STATUTUL din 8 ianuarie 2004 (*actualizat*)Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale(actualizat până la data de 26 iulie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 23 ianuarie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 26 iulie 2010, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 742 din 14 mai 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.229 din 13 octombrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008; HOTĂRÂREA nr. 227 din 4 martie 2009; HOTĂRÂREA nr. 662 din 7 iulie 2010.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumită în continuare CNPAS, instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care administrează şi gestionează sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (2) Sediul CNPAS este în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 2 (1) CNPAS are în subordine case judeţene de pensii şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare case teritoriale de pensii, care sunt servicii publice descentralizate învestite cu personalitate juridică. (2) Potrivit legii, CNPAS poate înfiinţa case locale de pensii, fără personalitate juridică, care funcţionează sub conducerea şi controlul caselor teritoriale de pensii. (3) În conformitate cu legislaţia în vigoare, CNPAS poate autoriza asociaţii profesionale de asigurare, constituite în acest scop pe sectoare de activitate ale economiei naţionale, în calitate de prestator de servicii în domeniul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale. (4) CNPAS are în subordine Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, instituţie publică cu personalitate juridică şi autonomie ştiinţifică, denumit în continuare INEMRCM. (5) CNPAS este acţionar unic al Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.  +  Articolul 3CNPAS asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii caselor teritoriale de pensii, în scopul aplicării unitare a legislaţiei în domeniul specific de activitate şi al realizării integrale a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin acestora.  +  Articolul 4CNPAS verifică aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul său de competenţă.  +  Articolul 5Patrimoniul CNPAS este deţinut în proprietate sau în administrare şi este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, potrivit legii.  +  Articolul 6Personalul CNPAS şi al caselor teritoriale de pensii este constituit din funcţionari publici, precum şi din salariaţi încadraţi pe bază de contract individual de muncă.  +  Capitolul II Atribuţiile CNPAS  +  Articolul 7CNPAS are următoarele atribuţii:I. În domeniul organizatoric: a) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare a CNPAS, stabileşte structura organizatorică a caselor teritoriale de pensii şi emite regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a acestora; b) propune Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale norme metodologice în aplicarea prevederilor legale din domeniul său de competenţă; c) propune Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Sănătăţii criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, ÎI şi III de invaliditate a asiguraţilor; d) stabileşte procedurile de regularizare a sumelor plătite în plus de către contribuabili; e) stabileşte anual tariful pentru certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului cumulat, la cererea asiguratului, precum şi tarife şi comisioane pentru operaţiuni efectuate de către structurile sale teritoriale pentru terţi;--------Litera e) a pct. I al art. 7 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008. f) organizează modul de stabilire şi de plată a drepturilor de pensii şi a altor drepturi de asigurări sociale finanţate din bugetul asigurărilor sociale, precum şi a celor finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, conform legii; g) organizează activitatea de evidenţă contabilă a execuţiei bugetare pentru bugetul asigurărilor sociale de stat; h) organizează, administrează şi asigură securitatea sistemului informatic al CNPAS, precum şi al structurilor sale teritoriale; i) organizează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă; j) organizează şi administrează sistemul de trimitere la tratament balnear, precum şi programele recuperatorii; k) organizează modul de atribuire a codului personal de asigurări sociale, precum şi gestiunea acestuia; l) organizează activitatea de furnizare a informaţiilor necesare în vederea elaborării de studii şi analize în domeniul său de activitate; m) administrează şi gestionează patrimoniul propriu; n) organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; o) organizează cursuri de perfecţionare pentru personalul cu atribuţii în domeniul prevenirii, securităţii şi sănătăţii în muncă; p) organizează şi asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor persoanelor juridice şi fizice asigurate pentru accidente de muncă şi boli profesionale; q) aplică prevederile convenţiilor internaţionale