HOTĂRÂRE nr. 738 din 21 iulie 2010privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 30 iulie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) realizarea investiţiilor privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, construcţia şi/sau reabilitarea locuinţelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi naturale, construcţia de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat şi în baza contractelor de parteneriat public-privat, construcţia altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi intervenţii la construcţiile existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale;".2. La articolul 1 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) preluarea în folosinţă gratuită a terenurilor proprietate privată a investitorilor privaţi."3. La articolul 2, după alineatul (1^4) se introduce un nou alineat, alineatul (1^5), cu următorul cuprins:"(1^5) Pentru terenurile destinate construcţiei de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat şi în baza contractelor de parteneriat public-privat se va stabili de către partenerii din cadrul contractelor de parteneriat modalitatea de atribuire a acestora către titularii dreptului de proprietate asupra locuinţelor, după caz, prin vânzare, concesionare sau dare în folosinţă pentru toată durata de existenţă a construcţiilor."4. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru programul privind construcţia de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat şi în baza contractelor de parteneriat public-privat, utilităţile şi dotările tehnico-edilitare se realizează prin obiective de investiţii promovate de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi/sau de investitori privaţi, după caz, potrivit legii şi în corelare cu programele de construcţii de locuinţe."5. La articolul 2 alineatul (3), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În actele de transmitere a terenurilor conform prevederilor alin. (2), precum şi a terenurilor destinate construcţiei de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat şi în baza contractelor de parteneriat public-privat şi în conformitate cu legislaţia în vigoare se vor consemna, după caz, în mod obligatoriu, următoarele:".6. La articolul 2 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) modalitatea de atribuire a terenurilor aferente construcţiei de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat şi în baza contractelor de parteneriat public-privat către titularii dreptului de proprietate asupra locuinţelor, după caz, prin vânzare, concesionare sau dare în folosinţă pentru toată durata de existenţă a construcţiilor;".7. La articolul 2 alineatul (3^3), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3^3) În cadrul contractelor de parteneriat prevăzute la alin. (3^2) şi (3^4) se vor stabili în mod obligatoriu următoarele obligaţii ale proprietarilor terenurilor:".8. La articolul 2, după alineatul (3^3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^4), cu următorul cuprins:"(3^4) Construcţia de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat şi în baza contractelor de parteneriat public-privat se poate realiza de Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, pe baza unor contracte de parteneriat încheiate cu proprietarii terenurilor, în condiţiile prevăzute de lege."9. La articolul 2, alineatele (4)-(6^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Promovarea investiţiilor publice în construcţia de locuinţe şi dezvoltarea proiectelor imobiliare privind construirea de locuinţe prin credit ipotecar şi construirea de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat şi în baza contractelor de parteneriat public-privat se fac pe terenuri viabilizate sau a căror viabilizare se realizează, corelat cu termenele de recepţie şi punere în funcţiune a locuinţelor. (5) Pentru asigurarea corelării prevăzute la alin. (4), Agenţia Naţională pentru Locuinţe va încheia contracte cu autorităţile administraţiei publice locale, prin bugetul cărora se aprobă programul de investiţii publice pentru realizarea de utilităţi şi dotări tehnico-edilitare, după modelul prevăzut în anexa nr. 13, sau cu investitorii privaţi. (6) Lucrările tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit în interiorul ansamblurilor de locuinţe proprietate privată construite prin credit ipotecar şi în interiorul ansamblurilor de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat şi în baza contractelor de parteneriat public-privat se pot include în devizul general al obiectivului de investiţii, cu condiţia ca terenurile aferente acestora să fie libere de orice sarcină şi să fie trecute sau să rămână, după caz, în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe perioada de realizare a investiţiilor respective. În aceste cazuri, contractele prevăzute la alin. (5) vor avea în vedere numai lucrările tehnico-edilitare necesar a fi realizate până la limitele exterioare ale ansamblurilor de locuinţe.(6^1) Pentru realizarea lucrărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit în interiorul ansamblurilor de locuinţe prevăzute la alin. (6), Agenţia Naţională pentru Locuinţe încheie, în condiţiile legii, contracte de proiectare şi execuţie direct cu operatori de reţele, operatori economici specializaţi în astfel de lucrări şi/sau cu operatori în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, autorizaţi potrivit legii. Finanţarea lucrărilor este în sarcina titularilor dreptului de proprietate asupra locuinţelor sau a partenerilor din cadrul contractelor de parteneriat public-privat."10. După capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul II^1, cuprinzând articolele 13^6 şi 13^7, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL II^1Construcţia de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat şi în baza contractelor de parteneriat public-privatArt. 13^6. - În vederea dezvoltării programului privind construcţia de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat şi în baza contractelor de parteneriat public-privat, Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate încheia contracte de parteneriat public-privat pentru realizarea montajului financiar, inclusiv a operaţiunilor imobiliare conexe, contractarea şi realizarea serviciilor de proiectare, contractarea, urmărirea şi realizarea lucrărilor de execuţie, administrarea şi vânzarea locuinţelor.Art. 13^7. - Agenţia Naţională pentru Locuinţe va colabora cu investitorii privaţi pentru identificarea unor construcţii aflate în diverse stadii de execuţie sau finalizate şi neexploatate, care pot fi introduse în programul privind construcţia de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat şi în baza contractelor de parteneriat public-privat."  +  Articolul IIProcedura, condiţiile şi termenii de încheiere şi executare a contractelor de parteneriat public-privat prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte aspecte privind aceste contracte se prevăd în actul normativ de aprobare a programului privind construcţia de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat şi în baza contractelor de parteneriat public-privat.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 iulie 2010.Nr. 738.-------