STATUTUL din 8 noiembrie 2006 (*actualizat*)Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă(actualizat până la data de 26 iulie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 28 noiembrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 26 iulie 2010, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 14 octombrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.559 din 25 noiembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 662 din 7 iulie 2010.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 11 din 16 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 23 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, denumită în continuare Agenţia Naţională, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, denumită în continuare lege, şi ale prezentului statut.  +  Articolul 2 (1) Agenţia Naţională aplică politicile şi strategiile privind ocuparea forţei de muncă şi formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute de lege, şi asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor unităţilor din subordine în scopul realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii, şi al aplicării unitare a legislaţiei în domeniul specific de activitate. (2) Agenţia Naţională promovează principiul transparenţei activităţilor profesionale în folosirea eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare alocate în acest scop.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale  +  Articolul 3Pentru realizarea obiectivelor prevăzute de lege, Agenţia Naţională îndeplineşte şi următoarele atribuţii: a) implementează strategiile de formare profesională elaborate potrivit legii; b) monitorizează activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în raport cu indicatorii de performanţă stabiliţi la nivel naţional/teritorial; c) stabileşte relaţii de parteneriat cu alte persoane juridice de drept public sau privat implicate în activitatea de ocupare şi formare profesională; d) efectuează controlul asupra respectării de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiilor ce le revin potrivit Legii nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; e) verifică acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă; f) verifică respectarea obligaţiilor prevăzute în convenţiile sau în contractele încheiate potrivit legii; g) îndeplineşte atribuţiile delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane pentru axa prioritară «Modernizarea serviciului public de ocupare»; h) gestionează, prin agenţiile teritoriale, Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale; i) asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemelor de management al calităţii; j) asigură aplicarea în domeniul circulaţiei forţei de muncă a instrumentelor juridice bilaterale încheiate de România cu alte state; k) asigură recrutarea şi plasarea forţei de muncă în străinătate atât în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale în domeniul forţei de muncă, cât şi în statele cu care nu are încheiate asemenea acorduri; l) colaborează cu instituţiile competente din ţară şi din străinătate în vederea asigurării şi protejării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate; m) asigură consiliere în litigii şi conflicte de muncă, în scopul respectării drepturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate, potrivit legislaţiei aplicabile în statul respectiv; n) realizează monitorizarea şi coordonarea aplicării instrumentelor juridice bilaterale încheiate de România cu alte state, precum şi evidenţa circulaţiei forţei de muncă; o) realizează acţiuni de informare cu privire la drepturile şi obligaţiile cetăţenilor români care lucrează în străinătate; p) propune Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale modificarea şi, după caz, completarea legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei cetăţenilor români care lucrează în străinătate.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 4Atribuţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut sunt îndeplinite de Agenţia Naţională prin aparatul central şi prin unităţile aflate în subordinea sa.  +  Articolul 5Agenţia Naţională are în subordine următoarele unităţi cu personalitate juridică: a) agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale; b) centrele regionale de formare profesională a adulţilor, denumite în continuare centre regionale; c) Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 6 (1) În structura Agenţiei Naţionale funcţionează, la nivel de direcţie, Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane. (2) Direcţia prevăzută la alin. (1) îndeplineşte atribuţiile delegate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, care funcţionează în aparatul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale ca organism intermediar la nivel naţional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - axa prioritară "Modernizarea serviciului public de ocupare".------------Art. 6^1 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 14 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 octombrie 2008.