de asigurări sociale, la care România este parte, precum şi ansamblul reglementărilor comunitare şi dezvoltă relaţii cu organisme similare în domeniul asigurărilor sociale din alte ţări, în limita competenţelor prevăzute de lege; r) organizează cooperarea cu instituţii similare din alte ţări, în vederea coordonării prestaţiilor de asigurări sociale din domeniul propriu de competenţă, pentru lucrătorii migranţi;--------Litera r) a pct. I al art. 7 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008. s) coordonează, îndrumă şi controlează activitatea de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale în general şi, în mod deosebit, activitatea preventivă desfăşurată de personalul propriu sau de asociaţiile profesionale de asigurare; ş) emite, respinge sau retrage autorizaţia de funcţionare pentru asociaţiile profesionale de asigurare, în condiţiile legii; t) constată cazurile asigurate, stabileşte drepturile de asigurare şi controlează modul de acordare a drepturilor de asigurare, ca urmare a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale; ţ) organizează şi păstrează evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; u) aplică sancţiuni, potrivit legii, angajatorilor care nu îşi duc la îndeplinire sarcinile privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prin personalul abilitat în acest scop de CNPAS. v) organizează activitatea privind stabilirea şi plata contribuţiilor pentru fondurile de pensii administrate privat.--------Litera v) a pct. I al art. 7 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008.II. În domeniul financiar: a) propune Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale indicatorii de fundamentare ai bugetului de asigurări sociale de stat şi face public salariul mediu brut pe economie pentru anul următor, prognozat potrivit legii; b) repartizează, în profil teritorial şi pe trimestre, bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobat potrivit legii; c) constituie fondul de rezervă şi asigură utilizarea acestuia, conform legii; d) analizează realizarea veniturilor bugetului de asigurări sociale de stat, conform indicatorilor bugetari aprobaţi prin lege; e) colectează şi virează contribuţiile de asigurări sociale pentru asiguraţii individuali şi alte venituri, potrivit legii; f) calculează, reţine şi virează contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi impozitul asupra pensiilor, în condiţiile legii;--------Litera f) a pct. II al art. 7 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008. g) ia măsuri, în condiţiile legii, pentru protecţia fondurilor de asigurări sociale; h) calculează valoarea unui punct de pensie şi o actualizează în timpul execuţiei bugetare, potrivit legii; i) asigură plata pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale care, potrivit legii, se finanţează din bugetul asigurărilor sociale de stat; j) asigură stabilirea şi plata unor drepturi finanţate de la bugetul de stat, pentru care Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este ordonator principal de credite, CNPAS exercitând funcţia de ordonator secundar de credite; k) răspunde de administrarea patrimoniului propriu şi de utilizarea cu eficienţă a fondurilor provenite din împrumuturi externe; l) finanţează, la nivel naţional, studii de cercetare aplicativă, la propunerea caselor teritoriale de pensii sau a asociaţiilor profesionale de asigurare, în vederea elaborării de soluţii, dispozitive şi metode de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale; m) ţine evidenţa costurilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel naţional; n) elaborează şi supune spre aprobare Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale criteriile şi metodologia care stau la baza calculului contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; o) controlează modul de acordare a stimulentelor pentru încurajarea aplicării măsurilor de prevenire şi reducere a nivelului de risc la accidente de muncă şi boli profesionale; p) decontează, în condiţiile prevăzute de lege, prestaţiile efectuate de asociaţiile profesionale de asigurare; q) determină şi revizuieşte tarifele şi clasele de risc pentru fiecare sector de activitate, în funcţie de riscul de accidentare şi îmbolnăvire profesională din cadrul sectorului respectiv; r) efectuează încadrarea în clasele de risc şi comunică anual persoanelor juridice şi fizice asigurate clasa de risc şi cota de contribuţie datorată, corespunzător activităţilor desfăşurate în fiecare unitate; s) recuperează sumele datorate de angajator pentru asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în cazul reorganizării judiciare sau al falimentului acestuia; ş) achită, în condiţiile legii, contravaloarea serviciilor medicale, a biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul asigurătorului, precum şi a tratamentului medical pentru perioada de recuperare, inclusiv cazarea şi masa în unităţile medicale pentru persoanele care au suferit un accident de muncă sau îmbolnăvire profesională; t) acordă, în condiţiile legii, compensaţii pentru atingerea integrităţii celor care au suferit accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale, despăgubiri în caz de deces şi rambursări de cheltuieli; ţ) preia în sarcina sa cheltuielile pentru prestaţiile şi serviciile de reabilitare şi reconversie profesională, prevăzute de lege. u) virează contribuţiile pentru fondurile de pensii administrate privat;--------Litera u) a pct. II al art. 7 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008. v) asigură exportul în străinătate al prestaţiilor stabilite, potrivit reglementărilor legale în domeniu.