DECIZIE nr. 877 din 6 iulie 2010referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) - (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 29 iulie 2010    Augustin Zegrean - preşedinteAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorMircea Ştefan Minea - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorSimona Ricu - procurorIngrid Alina Tudora - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) - (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010, excepţie ridicată de Liviu Vasiliu în Dosarul nr. 9.312/4/2009 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă.La apelul nominal se prezintă personal autorul excepţiei, fiind lipsă celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul autorului excepţiei de neconstituţionalitate, care solicită admiterea acesteia astfel cum a fost formulată.În acest context, este criticată evoluţia legislativă a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, astfel cum a fost modificată succesiv prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010, autorul excepţiei apreciind că nu se justifică măsura adoptată de legiuitor prin amânarea, în mod nejustificat, a plăţii unor sume prevăzute în titluri executorii, având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, inclusiv din sistemul justiţiei. În continuare, arată că prin reglementarea criticată se conferă statului-debitor privilegiul ca, invocând dificultăţi economice, să amâne, dincolo de orice termen rezonabil, fără niciun fel de justificare (cel puţin în ceea ce priveşte anul 2011), executarea obligaţiilor de plată faţă de creditori. Depune concluzii scrise la dosar.Reprezentantului Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 188/2010.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 11 septembrie 2009, pronunţată în Dosarul nr. 9.312/4/2009, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) - (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010, excepţie ridicată de Liviu Vasiliu într-o cauză având ca obiect o contestaţie la executare.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 se instituie o procedură specială, derogatorie, în considerarea calităţii de debitor al statului, procedură ce înlătură dreptul creditorului de a urmări silit sumele de bani aparţinând domeniului privat al statului, deşi acestea sunt supuse regimului de drept comun. Astfel, se conferă statului, deşi este debitor, privilegiul de a amâna şi eşalona sumele din bugetele instituţiilor publice necesare executării obligaţiilor de plată faţă de creditori. Totodată, arată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 restrânge accesul la justiţie, prin blocarea totală a fazei execuţionale, dându-se posibilitatea organelor administrative ale statului să prelungească în mod nejustificat executarea titlurilor executorii deţinute de personalul care lucrează în cadrul instituţiilor bugetare. În final, susţine că, prin crearea unui regim juridic special, derogatoriu şi privilegiat faţă de cel de drept comun, înfrânge principiul constituţional al egalităţii modului de ocrotire a proprietăţii private.Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă consideră că reglementarea criticată este neconstituţională şi contravine art. 1, 21 şi 125 din Legea fundamentală. Astfel, arată că prin intervenţia legiuitorului într-un domeniu de competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti, cum este cel al suspendării executării silite, se încalcă principiul separaţiei puterilor în stat. De asemenea, consideră că, prin împiedicarea creditorilor de a-şi valorifica drepturile lor, se încalcă şi principiul accesului liber la justiţie, executarea silită fiind una dintre componentele procesului civil.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale, întrucât contravin art. 1, 21 şi 125 din Legea fundamentală. În acest sens, invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.055/2008, prin care s-a statuat că "o dispoziţie legală prin care se suspendă cursul judecăţii sau executarea hotărârilor judecătoreşti definitive referitoare la anumite cauze determinate este neconstituţională".Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 1 alin. (1) - (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 18 iunie 2009. Ulterior sesizării Curţii Constituţionale, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45 din 19 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 20 mai 2010, astfel încât în prezent reglementarea criticată, asupra căreia urmează a se pronunţa, are următorul conţinut:"Art. 1. - (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2009, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel: a) în anul 2012 se plăteşte 34% din valoarea titlului executoriu; b) în anul 2013 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu; c) în anul 2014 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu. (2) În cursul termenului prevăzut la alin. (1) orice procedură de executare silită se suspendă de drept. (3) Sumele prevăzute la alin. (1) plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică. (4) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin sectorul bugetar se înţelege autorităţile şi instituţiile publice a căror finanţare se asigură astfel: a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; b) din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; c) integral din venituri proprii."Autorul excepţiei susţine că reglementarea criticată contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (2) potrivit cărora "nimeni nu este mai presus de lege", art. 44 alin. (1) şi (2) care garantează dreptul de proprietate privată, precum şi art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justiţie, prin raportare la art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 10 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi art. 14 pct. 1 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi salariale stabilite în favoarea personalului bugetar urmau să fie plătite eşalonat începând cu anul 2010, pentru hotărârile devenite executorii până la sfârşitul anului 2009, şi începând cu 2011, pentru cele devenite executorii până la finalul acestui an.Prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010, s-a amânat plata acestor drepturi salariale câştigate în instanţă, ca urmare a constrângerilor bugetare impuse de situaţia economică actuală, astfel încât, ca urmare a modificărilor aduse prin acest act normativ, plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, devenite executorii până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se va face astfel: 34% din valoarea titlului executoriu - în anul 2012, şi 33% din valoarea titlului executoriu - în anul 2013, respectiv în anul 2014. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010, reglementează eşalonarea plăţii unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.Instituirea acestei măsuri a fost determinată de existenţa unui număr substanţial de cauze având ca obiect acordarea de drepturi salariale, care a condus la o imposibilitate a autorităţii statale de a executa hotărârile judecătoreşti pronunţate deja în această materie, în special în actualul context de acută criză economică. Adoptarea actului normativ supus controlului de constituţionalitate a fost determinată de circumstanţele excepţionale care au impus instituirea unor măsuri prin care să fie limitată temporar exercitarea drepturilor decurgând din hotărârile judecătoreşti irevocabile pronunţate în materia respectivă, fără ca prin aceasta să se aducă atingere substanţei înseşi a acestor drepturi.Pentru a evita devalorizarea sumelor ce fac obiectul titlurilor executorii, ordonanţa de urgenţă prevede că acestea se actualizează cu indicele preţurilor de consum, ceea ce garantează o executare în totalitate a creanţei. Acest mecanism asigură executarea integrală a titlului, acordând totodată statului posibilitatea să identifice resursele financiare necesare achitării acestor sume.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 are în vedere rezolvarea unei situaţii extraordinare, prin reglementarea unor măsuri cu caracter temporar şi derogatorii de la dreptul comun în materia executării hotărârilor judecătoreşti. Măsurile instituite urmăresc un scop legitim - asigurarea stabilităţii economice a ţării - şi păstrează un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi obiectivul avut în vedere - executarea eşalonată a hotărârilor judecătoreşti în cauză. Totodată, măsurile reglementate au un caracter pozitiv, în sensul că Guvernul recunoaşte obligaţia de plată a autorităţii statale şi se obligă la plata eşalonată a titlurilor executorii, modalitate de executare impusă de situaţia de excepţie pe care o reprezintă, pe de o parte, proporţia deosebit de semnificativă a creanţelor astfel acumulate împotriva statului şi, pe de altă parte, stabilitatea economică a statului român în actualul context de acută criză economică naţională şi internaţională.Asupra constituţionalităţii prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, Curtea s-a mai pronunţat prin Decizia nr. 188 din 2 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 14 aprilie 2010, Decizia nr. 190 din 2 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 9 aprilie 2010, sau Decizia nr. 713 din 25 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 28 iunie 2010, statuând că acest act normativ nu încalcă normele invocate din Legea fundamentală.Întrucât în cauza de faţă nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţia deciziilor amintite îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010, excepţie ridicată de Liviu Vasiliu în Dosarul nr. 9.312/4/2009 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 6 iulie 2010.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,AUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent,Ingrid Alina Tudora--------