HOTĂRÂRE nr. 737 din 21 iulie 2010privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 29 iulie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (3) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre a Guvernului are ca obiect de reglementare stabilirea metodologiei de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.  +  Articolul 2În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pensiile de serviciu, stabilite în baza legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate în plată, se recalculează prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, utilizând-se algoritmul de calcul prevăzut de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectând metodologia din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3 (1) În cazul persoanelor cărora la data stabilirii pensiei de serviciu li s-a determinat şi punctajul mediu anual în sistemul public, potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul procesului de recalculare li se atribuie acel punctaj mediu anual şi cuantumul pensiei din sistemul public corespunzător acestuia. (2) Pensiile de serviciu care, potrivit legii speciale în baza cărora au fost stabilite, au regimul unei pensii anticipate sau anticipate parţiale şi pentru care, la data stabilirii acestora, li s-a calculat punctajul mediu anual în sistemul public, devin pensii pentru limită de vârstă şi se recalculează în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin eliminarea diminuării, după caz, precum şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.  +  Articolul 4 (1) În situaţia persoanelor cărora, la data stabilirii pensiei de serviciu, nu li s-a calculat punctajul mediu anual în sistemul public întrucât nu erau îndeplinite condiţiile de vârstă şi/sau de stagiu de cotizare prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, recalcularea se efectuează considerându-se a fi îndeplinite aceste condiţii. (2) În cazul pensiilor de serviciu prevăzute la alin. (1) se determină punctajul mediu anual, în sistemul public, corespunzător categoriei de pensie stabilită în baza legii cu caracter special. (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) pensiile de serviciu anticipate care devin pensii pentru limită de vârstă, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 119/2010, şi pentru care se determină punctajul mediu anual corespunzător pensiei pentru limită de vârstă.  +  Articolul 5 (1) Recalcularea pensiilor de serviciu, prin determinarea punctajului mediu anual în sistemul public, se face pe baza documentelor existente în dosarele de pensii. (2) La determinarea punctajului mediu anual se utilizează: a) stagiul complet de cotizare, în funcţie de data naşterii, prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum este detaliată în anexa nr. 9 Vârstele standard de pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizare în funcţie de data naşterii - la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, cu modificările şi completările ulterioare; b) stagiile de cotizare prevăzute la art. 43 sau, după caz, la art. 47 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare; c) stagiile totale de cotizare necesare prevăzute în anexele nr. 4 şi 5 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 44 din această lege. (3) În cazul în care la stabilirea pensiei de serviciu s-au avut în vedere perioade realizate în alte sisteme de asigurări sociale, neintegrate în sistemul public, punctajul mediu anual se determină ţinând cont de prevederile art. 194 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (4) La determinarea punctajului mediu anual se valorifică numai perioadele realizate până la data stabilirii sau, după caz, a recalculării pensiei de serviciu în baza legii speciale.  +  Articolul 6 (1) La recalcularea pensiilor de invaliditate, stabilite doar în baza unor legi speciale, şi pentru care nu s-a determinat punctajul mediu anual în sistemul public, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, stagiul potenţial se determină cu respectarea prevederilor art. 59 sau art. 60 din aceeaşi lege. (2) În cazul persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare mai mic decât jumătate din stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta, prevăzut în tabelul nr. 3 din cuprinsul art. 57 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, stagiul potenţial se determină ca diferenţă între stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare necesar. (3) Stagiul potenţial rezultat prin aplicarea prevederilor alin. (2) nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi putut realiza de la data ivirii invalidităţii până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum este detaliată în anexa nr. 9 la Normele aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În cazul pensiilor prevăzute la alin. (1), data ivirii invalidităţii este cea prevăzută în decizia medicală iniţială de încadrare în grad de invaliditate. (5) Perioada în care o persoană a beneficiat de pensie de invaliditate, numai în baza legii cu caracter special, şi căreia nu i s-a determinat punctajul mediu anual în sistemul public, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, nu constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în înţelesul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. a) din aceeaşi lege.  +  Articolul 7Pensiile de urmaş prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 119/2010 se recalculează, după caz, din: a) pensia pentru limită de vârstă, recalculată în baza prevederilor prezentei hotărâri; b) pensia de invaliditate gradul I, recalculată în baza prevederilor prezentei hotărâri, în cazul în care, la data decesului, susţinătorul era beneficiarul unei pensii de invaliditate de orice grad; c) pensia de invaliditate gradul I, stabilită conform Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, considerându-se îndeplinite condiţiile de acordare ale acestei categorii de pensie, în cazul pensiilor de urmaş stabilite conform prevederilor art. 68 alin. (10) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8Drepturile de pensie de serviciu recalculate potrivit prevederilor Legii nr. 119/2010 şi ale prezentei hotărâri se acordă pe baza deciziei de recalculare emise de către casele teritoriale de pensii în evidenţa cărora se află beneficiarii pensiilor de serviciu.  +  Articolul 9 (1) Potrivit dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 119/2010, prevederile prezentei hotărâri se aplică şi în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensii de serviciu se stabilesc începând cu data intrării în vigoare a legii. (2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), casele teritoriale de pensii emit atât decizia de pensie de serviciu stabilită în baza legii speciale, cât şi decizia de recalculare a acesteia. (3) Decizia prin care se stabileşte pensia de serviciu nu produce efecte sub aspectul acordării cuantumului pensiei rezultat din aplicarea prevederilor legii speciale. (4) Cuantumul pensiei rezultat în urma recalculării este cel care se acordă şi se plăteşte beneficiarului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10Modelul deciziei de recalculare se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.  +  Articolul 11Pensiile de serviciu care au făcut obiectul unor cauze soluţionate prin hotărâri definitive şi irevocabile ale instanţelor de judecată vor avea regimul juridic stabilit de Legea nr. 119/2010 şi de prezenta hotărâre.  +  Articolul 12Pensiile recalculate conform prevederilor Legii nr. 119/2010, precum şi în baza prezentei hotărâri devin pensii în înţelesul Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale cărei reglementări le sunt aplicabile.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 iulie 2010.Nr. 737.--------