posturi: 97*) Notă *) Inclusiv posturile din structurile regionale.4. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Încadrarea în numărul de posturi se realizează cu respectarea termenelor și a procedurii stabilite de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcții.  +  Articolul 21Alineatul (1) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.433/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, ca urmare a comasării prin absorbție și a preluării activității Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 9 decembrie 2009, se modifică după cum urmează:  +  Articolul 1(1) Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, înființat potrivit art. 20 alin. (2) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante se reorganizează la nivel național ca urmare a comasării prin absorbție și a preluării activității Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava și funcționează ca unitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 22(1) Alineatul (2) al articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 2 decembrie 2009, se modifică după cum urmează:(2) Numărul maxim de posturi al O.N.V.P.V. este de 84.(2) Încadrarea în numărul de posturi se realizează cu respectarea termenelor și a procedurii stabilite de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcții.  +  Articolul 23Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 24La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 12 ianuarie 2010.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian Rădulescu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Mihai Constantin Șeitan
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 21 iulie 2010.Nr. 725.  +  Anexa nr. 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale  Numărul maxim de posturi = 670,  exclusiv demnitarii și cabinetul ministrului                              ┌────────┐┌──────────────┐ ┌────────────┤MINISTRU├────────┬──────────────┬─────────────┐│  Corpul de   │ │            └───┬────┘    ┌───┴────┐         │             ││  control al  ├─┤                │         │Cabinet │ ┌───────┴─────────┐   ││ministrului*) │ │                │         │ministru│ │Direcția generală│   │└──────────────┘ │                │         └────────┘ │ afaceri europene├───┤                 │                │                    │și relații inter-│   │┌──────────────┐ │                │                    │  naționale****  │   ││ Serviciul de ├─┤     ┌──────────┼──────────────┐     └─────────────────┘   ││    audit     │ │ ┌───┴────┐     │┌────────┐┌───┴────┐  ┌────────────────┐  │└──────────────┘ │ │Secretar│     ││Secretar││Secretar│  │  Serviciul de  │  │┌──────────────┐ │ │   de   │     ├┤general ││   de   │  │presă și relații├──┤│Autoritatea   │ │ │  stat  │     ││        ││  stat  │  │    publice     │  ││competentă    │ │ └───┬────┘     │└───┬────┘└───┬────┘  └────────────────┘  ││pentru acredi-│ │     │          │    │         │                           ││tarea agenții-│ │ ┌───┴────┐     │┌───┴────┐┌───┴────┐                      ││lor de plăți  ├─┤ │Cabinet │     ││Secretar││Cabinet │                      ││și a Organis- │ │ │secretar│     ││general ││secretar│                      ││mului         │ │ │   de   │     ││adjunct ││   de   │                      ││Coordonator**)│ │ │  stat  │     ││        ││  stat  │                      │└──────────────┘ │ └────────┘     │└────────┘└────────┘                      │                 │                │                                          │                 │                │             ┌────────────────────────────┤         ┌───────┴─────────┐      │     ┌───────┴─────────┐  ┌───────────────┴─┐         │Direcția generală│      │     │Direcția generală│  │Direcția generală│         │politici agricole│      │     │dezvoltare rurală│  │pescuit-Autorita-│         │      ****       │      │     │- Autoritatea de │  │tea de management│         └─────────────────┘      │     │management pentru│  │pentru POP****   │                                  │     │    PNDR****     │  │                 │                                  │     └─────────────────┘  └─────────────────┘          ┌────────────────────┐  │  ┌────────────────────┐          │Direcția management ├──┤  │ Direcția generală  │          │   resurse umane    │  ├──┤ buget finanțe și   │          └────────────────────┘  │  │fonduri europene****│          ┌────────────────────┐  │  └────────────────────┘          │ Direcția juridică  ├──┤  ┌────────────────────┐          └────────────────────┘  ├──┤ Centrul operativ   │          ┌────────────────────┐  │  │pentru situații de  │          │Serviciul relația cu│  │  │     urgență***     │          │   Parlamentul și   ├──┤  └────────────────────┘          │   dialog social    │  │  ┌────────────────────┐          └────────────────────┘  └──┤Probleme speciale***│                                     └────────────────────┘    NOTĂ    *)    se organizează la nivel de direcție    **)   se organizează la nivel de serviciu    ***)  se organizează la nivel de compartiment    ****) se organizează pe direcții, servicii, birouri prin ordin al          ministrului agriculturii și dezvoltării rurale  +  Anexa nr. 2 STRUCTURILEcare funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Nr. crt.                          Denumirea structurii                            
  I. Instituții publice finanțate integral din bugetul de stat               
  1.  Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București -     servicii publice deconcentrate - 1.255 de posturi                       
  2.   Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof.   Dr. G. K. Constantinescu", inclusiv oficiile județene pentru ameliorare  și reproducție în zootehnie - 302 posturi                               
  3. Laboratorul Central Fitosanitar - 118 posturi                           
  4. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - 4.862 de posturi   
  5.  Agenția Domeniilor Statului - 326 de posturi, respectiv 246 de posturi   începând cu 1 ianuarie 2011                                             
  6. Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură - 97 de posturi         
       NOTĂ:                                                                    Numărul maxim de posturi finanțate de la bugetul de stat este de 7.646,  respectiv 7.566 de posturi începând cu 1 ianuarie 2011, inclusiv aparatulpropriu al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și    demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora.                  