--------Litera v) a pct. II al art. 7 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008.III. În domeniul îndrumării şi reprezentării: a) îndrumă, coordonează şi verifică modul de aplicare a dispoziţiilor legale de către casele teritoriale de pensii; b) îndrumă persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; c) îndrumă şi controlează modul de stabilire şi achitare a prestaţiilor de asigurări sociale prevăzute de lege, finanţate din bugetul de asigurări sociale şi a altor drepturi prevăzute de legi speciale, finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;--------Litera c) a pct. III al art. 7 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008. d) îndrumă şi controlează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă; e) îndrumă şi controlează structurile teritoriale în ceea ce priveşte activitatea de colectare a contribuţiilor de asigurări sociale datorate de asiguraţii individuali, potrivit legii, precum şi a celei de executare silită;--------Litera e) a pct. III al art. 7 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008. f) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti; g) asigură reprezentarea în relaţiile cu organismele similare din străinătate. h) realizează activităţile ce decurg din statutul României de stat membru al Uniunii Europene, în domeniul specific de activitate.--------Litera h) a pct. III al art. 7 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008.IV. În domeniul evidenţei, certificării şi raportării: a) asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;a^1) asigură evidenţa la nivel naţional a persoanelor care, potrivit legii, au aderat la fondurile de pensii administrate privat;--------Litera a^1) a pct. IV al art. 7 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008. b) asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale la nivel naţional, pe baza codului personal de asigurări sociale; c) certifică fiecărui asigurat stagiul de cotizare, punctajul anual şi punctajul cumulat pentru perioada de cotizare în mod gratuit, o dată pe an, prin intermediul caselor teritoriale de pensii; d) gestionează baza de date privind asiguraţii sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi baza de date privind persoanele care, potrivit legii, au aderat la fondurile de pensii administrate privat şi asigură caracterul confidenţial al acestora;---------Litera d) a pct. IV al art. 7 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008.d^1) certifică, în situaţia lucrătorilor migranţi, legislaţia naţională aplicabilă conform regulamentelor comunitare în vigoare şi convenţiilor internaţionale de asigurări sociale la care România este parte---------Litera d^1) a pct. IV al art. 7 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008. e) prezintă Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale execuţia bugetului şi rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului asigurărilor sociale de stat; f) face public, semestrial, raportul privind activitatea proprie; g) asigură introducerea, dezvoltarea, întreţinerea şi protecţia sistemelor automate de calcul şi evidenţă; h) răspunde sesizărilor adresate direct sau transmise de către Administraţia Prezidenţială, Parlament, Guvern, Avocatul Poporului, precum şi de alte instituţii, persoane fizice şi juridice; i) asigură informarea şi consultarea asiguraţilor, precum şi a pensionarilor asupra problemelor care vizează interesele acestora;--------Litera i) a pct. IV al art. 7 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008. j) asigură, potrivit legii, schimbul de informaţii cu instituţia de colectare a contribuţiilor pentru fondurile de pensii administrate privat, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, fondurile de pensii, precum şi cu administratorii acestora;--------Litera j) a pct. IV al art. 7 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008. k) în cazul unor neconcordanţe ale datelor cuprinse în fişele de declarare a bolilor profesionale - BP2, solicită factorilor responsabili clarificarea acestora şi modificarea în consecinţă a înregistrărilor.