HOTĂRÂRE nr. 773 din 28 iulie 2010privind completarea sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 3 august 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICÎn anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, la sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%", secţiunea C2 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc", punctul P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subpunctul 6.1 "Hemofilie şi talasemie", după poziţia 8 se introduce o nouă poziţie, poziţia 9, cu următorul cuprins:
    "9. Factor VIII de coagulare B02BD02"
    PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Nicolae Lucian DuţăMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 28 iulie 2010.Nr. 773.--------