  II. Instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate  de la bugetul de stat                                                   
  1. Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit - 1.453 de posturi 
  2.  Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor - servicii publice deconcentrate - 413 posturi                  
  3.  Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor -          196 de posturi                                                          
  4. Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole - 36 de posturi     
  5.  Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului        Săditor - 57 de posturi                                                 
  6.  Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului -      32 de posturi                                                           
     NOTĂ:                                                                    Numărul maxim de posturi pentru instituțiile prevăzute la cap. II        este de 2.187.                                                          
  III.Alte structuri finanțate din venituri proprii                           
  1. Institutul de Bioresurse Alimentare                                     
  2.  Oficiile de studii pedologice și agrochimice județene din subordinea     direcțiilor pentru agricultură județene                                 
  3.  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București                                  
  4.  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în      Horticultură Ștefănești - Argeș                                         
  IV. Structuri finanțate din cheltuieli aferente proiectelor cu finanțare     rambursabilă                                                            
   Unități de management ale proiectului (UMP)                             
   +  Anexa nr. 3 STRUCTURILE care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│                  Denumirea structurii                                       │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare                           │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 4 NORMATIVE de autoturisme și combustibil pentru structurile care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
    Nr. crt.                    Denumirea unității                         TOTAL           din care:     
  autoturisme  pentru   activități specifice  autospe- ciale    
    1. Direcțiile pentru agricultură județene și a munici- piului București - servicii publice deconcentrate*)    168     1/unitate  3/unitate 
  2.  Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție  în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu"          101         60         41    
  3. laboratorul Central Fitosanitar                     4/unitate 2/unitate 2/unitate
  4.  Agenția de Plăți și Intervenție pentru              Agricultură**)                                          785        698         87  
  5. Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit   157       100        57  
  6.  Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor     și a Materialului Săditor                                 9          6          3  
  7.   Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semin-  țelor și a materialului săditor - servicii publice  deconcentrate                                            120      3/unitate   1/unitate
  8.  Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor                                                 4          4          -  
  9. Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură***)     54        45         9  
  10. Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole     13        12         1  
  11.  Laboratorul Central pentru Controlul Calității      și Igienei Vinului                                        3          3          -  
  12. Agenția Domeniilor Statului                             22        22         -  
    *) Direcția pentru Agricultură Tulcea - unitatea fitosanitară - utilizează o șalupă pentru monitorizarea formării stolurilor de lăcuste din Delta Dunării și a stării fitosanitare a ecosistemului din Delta Dunării.  **) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă și un număr de 3 șalupe, cu un consum ce se stabilește în limitele prevederilor bugetare.  ***) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă și un număr de: 11 bărci pescărești din fibră de sticlă (motor și peridoc), 9 șalupe fluviale de control și 2 șalupe maritime de control, 10 bărci gonflabile cu cocă rigidă și motor, cu un consum ce se stabilește în limitele prevederilor bugetare.
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 545/2010)                           LISTA       cuprinzând mijloacele de transport pe apă și pe uscat    - Șalupă maritimă de control                                       2 bucăți    - Șalupă fluvială de control                                       9 bucăți    - Autoturism pentru activități specifice                          41 bucăți    - Autospeciale                                                     9 bucăți    - Microbuz transport persoane, 1 + 8 locuri                        1 bucată    - Barcă pescărească din fibră de sticlă (motor și peridoc)        11 bucăți    - Barcă gonflabilă cu cocă rigidă și motor                        10 bucăți    - Autolaborator                                                    3 bucățiConsumul lunar de carburanți pentru autoturismele și ambarcațiunile care aparțin Agenției Naționale pentru Pescuit și AcvaculturăI. Consum de carburanți aprobat pentru autoturisme: 200 litri/lună/autoturismII. Consum de carburanți aprobat pentru ambarcațiuni:– 12 bărci din fibră de sticlă cu motor: 5 litri/oră pentru 55 de ore pe lună;– 10 șalupe fluviale de control: 15 litri/oră pentru 55 de ore pe lună;– 2 șalupe maritime de control: 30 litri/oră pentru 45 de ore pe lună;– 10 bărci gonflabile de control cu motor: 15 litri/oră pentru 48 de ore pe lună.III. Consum de carburanți pentru autospeciale, microbuz și autolaborator: 300 litri/lunăNOTE:1. Repartizarea, detalierea și transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se fac numai cu aprobarea președintelui Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.2. Nu se consideră depășiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.----------