LEGE nr. 216 din 22 decembrie 1997pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1997 privind unele măsuri de protecţie ce se acordă personalului din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorari geologice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 22 decembrie 1997    Parlamentul Romanie adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 19 august 1997 privind unele măsuri de protecţie ce se acordă personalului din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorari geologice, emisă în temeiul art. 1 lit. j) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 20 august 1997, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Salariaţii regiilor autonome şi ai societăţilor comerciale din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorari geologice, la care statul este acţionar şi deţine pachetul de control, al căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, definite potrivit art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997, beneficiază de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă. (2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi salariaţii societăţilor comerciale desprinse din regiile autonome din minerit începând cu anul 1992, cu condiţia ca disponibilizarea acestora să fie facuta după intrarea în vigoare a ordonanţei. (3) De aceste drepturi beneficiază şi persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) cărora li se desface contractul individual de muncă la cererea acestora. (4) Posturile celor cărora le încetează contractul individual de muncă, în condiţiile prevăzute la alineatul precedent, se desfiinţează şi nu pot fi reinfiintate mai devreme de un an."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Persoanele ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective primesc, în condiţiile legii, şi drepturile stabilite de Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Sumele aferente plăţilor compensatorii nu constituie sursa de venituri, în sensul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."3. Articolul 6 alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Sumele de bani aferente plăţilor compensatorii se suporta, în conformitate cu prevederile art. 26 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997, din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj constituit în baza Legii nr. 1/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în limita sumelor prevăzute le legea bugetului asigurărilor sociale de stat cu aceasta destinaţie."4. Articolul 7 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Lista persoanelor beneficiare de plati compensatorii, potrivit prezentei ordonanţe, se întocmeşte conform anexei nr. 2a) la Normele pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 203/1997."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUS --------------