------------Art. 6^2 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 14 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 octombrie 2008.  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Cu aprobarea consiliului de administraţie, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale, în cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1), în funcţie de necesităţile care se impun în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, pot fi organizate servicii, birouri şi compartimente, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 8Agenţia Naţională funcţionează cu un număr maxim de 2.162 de posturi, finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dintre care 154 de posturi pentru aparatul central, 1.913 de posturi pentru agenţiile teritoriale şi Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu şi 95 de posturi pentru centrele regionale.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 662 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 26 iulie 2010.  +  Articolul 9Repartizarea numărului de posturi pentru unităţile prevăzute la art. 5 lit. a) şi b) se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 10 (1) Atribuţiile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din aparatul central al Agenţiei Naţionale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei, aprobat de consiliul de administraţie. (2) Atribuţiile personalului din aparatul central al Agenţiei Naţionale sunt prevăzute în fişa postului.  +  Articolul 11 (1) Parcul normat de mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţi pentru Agenţia Naţională şi unităţile din subordine sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Repartizarea mijloacelor de transport auto pentru instituţiile prevăzute la art. 5 lit. a) şi b) se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale.------------Art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007.  +  Capitolul III Conducerea Agenţiei Naţionale  +  Articolul 12Agenţia Naţională este condusă de consiliul de administraţie, care este constituit şi funcţionează potrivit prevederilor legii.  +  Articolul 13În exercitarea actului de conducere, consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale îndeplineşte, conform art. 18 alin. (2) din lege, şi următoarele atribuţii principale: a) adoptă hotărâri privind îmbunătăţirea activităţii Agenţiei Naţionale; b) aprobă rapoartele de activitate ale Agenţiei Naţionale; c) aprobă criteriile de înfiinţare a agenţiilor locale; d) aprobă structurile organizatorice cadru ale unităţilor prevăzute la art. 5.------------Litera d) a art. 13 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 14 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 octombrie 2008.------------Litera e) a art. 13 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 14 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 octombrie 2008. f) aprobă tematica anuală a studiilor, cercetărilor şi analizelor privind domeniul specific de activitate al Agenţiei Naţionale; g) hotărăşte cu privire la utilizarea donaţiilor şi a bunurilor dobândite, în condiţiile legii, din alte surse decât bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 14 (1) Preşedintele Agenţiei Naţionale este şi preşedinte al consiliului de administraţie şi îndeplineşte, conform art. 22 alin. (2) din lege, şi următoarele atribuţii principale: a) repartizează creditele bugetare pentru bugetul propriu şi pentru bugetele unităţilor din subordine, conform aprobării consiliului de administraţie; b) asigură elaborarea propunerilor pentru fundamentarea proiectului bugetului asigurărilor pentru şomaj şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie; c) aprobă anual calificările sau competenţele profesionale pentru care angajatorii care încadrează în muncă persoane în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă pot beneficia de măsurile de stimulare prevăzute de lege; d) coordonează implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemelor de management al calităţii. (2) Preşedintele Agenţiei Naţionale exercită o funcţie asimilată funcţiilor de demnitate publică, având rang de secretar de stat. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Agenţiei Naţionale beneficiază de drepturile salariale, precum şi de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru funcţia de secretar de stat.  +  Articolul 15În cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale se organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, cabinetul preşedintelui Agenţiei Naţionale.  +  Articolul 16Activitatea executivă a Agenţiei Naţionale se exercită de secretarul general, care îndeplineşte, conform art. 24 alin. (2) din lege, şi următoarele atribuţii principale: a) asigură ducerea la îndeplinire a ordinelor emise de preşedintele Agenţiei Naţionale; b) avizează regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor din subordine şi le supune spre aprobare preşedintelui Agenţiei Naţionale; c) coordonează elaborarea metodologiilor de aplicare unitară a legislaţiei din domeniul specific de activitate; d) coordonează elaborarea de studii, prognoze şi programe privind domeniul specific de activitate; e) asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemelor de management al calităţii.  +  Capitolul IV Unităţile din subordinea Agenţiei Naţionale  +  Secţiunea 1 Agenţiile teritoriale  +  Articolul 17 (1) Agenţiile teritoriale sunt servicii publice deconcentrate constituite la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti. (2) Agenţiile teritoriale asigură, potrivit legii, implementarea măsurilor de prevenire a şomajului, a măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă, protecţia socială a persoanelor neîncadrate în muncă, organizează şi realizează activitatea de ocupare şi de formare profesională a forţei de muncă.  +  Articolul 18Agenţiile teritoriale realizează, în principal, următoarele activităţi: a) informarea şi consilierea profesională; b) medierea muncii; c) formarea profesională; d) consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri; e) completarea, în condiţiile legii, a veniturilor salariale ale persoanelor cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj şi care se angajează pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale în vigoare; f) stimularea mobilităţii forţei de muncă; g) stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor; h) stimularea angajatorilor care încadrează în muncă persoane în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă; i) acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă; j) efectuarea plăţii drepturilor de protecţie socială ce se suportă din bugetul asigurărilor de şomaj, potrivit legii; k) efectuarea plăţii creanţelor salariale ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege. l) realizarea recrutării şi plasării forţei de muncă în străinătate.------------Litera l) a art. 18 a fost introdusă de pct. 8 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 19 (1) În subordinea agenţiilor teritoriale funcţionează următoarele subunităţi fără personalitate juridică: a) agenţii locale pentru ocuparea forţei de muncă, denumite în continuare agenţii locale; b) centre proprii de formare profesională, denumite în continuare centre proprii. (2) La nivelul fiecărui sector al municipiului Bucureşti funcţionează o agenţie locală.  +  Articolul 20 (1) În funcţie de necesităţile care se impun în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de lege, în subordinea agenţiilor teritoriale se pot înfiinţa şi alte subunităţi din categoria celor prevăzute la art. 19 alin. (1), cu aprobarea consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale. (2) Agenţiile locale se înfiinţează în vederea realizării, la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ, la nivelul principalelor localităţi din cadrul fiecărui judeţ, precum şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, a activităţilor prevăzute la art. 18 lit. a), b), e), f) şi j). (3) În unităţile administrativ-teritoriale în care se înregistrează un nivel ridicat al şomajului, în subordinea agenţiilor locale se pot înfiinţa puncte de lucru. (4) Agenţiile locale şi punctele de lucru din subordinea acestora se pot desfiinţa, cu aprobarea consiliului de administraţie.  +  Articolul 21Structura organizatorică cadru şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale agenţiilor teritoriale se aprobă de consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale.  +  Articolul 22 (1) Structurile organizatorice ale agenţiilor teritoriale, elaborate pe baza structurii organizatorice cadru, se aprobă de consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale. (2) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale agenţiilor teritoriale, elaborate pe baza regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare, se aprobă de preşedintele Agenţiei Naţionale.  +  Articolul 23 (1) Cu aprobarea consiliului de administraţie, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale, în cadrul structurilor organizatorice ale agenţiilor teritoriale, în funcţie de necesităţile care se impun în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, pot fi organizate servicii, birouri şi compartimente, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. (2) Atribuţiile serviciilor, birourilor şi compartimentelor se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale agenţiilor teritoriale. (3) Atribuţiile personalului din cadrul agenţiilor teritoriale şi al subunităţilor prevăzute la art. 19 sunt prevăzute în fişa postului.  +  Articolul 24 (1) Agenţiile teritoriale sunt conduse de directori executivi şi de directori executivi adjuncţi. (2) Agenţiile locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti sunt conduse de directori executivi adjuncţi. (3) Ocuparea posturilor de director executiv şi director executiv adjunct ai agenţiilor teritoriale, precum şi ai agenţiilor locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se face pe bază de concurs sau de examen, organizat în condiţiile legii. (4) Directorii executivi şi directorii executivi adjuncţi au statut de funcţionari publici şi sunt numiţi de preşedintele Agenţiei Naţionale, în condiţiile legii. (5) În exercitarea atribuţiilor lor, directorii executivi ai agenţiilor teritoriale emit decizii cu caracter nenormativ.  +  Articolul 25În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit legii, directorii executivi ai agenţiilor teritoriale sunt sprijiniţi de consilii consultative tripartite, care sunt constituite şi funcţionează potrivit prevederilor legii.  +  Articolul 26Consiliile consultative ale agenţiilor teritoriale îşi desfăşoară activitatea numai în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor lor, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată.  +  Secţiunea a 2-a Centrele regionale  +  Articolul 27 (1) Centrele regionale sunt unităţi cu personalitate juridică, constituite la nivel regional, care organizează şi realizează formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, potrivit legii, precum şi a altor persoane care pot participa la programe de formare profesională în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Centrele regionale organizează şi coordonează activitatea prevăzută la alin. (1) la nivelul judeţelor arondate acestora.  +  Articolul 28 (1) Centrele regionale furnizează, în principal, următoarele servicii: a) formarea profesională a persoanelor prevăzute la art. 27 alin. (1), realizată la solicitarea agenţiilor teritoriale, a angajatorilor, precum şi a altor entităţi interesate în domeniul formării profesionale, în vederea dobândirii, menţinerii şi ridicării nivelului competitivităţii profesionale pe piaţa muncii; b) informarea şi consilierea profesională; c) evaluarea şi monitorizarea formării profesionale; d) certificarea formării profesionale a persoanelor prevăzute la art. 27 alin. (1). (2) Centrele regionale pot fi autorizate, în condiţiile legii, ca centre de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe căi nonformale şi informale.  +  Articolul 29 (1) Arondarea judeţelor în sfera de competenţă a centrelor regionale se aprobă de consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale. (2) Centrele regionale pot desfăşura şi activităţi de formare profesională şi de evaluare a competenţelor profesionale ale persoanelor prevăzute la art. 27 alin. (1) din alte judeţe nearondate, la solicitarea agenţiilor teritoriale, a angajatorilor, precum şi a altor entităţi interesate.  +  Articolul 30Structura organizatorică-cadru şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale centrelor regionale se aprobă de consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale.  +  Articolul 31 (1) Structurile organizatorice ale centrelor regionale, elaborate pe baza structurii organizatorice-cadru, se aprobă de consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale. (2) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale centrelor regionale, elaborate pe baza regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare, se aprobă de preşedintele Agenţiei Naţionale.  +  Articolul 32 (1) Cu aprobarea consiliului de administraţie, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale, în cadrul structurilor organizatorice ale centrelor regionale, în funcţie de necesităţile care se impun în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, pot fi organizate servicii, birouri şi compartimente, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. (2) Atribuţiile serviciilor, birourilor şi compartimentelor se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale centrelor regionale. (3) Atribuţiile personalului din cadrul centrelor regionale sunt prevăzute în fişa postului.  +  Articolul 33 (1) Centrele regionale sunt conduse de directori. (2) Conducerea activităţilor financiar-contabilă şi administrativă ale centrelor regionale este asigurată de directori adjuncţi. (3) Conducerea activităţii de formare profesională desfăşurate de centrele regionale este asigurată de responsabili cu formarea profesională, aflaţi în subordinea directorilor centrelor regionale.  +  Articolul 34 (1) Ocuparea posturilor de director şi director adjunct ai centrelor regionale se face pe bază de concurs, organizat în condiţiile legii. (2) Directorii şi directorii adjuncţi ai centrelor regionale sunt numiţi de preşedintele Agenţiei Naţionale, în condiţiile legii. (3) Personalul centrelor regionale este încadrat pe bază de contract individual de muncă, potrivit legii, şi este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar. (4) Responsabilii cu formarea profesională sunt desemnaţi de directorii centrelor regionale. (5) În exercitarea atribuţiilor lor, directorii centrelor regionale emit decizii cu caracter nenormativ.  +  Articolul 35 (1) În vederea asigurării îndeplinirii de către centrele regionale a cerinţelor de autorizare a acestora ca furnizori de formare profesională şi ca centre de evaluare a competenţelor, potrivit legii, conducerea centrelor regionale adoptă măsuri tehnice şi organizatorice. (2) Măsurile tehnice au ca scop asigurarea cerinţelor de echipamente şi logistică necesare instruirii teoretice şi practice la nivelul standardelor care stau la baza elaborării materialelor didactice şi a metodelor de pregătire adoptate. (3) Măsurile organizatorice au ca scop asigurarea condiţiilor necesare derulării în mod eficient a serviciilor furnizate.  +  Articolul 36În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit legii, directorii centrelor regionale sunt sprijiniţi de consilii consultative tripartite, care sunt constituite şi funcţionează potrivit prevederilor legii.  +  Articolul 37Consiliile consultative ale centrelor regionale îşi desfăşoară activitatea numai în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor lor, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată.  +  Articolul 38Finanţarea cheltuielilor privind organizarea şi funcţionarea centrelor regionale se asigură din următoarele surse: a) venituri proprii; b) subvenţii acordate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii.  +  Articolul 39Veniturile prevăzute la art. 38 lit. a) se încasează, se administrează şi se utilizează de către centrele regionale potrivit legii şi pot proveni din furnizarea de servicii specifice centrelor regionale, valorificarea de produse şi servicii rezultate din activităţi desfăşurate în condiţiile legii, chirii, publicaţii, prestaţii editoriale, studii, proiecte, prestări de alte servicii.  +  Articolul 40Centrele regionale au obligaţia de a furniza cu prioritate servicii persoanelor în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în evidenţa agenţiilor teritoriale, care beneficiază în mod gratuit, potrivit legii, de aceste servicii.  +  Articolul 41 (1) În scopul constituirii, dezvoltării, alocării şi utilizării eficiente şi durabile a resurselor materiale şi financiare destinate formării profesionale a adulţilor, centrele regionale stabilesc relaţii de parteneriat cu: a) agenţii teritoriale; b) angajatori; c) organizaţii patronale, sindicale sau profesionale; d) instituţii de învăţământ; e) alte structuri organizaţionale, la nivel regional, judeţean şi al comunităţilor locale. (2) Parteneriatele stabilite cu instituţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) asigură corelarea sarcinilor de ocupare a forţei de muncă, cuprinse în planurile de ocupare ale agenţiilor teritoriale, cu capacitatea şi programele de formare profesională organizate de centrele regionale, potrivit legii. (3) În parteneriatele prevăzute la alin. (2) se prevăd obligaţiile agenţiilor teritoriale privind consilierea, orientarea profesională, constituirea grupelor de cursanţi şi încadrarea în muncă a absolvenţilor, precum şi obligaţiile centrelor regionale privind înmatricularea, formarea, evaluarea şi certificarea formării profesionale a persoanelor prevăzute la art. 27 alin. (1), cu respectarea indicatorilor de performanţă managerială stabiliţi prin contractul anual de performanţă managerială.  +  Articolul 42 (1) Centrele regionale suportă cheltuielile ocazionate de programele de formare profesională prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. A şi B din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cheltuielilor pentru consultaţii medicale, analize medicale şi teste, necesare participării la programele de formare profesională, care se suportă de agenţiile teritoriale pentru persoanele care beneficiază gratuit de servicii de formare profesională, atunci când serviciile de formare profesională se asigură în judeţele în care îşi au sediile centrele regionale. (2) Cheltuielile ocazionate de programele de formare profesională, suportate de centrele regionale, atunci când acestea asigură servicii în alte judeţe decât cele în care îşi au sediul, sunt cele prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. A din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Secţiunea a 3-a Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu  +  Articolul 43 (1) Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu este unitate cu personalitate juridică, având sediul în oraşul Râşnov, judeţul Braşov. (2) Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu asigură, pe baza strategiilor şi programelor anuale de formare a personalului, aprobate de Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale, formarea şi perfecţionarea personalului Agenţiei Naţionale, precum şi a personalului din unităţile aflate în subordine.  +  Articolul 44Obiectivele principale ale Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu sunt următoarele: a) formarea şi dezvoltarea abilităţilor, aptitudinilor, cunoştinţelor şi competenţelor personalului Agenţiei Naţionale şi al unităţilor din subordine, prin cursuri de specialitate; b) dezvoltarea capacităţilor manageriale ale personalului Agenţiei Naţionale şi al unităţilor din subordine, prin programe de formare şi perfecţionare, organizate în parteneriat cu instituţii de învăţământ superior, institute de cercetare, precum şi cu alte instituţii de profil; c) specializarea personalului Agenţiei Naţionale şi al unităţilor din subordine în domeniile specifice ocupării şi formării forţei de muncă, prin cursuri organizate în parteneriat cu instituţii de ocupare din alte ţări.  +  Articolul 45 (1) Structura organizatorică a Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu se aprobă de consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu se aprobă de preşedintele Agenţiei Naţionale.  +  Articolul 46 (1) Cu aprobarea consiliului de administraţie, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale, în cadrul structurii organizatorice a Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu pot fi organizate servicii, birouri şi compartimente, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. (2) Atribuţiile şi sarcinile serviciilor, birourilor şi compartimentelor se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu. (3) Atribuţiile şi sarcinile personalului din cadrul Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu sunt prevăzute prin fişa postului.  +  Articolul 47 (1) Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu este condus de un director executiv. (2) Conducerea activităţii financiar-contabile a Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu este asigurată de un director executiv adjunct. (3) Personalul Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu este format din funcţionari publici şi salariaţi încadraţi pe bază de contract individual de muncă şi este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual din sectorul bugetar.  +  Articolul 48 (1) Ocuparea posturilor de director executiv şi director executiv adjunct ai Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu se face pe bază de concurs, organizat în condiţiile legii. (2) Directorul executiv şi directorul executiv adjunct ai Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu au statut de funcţionari publici şi sunt numiţi de preşedintele Agenţiei Naţionale, în condiţiile legii. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv al Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu emite decizii cu caracter nenormativ.------------Titlul Secţiunii a 4-a din Cap. IV a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007.------------Art. 49 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007.------------Art. 50 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007.------------Art. 51 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007.------------Art. 52 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007.------------Art. 53 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007.------------Art. 54 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007.------------Art. 55 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 56Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul statut.  +  Anexa 1------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 662 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 26 iulie 2010, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.------------Anexa 2 a fost abrogată de pct. 11 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007.  +  Anexa 3PARCUL NORMATde mijloace de transport şi consumul de carburanţi pentruAgenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncăşi unităţile din subordine ┌────┬───────────────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────────┐ │Nr. │ Agenţiile specifice │ Tipul mijlocului │ Parcul │ Consumul de │ │crt.│ │ de transport │ normat │ carburanţi │ │ │ │ │ │ (litri/luna/ │ │ │ │ │ │ vehicul*) │ ├────┼───────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ 1. │Agenţia Naţională │ autoturism │ 4 │ 300 │ │ │pentru Ocuparea Forţei ├────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ │ de Muncă │ autovehicul │ 1 │ 350 │ │ │(aparat propriu) │transport persoane │ │ │ ├────┼───────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ 2. │Agenţii judeţene pentru│ autoturism │ 95 │ 250 │ │ │ocuparea forţei de ├────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ │ muncă │şalupă şi ponton │ 1 │ 1.500 │ │ │ │(capacitate de până │ │ │ │ │(aparat propriu) │la 30 de persoane) │ │ │ ├────┼───────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ 3. │Centrele regionale │ autoturism │ 11 │ 250 │ │ │pentru formarea profe- │ │ │ │ │ │sională a adulţilor │ │ │ │ ├────┼───────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ 4. │Centrul Naţional de │ autoturism │ 1 │ 250 │ │ │Formare Profesională a ├────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ │Personalului Propriu │ autovehicul │ 1 │ 350 │ │ │ │transport persoane │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ │ │ autovehicul │ 1 │ 350 │ │ │ │transport marfă │ │ │ └────┴───────────────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────────┘*) Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autoturism consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat.------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 14 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 octombrie 2008, conform pct. 5 al art. I din acelaşi act normativ.-----------