--------Litera k) a pct. IV al art. 7 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008.V. În domeniul prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale: a) coordonează activitatea de prevenire desfăşurată la nivelul caselor teritoriale de pensii şi stabileşte priorităţile de prevenire pentru activitatea sa; b) realizează obiectivele de prevenire, prin servicii proprii, cu personal specializat sau persoane fizice/juridice abilitate conform legii; c) stabileşte programele de prevenire, acordă consultanţă, asistenţă tehnică şi medicală de medicina muncii cu privire la organizarea, măsurile şi mijloacele de prevenire; d) acordă consiliere în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în funcţie de situaţiile specifice domeniului de activitate, în scopul îmbunătăţirii activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, în mod direct sau în baza unor contracte încheiate în condiţiile legii; e) efectuează analize şi evaluări de riscuri pentru probleme de interes naţional, elaborează studii, analize şi asigură documentaţia privind riscurile şi condiţiile de muncă, în vederea fundamentării unor măsuri de prevenire; f) verifică modalitatea de completare a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM şi, în caz de neconcordanţe, solicită factorilor responsabili modificarea acestora; g) urmăreşte modul de întocmire a instrucţiunilor proprii de securitatea muncii şi consiliază angajatorii pentru realizarea acestora; h) recomandă măsuri de prevenire, urmăreşte aplicarea lor şi eliminarea sau diminuarea riscurilor; i) elaborează forme şi mijloace de educare pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; j) în vederea stabilirii priorităţilor de prevenire, consultă dosarul de cercetare al bolilor profesionale şi accidentelor de muncă; k) propune ordonatorului de credite, în funcţie de identificarea unor priorităţi la nivel naţional, finanţarea de proiecte sau programe de cercetare pentru fundamentarea ştiinţifică a măsurilor de prevenire necesare; l) coordonează activitatea privind aplicarea regulamentelor referitoare la regimul de securitate socială a lucrătorilor migranţi pentru domeniul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.--------Pct. V al art. 7 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008.VI. În domeniul reabilitării medicale, recuperării capacităţii de muncă şi reconversiei profesionale a persoanelor care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale: a) organizează la nivel naţional, la propunerea caselor teritoriale de pensii şi a asociaţiilor profesionale, activitatea de recuperare funcţională, protezare, reorientare şi reconversie, în vederea reintegrării profesionale pentru cei care au suferit accidente de muncă şi boli profesionale; b) urmăreşte şi verifică modul de acordare a concediilor medicale celor care au suferit accidente de muncă şi boli profesionale; c) urmăreşte şi verifică modul în care asiguraţii respectă programele de recuperare a capacităţii de muncă; d) stabileşte programe individuale de recuperare, în funcţie de natura şi prognosticul bolii; e) aprobă anual criteriile pe baza cărora se acordă bilete de tratament balnear; f) suspendă dreptul la prestaţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în cazul în care asiguraţii nu respectă sau nu urmează programul individual de recuperare; g) asigură, în condiţiile legii, prestaţii şi servicii pentru reabilitare medicală, recuperarea capacităţii de muncă şi reconversie profesională. h) îndrumă şi urmăreşte activitatea caselor teritoriale de pensii legată de derularea contractelor încheiate cu spitalele.---------Litera h) a pct. VI al art. 7 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008.  +  Capitolul III Structura organizatorică şi organele de conducere ale CNPAS  +  Articolul 8 (1) CNPAS are structura organizatorică şi numărul maxim de posturi prevăzute în anexa nr. 1.(1^1) Casa Naţională funcţionează cu un număr maxim de 3.476 de posturi, finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, dintre care 123 de posturi aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Numărul maxim de posturi pentru aparatul central este de 280 de posturi, dintre care 26 aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, şi 3.196 de posturi pentru casele teritoriale de pensii, dintre care 97 aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale.------------Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 662 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 26 iulie 2010. (2) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al preşedintelui CNPAS, se pot constitui servicii, birouri şi compartimente.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 227 din 4 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 13 martie 2009.  +  Articolul 9 (1) Conducerea CNPAS este asigurată de preşedinte şi de consiliul de administraţie. (2) Conducerea executivă a CNPAS este asigurată de preşedinte. (3) Preşedintele CNPAS are rang de secretar de stat, fiind în acelaşi timp şi preşedintele consiliului de administraţie. