ORDIN nr. 1.082 din 30 iulie 2010privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 4 august 2010  Văzând Referatul Direcţiei generale resurse umane şi certificare nr. Cs.A. 8.234 din 30 iulie 2010,în temeiul art. 179 alin. (1) şi al art. 186 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Fişa interviului de selecţie, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Pentru spitalele al căror management a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi pentru celelalte ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie, regulamentul prevăzut la art. 1 reprezintă un regulament-cadru, care poate fi modificat şi completat de către autoritatea administrativ-teritorială, respectiv de către conducerea celorlalte ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie, urmând a fi aprobat prin act administrativ emis de acestea.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 493/2008 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 7 aprilie 2008.  +  Articolul 6Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi spitalele publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 30 iulie 2010.Nr. 1.082.  +  Anexa 1 REGULAMENTde organizare şi desfăşurare a concursuluipentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizicădin spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Ocuparea funcţiei de manager din spitalele publice aflate în reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii se face prin concurs, la care au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ condiţiile: a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă; b) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; c) pentru spitalele clinice în care se desfăşoară şi activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală, managerul trebuie să fie cadru universitar sau medic primar şi să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii; d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; e) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală; f) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); g) nu au vârsta de pensionare, conform legii. (2) Concursul pentru ocuparea funcţiei de manager din cadrul spitalelor publice se organizează de către consiliul de administraţie al spitalului public respectiv şi se desfăşoară la nivelul acestuia, cu respectarea prezentului regulament.  +  Articolul 2Consiliul de administraţie al spitalului public numeşte, prin hotărâre, o comisie de concurs, cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii concursului.  +  Articolul 3 (1) Concursul se desfăşoară în două etape, după cum urmează:1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs, etapă eliminatorie;2. etapa de susţinere a probelor de evaluare şi cuprinde: a) proba scrisă, un test-grilă de verificare a cunoştinţelor; b) proba de susţinere a proiectului de management, completată, după caz, de un interviu de selecţie. (2) Nota minimă de promovare a fiecărei probe de evaluare este 7,00. (3) După finalizarea etapelor de concurs se întocmeşte clasificarea candidaţilor care au promovat toate probele de evaluare şi au obţinut media finală de cel puţin 8,00. (4) Se declară admis candidatul care s-a clasat pe primul loc în urma susţinerii concursului pentru ocuparea funcţiei de manager al spitalului public pentru care a concurat.  +  Articolul 4 (1) Numirea în funcţia de manager al spitalului public se face prin ordin al ministrului sănătăţii, în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Managerul încadrat în condiţiile alin. (1) încheie contract de management cu Ministerul Sănătăţii pe o perioadă de maximum 3 ani, în baza prevederilor Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Contractul de management poate înceta înainte de termen, în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii sau în urma evaluării ca necorespunzătoare a activităţii managerului, ori de câte ori este nevoie a fi făcută o astfel de evaluare.  +  Articolul 5 (1) Consiliul de administraţie al spitalului public publică în săptămânalul "Viaţa medicală", precum şi pe site-ul spitalului sau al direcţiei de sănătate publică pe teritoriul căreia se află anunţul de concurs, cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii acestuia. (2) Anunţul de concurs cuprinde: a) denumirea funcţiei scoase la concurs; b) locul şi perioada de desfăşurare a concursului; c) criteriile de selecţie; d) locul şi perioada de înscriere; e) conţinutul dosarului de înscriere; f) cuantumul taxei de participare la concurs. (3) Temele-cadru pentru proiectul de management, precum şi bibliografia pentru concurs sunt stabilite de comisia de concurs. Acestea se publică, odată cu anunţul de concurs, pe site-ul spitalului sau al direcţiei de sănătate publică pe teritoriul căreia se află spitalul public respectiv şi se afişează la sediul