ORDIN nr. 1.867 din 16 iulie 2010pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010    În conformitate cu prevederile Legii nr. 261/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,având în vedere prevederile Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 135/84/76/1.284/2010,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 şi 797 bis din 23 noiembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru lucrările la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Lege, autorităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. 2 şi lit. e) pct. 2 din Lege vor emite autorizaţiile de construire/desfiinţare numai pentru zonele de protecţie a monumentelor şi zonele construite protejate, delimitate/definite prin documentaţii de urbanism legal aprobate."2. La articolul 8 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) autorităţile administraţiei publice centrale competente în domeniile din care fac parte lucrările de construcţii supuse autorizării în temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (5) din Lege, care sunt amplasate, după caz, în marea teritorială, zona contiguă sau zona economică exclusivă a Mării Negre, astfel:- pentru lucrările de foraje şi prospecţiuni submarine, de către autoritatea administraţiei publice centrale competentă în domeniul resurselor minerale;- pentru lucrările de construire a reţelelor submarine de transport energetic, de către autoritatea administraţiei publice centrale competentă în domeniul energetic;- pentru lucrările de construire a reţelelor submarine de comunicaţii, de către autoritatea administraţiei publice centrale competentă în domeniul comunicaţiilor;".3. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), la emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare pentru lucrări de amenajări/reabilitări interioare, care nu aduc modificări ale faţadelor clădirilor, nu este necesară existenţa unei documentaţii de urbanism legal aprobate."4. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(1) În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) pct. 1 şi lit. c) pct. 1 din Lege, autorizaţia de construire pentru lucrările care urmează să se execute pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale/unui sector al municipiului Bucureşti se emite de către preşedintele consiliului judeţean/primarul general al municipiului Bucureşti, cu avizul primarilor/primarilor de sector. (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin lucrări care se execută pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale/ unui sector al municipiului Bucureşti se înţelege lucrările al căror amplasament traversează limita a două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale/sectoare ale municipiului Bucureşti, cum sunt, spre exemplu, dar fără a se limita la acestea: reţele de transport al energiei electrice, alimentări cu apă, reţele de transport al gazelor naturale, infrastructură feroviară şi rutieră, parcuri industriale, eoliene şi altele de această natură."5. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 22Avizul primarului (1) În situaţia în care emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenţa preşedintelui consiliului judeţean/primarului general al municipiului Bucureşti, este necesar avizul favorabil al primarului unităţii administrativ-teritoriale/sectorului municipiului Bucureşti, pe al cărei/cărui teritoriu este situat imobilul în cauză, în care vor fi menţionate elementele caracteristice ale regimului juridic, economic şi tehnic ale imobilului - teren şi/sau construcţii -, rezultate din documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate, precum şi din hotărârile consiliului local. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), arhitectul-şef al judeţului/municipiului Bucureşti are obligaţia de a solicita avizul primarului/primarului de sector în termen de 3 zile de la data înregistrării cererii, utilizând formularul-model F.2 "Cerere pentru emiterea avizului primarului". (3) Avizul primarului se emite şi este valabil: a) numai pentru emiterea certificatului de urbanism, dacă scopul declarat de solicitant este pentru cererile în justiţie şi operaţiunile juridice prevăzute la art. 6 alin. (6) din Lege; b) atât pentru emiterea certificatului de urbanism, cât şi pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, dacă scopul declarat de solicitant este pentru executarea de lucrări de construcţii ori pentru adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice. (4) Primarul are obligaţia de a emite avizul în termen de 5 zile de la primirea solicitării, utilizând formularul-model F.3 "Avizul primarului"."6. La articolul 26, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Pentru investiţiile care trebuie supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau procedurii de evaluare adecvate, evaluarea impactului acestora asupra mediului nu mai poate fi efectuată după începerea executării lucrărilor de construcţii ori după realizarea investiţiei."7. La articolul 42, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c) pct. 3 din Lege, branşamentele şi racordurile aferente reţelelor edilitare se autorizează de către primarul general al municipiului Bucureşti, în situaţia în care acestea sunt incluse în documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de modernizări, reabilitări, extinderi de reţele edilitare municipale."8. La anexa nr. 1, formularul-model F.2 "Cerere pentru emiterea avizului primarului" se modifică şi se înlocuieşte cu formularul-model F.2 "Cerere pentru emiterea avizului primarului", prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin, iar formularul-model F.3 "Avizul primarului" se modifică şi se înlocuieşte cu formularul-model F.3 "Avizul primarului", prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.9. La anexa nr. 1, la formularul-model F6 "Certificat de urbanism", litera f) a punctului 5 se elimină.  +  Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Gheorghe Nastasia,secretar generalBucureşti, 16 iulie 2010.Nr. 1.867.  +  Anexa 1                                                                          F.2    __________________________________________________________________________    ROMÂNIA    .............................*)    Arhitect-şef    Nr. ...... din ..........                                    Doamnei/Domnului                         PRIMAR**) .............................    Având în vedere Cererea nr. ........ din ............. pentru emitereacertificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare,înaintată de *1) ........................., cu domiciliul *2) /sediul înjudeţul ..................., municipiul/oraşul/comuna ..................,satul ....................., sectorul ....., cod poştal ..............,str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ....,telefon/fax ....................., e-mail ................., înregistratăla nr. ............ din ............ 20....,    pentru imobilul - teren şi/sau construcţii -, situat în judeţul........................., municipiul/oraşul/comuna .......................,satul ....................., sectorul ......, cod poştal ...............,str. ................... nr. ......, bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. .....,sau identificat prin *3) .........................................................................................................,    în scopul *4) ............................................................................................................    În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. ....***) din Legeanr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să necomunicaţi avizul dvs. în termen de 5 zile de la data înregistrării prezentei.    Anexăm *3) ...............................................................    ..........................................................................    ..........................................................................    ........................................................................ .                                 Arhitect-şef,                        ...............................                        (numele, prenumele şi semnătura)                                      L.S.----------*1) Numele şi prenumele solicitantului.*2) Adresa solicitantului.*3) Date de identificare a imobilului - teren şi/sau construcţii.*4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului formulate în cerere. Notă *) Se completează, după caz: Consiliul Judeţean ................ sau Primăria Municipiului Bucureşti. Notă **) Se completează, după caz:- al municipiului ................................- al oraşului ....................................- al comunei ....................................- al sectorului ... al municipiului Bucureşti. Notă ***) Se înscrie lit. "a)", dacă adresa este emisă de arhitectul-şef al judeţului, respectiv lit. "c)", dacă adresa este emisă de arhitectul-şef al municipiului Bucureşti.  +  Anexa 2                                                                           F.3    __________________________________________________________________________    ROMÂNIA    Judeţul ..............................    Primăria Municipiului/Oraşului/Comunei/Sectorului ........................                                 (autoritatea administraţiei publice emitente)    Primar    Nr. ...... din ..........                                      Către                            .......................*)    Urmare adresei dvs. nr. ....... din .........., referitoare la Cerereanr. ........ din ........... pentru eliberarea certificatului de urbanism,înaintată de *1) ................................., cu domiciliul*2) /sediul înjudeţul ......................, municipiul/oraşul/comuna .....................,satul ................, sectorul ........, cod poştal..................., str......................... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. .....,telefon/fax ................., e-mail ..............,    pentru imobilul - teren şi/sau construcţii -, situat în judeţul ..............................., municipiul/oraşul/comuna ......................, satul............................., sectorul ...., cod poştal ............, str.......................... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ...., sauidentificat prin *3) ..........................................................................................    în scopul *4) ..................................................................................................................... .    În urma analizării documentaţiei transmise şi a verificării datelorexistente, se emite următorul                                     AVIZ *5)    ...........................................................................    ...........................................................................    Prezentul aviz este valabil şi pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare.                Primar, Secretar    .............................. .......................    (numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)                 L.S.                                                       Arhitect-şef**)                                                 ........................                                             (numele, prenumele şi semnătura)---------*1) Numele şi prenumele solicitantului.*2) Adresa solicitantului.*3) Date de identificare a imobilului.*4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului formulate în cerere.*5) Se vor preciza elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic ale imobilului - teren şi/sau construcţii, rezultate din documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate, precum şi din hotărârile consiliului local. Notă *) Se va înscrie "Preşedintele Consiliului Judeţean ................." sau "Primarul general al municipiului Bucureşti", după caz. Notă **) Se va semna de arhitectul-şef sau pentru arhitectul-şef de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, specificându-se funcţia şi titlul profesional, după caz.----------