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, precum şi pentru realizarea hotărârilor consiliului de administraţie şi ale consiliului tripartit, preşedintele CNPAS emite decizii - în cazurile expres prevăzute de lege, precum şi ordine şi instrucţiuni. (5) Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (6) În subordinea preşedintelui îşi desfăşoară activitatea secretariatul general al CNPAS, condus de un secretar general. (7) Secretarul general este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. (8) Secretarul general coordonează buna funcţionare a compartimentelor şi a activităţilor cu caracter funcţional din cadrul CNPAS aflate în subordinea sa şi asigură legătura operativă dintre preşedinte şi conducătorii acestor compartimente. (9) Secretarul general este înlocuitorul de drept al preşedintelui CNPAS, în cazul în care acesta este în imposibilitatea de a-şi exercită atribuţiile. (10) Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale deleagă, conform legislaţiei în domeniul finanţelor publice, preşedintelui CNPAS atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat. (11) În subordinea preşedintelui CNPAS se organizează, la nivel de direcţie generală, activitatea de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. (12) Activitatea de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este condusă de preşedintele CNPAS şi de un consiliu tripartit. (13) Conducerea executivă a activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este asigurată de un director general, funcţionar public de conducere, numit, în condiţiile legii, de către preşedintele CNPAS.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 227 din 4 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 13 martie 2009.  +  Articolul 10 (1) Preşedintele consiliului de administraţie şi al consiliului tripartit este preşedintele CNPAS. (2) Consiliul de administraţie este alcătuit, potrivit legii, din 19 persoane, dintre care 18 membri şi preşedintele CNPAS. (3) Consiliul tripartit este alcătuit, potrivit legii, din 9 membri, dintre care preşedintele CNPAS şi directorul general sunt membri de drept. (4) Mandatul preşedintelui încetează prin revocare, prin demisie sau prin deces.--------Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008. (5) Membrii consiliului de administraţie şi ai consiliului tripartit pot fi revocaţi numai de cei care i-au desemnat. (6) Membrii revocaţi, decedaţi sau cei care îşi prezintă demisia vor fi înlocuiţi în termen de cel mult 3 luni. (7) Mandatul noilor membri expiră la data la care ar fi încetat mandatul predecesorilor. (8) Membrii consiliului de administraţie şi ai consiliului tripartit care nu au calitatea de salariat al CNPAS primesc o indemnizaţie lunară în condiţiile legii.  +  Articolul 11 (1) Consiliul de administraţie şi consiliul tripartit se întrunesc o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar şi adoptă hotărâri valabile în prezenţa a cel puţin 13, respectiv 6 membri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi şi cu condiţia ca fiecare parte, Guvern, patronat şi asiguraţi, să fie reprezentată. (2) Consiliul de administraţie şi consiliul tripartit se convoacă de către preşedintele CNPAS. Convocarea se poate face şi la solicitarea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului tripartit.---------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008. (3) La şedinţele consiliului de administraţie sau ale consiliului tripartit pot fi invitaţi şi alţi specialişti, fără drept de vot. (4) Convocarea consiliului de administraţie şi a consiliului tripartit se face cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită, când se aduce la cunoştinţă membrilor ordinea de zi a întrunirii. (5) La fiecare întrunire se întocmeşte un proces-verbal semnat de toţi participanţii cu drept de vot. (6) În cazul în care, în timpul şedinţelor, unele părţi reprezentate se retrag, acestora nu li se va acorda indemnizaţia de şedinţă. (7) Atunci când, în decursul a 12 luni, părţile reprezentate se retrag de două ori din şedinţe, preşedintele poate solicita revocarea acestora. (8) În cazul în care părţile reprezentate lipsesc nemotivat de la cel mult două şedinţe în decurs de 6 luni, preşedintele poate solicita revocarea acestora.  +  Articolul 12Preşedintele CNPAS are următoarele atribuţii: a) asigură coordonarea sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; b) convoacă consiliul de administraţie şi consiliul tripartit şi conduce şedinţele acestora; c) dispune controlul tuturor activităţilor din cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; d) aprobă normele şi programele de acţiune care, potrivit legii, sunt de competenţa CNPAS; e) reprezintă CNPAS în relaţiile cu terţii; f) asigură promovarea imaginii CNPAS; g) rezolvă conflictele de competenţă apărute în cadrul CNPAS; h) aprobă înfiinţarea caselor locale de pensii; i) aprobă modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile şi componenţa consiliilor tripartite consultative; j) urmăreşte aplicarea convenţiilor