acestuia. (4) Cuantumul taxei de participare la concurs se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Capitolul II Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii  +  Articolul 6 (1) Comisia de concurs este formată din preşedinte, 2-3 membri şi un secretar, numiţi conform prevederilor art. 2, din cadrul membrilor consiliului de administraţie. (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este numită de organul ierarhic superior spitalului. Componenţa comisiei va respecta aceeaşi proporţie de reprezentare cu componenţa reprezentării la constituirea consiliului de administraţie al spitalului. (3) Nu pot face parte din comisia de concurs şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor cei care au rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv în rândul candidaţilor.  +  Articolul 7 (1) Consiliul de administraţie al spitalului public pune la dispoziţia comisiei de concurs mijloacele birotice necesare desfăşurării concursului şi ia măsurile necesare asigurării securităţii informaţiilor pe toată perioada acestuia. (2) Preşedintele comisiei de concurs poartă întreaga răspundere pentru asigurarea legalităţii în ceea ce priveşte evaluarea candidaţilor, asigurarea şanselor egale pentru aceştia, securitatea conţinutului probelor de evaluare şi a documentelor elaborate de comisie. (3) Preşedintele comisiei de concurs stabileşte atribuţiile membrilor acesteia, astfel încât să se asigure răspunderea personală a fiecăruia.  +  Articolul 8Comisia de concurs are următoarele atribuţii: a) stabilirea temelor pentru proiectul de management şi a bibliografiei pentru concurs, precum şi publicarea şi afişarea acestora cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (3); b) elaborarea întrebărilor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor; c) studierea dosarelor de înscriere ale candidaţilor; d) întocmirea listei candidaţilor admişi la concurs; e) instruirea candidaţilor înainte de începerea probelor de evaluare privind regulile desfăşurării concursului; f) organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare; g) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativă a probelor de evaluare şi pentru finalizarea concursului; h) evaluarea candidaţilor; i) înregistrarea contestaţiilor candidaţilor şi predarea acestora, pe bază de proces-verbal, comisiei desemnate pentru soluţionare; j) stabilirea clasificării candidaţilor; k) punerea la dispoziţia comisiei de soluţionare a contestaţiilor a tuturor documentelor necesare analizării şi soluţionării acestora.  +  Articolul 9 (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor rezolvă contestaţiile cu privire la respingerea dosarelor, la rezultatul testului-grilă şi la rezultatul final al concursului. (2) Deciziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive şi sunt aduse la cunoştinţa contestatarului prin afişare la sediul spitalului public.  +  Capitolul III Înscrierea candidaţilor  +  Articolul 10Înscrierea candidaţilor se face la sediul spitalului public care organizează concursul, într-un interval care se încheie cu 7 zile înaintea datei stabilite pentru susţinerea concursului.  +  Articolul 11Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente: a) cererea de înscriere; b) copia actului de identitate; c) copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente; d) copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin (1) lit. b) ori copia legalizată a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; e) documente care să ateste calitatea de cadru didactic sau copie legalizată a certificatului de medic primar, în cazul concursului organizat pentru ocuparea postului de manager din cadrul spitalelor clinice în care se desfăşoară şi activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală; f) curriculum vitae; g) copii ale diplomelor de studii şi alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, competenţe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar; h) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată "în conformitate cu originalul" de către conducerea unităţii; i) cazierul judiciar; j) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic; k) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989; l) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală asupra sa; m) copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz; n) proiectul de management realizat de candidat; o) chitanţa de plată a taxei de participare la concurs.  +  Articolul 12 (1) În termen de 3 zile de la data finalizării înscrierilor, comisia de concurs verifică/studiază dosarele depuse şi stabileşte pentru fiecare candidat rezultatul, prin înscrierea menţiunii "Admis" sau "Respins". (2) Rezultatul verificării/studierii dosarelor de înscriere se afişează la sediul spitalului public care organizează concursul de ocupare a funcţiei de manager. (3) Candidaţii pot să conteste acest rezultat în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor. Contestaţiile se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora. (4) Concursul este continuat numai de candidaţii declaraţi "Admis". (5) Candidaţilor declaraţi "Respins" li se returnează 75% din suma de participare la concurs, în termen de 60 de zile de la data afişării acestui rezultat.  +  Capitolul IV Desfăşurarea concursului  +  Articolul 13 (1) Comisia de concurs elaborează întrebările pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor cu cel mult 12 ore înaintea susţinerii probei. Această activitate se desfăşoară în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1), asigurate de consiliul de administraţie al spitalului public care organizează concursul. (2) Testul-grilă are caracter eliminatoriu şi se desfăşoară pe durata a două ore. (3) Testul-grilă conţine 50 de întrebări, din care 40% din domeniul legislaţiei specifice activităţii spitalului public şi 60% din domeniul managementului sanitar. (4) Fiecare întrebare are 4 variante de răspuns (a, b, c, d), astfel: a) 40% din totalul întrebărilor au un singur răspuns corect din 4 şi se notează fiecare răspuns corect cu 0,2 puncte; b) 60% din totalul întrebărilor au două răspunsuri corecte din 4 şi se notează fiecare răspuns corect cu 0,1 puncte.  +  Articolul 14 (1) Testul-grilă elaborat se multiplică în prezenţa preşedintelui comisiei de concurs, într-un număr de exemplare dublu faţă de numărul candidaţilor înscrişi în concurs. După multiplicare testele-grilă se introduc într-un plic care se sigilează. În cazul în care numărul candidaţilor înscrişi impune desfăşurarea probei de concurs în mai multe săli, pentru fiecare sală se întocmeşte un plic sigilat, care va conţine numărul de teste-grilă şi o rezervă egală cu numărul candidaţilor repartizaţi în sala respectivă. (2) Persoanele care au participat la multiplicarea şi sigilarea plicurilor cu testele-grilă nu pot să părăsească spaţiile în care s-au desfăşurat aceste activităţi până la începerea probei.  +  Articolul 15Întrebările se elaborează astfel încât: a) conţinutul să fie clar exprimat; b) formularea să fie în strictă concordanţă cu bibliografia stabilită pentru concurs; c) să acopere o arie cât mai extinsă a bibliografiei pentru concurs; d) să poată fi rezolvate în timpul stabilit.  +  Articolul 16 (1) Personalul care supraveghează desfăşurarea probei testului-grilă, responsabilul de sală şi supraveghetorii sunt numiţi cu cel mult 12 ore înainte de începerea probei de consiliul de administraţie al spitalului public, la solicitarea preşedintelui comisiei de concurs. (2) Preşedintele comisiei de concurs stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile personalului de supraveghere.  +  Articolul 17Pentru rezolvarea testului-grilă candidaţii folosesc numai pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.  +  Articolul 18Notarea testului-grilă se face cu respectarea baremului de corectare elaborat de membrii comisiei de concurs şi aprobat de preşedintele acesteia. Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzător notei 10. În situaţia în care există diferenţe mai mari de un punct între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, preşedintele reverifică şi stabileşte punctajul definitiv.  +  Articolul 19 (1) Rezultatul testului-grilă se afişează la sediul spitalului public care organizează concursul de ocupare a funcţiei de manager, în termen de 24 de ore de la finalizarea probei. (2) Candidaţii care au obţinut la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor o notă mai mică de 7,00 sunt declaraţi respinşi şi nu pot continua concursul. (3) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la afişare. Contestaţiile se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.  +  Articolul 20 (1) Proiectul de management reflectă modul în care candidatul analizează şi propune soluţii de rezolvare atemei date. (2) Tema aleasă de candidat pentru proiectul de management vizează spitalul public pentru care candidează. Informaţiile necesare pentru realizarea proiectului trebuie să fie libere la publicare şi obţinute în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) La cererea candidaţilor, spitalul public care organizează concursul de ocupare a funcţiei de manager are obligaţia să pună la dispoziţia acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată şi structura de personal ale unităţii sanitare, aflate în vigoare la data solicitării.  +  Articolul 21 (1) Tema proiectului de management este la alegerea candidatului, se realizează individual de către acesta şi se dezvoltă într-un volum de maximum 8-10 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu font de 14. (2) Proiectele sunt evaluate de comisia de concurs înainte de data stabilită pentru susţinerea acestei probe. (3) Fiecare proiect este notat conform grilei de punctare stabilite de către comisia de concurs. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare evaluator. (4) În cazul în care există diferenţe mai mari de un punct între notele acordate de membrii comisiei de concurs, preşedintele reverifică şi stabileşte punctajul proiectului de management. (5) Grila de punctare a proiectului de management este elaborată de comisia de concurs, se publică pe site-ul spitalului public sau al direcţiei de sănătate publică pe teritoriul căreia se află spitalul public care organizează concursul de ocupare a funcţiei de manager şi se afişează la sediul acestuia, după încheierea perioadei de înscriere a candidaţilor.  +  Articolul 22 (1) Susţinerea proiectului de management se face în plenul comisiei de concurs, pe durata a maximum 15 minute. Această durată poate fi suplimentată de preşedintele comisiei de concurs în cazul în care se pun întrebări suplimentare. (2) În urma susţinerii proiectului de management, membrii comisiei de concurs stabilesc nota definitivă pentru aceastăprobă de evaluare şi o comunică candidatului.  +  Articolul 23 (1) Comisia de concurs poate solicita suplimentar candidatului un interviu de selecţie, în scopul aprecierii abilităţilor candidatului de îndeplinire a atribuţiilor funcţiei de manager. (2) Fiecare membru al comisiei de concurs, după finalizarea interviului, întocmeşte Fişa interviului de selecţie (conform anexei nr. 2 la ordin). (3) Nota finală este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs în fişă.  +  Articolul 24 (1) Interviul de selecţie se desfăşoară pe durata a maximum 15 minute, în plenul comisiei de concurs. (2) În cadrul interviului de selecţie se pot adresa candidatului următoarele categorii de întrebări: a) întrebări deschise - cu scopul de a atrage mai multe informaţii de la candidat, dezvoltând datele furnizate prin curriculum vitae (de exemplu: Ce puteţi să spuneţi despre.........?); b) întrebări închise - cu scopul de a clarifica unele fapte, evenimente sau situaţii (de exemplu: Aţi condus un colectiv de muncă/echipă vreodată?); c) întrebări ipotetice - cu scopul de a evalua răspunsurile candidatului asupra unor anumite situaţii sau evenimente ipotetice (de exemplu: În cazul în care sunteţi angajat, cum aţi proceda în administrarea cheltuielilor legate de personal?); d) întrebări de probă - cu scopul de a clarifica unele aspecte prezentate de candidat prin revenirea la subiectul anterior (de exemplu: Am dori să revenim la subiectul anterior. Spuneaţi că.........). (3) Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială şi origine socială.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 25Nu pot candida la concursul de ocupare a funcţiei de manager membrii consiliului de administraţie al spitalului public care organizează concursul.  +  Articolul 26 (1) Media finală a fiecărui candidat este media aritmetică a notelor obţinute la testul-grilă, proiectul de management şi, după caz, la interviul de selecţie, calculată cu două zecimale. (2) În baza mediilor finale se întocmeşte, în ordine descrescătoare, clasamentul candidaţilor la concurs. (3) La medii egale, departajarea candidaţilor se face după media obţinută la testul-grilă, iar la menţinerea egalităţii, după nota obţinută la proiectul de management.  +  Articolul 27 (1) Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de 24 de ore de la finalizarea concursului, prin publicare pe site-ul spitalului sau al direcţiei de sănătate publică pe teritoriul căreia se află spitalul public care a organizat concursul şi afişare la sediul acestora. (2) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului, cu excepţia interviului de selecţie, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere, de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor. Rezultatul contestaţiilor se afişează la sediul spitalului public care a organizat concursul.  +  Articolul 28 (1) În termen de 48 de ore de la finalizarea concursului şi rezolvarea contestaţiilor, preşedintele comisiei de concurs înaintează consiliului de administraţie al spitalului public care a publicat funcţia de manager la concurs procesul-verbal cu rezultatele concursului, semnat pe fiecare pagină. (2) Consiliului de administraţie al spitalului public care a publicat funcţia la concurs validează rezultatele concursului şi solicită ministrului sănătăţii emiterea ordinului de numire pentru persoana validată. (3) Dosarele de înscriere, lucrările scrise ale candidaţilor, precum şi toate documentele întocmite pentru organizarea şi desfăşurarea concursului se păstrează de către spitalul public care a organizat concursul.  +  Anexa 2
      MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
      Unitatea sanitară ........................