internaţionale de asigurări sociale la care România este parte, precum şi ansamblul reglementărilor comunitare şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organisme similare din alte ţări, în limita competenţelor prevăzute de lege; k) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare şi statul de funcţii ale CNPAS, regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare, precum şi normativele de personal pentru casele teritoriale de pensii şi unităţile subordonate, în condiţiile legii; l) numeşte şi eliberează din funcţie, prin ordin, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu al CNPAS, directorii executivi şi directorii executivi adjuncţi ai caselor teritoriale de pensii, precum şi directorii executivi adjuncţi ai caselor locale de pensii din cadrul Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti;------------Litera l) a art. 12 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 227 din 4 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 13 martie 2009.l^1) numeşte şi eliberează din funcţie, prin ordin, directorul general, directorul medical, directorul cercetare-dezvoltare şi directorul economic ai INEMRCM.------------Litera l^1) a art. 12 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 227 din 4 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 13 martie 2009. m) aprobă criteriile privind evidenţa, păstrarea şi arhivarea documentelor specifice activităţii CNPAS, caselor teritoriale de pensii şi unităţilor subordonate, precum şi măsurile de asigurare a securităţii bazei de date, privind asiguraţii sistemului public de pensii şi asigurări sociale, în condiţiile legii; n) hotărăşte cu privire la donaţii sau la bunuri dobândite din alte surse, în condiţiile legii; o) urmăreşte promovarea acţiunilor în revendicare a bunurilor imobile care au aparţinut asigurărilor sociale şi au fost trecute în proprietatea statului sau a altor persoane juridice şi fizice; p) exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii. r) aprobă, prin decizie, procedurile referitoare la efectuarea de către casele teritoriale de pensii a plăţii pensiilor şi altor drepturi sociale care se finanţează din bugetul asigurărilor sociale de stat, respectiv din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;--------Litera r) a art. 12 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008. s) aprobă, prin decizie, procedurile standard după care se desfăşoară operaţiunile specifice în cadrul caselor teritoriale de pensii.--------Litera s) a art. 12 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008.  +  Articolul 13Atribuţiile Consiliului de administraţie al CNPAS sunt următoarele: a) analizează şi avizează propunerile pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vederea înaintării acestora la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; b) analizează rapoartele semestriale întocmite de conducerea executivă a CNPAS, privind modul de îndeplinire a atribuţiilor stabilite; c) analizează derularea contractelor cu finanţare externă, încheiate în beneficiul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii; d) avizează Regulamentul de organizare şi funcţionare a CNPAS; e) aprobă structura organizatorică-cadru a caselor teritoriale de pensii şi a unităţilor subordonate; f) avizează regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare pentru casele teritoriale şi unităţile subordonate; g) avizează înfiinţarea caselor locale de pensii; h) avizează propunerile de modificare a Statutului CNPAS, care se transmit Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului; i) avizează modalităţile de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din cadrul CNPAS şi din structurile sale teritoriale, în domeniul specific de activitate; j) analizează contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi rapoartele de activitate ale CNPAS; k) avizează bilanţul contabil şi raportul anual de activitate; l) avizează proiectele de acte normative din domeniul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, care se înaintează Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; m) propune preşedintelui elaborarea de studii şi analize în domeniul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; n) avizează utilizarea fondului de rezervă, potrivit legii; o) avizează încheierea de convenţii cu Trezoreria Statului sau cu bănci pentru stabilirea nivelului dobânzilor la disponibilităţile băneşti, în condiţiile legii; p) avizează procedurile referitoare la efectuarea de către casele teritoriale de pensii a plăţii pensiilor şi altor drepturi sociale care se finanţează din bugetul asigurărilor sociale de stat, respectiv din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;--------Litera p) a art. 13 a fost modificată de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008. r) elaborează şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare propriu; s) avizează proiectul programului de investiţii pentru sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; ş) avizează procedurile standard după care se desfăşoară operaţiunile specifice în cadrul caselor teritoriale de pensii.--------Litera ş) a art. 13 a fost modificată de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008.  +  Articolul 14Atribuţiile Consiliului tripartit al CNPAS sunt următoarele: a) analizează şi avizează propunerile de acte normative din domeniul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi le înaintează Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; b) analizează rapoartele semestriale având ca obiect asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi modul de îndeplinire a atribuţiilor stabilite; c) analizează derularea programelor cu finanţare externă încheiate în beneficiul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; d) analizează şi avizează bilanţul financiar contabil al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; e) analizează modalităţile de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului cu atribuţii în domeniul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale; f) avizează majorările sau reducerile contribuţiilor aferente sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; g) avizează tarifele şi clasele de risc, precum şi revizuirea acestora.  +  Articolul 15Preşedintele CNPAS, în calitatea sa de preşedinte al consiliului de administraţie şi al consiliului tripartit, poate delega atribuţii de reprezentare oricărui membru al acestora pe perioadă determinată, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare.------------Art. 16 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 227 din 4 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 13 martie 2009.  +  Articolul 17Atribuţiile şi sarcinile personalului CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum şi al unităţilor subordonate se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare a acestora.---------Cap. IV a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.229 din 13 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005.---------Art. 18 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.229 din 13 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005.---------Art. 19 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.229 din 13 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005.---------Art. 20 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.229 din 13 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005.---------Art. 21 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.229 din 13 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005.  +  Capitolul V Structura organizatorică, organele de conducere şi atribuţiile caselor teritoriale de pensii  +  Articolul 22 (1) Structura-cadru de organizare a caselor teritoriale de pensii se aprobă de consiliul de administraţie al CNPAS. Prin ordin al preşedintelui CNPAS, în cadrul caselor teritoriale de pensii pot fi organizate servicii, birouri şi compartimente.------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 227 din 4 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 13 martie 2009. (2) Numărul maxim de posturi pentru casele teritoriale de pensii este de 3.196, dintre care 97 de posturi aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale.------------Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 662 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 26 iulie 2010. (3) La nivelul caselor teritoriale de pensii, pentru activitatea de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, se constituie consilii tripartite consultative.  +  Articolul 23 (1) Conducerea caselor teritoriale de pensii este asigurată de directorul executiv. (2) Directorul executiv este ordonator terţiar de credite. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv emite decizii. (4) Directorul executiv numeşte şi revocă din funcţie personalul casei teritoriale de pensii aflat sub conducerea sa, în condiţiile legii, cu excepţia directorilor executivi adjuncţi.---------Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008. (5) Directorul executiv asigură îndrumarea şi controlul activităţii caselor locale de pensii.---------Alin. (5) al art. 23 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008.  +  Articolul 24Casele teritoriale de pensii au următoarele atribuţii: a) înregistrează şi asigură evidenţa contribuabililor, în condiţiile legii; b) încheie contracte de asigurare socială, potrivit legii; c) asigură evidenţa contribuţiilor de asigurări sociale, conform legii; d) certifică stagiul de cotizare şi punctajul asiguratului, în condiţiile legii; e) stabilesc cuantumul drepturilor de asigurări sociale individuale şi efectuează plata acestora, potrivit legii; f) stabilesc şi plătesc indemnizaţii şi alte drepturi prevăzute în legi speciale, finanţate de la bugetul de stat, în condiţiile legii; g) emit decizii de recuperare a drepturilor băneşti încasate necuvenit şi urmăresc recuperarea acestora, în condiţiile legii;g^1) colectează şi virează contribuţiile de asigurări sociale pentru asiguraţii individuali, potrivit legii, fiind abilitate să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi să efectueze procedura de executare silită, prin organe proprii;---------Litera g^1) a art. 24 a fost introdusă de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008. h) prezintă propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi, după caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat; i) asigură execuţia bugetară în profil teritorial şi organizează contabilitatea acesteia; j) realizează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă; k) distribuie persoanelor îndreptăţite, în limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear; l) rezolvă contestaţii, sesizări şi reclamaţii, potrivit competenţelor legale; m) organizează şi desfăşoară activitatea de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului prin programe de instruire specifice domeniului de activitate; n) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, potrivit legii;n^1) asigură comunicarea cu asiguraţii, contribuabilii şi beneficiarii sistemului public de pensii, inclusiv cei care fac obiectul legilor cu caracter special, cu reprezentanţii altor autorităţi sau instituţii, precum şi cu reprezentanţii mass-media;--------Litera n^1) a art. 24 a fost introdusă de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008. o) numesc conducerea şi asigură îndrumarea şi controlul activităţii caselor locale de pensii; p) întocmesc şi înaintează CNPAS, potrivit legislaţiei în vigoare, contul de execuţie al bugetului asigurărilor sociale de stat în profil teritorial, precum şi al bugetului de stat pentru indicatorii ce i-au fost repartizaţi; q) îndeplinesc toate atribuţiile privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale la nivel teritorial;q^1) îndeplinesc atribuţii referitoare la pensiile administrate privat, precum şi cele referitoare la aplicarea regulamentelor comunitare sau a altor instrumente juridice internaţionale, potrivit competenţelor stabilite de preşedintele CNPAS şi de legislaţia în vigoare;--------Litera q^1) a art. 24 a fost introdusă de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008.q^2) asigură confidenţialitatea şi securitatea bazelor de date proprii;--------Litera q^2) a art. 24 a fost introdusă de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008. r) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul statut ori stabilite de preşedintele CNPAS.  +  Articolul 25Parcul normat de mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţi pentru CNPAS şi instituţiile subordonate sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 26Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul statut.  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 662 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 26 iulie 2010, conform pct. 3 al art. II din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2          MIJLOACELE DE TRANSPORT ŞI CONSUMUL DE CARBURANŢI────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. CNPAS Tipul mijlocului Parcul Consumulcrt. - instituţii de transport normat lunar de        subordonate - carburanţi/                                                                       litri/                                                                        luna/                                                                      mijloc de                                                                      transport────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Aparat propriu 9 -  Parc auto propriu Autoturisme 4 300  - preşedinte CNPAS1.- secretar general  - secretar general adjunct  - director general  Parc auto comun Autoturisme 3 300                               Autoturism transport marfa 1 400                               Autoturism transport 1 450                               persoane (delegaţi)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Case judeţene de pensii Autoturisme câte 3 250                                                             pentru                                                             fiecare                                                              casa                                                            judeteana────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Casa de Pensii a Autoturisme 5 250   Municipiului Bucureşti Autoturism transport marfa 1 300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. Institutul Naţional de Autoturisme 1 300   Expertiza Medicală şi Autosalvari 2 300   Recuperare a Capacităţii Autoturisme transport marfa 2 350   de Muncă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------Anexa nr. 2 la statut a fost modificată de art. unic şi înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 742 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 mai 2004.─────────────────