                             FIŞA INTERVIULUI DE SELECŢIE
      Candidat: nume, prenume .................................................
      Calificare (profesie, grad profesional, titlu academic) .................
      Data interviului ........................................................
  1. Aptitudini de comunicare: - Excelente (10-9,50) - Foarte bune (9,49-9,00) - Acceptabile (8,99-7,00) - Minime (6,99-5,00) - Insuficiente (4,99-1,00)
  2. Aptitudini şi cunoştinţe manageriale: - Excelente, capabil să îşi asume atribuţiile funcţiei de manager fără o pregătire prealabilă (10-9,50) - Foarte bune, este necesară puţină pregătire (9,49-9,00) - Bune, are cunoştinţe elementare, dar este capabil să înveţe (8,99-7,00) - Necesită multă pregătire (6,99-5,00) - Nu are aptitudini manageriale (4,99-1,00)
  3. Ambiţii profesionale: - Fixează obiective foarte ambiţioase (10-9,50) - Scopuri de nivel înalt (9,49-9,00) - Obiective de nivel mediu (8,99-7,00) - Obiective limitate, nu este foarte ambiţios (6,99-5,00) - Se bazează pe alţii prea des, obiective minime (4,99-1,00)
  4. Motivare: - Motivare excelentă, dorinţă puternică de a munci (10-9,50) - Foarte interesat de ocuparea funcţiei; pune multe întrebări (9,49-9,00) - Dorinţă de a munci (8,99-7,00) - Puţin interesat de ocuparea funcţiei (6,99-5,00) - Nu este interesat de ocuparea funcţiei, impasibil (4,99-1,00)
  5. Corespunzător pentru ocuparea funcţiei de manager de spital public: - Excelent pentru această funcţie (10-9,50) - Foarte bun pentru această funcţie (9,49-9,00) - Satisfăcător pentru această funcţie (8,99-7,00) - Incert pentru această funcţie (6,99-5,00) - Nesatisfăcător pentru această funcţie (4,99-1,00)
  6. Autocontrol: - Are o excelentă abilitate de a se controla (10-9,50) - Siguranţă de sine, încredere în capacitatea sa de a rezolva problemele (9,49-9,00) - Autocontrol mediu (8,99-7,00) - Pare suprasolicitat, nervos (6,99-5,00) - Greoi, pare preocupat, îngrijorat (4,99-1,00)
  7. Impresie generală: - Excelentă (10-9,50) - Foarte bună (9,49-9,00) - Bună (8,99-7,00) - Satisfăcătoare (6,99-5,00) - Nesatisfăcătoare (4,99-1,00)
  Nota obţinută*): .............. candidatul este**): ...............Evaluator (membrul Comisiei de concurs),.......................................Semnătura .............................Data ..................................---------- Notă *) Se trece nota interviului de selecţie, calculată, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor acordate la fiecare dintre cei 7 indicatori evaluaţi. Notă **) Aprecierea candidatului în funcţie de nota obţinută:- FOARTE POTRIVIT (10-9,50)- POTRIVIT (9,49-9,00)- DESTUL DE POTRIVIT (8,99-7,00)- NEPOTRIVIT (6,99-1,00)--------